ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2017 року N 85

Про опублікування окремої інформації про діяльність банків України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 68 Закону України "Про Національний банк України", статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення інвесторів, вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Публікувати на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформацію про показники діяльності банків (у розрізі кожного банку), а саме:

1) оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за грудень - до 07 лютого наступного року (додаток 1);

2) оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік - до 30 квітня року, наступного за звітним (додаток 1);

3) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (Положення N 351) (зі змінами), за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за грудень - до 07 лютого наступного року (додаток 2);

4) кредити, надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями, - до 07 лютого року, наступного за звітним (додаток 3).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 01 квітня 2016 року N 226 "Про надання банками України інформації" (Постанова N 226);

2) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 23 грудня 2016 року N 414 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 414);

3) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року N 28 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 28).

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.):

1) забезпечувати підготовку інформації, зазначеної в пункті 1 цієї постанови;

2) надавати підготовлену інформацію Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) не пізніше ніж за один робочий день до строків, установлених підпунктами 1 - 4 пункту 1 цієї постанови, для її опублікування.

4. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) опубліковувати інформацію, зазначену в пункті 1 цієї постанови, на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

5. Визначити Департамент фінансової стабільності (Ваврищук В. В.) відповідальним підрозділом за надання роз'яснень до інформації, що публікується відповідно до пункту 1 цієї постанови.

6. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сологуба Д. Р.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Додаток 1
до постанови Правління Національного банку України
31.09.2017 N 85

        Оборотно-сальдовий баланс _______ станом на 01 20__ року
                                                                                   (найменування банку)                                            (місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн.)

N
з/п

Клас/
розділ/
група/
рахунок

Назва

Актив/
пасив

Обороти

Сальдо

дебет

кредит

усього

НВ

ІВ

усього

НВ

ІВ

усього

НВ

ІВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Інформація в таблиці формується за даними:

1) форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку", визначеної в додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129) (зі змінами);

2) що подаються до Національного банку України згідно з Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 (Постанова N 373), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами).

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

 

Додаток 2
до постанови Правління Національного банку України
31.09.2017 N 85

                                                               Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам,
                                                                за класами боржника станом на 01  20__ року
                                                                                                                                                                                   (місяць)

Таблиця
(тис. грн.)

N
з/п

Найме-
нування банку

Розподіл кредитів за класами боржника - фізичної особи

Розподіл кредитів за класами боржника - юридичної особи (крім банку, бюджетної установи та юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект)

усього

національна валюта

іноземна валюта

усього

національна валюта

іноземна валюта

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Інформація в таблиці формується за даними форми N 600 "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (Постанова N 129), визначеної в додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129) (зі змінами).

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

 

Додаток 3
до постанови Правління Національного банку України
31.09.2017 N 85

Кредити, надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями,
станом на 01 січня 20__ року

Таблиця
(тис. грн.)

N
з/п

Найменування банку

Залишки коштів за кредитами, наданими суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями "A" (сільське господарство), "B" - "E" (промисловість), "F" (будівництво)

1

2

3

У колонці 3 таблиці зазначаються дані з форми N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)", визначеної в додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129) (зі змінами), за секторами нефінансових корпорацій (S.11) та домашніх господарств (S.141 - роботодавці та S.142 - самостійно зайняті працівники) відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року N 378 (Наказ N 378), за видами економічної діяльності [сільське господарство (розріз 01 секція ("A"), промисловість (секції "B" - "E"), будівництво (секція "F")], відповідно до Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010" (Наказ N 457), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.