МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2018

м. Київ

N 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2018 р. за N 366/31818

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII), пункту 2 частини сьомої статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 (Постанова N 752),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 жовтня 2011 року N 538 "Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки" (Перелік N 538), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2011 року за N 1256/19994.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07 березня 2018 року N 130

  

_
_
_
(найменування органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері ветеринарної медицини, його місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса
 електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

 "___" 20__ року

_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта*
_
_
                                      (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номери телефону, факсу
                                                                        
та адреса електронної пошти)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Реєстраційний номер потужності:  

Вид господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини:
_
_

Потужність оператора ринку:
_
_

Загальна інформація про проведення державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться державний нагляд (контроль),
від .. N

Тип заходу державного нагляду (контролю):
 
плановий

позаплановий

Посвідчення (направлення)
від .. N


Строк проведення державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини


Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи (державний(і) інспектор(и)) органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини:
_
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_
оператор ринку (керівник суб'єкта господарювання) або уповноважена ним особа
_
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_
інші особи:
_
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з .. по
 .. 
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався
Вимоги припису:   виконано;
  не виконано

  проводився з .. по
 .. 
Акт перевірки N   
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався
Вимоги припису:   виконано;
  не виконано


ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Загальні вимоги до операторів потужностей (об'єктів), які провадять діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу тварин, репродуктивного і патологічного матеріалу

1.1

Оператор потужності (об'єкта), зареєстрований у відповідних державних органах ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Стаття 34 ЗУ N 2498-XII

1.2

Місце та умови утримання тварин відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям (необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне, штучне освітлення, вентиляція), задовольняють їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, природним для них середовищем

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частини перша, друга, четверта статті 7 ЗУ N 3447-IV; пункт 2.2 розділу II Порядку використання, затвердженого наказом N 652 (Порядок N 652)

1.3

Потужності для навантаження, розвантаження або перевантаження тварин на транспортний засіб відповідають ветеринарно-санітарним заходам

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 15 ЗУ N 2498-XII

1.4

Для переміщення тварин забезпечені належні транспортні засоби: спеціально оснащені вантажно-розвантажувальними пристроями (платформи, трапи, східці, містки, підмостки тощо), що мінімізує збудження тварин, виключає їх травмування, втечу та загибель. Конструкція транспортних засобів дає можливість їх прибирати та дезінфікувати

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "е" пункту 5 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII; частини друга, третя статті 11 ЗУ N 3447-IV; абзац третій пункту 6 Правил транспортування тварин (Постанова N 1402)

1.5

Під час транспортування тварин задовольняються їх потреби в кормах та воді та забезпечується захист від шкідливого для них зовнішнього впливу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.5 розділу II Порядку використання, затвердженого наказом N 652 (Порядок N 652); пункти 27 (Постанова N 1402), 28 Правил транспортування тварин (Постанова N 1402)

1.6

Контейнери, у яких перевозяться тварини у кілька ярусів, стійкі, забезпечують провітрювання, запобігають чи обмежують витікання екскрементів на тварин, розміщених на нижніх ярусах

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 13 Правил транспортування тварин (Постанова N 1402)

1.7

Під час поводження з тваринами не використовують оснащення, інвентар, що травмує тварин, не примушують тварин до неприродних для них дій, не застосовують побої, надмірні фізіологічні навантаження

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 18 ЗУ N 3447-IV; пункт 2.3 розділу II Порядку використання, затвердженого наказом N 652 (Порядок N 652)

1.8

Жорстоке поводження з тваринами не допускається

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "д" пункту 5 статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.9

Під час проведення таврування, біркування, знероження та кастрації тварин застосовуються методи знеболювання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.6 розділу II Порядку використання, затвердженого наказом N 652 (Порядок N 652)

1.10

Під час отримання продукції тваринного походження (крім забою тварин) больові, травмувальні пристрої, технічні засоби, що травмують, спричиняють страждання або загибель тварин, не використовуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 21 ЗУ N 3447; пункт 2.7 розділу II Порядку використання, затвердженого наказом N 652 (Порядок N 652)

1.11

Ведеться облік усіх тварин в господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.12

Відомості про тварину зберігаються протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або переміщення її з господарства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.13

Усі тварини в господарстві ідентифіковані

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.14

Дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин подаються для реєстрації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.15

Дані про господарство в разі здійснення продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організації виставок тварин подаються для реєстрації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.16

