МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 квітня 2018 року N 1094/5

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавством та згідно з пунктами 3 (Постанова N 228), 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з моменту його підписання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Глущенко С. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
10 квітня 2018 року N 1094/5

Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

1. У Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року N 128/5 (Перелік N 128/5):

1) у розділі I "Банкрутство":

у пунктах 3, 4 слова "свідоцтва на право здійснення діяльності" замінити словами "свідоцтва про право на здійснення діяльності";

пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.";

у пункті 18 слова "порушення провадження" замінити словами "відкриття провадження (проваджень)";

у пункті 19 слова "припинення провадження" замінити словами "закриття провадження";

2) розділ III "Цивільне законодавство та договірні відносини" викласти у новій редакції:

"III. Цивільне законодавство та договірні відносини

1. Цивільне законодавство.

2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов'язків.

3. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.

4. Державна реєстрація створення та припинення фізичної особи - підприємця.

5. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця.

6. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності фізичної особи - підприємця.

7. Створення та припинення юридичної особи. Державна реєстрація створення та припинення юридичної особи.

8. Ліквідація юридичної особи.

9. Права та обов'язки учасників господарських товариств.

10. Управління господарським товариством.

11. Статут господарського товариства. Статутний/складений капітал.

12. Відповідальність засновників господарського товариства.

13. Поняття, види господарських товариств.

14. Акціонерні товариства та типи акціонерних товариств.

15. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.

16. Акції товариства, емісія цінних паперів, збільшення та зменшення статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій акціонерного товариства.

17. Загальні збори акціонерного товариства. Компетенція загальних зборів.

18. Виконавчий орган акціонерного товариства.

19. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.

20. Припинення акціонерного товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства.

21. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства.

22. Поняття та види правочинів.

23. Державна реєстрація правочину, місце вчинення правочину.

24. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності правочину.

25. Поняття та види договору, зміст договору.

26. Попередній договір, його форма та порядок укладення.

27. Підстави для зміни або розірвання договору.

28. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення.

29. Сторони у зобов'язанні, третя особа у зобов'язанні.

30. Заміна сторін у зобов'язанні.

31. Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація іпотеки, припинення.

32. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної власності.

33. Застава: поняття, підстави виникнення, звернення стягнення на предмет застави.

34. Реалізація предмета застави та предмета іпотеки.

35. Види забезпечення виконання зобов'язання. Припинення забезпечення зобов'язань.

36. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора.

37. Субсидіарна відповідальність.";

3) розділ V "Господарський процес" викласти у новій редакції:

"V. Господарський процес

1. Порядок досудового врегулювання спорів.

2. Право на звернення до господарського суду.

3. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

4. Форми господарського судочинства.

5. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів.

6. Предметна та суб'єктна юрисдикція господарських судів.

7. Інстанційна юрисдикція господарських судів. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

8. Територіальна юрисдикція (підсудність) господарських судів. Підсудність справ за вибором позивача. Виключна підсудність.

9. Учасники судового господарського процесу, їх права та обов'язки.

10. Сторони в судовому господарському процесі.

11. Процесуальні права та обов'язки сторін в господарському процесі.

12. Представники у господарському процесі. Участь у справі представника. Законні представники.

13. Докази та доказування в господарському процесі. Забезпечення доказів.

14. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

15. Заходи процесуального примусу в господарському процесі.

16. Забезпечення позову у господарському процесі. Заходи забезпечення позову. Скасування забезпечення позову.

17. Порядок подання заяви про забезпечення позову у господарському процесі. Форма і зміст заяви про забезпечення позову, що подається до господарського суду.

18. Зустрічне забезпечення у господарському процесі. Скасування зустрічного забезпечення.

19. Наказне провадження у господарському процесі.

20. Позовне провадження у господарському процесі. Письмові заяви учасників справи. Заяви з процесуальних питань.

21. Форма і зміст позовної заяви, що подається до господарського суду. Пред'явлення позову. Відмова у відкритті провадження у справі.

22. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

23. Строк вирішення спору у господарському процесі.

24. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін у господарському процесі.

25. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі у господарському процесі.

26. Судові рішення у господарському процесі.

27. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження у господарському процесі.

28. Апеляційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави, строки. Повноваження суду апеляційної інстанції.

29. Касаційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави. Повноваження суду касаційної інстанції.

30. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду у господарському процесі.

31. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському процесі.

32. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у господарських справах. Обов'язковість судових рішень. Звернення судових рішень до виконання. Мирова угода в процесі виконання. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення.

