МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2017

м. Київ

N 611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2017 р. за N 908/30776

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

Відповідно до пункту 95.7 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 575 "Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі" (Положення N 575), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2013 року за N 2159/24691.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

В. о. Голови Фонду
державного майна України

Д. Парфененко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 червня 2017 року N 611

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 2017 р. за N 908/30776

Положення
про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 95.7 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

2. Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсів з визначення товарних бірж, створених відповідно до Закону України "Про товарну біржу", уповноважених організовувати і проводити біржові торги, у тому числі електронні торги, та цільові аукціони з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення податкового боргу.

3. Конкурс з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі (далі - конкурс), проводиться конкурсною комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких отримані Державною фіскальною службою України в установлений термін після опублікування (оприлюднення) повідомлення про проведення конкурсу.

4. Повідомлення про проведення конкурсу повинно містити такі відомості:

дату, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін подання документів на конкурс;

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

адресу, за якою подаються (надсилаються) документи;

контактні телефони для довідок з питань, що стосуються конкурсу.

5. Зазначене повідомлення публікується ДФС в одному із друкованих засобів масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС.

II. Комісія з проведення конкурсу

1. Для організації і проведення конкурсу ДФС створюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі голови комісії - Голови ДФС (заступника Голови ДФС), заступника голови комісії - керівника (його заступника) підрозділу ДФС, до функцій якого належить організація проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та 7 членів комісії - двох представників структурних підрозділів ДФС, представника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС, представника Міністерства фінансів України (за згодою), представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою), представника Фонду державного майна України (за згодою), керівника Адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (за згодою).

2. Секретарем комісії призначається один з членів комісії - представник підрозділу ДФС, до функцій якого належить організація проведення конкурсу.

3. Персональний склад комісії затверджується наказом ДФС.

Зміни до складу комісії вносяться наказом ДФС.

4. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, зокрема цим Положенням.

5. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення дати проведення конкурсу;

оприлюднення інформації про проведення конкурсу;

прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення умов реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про реалізацію майна, в порядку, визначеному в розділі VI цього Положення;

призначення додаткового конкурсу.

6. Організовує роботу та керує діяльністю комісії голова, який у межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

У разі потреби голова комісії залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

7. У разі відсутності голови комісії його функції і обов'язки виконує заступник голови комісії.

III. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

1. До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали (надіслали) на розгляд комісії передбачений у пункті 2 цього розділу пакет документів.

2. Для участі в конкурсі претендент подає (надсилає) до ДФС за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення конкурсу, на розгляд комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), чисельності працівників;

2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

3) копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття органом статистики;

4) правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, скріпленим печаткою біржі;

5) обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов'язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у довільній формі), у тому числі:

про кількість договорів, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими за 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 м2 та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 м2, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

про наявність не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайту);

про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується фотокопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом державного майна України, засвідченими в установленому порядку);

про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом державного майна України (підтверджується фотокопією документа, засвідченою в установленому порядку);

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);

6) письмове зобов'язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об'єкт податкової застави, та про відрахування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформацію про яке включено до цієї інформаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до договорів, укладених з контролюючими органами;

7) довідку про обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2015 року N 542 (Порядок N 542), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за N 749/27194.

3. Документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, реєструються в журналі реєстрації конкурсних документів (додаток) секретарем комісії за датою реєстрації вхідної кореспонденції в ДФС, а в разі подання їх нарочним - за датою їх вручення секретарю комісії, що засвідчується підписом уповноваженої особи претендента в журналі реєстрації.

4. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які подали (надіслали) неповний пакет документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, або після встановленого кінцевого терміну їх подання.

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться один раз на три роки. За його результатами визначаються переможці, які мають право на організацію і проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платників податків, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення їх податкового боргу.

У разі потреби дозволяється проводити додатковий конкурс у порядку, передбаченому цим Положенням.

Додатковий конкурс може проводитись за рішенням комісії, прийнятим у зв'язку з надходженням до ДФС пропозицій не менше двох бірж, які виявили бажання здійснювати продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

2. При визначенні переможців комісією на підставі поданих заяв та документів, передбачених пунктом 2 розділу III цього Положення, вивчаються та оцінюються такі критерії:

обсяги реалізованого майна на біржових торгах та аукціонах протягом останнього року;

кількість договорів, укладених на біржі за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року;

розмір плати за користування послугами біржі за останній рік;

розмір власного капіталу.