Переміщення тварин здійснюється з ідентифікаційними документами

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.17

Дані про усі переміщення тварин, надходження нових тварин до господарства, а також забій, утилізацію, падіж тварин подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини протягом п'яти робочих днів з дати таких дій або подій

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.18

Проводиться забій, утилізація лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац восьмий частини першої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.19

Продаж тварин, проведення їх виставки і штучного осіменіння здійснюється лише за умови їх ідентифікації та реєстрації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий частини третьої статті 5 ЗУ N 1445-VI

1.20

Під час перевезення тварин оформлюються відповідні ветеринарні документи

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина шоста статті 15, пункти 2, 3 частини другої статті 32 ЗУ N 2498-XII; пункт 23 Правил транспортування тварин (Постанова N 1402); підпункт 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV Порядку використання, затвердженого наказом N 652 (Порядок N 652)

1.21

Переміщення тварин з потужностей (об'єктів), де вони утримуються, здійснюється за дозволом державного інспектора ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.22

Тварини, яких вирощують, утримують та/або здійснюють їх обіг, не мають хвороб, що підлягають повідомленню

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.23

Записи щодо інформування державного інспектора ветеринарної медицини, уповноваженого лікаря ветеринарної медицини або посадових осіб державних органів ветеринарної медицини про раптову загибель тварин, підозру на захворювання або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, або поведінку тварин, яка їм невластива, застосування лікарських засобів і лікувальних кормів наявні

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 3, 8 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.24

Для встановлення діагнозу та лікування хворих тварин оператор потужності своєчасно звертається за послугами лікаря ветеринарної медицини. Тварина(и) доставляється(ються) у визначене місце або забезпечуються належні умови за місцем їх утримання для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження та щеплення

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "г" пункту 5, пункт 7 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.25

Вимоги щодо протиепізоотичних, зоогігієнічних заходів та/або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та/або осіб, що мали контакт з хворими тваринами або з тваринами, щодо яких є підозра на захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, та інших ветеринарно-санітарних заходів виконуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.26

Дотримуються вимоги щодо проведення профілактичних щеплень проти сибірки

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 2.4.1 - 2.4.4 пункту 2.4 глави 2 Інструкції з сибірки

1.27

Дотримуються вимоги планових досліджень на бруцельоз

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.3 глави 3 Інструкції з бруцельозу

1.28

Ветеринарно-санітарні заходи, включаючи зоогігієнічні вимоги та умови, що мають забезпечуватися на потужностях для утримання тварин, виконуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 5 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.29

Тварини забезпечені якісними та безпечними кормами і водою

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 5 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.30

Застосовуються профілактичні ветеринарно-санітарні заходи щодо здоров'я тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "в" пункту 5 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.31

Ветеринарні процедури щодо тварин здійснюють особи, які мають відповідну фахову освіту

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина третя статті 10 ЗУ N 3447-IV

1.32

Ветеринарні препарати використовуються згідно з вказівками лікаря ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "ґ" пункту 5 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII

1.33

Записи щодо придбання та застосування ветеринарних лікарських засобів, ветеринарних імунобіологічних засобів і лікувальних кормів щодо кожної продуктивної тварини ведуться та зберігаються не менше трьох років

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 37, частина перша статті 71 ЗУ N 2498-XII

1.34

Приміщення для зберігання ветеринарних товарів за розмірами, обладнанням (упорядкуванням) відповідають вимогам нормативно-технічної документації, упорядкування, обладнання та експлуатація приміщень забезпечують збереження якості ветеринарних товарів протягом терміну придатності

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 2.1, 2.2 глави 2 Правил транспортування

1.35

Під час зберігання ветеринарних товарів в приміщеннях не рідше одного разу на добу здійснюється спостереження за температурою та вологістю, ведуться записи

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.3 глави 2 Правил транспортування

1.36

Ветеринарні товари зберігаються з урахуванням термінів придатності, а ветеринарні імунобіологічні засоби - з дотриманням холодового ланцюга, обліком їх руху та фіксацією температури в камері зберігання двічі на день

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 7.1, 7.3 глави 7, підпункти 13.4.1, 13.4.2 пункту 13.4, підпункти 13.6.1 - 13.6.3 пункту 13.6 глави 13 Правил транспортування

1.37

Дезінфекційні, дератизаційні засоби та інсектициди зберігаються з урахуванням встановлених вимог

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Глава 8 Правил транспортування

1.38

Засоби догляду за тваринами, які перебувають в обігу, не завдають шкоди здоров'ю тварин та людей, не погіршують ветеринарно-санітарний та епізоотичний стан

