КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 квітня 2018 р. N 239-р

Київ

Про затвердження завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2018 рік

1. Відповідно до пункту 15 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 640 (Постанова N 640) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 70, ст. 2124; 2018 р., N 26, ст. 937), затвердити завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2018 рік, що додаються.

2. Міністерствам забезпечити:

ознайомлення із завданнями, затвердженими пунктом 1 цього розпорядження, державних секретарів міністерств;

зберігання зазначених завдань у службах управління персоналом.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 81

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. N 239-р

ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2018 рік

Завдання:

х


первинне

 


переглянуто за результатами

 


I кварталу

 


 II кварталу

 


III кварталу

Порядковий номер

Найменування завдання

Ключові показники результативності, ефективності та якості

Строк виконання

1.

Планування роботи міністерства із забезпечення виконання стратегічних завдань

1) підготовлено та надано на затвердження міністру до 1 травня 2018 р. проект плану діяльності міністерства, в якому передбачено відповідні заходи для досягнення цільових показників, визначених у:
середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року (План N 275-р);
плані пріоритетних дій Уряду на 2018 рік;
плані заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки (План N 474-р);
плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Постанова N 1106)2) запроваджено до 1 червня 2018 р. механізм проведення щоквартального моніторингу стану виконання плану діяльності міністерства
3) ефективно скоординовано роботу структурних підрозділів міністерства із здійснення запланованих на відповідний період кроків, зокрема розроблення проектів актів у рамках виконання плану діяльності міністерства, плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік та плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Постанова N 1106)

жовтень

2.

Ефективна організація роботи апарату міністерства

1) підготовлено та надано на затвердження міністру пропозиції про внесення змін до структури апарату міністерства відповідно до цільової моделі, визначеної Концепцією оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (Розпорядження N 1013-р)2) проведено обстеження IT-систем міністерства, за результатами якого складено план заходів з розвитку IT-інфраструктури міністерства
3) запроваджено систему внутрішнього електронного документообігу міністерства та підключено її до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади
4) підвищено рівень прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами в межах компетенції міністерства (впровадження елементів стратегічного та середньострокового бюджетного планування, підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності внутрішнього контролю та аудиту (затверджено план заходів, за результатами виконання підготовлено аналітичну записку міністру) тощо)

жовтень

3.

Забезпечення управління персоналом

1) конкурси на зайняття посад державної служби проведено з дотриманням вимог законодавства
2) запроваджено систему оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відповідно до встановленого порядку
3) забезпечено підвищення рівня професійної компетентності щонайменше 25 відсотків державних службовців міністерства відповідно до визначених потреб за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів

жовтень

4.

Забезпечення взаємодії міністерства із громадськістю

1) забезпечено проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо щонайменше 80 відсотків проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та обов'язків громадян
2) результати проведених консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю оприлюднено на офіційному веб-сайті міністерства
3) складено до 1 червня 2018 р. перелік заінтересованих сторін, які є об'єктами впливу державної політики у сферах відповідальності міністерства
4) проведено оцінку результативності діяльності апарату міністерства за напрямом "взаємодія з громадськістю", за результатами якої подано аналітичну записку міністру

- " -


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.