ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

21.11.2011 р.

N 2а-14008/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва в складі: головуючого, судді - Арсірія Р. О., за участі секретаря судового засідання - Розсошко К. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання допуску до державної таємниці у справі за позовом ОСОБА_1 до Управління Служби безпеки України у Донецькій області, Служба безпеки України про зобов'язання вчинити дії, встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про відновлення на службі в органах Служби безпеки України - Управлінні Служби безпеки України в Донецькій області.

Відповідно до листа від 01.06.2011 N 56/20-2643нт матеріали особової справи ОСОБА_1 мають гриф секретності "Таємно".

21.11.2011 представник позивача заявив клопотання про направлення документів до органів Служби безпеки України для оформлення йому допуску до державної таємниці з метою належного виконання функцій представника позивача по справі.

Клопотання вмотивоване тим, що через відсутність у представника позивача допуску до державної таємниці він обмежений у праві на ознайомлення з матеріалами справи, до яких входить особова справа позивача, а відтак позбавлений можливості в повній мірі здійснювати захист своїх порушених прав та законних інтересів.

Позивач підтримав клопотання свого представника та пояснив, що повністю йому довіряє, тому питання щодо надання допуску слід вирішувати відносно представника позивача - адвоката ОСОБА_2.

Представники відповідачів проти задоволення клопотання не заперечували, залишили його вирішення на розсуд суду.

Заслухавши міркування сторін щодо заявленого позивачем клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають право, зокрема, знайомитися з матеріалами справи.

У матеріалах справи за позовом ОСОБА_1 містяться документи - матеріали особової справи, відомості в яких складають державну таємницю.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про державну таємницю" з метою захисту державної таємниці впроваджуються, зокрема, спеціальний порядок допуску та доступу громадян до державної таємниці.

Представник позивача не має спеціального доступу до державної таємниці.

Відсутність у позивача допуску до державної таємниці перешкоджає йому в реалізації наданих йому чинним законодавством процесуальних прав, як сторони по справі.

Так, згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб

Відповідно до ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Згідно зі ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України серед принципів адміністративного судочинства значаться такі принципи як рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі.

Відповідно до ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України усі учасники адміністративного процесу є рівними перед законом і судом.

Не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Принцип змагальності полягає в тому, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ст. 11 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відповідно до ст. 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачено, що здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Як зазначалося вище, представник позивача не має доступу до відомостей, що становлять державну таємницю. В той же час, представники відповідачів по справі таким допуском наділені. Відтак, вони мають перевагу перед позивачем стосовно доступу до відомостей, що містяться у справі N 2а-14008/11/2670, віднесених до державної таємниці.

Наведена вище обставина свідчить про нерівність процесуального становища сторін по справі та може призвести до дискримінації позивача по відношенню до відповідачів, як суб'єктів владних повноважень, протиправність дій яких оскаржує позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 123 Кодексу адміністративного судочинства України головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про державну таємницю" допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки. Порядок надання допуску до державної таємниці визначається Кабінетом Міністрів України.

В окремих випадках, які визначаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із Службою безпеки України громадянам України віком від 16 років може надаватися допуск до державної таємниці із ступенями секретності "цілком таємно" та "таємно", а віком від 17 років - також до державної таємниці із ступенем секретності "особливої важливості".

Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять службу або навчаються громадяни, оформляються документи, які надсилаються до органів Служби безпеки України. Перелік та форми таких документів, а також порядок їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України.

Якщо потреба громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю, не пов'язана з місцем роботи, служби або навчання, документи про надання допуску до державної таємниці можуть оформлятися за місцем провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Надання допуску передбачає:

визначення необхідності роботи громадянина із секретною інформацією;

перевірку громадянина у зв'язку з допуском до державної таємниці;

взяття громадянином на себе письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;

одержання у письмовій формі згоди громадянина на передбачені законом обмеження прав у зв'язку з його допуском до державної таємниці;

ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

З метою забезпечення дотримання процесуальних прав позивача, зокрема, права на ознайомлення з матеріалами справи та права на належну підготовку доводів на обґрунтування заявлених позовних вимог, а також для недопущення дискримінації позивача по відношенню до інших сторін у справі, суд вважає за необхідне вжити заходів для вирішення питання про надання позивачу допуску до державної таємниці.

Одночасно із клопотанням про надання допуску до державної таємниці позивач заявив клопотання про зупинення провадження по справі.

Представники відповідачів проти зупинення провадження у справі не заперечували, своїх міркувань щодо цього не висловили.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України суд має право наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, - до терміну, встановленого судом.

Керуючись положеннями п. 17 ч. 4 ст. 160 та п. 4 ч. 2 ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив:

1. Погодитись з доводами представника позивача - ОСОБА_2 про необхідність отримання допуску до державної таємниці з метою ознайомлення з матеріалами особової справи позивача ОСОБА_1.

2. Звернутися до Голови Окружного адміністративного суду міста Києва з метою надання доручення Режимно-секретному органу Окружного адміністративного суду міста Києва для підготовки пакету документів, необхідних для оформлення допуску ОСОБА_2 до державної таємниці з метою ознайомлення з особовою справою ОСОБА_1., з поданням їх до органів Служби безпеки України для вирішення питання про надання допуску до державної таємниці ОСОБА_2.

3. Зобов'язати ОСОБА_2 надати необхідні документи для оформлення допуску до державної таємниці Режимно-секретному органу Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ухвала в частині задоволення клопотання про надання позивачу допуску до державної таємниці набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає.

 

Суддя

Р. О. Арсірій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.