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 74 ЗУ N 2498-XII

1.39

Тварини, що надходять до стада з інших потужностей (об'єктів) або придбані на внутрішньому ринку, підлягають обов'язковому профілактичному карантину протягом визначеного періоду

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 35 ЗУ N 2498-XII

1.40

Заборона щодо обігу репродуктивного матеріалу, який за своїми біохімічними, біофізичними, морфологічними властивостями та вмістом бактерій чи патогенних агентів хвороб тварин не відповідає вимогам, виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Стаття 40 ЗУ N 2498-XII

1.41

Заборона щодо годівлі сільськогосподарських тварин, крім хутрових звірів, залишками харчових продуктів, відходами закладів харчування або кормовими матеріалами, що містять або походять з відходів закладів громадського харчування, виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 18 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

1.42

Заборона щодо годівлі жуйних тварин кормами, продуктами оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що містять тваринний білок жуйних тварин, крім молока та молочних продуктів, виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина восьма статті 77 ЗУ N 2498-XII; частина третя статті 18 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

1.43

Заборона щодо використання для годівлі тварин продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, утворених після оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II, виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина п'ята статті 18 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

1.44

Вимоги щодо маркування продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження після їх утворення оператор ринку виконує

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 18 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

1.45

Утворені побічні продукти тваринного походження направляються на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

1.46

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I, підлягають виключно видаленню

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 14 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

1.47

Діючі худобомогильники і біотермічні ями зареєстровані за місцем їх розташування управлінням ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.10 глави 4 Правил облаштування, затверджених наказом N 232

1.48

Заборона щодо облаштування нових (після 2008 року) худобомогильників, біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.4 глави 1 Правил облаштування, затверджених наказом N 232

1.49

Складаються акти приймання-передавання та акти виконаних робіт про оброблення, переробку, утилізацію чи видалення побічних продуктів тваринного походження

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий підпункту 5 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

1.50

Для перевезення трупів, боєнських відходів з метою їх утилізації/видалення наявний спеціально обладнаний автотранспорт

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.3 глави 3 Правил облаштування, затверджених наказом N 232

1.51

Забезпечено відповідну дезінфекцію транспортних засобів, інвентарю, інструментів, обладнання, задіяного під час перевезення трупів, відходів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.5 глави 3 Правил облаштування, затверджених наказом N 232

1.52

Профілактичні щеплення працівників проведено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт третій глави 4 Календаря профілактичних щеплень, затверджений наказом N 595 (Наказ N 595)

1.53

Ведеться журнал реєстрації особистих медичних книжок про проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів (тваринники, працівники тваринницьких ферм, працівники цехів з виготовлення кормів, оператори машинного доїння, оператори штучного запліднення тварин, доярки (дояри)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 6 Порядку, затвердженого постановою N 559; пункт 28 Переліку професій, затвердженого постановою N 559

1.54

У наявності погоджені з відповідним головним державним санітарним лікарем списки працівників для проведення обов'язкового періодичного медичного огляду

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 12 ЗУ N 1645-ІІІ; абзац перший пункту 11 Правил проведення медоглядів, затверджених наказом N 280

2

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу диких тварин, визначений згідно з додатком 1 до цього Акта

3

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу тварин, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів, визначений згідно з додатком 2 до цього Акта

4

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу птиці, визначений згідно з додатком 3 до цього Акта

5

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу дрібної рогатої худоби (овець, кіз тощо), визначений згідно з додатком 4 до цього Акта

6

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу свиней, визначений згідно з додатком 5 до цього Акта

7

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або переміщення великої рогатої худоби, визначений згідно з додатком 6 до цього Акта

8

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, утримання та/або обігу бджіл, визначений згідно з додатком 7 до цього Акта

9

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу коней, віслюків, мулів, лошаків, верблюдів, визначений згідно з додатком 8 до цього Акта

10

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу риби, інших водних живих ресурсів, визначений згідно з додатком 9 до цього Акта

11

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з обігу побічних продуктів тваринного походження, визначений згідно з додатком 10 до цього Акта

12

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з обігу ветеринарних препаратів і медикаментів, субстанцій, штамів мікроорганізмів, засобів ветеринарної медицини та засобів догляду за тваринами, визначений згідно з додатком 11 до цього Акта

13

Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з утримання притулків для тварин (собак та котів), визначений згідно з додатком 12 до цього Акта