3. Комісія присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1. Сума зважених коефіцієнтів за критеріями не перевищує 1.

4. Під час проведення засідання члени комісії, які беруть участь у засіданні, оцінюють кожну біржу окремо, присвоюючи від 1 до 10 балів за кожним визначеним критерієм, шляхом множення присвоєного бала на відповідний зважений коефіцієнт окремо за кожним критерієм та додавання одержаних показників.

За результатами проведення оцінювання біржі члени комісії, які беруть участь у засіданні, заповнюють та підписують бланки оцінювання біржі і передають їх секретареві комісії.

Секретар комісії після перевірки розрахунків у бланках оцінювання біржі вираховує середньоарифметичний бал за кожною біржею, складає і підписує звіт про оцінювання бірж за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

5. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звіті про оцінювання бірж, комісія визначає переможцями конкурсу біржі, які набрали 7 і більше балів.

6. Засідання комісії є легітимним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів комісії.

7. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати оцінювання;

обґрунтування визначення переможців.

8. Протокол про результати проведення конкурсу складається і підписується всіма членами комісії, які брали участь в оцінюванні, та затверджується головою комісії.

9. Після затвердження протоколу про результати проведення конкурсу ДФС у десятиденний строк з дня його затвердження включає переможців конкурсу до переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

10. Облік протоколів про результати проведення конкурсів та документів, передбачених пунктом 2 розділу III цього Положення, які подаються на розгляд комісії, ведеться підрозділом ДФС, до функцій якого належить організація проведення конкурсу.

11. Інформація про результати конкурсу у десятиденний строк надсилається комісією всім біржам - учасникам конкурсу, контролюючим органам та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС.

V. Розгляд спорів

1. У разі незгоди з результатами конкурсу учасник конкурсу у десятиденний строк з моменту отримання інформації стосовно переможців конкурсу, занесених до переліку уповноважених бірж, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

2. Засідання комісії проводиться у двадцятиденний строк з дати закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 1 цього розділу, про що повідомляється учасник конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до засідання. У засіданні комісії має право брати участь представник цього учасника конкурсу.

3. Рішення комісії про результати розгляду скарги може бути оскаржено згідно із законодавством.

VI. Виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про реалізацію майна, що перебуває у податковій заставі

1. У разі виявлення фактів недотримання уповноваженою біржею вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, скликається позачергове засідання комісії, на якому розглядається питання виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про виключення біржі з переліку уповноважених бірж голоси членів комісії розділилися порівну.

Протокол про виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, затверджується згідно з пунктом 9 розділу IV цього Положення.

2. Після затвердження протоколу про виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, ДФС наступного дня виключає таку біржу з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

3. Інформація про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, у триденний строк надсилається комісією відповідній біржі та контролюючим органам та відображається на офіційному веб-сайті ДФС.

4. З дня виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, на підставі рішення комісії така біржа не є уповноваженою біржею, з якою контролюючі органи можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

5. У разі незгоди з рішенням комісії біржа може його оскаржити згідно із законодавством.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

Додаток
до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі
(пункт 3 розділу III)

Журнал реєстрації конкурсних документів

N з/п

Дата реєс-
трації в журналі

Найме-
нуван-
ня біржі, місце-
знаход-
ження

Надані документи

Під-
пис особи, що на-
дала доку-
менти, або номер та дата вихід-
ного доку-
мента уча-
сника кон-
курсу

Дата та номер реєс-
трації в ДФС

При-
мітка

заява про участь

уста-
нов-
чий доку-
мент

баланс, звіт про фінан-
сові резуль-
тати

пра-
вила бір-
жо-
вої тор-
гівлі

інфо-
рмація про кіль-
кість догово-
рів

інфор-
мація про примі-
щення

інфор-
мація про тех-
нічні засоби

ква-
ліфі-
кацій-
ні сер-
тифі-
кати

договір з Фондом держав-
ного майна Укра-
їни

інфор-
мація про пе-
релік бро-
кер-
ських кон-
тор

роз-
мір пла-
ти

пись-
мове зобо-
в'язан-
ня

до-
відка Держ-
фін-
моні-
торин-
гу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.