33. Судовий контроль за виконанням судових рішень у господарському процесі. Подання і розгляд скарги. Судове рішення за скаргою.

34. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів.

35. Порядок відновлення втраченого судового провадження в господарській справі. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження.

36. Медіація як спосіб позасудового розв'язання конфліктів (спорів), принципи, процедури та переваги.";

4) після пункту 3 розділу VI "Трудове та пенсійне законодавство" доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Порядок вивільнення працівників.".

У зв'язку з цим пункти 4 - 17 вважати відповідно пунктами 5 - 18;

5) пункт 15 розділу VII "Виконавче провадження" викласти в новій редакції:

"15. Авансовий внесок та додаткове фінансування витрат виконавчого провадження. Виконавчий збір. Винагорода приватного виконавця.";

6) у пункті 6 розділу VIII "Приватизація та оцінка майна" слова "яке здане в оренду" замінити словами "зданого в оренду".

2. У Технологічних картках адміністративної послуги з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (дубліката свідоцтва, переоформлення свідоцтва, анулювання свідоцтва) про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)", затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07 листопада 2014 року N 1875/5 (Наказ N 1875/5):

1) у Технологічній картці Міністерства юстиції України процесу надання адміністративної послуги: Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (Наказ N 1875/5):

у тексті картки слова "Спеціаліст Департаменту з питань банкрутства", "Департамент з питань банкрутства", "Спеціаліст Управління документального забезпечення", "Департамент організаційного та ресурсного забезпечення", "Спеціаліст Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності", "Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності", "Директор Департаменту з питань банкрутства" замінити відповідно словами "Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства", "Департамент з питань судової роботи та банкрутства", "Спеціаліст Департаменту комунікації, документообігу та контролю", "Департамент комунікації, документообігу та контролю", "Спеціаліст Департаменту реєстрації та систематизації правових актів", "Департамент реєстрації та систематизації правових актів", "Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства, або особа, яка виконує його обов'язки";

у другому стовпчику рядка 13 картки слова "Директор Департаменту з питань банкрутства" замінити словами "Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства, або особа, яка виконує його обов'язки";

у другому стовпчику рядка 17 картки слова "Спеціаліст Департаменту з питань банкрутства за підписом директора Департаменту з питань банкрутства" замінити словами "Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства за підписом директора Департаменту з питань судової роботи та банкрутства, або особи, яка виконує його обов'язки";

2) у Технологічній картці Міністерства юстиції України процесу надання адміністративної послуги: Видача дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (Наказ N 1875/5):

у тексті картки слова "Спеціаліст Департаменту з питань банкрутства", "Департамент з питань банкрутства", "Спеціаліст Управління документального забезпечення", "Департамент організаційного та ресурсного забезпечення" замінити відповідно словами "Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства", "Департамент з питань судової роботи та банкрутства", "Спеціаліст Департаменту комунікації, документообігу та контролю", "Департамент комунікації, документообігу та контролю";

у другому стовпчику рядка 6 картки слова "Спеціаліст Департаменту з питань банкрутства за підписом директора Департаменту з питань банкрутства" замінити словами "Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства за підписом директора Департаменту з питань судової роботи та банкрутства, або особи, яка виконує його обов'язки";

3) у тексті Технологічної картки Міністерства юстиції України процесу надання адміністративної послуги: Переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (Наказ N 1875/5) слова "Спеціаліст Департаменту з питань банкрутства", "Департамент з питань банкрутства", "Спеціаліст Управління документального забезпечення", "Департамент організаційного та ресурсного забезпечення" замінити відповідно словами "Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства", "Департамент з питань судової роботи та банкрутства", "Спеціаліст Департаменту комунікації, документообігу та контролю", "Департамент комунікації, документообігу та контролю";

4) у Технологічній картці Міністерства юстиції України процесу надання адміністративної послуги: Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (Наказ N 1875/5):

у тексті картки слова "Спеціаліст Департаменту з питань банкрутства", "Департамент з питань банкрутства", "Спеціаліст Управління документального забезпечення", "Департамент організаційного та ресурсного забезпечення" замінити відповідно словами "Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства", "Департамент з питань судової роботи та банкрутства", "Спеціаліст Департаменту комунікації, документообігу та контролю", "Департамент комунікації, документообігу та контролю";

у другому стовпчику рядка 6 картки слова "Спеціаліст Департаменту з питань банкрутства за підписом директора Департаменту з питань банкрутства" замінити словами "Спеціаліст Департаменту з питань судової роботи та банкрутства за підписом директора Департаменту з питань судової роботи та банкрутства, або особи, яка виконує його обов'язки".

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. М. Олійник


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.