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

ОПИС
виявлених порушень

N
з/п

Найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) оператора ринку письмово попереджено не пізніше як за десять днів до дня здійснення цього заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного контролю та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий та сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного контролю посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу оператора ринку (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6


* Цю частину Акта заповнює виключно оператор ринку (керівник суб'єкта господарювання) або уповноважена ним особа.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

Підписи осіб, що брали участь у перевірці*

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів:

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Оператор ринку (керівник суб'єкта господарювання) або уповноважена ним особа

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано .. :

________
(посада)

________
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання оператором ринку (керівником суб'єкта господарювання) або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта _
_


* Акт за результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) складається у двох примірниках, один з яких надається оператору ринку (керівнику суб'єкта господарювання) або уповноваженій ним особі, інший - залишається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України

Позначення

найменування

дата і номер

1

Закон України "Про ветеринарну медицину"

25 червня 1992 року N 2498-XII

 

ЗУ N 2498-XII

2

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

06 квітня 2000 року N 1645-III

 

ЗУ N 1645-III

3

Закон України "Про бджільництво"

22 лютого 2000 року N 1492-III

 

ЗУ N 1492-III

4

Закон України "Про тваринний світ"

13 грудня 2001 року N 2894-III

 

ЗУ N 2894-III

5

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"

06 лютого 2003 року N 486-IV

 

ЗУ N 486-IV

6

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

21 лютого 2006 року N 3447-IV

 

ЗУ N 3447-IV

7

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

8

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"

04 червня 2009 року N 1445-VI

 

ЗУ N 1445-VI

9

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

08 липня 2011 року N 3677-VI (Закон N 3677-VI)

 

ЗУ N 3677-VI

10

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

05 червня 2014 року N 1314-VII (Закон N 1314-VII)

 

ЗУ N 1314-VII

11

Закон України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною"

07 квітня 2015 року N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

 

ЗУ N 287-VIII

12

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559

23 травня 2001 року N 559

 

Порядок, затверджений постановою N 559

13

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559

23 травня 2001 року N 559

 

Перелік професій, затверджений постановою N 559

14

Правила транспортування тварин, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1402

16 листопада 2011 року N 1402 (Постанова N 1402)

 

Правила транспортування тварин

15

Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей

18 березня 1986 року

 

Європейська конвенція

16

Інструкція про заходи профілактики та ліквідації класичної чуми свиней, затверджена наказом Головного управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства та продовольства України від 15 березня 1994 року N 5

15 березня 1994 року N 5

31 березня 1994 року за N 56/265

Інструкція з КЧС

17

Інструкція про заходи профілактики та боротьби з бешихою свиней, затверджена наказом Головного управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства та продовольства України від 15 березня 1994 року N 5

15 березня 1994 року N 5

31 березня 1994 року за N 57/266

Інструкція з бешихи

18

Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з інфекційною анемією коней, затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної промисловості України від 25 січня 2000 року N 4

25 січня 2000 року N 4

07 березня 2000 року за N 138/4359

Інструкція з інфекційної анемії коней

19

Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин, затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу від 25 січня 2000 року N 4

25 січня 2000 року N 4

07 березня 2000 року за N 135/4356

Інструкція з бруцельозу

20

Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 року N 184/82

20 вересня 2000 року N 184/82

23 жовтня 2000 року за N 736/4957

Порядок видачі

21

Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин, затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу від 25 січня 2000 року N 4

25 січня 2000 року N 4

07 березня 2000 року за N 136/4357

Інструкція з сибірки

22

Порядок реєстрації пасік, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 року N 184/82

20 вересня 2000 року N 184/82

23 жовтня 2000 року за N 737/4958

Порядок реєстрації

23

Ветеринарно-санітарні правила для птахівничих господарств і вимоги до їх проектування, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03 липня 2001 року N 53

03 липня 2001 року N 53

05 липня 2001 року за N 565/5756

ВСП птахівничих господарств

24

Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 30 січня 2001 року N 9

30 січня 2001 року N 9

12 лютого 2001 року за N 131/5322

Інструкція з ліквідації хвороб бджіл

25

Правила реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 23 липня 2001 року N 37

23 липня 2001 року N 37

05 вересня 2001 року за N 786/5977

Правила реалізації

26

Правила транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 13 серпня 2002 року N 44

13 серпня 2002 року N 44

30 серпня 2002 року за N 719/7007

Правила транспортування

27

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я від 21 лютого 2013 року N 150 (Наказ N 150))

