МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 жовтня 2016 року N 380

Про затвердження Положення про Патронатну службу Міністра Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 8 (Постанова N 1119), підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

1. Затвердити Положення про Патронатну службу Міністра Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 вересня 2015 року N 335 "Про затвердження Положення про Управління патронатної служби Міністра аграрної політики та продовольства України".

3. Керівнику Патронатної служби Міністра в установленому порядку розробити та подати на затвердження керівнику державної служби посадові інструкції працівників.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Кутовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
18 жовтня 2016 року N 380

ПОЛОЖЕННЯ
про Патронатну службу Міністра Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1.1. Патронатна служба Міністра (далі - Служба) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), що забезпечує діяльність Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр) і підпорядковується безпосередньо йому.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), наказами Міністерства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Дія Закону України "Про державну службу" на працівників Служби не поширюється.

II. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Міністра, створення належних умов для його роботи.

2.1.2. Забезпечення зв'язку Міністра із структурними підрозділами апарату Міністерства та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, засобами масової інформації тощо.

III. Функції Служби

3.1. Служба відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, виконує такі функції:

3.1.1. Здійснює підготовку необхідних інформаційних і аналітичних матеріалів та документів для Міністра, облік, попередній розгляд та аналіз кореспонденції, що надходить на його ім'я.

3.1.2. Здійснює підготовку поточних і довгострокових робочих планів Міністра.

3.1.3. Забезпечує підготовку та проведення поїздок Міністра в Україні та за її межами.

3.1.4. Забезпечує підготовку необхідних матеріалів для Міністра та вирішення усіх організаційних питань, що пов'язані з участю Міністра у засіданнях, нарадах, зустрічах тощо, підготовку та проведення прийому окремих відвідувачів та делегацій Міністром.

3.1.5. Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими об'єднаннями та іншими організаціями у розв'язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень Міністра.

3.2. Здійснює підготовку у межах компетенції Служби та редагування у разі потреби відповідних проектів листів, доручень, протокольних рішень та інших документів за підписом Міністра, експертизу нормативно-правових актів.

3.3. За дорученням Міністра організовує та координує підготовку і своєчасне подання відповідальними працівниками апарату Міністерства інформаційно-аналітичних та інших необхідних матеріалів і документів для всіх заходів за участю Міністра, здійснює їх узагальнення.

3.4. Приймає на підпис і візування Міністром документи.

3.5. Організовує і забезпечує чітку та безперебійну роботу приймальні Міністра.

3.6. Бере участь у межах компетенції у розробці законопроектів, проектів указів Президента України, проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

3.7. Готує разом із відповідальними структурними підрозділами пропозиції щодо виконання указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Міністра.

3.8. Інформує Міністра про хід виконання його доручень та доручень органів вищого рівня.

3.9. Здійснює інші функції відповідно до доручень Міністра.

3.10. Служба з метою всебічного і комплексного виконання покладених на нього завдань та функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, іншими державними органами та їх посадовими особами.

IV. Права Служби

4.1. Керівник та інші працівники Служби мають право:

4.1.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб Міністерства, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань і функцій.

4.1.2. Залучати у разі потреби керівників та працівників структурних підрозділів апарату Міністерства (за згодою) до вирішення питань, що належать до компетенції Служби.

4.1.3. Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Служби або за дорученням Міністра.

4.1.4. Брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів у межах компетенції Служби.

4.2. Керівник та інші працівники Служби наділяються правами, виконують обов'язки і несуть відповідальність згідно із законодавством з встановленими особливостями та іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням і посадовими інструкціями.

V. Склад Служби

5.1. До складу Служби входять:

5.1.1. Керівник Служби.

5.1.2. Заступник керівника Служби.

5.1.3. Радники.

5.1.4. Помічники.

5.2. Структура і чисельність працівників Служби визначається штатним розписом Міністерства.

VI. Керівник Служби

6.1. Службу очолює керівник, який безпосередньо підпорядковується Міністру.

6.2. Керівник Служби призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби в установленому порядку.

6.3. За відсутності керівника Служби його обов'язки виконує заступник керівника Служби.

6.4. Керівник Служби повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах або в інших сферах управління не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управлінням персоналом.

6.5. Керівник Служби:

6.5.1. Здійснює загальне керівництво роботи Служби і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань.

6.5.2. Співпрацює з питань координації роботи з заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства, керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.5.3. Подає на підпис і візування Міністром документи та у разі потреби дає пояснення з відповідних питань.

6.5.4. Формує поточні (щоденні) та перспективні (на тиждень, місяць, квартал) плани роботи Міністра.

6.5.5. За дорученням Міністра надсилає документи, які надходять на його ім'я, для розгляду відповідним заступникам, керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства.

6.5.6. Отримує в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, структурних підрозділів апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства інформацію, необхідну для аналізу і опрацювання питань, що належать до компетенції Служби.

6.5.7. Розподіляє обов'язки між заступником керівника Служби, радниками та помічниками Служби.

6.5.8. Відповідає за своєчасне опрацювання документів у Службі, забезпечує дотримання режиму секретності та службової таємниці.

6.5.9. Проводить роботу, пов'язану з добором та підвищенням кваліфікації працівників Служби, вносить Міністру подання про призначення на посади, переміщення та звільнення з посад працівників Служби, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень.

6.5.10. Виконує інші функції відповідно до цього Положення та доручень Міністра.

 

Керівник Патронатної
служби Міністра

Ю. Змій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.