23 липня 2002 року N 280

08 серпня 2002 року за N 639/6927

Правила проведення медоглядів, затверджені наказом N 280

28

Порядок ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 642

04 грудня 2017 року N 642 (Порядок N 642)

13 лютого 2018 року за N 166/31618

Порядок, затверджений наказом N 642

29

Порядок ідентифікації та реєстрації свиней, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 грудня 2017 року N 639

01 грудня 2017 року N 639

07 лютого 2018 року за N 154/31606

Порядок, затверджений наказом N 639

30

Порядок ідентифікації та реєстрації овець і кіз, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року N 20

16 січня 2018 року N 20

07 лютого 2018 року за N 155/31607

Порядок, затверджений наказом N 20

31

Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року N 496

31 грудня 2004 року N 496

06 квітня 2005 року за N 362/10642

Положення, затверджене наказом N 496

32

Інструкція з діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин, затверджена наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 03 серпня 2007 року N 79

03 серпня 2007 року N 79

17 серпня 2007 року за N 951/14218

Інструкція з трихінельозу

33

Правила облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України, затверджені наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 27 жовтня 2008 року N 232

27 жовтня 2008 року N 232

29 січня 2009 року за N 85/16101

Правила облаштування, затверджені наказом N 232

34

Інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 березня 2017 року N 111

07 березня 2017 року N 111 (Наказ N 111)

29 березня 2017 року за N 432/30300

Інструкція з АЧС

35

Інструкція з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин, затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 03 вересня 2009 року N 316

03 вересня 2009 року N 316

21 вересня 2009 року за N 883/16899

Інструкція з туберкульозу

36

Інструкція щодо профілактики та боротьби з сапом тварин, затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 21 жовтня 2010 року N 449

21 жовтня 2010 року N 449

15 листопада 2010 року за N 1105/18400

Інструкція з профілактики та боротьби з сапом

37

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року N 429

30 вересня 2010 року N 429

29 грудня 2010 року за N 1384/18679

Порядок утримання, затверджений наказом N 429

38

Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання тварин у притулках, затверджені наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15 жовтня 2010 року N 438

15 жовтня 2010 року N 438

01 листопада 2010 року за N 1015/18310

Ветсанвимоги до утримання тварин в притулках, затверджені наказом N 438

39

Положення про притулок для тварин, затверджене наказом Державного комітету ветеринарної медицини від 15 жовтня 2010 року N 439

15 жовтня 2010 року N 439

01 листопада 2010 року N 1016/18311

Положення про притулок, затверджене наказом N 439

40

Календар профілактичних щеплень в Україні, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року N 595

16 вересня 2011 року N 595 (Наказ N 595)

10 жовтня 2011 року за N 1159/19897

Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом N 595

41

Порядок використання тварин у сільському господарстві, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 жовтня 2012 року N 652

25 жовтня 2012 року N 652 (Порядок N 652)

09 листопада 2012 року за N 1898/22210

Порядок використання, затверджений наказом N 652

 

Заступник директора Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

О. Альшанова

 

Додаток 1
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу диких тварин

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу, підтверджена документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, в установленому законодавством порядку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 7 ЗУ N 2894-III

2

Дикі тварини утримуються у неволі за наявності умов, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також запобігають виходу з місць їх утримання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 8 ЗУ N 3447-IV; абзац другий пункту 3.1, пункт 3.5 розділу III Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

3

Дикі тварини утримуються у неволі з дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, без порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, загрози небезпеки або незручності для людей та тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.4, підпункт 3.11.2 пункту 3.11 розділу III Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

4

Дикі тварини утримуються виключно з метою:
демонстрації та проведення екологічно-виховної роботи під час організації дозвілля;
реабілітації;
розведення та подальшої реінтродукції;
проведення наукових досліджень;
використання у видовищних заходах, під час організації дозвілля;
розведення для підвищення продуктивності мисливських угідь;
використання приватними особами в естетичних цілях, у тому числі об'єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України та CITES;
тимчасової перетримки

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.3 розділу III Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

5

Дикі тварини утримуються у вольєрах, клітках або інших приміщеннях, норми площі яких не менші, ніж мінімальні норми

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Додаток до Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

6

Місце утримання тварин забезпечує достатній простір для розміщення диких тварин та обладнане необхідними пристосуваннями, що забезпечують їх життєдіяльність (нори, гнізда, укриття, ставки, басейни тощо), захист від травмування, забезпечує достатнє укриття від дощу, снігу та вітру або надмірного сонячного випромінювання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 3.5.1, 3.5.2 пункту 3.5 розділу III Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

7

Годівля тварин здійснюється за кормовим раціоном, що враховує потреби для конкретного виду та індивідуальні потреби кожної особини. Під час складання раціону враховано умови утримання, розміри, вік, активність кожної тварини і потреби в особливих обставинах

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

8

Умови утримання, стан здоров'я та поведінка диких тварин перевіряється двічі на день

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 5.1 розділу V Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

9

Забезпечено тимчасову ізоляцію і лікування хворих тварин та ізоляцію небезпечних для оточуючих тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 5.2 - 5.4 розділу V Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

10

Під час реалізації диких тварин покупцеві надається достовірна інформація про вид, підвид, стан здоров'я, інші якості тварини та документи, що засвідчують законність набуття тварини у власність

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 13 ЗУ N 3447; пункти 6.1, 6.2 розділу VI Порядку утримання, затвердженого наказом N 429

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 2
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу тварин, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

До роботи з експериментальними тваринами допускаються особи, які мають вищу медичну, ветеринарну, зоотехнічну, біологічну або фармацевтичну освіту, здобуту у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина п'ята статті 26 ЗУ N 3447

2

Процедури на експериментальних тваринах незалежно від їх цілей, за яких можлива небезпека травмування тварин або заподіяння їм гострих та/або тривалих больових подразнень, проводяться в умовах знеболювання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина шоста статті 26 ЗУ N 3447

3

Дотримується заборона щодо використання в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування, проведення на тваринах демонстрацій, якщо явища, що демонструються, можуть бути показані на неживих об'єктах, у тому числі демонстрація рефлекторної діяльності організму

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частини восьма, десята статті 26 ЗУ N 3447

4

Дотримується заборона щодо девокалізації тварин (позбавлення хірургічним шляхом можливості тварини видавати звуки), застосування травмуючих методів під час відбору від тварин клітин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 26 ЗУ N 3447

5

Експерименти на тваринах, що пов'язані з хірургічним та іншим ушкоджуючим впливом, не проводяться за участю або в присутності осіб шкільного віку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 26 ЗУ N 3447

6

Будь-яка тварина, що використовується або призначена для використання у тій чи іншій процедурі, забезпечується приміщенням, відповідним середовищем існування, якнайменш мінімальною свободою пересування, їжею, водою та доглядом, що відповідають вимогам її стану здоров'я та умовам утримання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1 статті 5 частини II Європейської конвенції

7

Виконується вимога щодо повторного використання тварини в процедурі, що спричиняє гострий або тривалий біль чи страждання, лише після відновлення її стану здоров'я до нормального, незалежно від застосування анестезії чи знеболювання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4 статті 11 частини III Європейської конвенції

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 3
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу птиці

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Територія та приміщення відповідають чинним ветеринарно-санітарним нормам

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 4.2, 4.8, 4.9, 4.12 - 4.16 глави 4 ВСП птахівничих господарств

2

Огорожа птахогосподарства відповідає Ветеринарно-санітарним правилам для птахівничих господарств і вимогам до їх проектування, затвердженим наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03 липня 2001 року N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 липня 2001 року за N 565/5756

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП птахівничих господарств

3

Ветеринарна виробнича лабораторія, забійно-санітарний пункт і дезінфекційний блок наявні та розміщені на території у відповідному порядку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 4.16 - 4.18 глави 4 ВСП птахівничих господарств

4

Вимоги щодо матеріалів, з яких виготовлено стіни, підлоги, стелі приміщень, дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 5.6, 5.7 глави 5 ВСП птахівничих господарств

5

Вимога щодо роботи птахівничого господарства у режимі підприємств закритого типу дотримується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.1 глави 3 ВСП птахівничих господарств

6

Під час роботи підприємства в цілому та в кожному виробничому приміщенні зокрема дотримуються вимоги щодо:
забезпечення спецодягом, взуттям;
порядку відвідування господарства сторонніми особами;
контролю за станом здоров'я обслуговуючого персоналу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 3.2 - 3.4, 3.11, 3.21 глави 3 та пункт 8.16 глави 8 ВСП птахівничих господарств

7

Правила внутрішнього розпорядку для кожного виробничого відділу та календарний план роботи в господарстві наявні та виконуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.13 глави 3 ВСП птахівничих господарств

8

Умови забезпечення господарства питною водою відповідають вимогам, здійснюється контроль за якістю води

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.15 глави 3, пункт 6.1 глави 6 ВСП птахівничих господарств

9

Заходи щодо боротьби із синантропною птицею, гризунами, бродячими тваринами розроблено та виконуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.5 глави 3 ВСП птахівничих господарств

10

Міжциклові профілактичні перерви під час інкубування яйця, утримання птиці дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.17 глави 3 ВСП птахівничих господарств

11

Порядок комплектування стада птиці різного технологічного призначення (батьківського, промислового тощо) відповідає вимогам

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 3.7, 3.8, 3.19 глави 3, пункт 9.2 глави 9 ВСП птахівничих господарств

12

Вимоги щодо карантинування поголів'я та супроводу його ветеринарними документами під час формування (ремонту) стада виконуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Статті 15, 32, 92 ЗУ 2498-XII; підпункти 9.3.1 - 9.3.6 пункту 9.3 глави 9 ВСП птахівничих господарств

13

Технологічні норми щодо щільності посадки птиці на 1 кв. м підлоги пташника, фронту годівлі та напування птиці на 1 голову дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 5.9, 5.12 глави 5 ВСП птахівничих господарств

14

Порядок комплектування птицею окремих пташників дотримується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.11 глави 4, пункти 7.6 - 7.8 глави 7 ВСП птахівничих господарств

15

Контроль за фізіологічним станом птиці (динаміка загибелі птиці, показники маси птиці, стан мікроклімату в пташнику, рівень споживання корму, води) забезпечено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.26 глави 3 ВСП птахівничих господарств

16

Параметри мікроклімату у пташниках відповідають ветеринарним вимогам

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 5.1 - 5.5 глави 5 ВСП птахівничих господарств

17

Схеми проведення вакцинопрофілактики поголів'я птиці затверджено та виконуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.27 глави 3 ВСП птахівничих господарств

18

Порядок створення імунної зони навколо господарства дотримано

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.12 глави 3 ВСП птахівничих господарств

19

Вимоги щодо кількості гнізд під час утримання птиці на підлозі та порядок їх облаштування дотримано

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 5.13 глави 5 ВСП птахівничих господарств

20

Вимоги щодо вигулу птиці (у разі його використання) дотримано

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 5.10, 5.11 глави 5 ВСП птахівничих господарств

21

Ветеринарно-санітарні вимоги під час отримання та використання інкубаційних яєць, лабораторного контролю їх якості дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 3.9, 3.20 глави 3; пункти 7.1, 7.4, 7.5, 7.9 - 7.11 глави 7 ВСП птахівничих господарств

22

Виробничі показники інкубування яєць відповідають Ветеринарно-санітарним правилам для птахівничих господарств і вимогам до їх проектування, затвердженим наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03 липня 2001 року N 53

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 7.1 - 7.3 глави 7 ВСП птахівничих господарств

23

Вимоги під час транспортування добового молодняку, молодняку, дорослої птиці та інкубаційних яєць дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ 2498-XII; пункт 7.8 глави 7, пункти 9.1, 9.3 глави 9 ВСП птахівничих господарств

24

Ветеринарно-санітарні вимоги до маркування інвентарю, тари та закріплення їх за окремими виробничими цехами дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.10 глави 3 ВСП птахівничих господарств

25

Вимоги щодо підготовки пташників до посадки нової партії птиці дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 3.18, 3.24 глави 3 ВСП птахівничих господарств

26

Вимоги до збирання, накопичення та утилізації відходів виробництва (побутових та виробничих), стічних вод. Порядок збору загиблої птиці, періодичність вивезення та методи знищення трупів птиці дотримуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 3.14, 3.15, 3.20, 3.25 глави 3 ВСП птахівничих господарств

27

Ветеринарно-санітарні норми під час годівлі та напування птиці дотримано

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 6.2, 6.3 глави 6 ВСП птахівничих господарств

28

Контроль за якістю кормів (у тому числі періодичний лабораторний контроль у державній лабораторії), збалансованістю раціонів годівлі птиці забезпечено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 6.2 глави 6 ВСП птахівничих господарств

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 4
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу дрібної рогатої худоби (овець, кіз тощо)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ідентифікація і реєстрація тварин відповідає вимогам Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 року за N 155/31607

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Стаття 4 ЗУ N 1445-VI; розділ III Порядку, затвердженого наказом N 20

2

Вимога щодо проведення дослідження на бруцельоз у період 30-денного профілактичного карантину під час виведення або введення тварин з/до господарства незалежно від форми власності, а також під час їх продажу або купівлі дотримується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.4 глави 3 та підпункт 4.3.2 пункту 4.3 глави 4 Інструкції з бруцельозу

3

Заходи щодо профілактики бруцельозу та інфекційного епідидиміту баранів в господарстві виконуються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.1 - 4.3 глави 4 Інструкції з бруцельозу

4

Працівники господарств, які працюють з тваринами, проходять медичне обстеження із встановленою періодичністю

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 7.1 глави 7 Інструкції з туберкульозу; пункт 10.3 глави 10 Інструкції з бруцельозу

5

Проводяться профілактичні щеплення проти сибірки

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 2.4.3 пункту 2.4 глави 2 Інструкції з сибірки

6

Ведеться своєчасний облік усіх тварин шляхом занесення інформації до книги обліку тварин. Книга обліку ведеться для кожного виду тварин (вівці, кози) окремо на паперових носіях і зберігається щонайменше три роки від дня останнього вибуття тварини з господарства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Розділ IV Порядку затвердженого наказом N 20

7

Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, за яким закріплене певне господарство та до якого звертаються працівник Адміністратора Реєстру тварин чи власник/утримувач тварини, вносить до реєстраційного документа дані щодо стану здоров'я тварини та засвідчує їх своїм підписом і печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4 розділу V Порядку затвердженого наказом N 20

8

Працівників забезпечено спеціальним одягом та взуттям, у наявності достатня кількість засобів для знезараження рук, взуття, одягу, створено умови для зберігання спецодягу і взуття, а також прання спецодягу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 7.2 глави 7 Інструкції з туберкульозу; пункт 10.3 глави 10 Інструкції з бруцельозу

9

У кожному приміщенні є умивальник, мило, рушники, аптечка першої медичної допомоги, облаштовано душові кімнати та кімнати для відпочинку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 7.3 глави 7 Інструкції з туберкульозу

10

Об'єкти ветеринарно-санітарного призначення (санітарний пропускник, дезінфекційні блоки, ветеринарний пункт) обладнано

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 3.2.11 пункту 3.2 глави 3 Інструкції з туберкульозу

11

Доступ сторонніх осіб та транспорту заборонено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.3.6 пункту 4.3 глави 4 Інструкції з бруцельозу

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 5
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу свиней

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ідентифікація і реєстрація тварин відповідає вимогам Порядку ідентифікації та реєстрації свиней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 грудня 2017 року N 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 року за N 154/31606

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Стаття 4 ЗУ N 1445-VI; розділ III Порядку, затвердженого наказом N 639

2

Вхід на територію господарства стороннім особам, а також в'їзд транспорту, не пов'язаного з його обслуговуванням, заборонено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

3

Особи, що відвідують господарство, проходять санітарну обробку і реєструються в спеціальному журналі

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

4

Територія господарства поділена на виробничу та адміністративно-господарську зону

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

5

Вхід у виробничу зону здійснюється тільки через ветсанпропускник, а в'їзд/виїзд транспорту - через постійно діючий дезбар'єр (дезінфекційний блок). На ветсанпропускнику ведуться журнали: виходу на роботу спеціалістів; відвідування сторонніми особами; руху та проведення дезінфекції транспорту; приготування дезрозчинів та заправки дезбар'єрів; прання та дезінфекції спецодягу. Усі інші входи на виробничу зону закриті

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

6

Виходити в спецодязі і спецвзутті, а також виносити їх за межі виробничої зони та господарства заборонено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

7

Біля входу в склади комбікормів, кормокухню, ветеринарно-санітарні об'єкти облаштовано дезкилимки/дезванночки

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

8

В адміністративно-господарській та виробничій зонах облаштовано туалети з умивальниками

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

9

Для обслуговування свиней закріплено за кожною технологічною (виробничою) групою працівників, які пройшли медичне обстеження

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 8 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

10

Обслуговуючий персонал забезпечено спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше двох комплектів на працівника. Обладнання, інвентар, спецодяг, спецвзуття та інші предмети марковано та закріплено за дільницею (цехом)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 9 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

11

Заборону щодо утримання свиней в домогосподарствах співробітники господарства виконують

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 10 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

12

Заборону щодо обслуговування тварин, що знаходяться в особистому користуванні громадян, ветеринарні фахівці господарства виконують

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 12 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

13

На території господарства відсутні собаки (крім сторожових), коти, а також інші види тварин, включаючи птицю. Сторожових собак зареєстровано з відповідними відмітками в паспорті про щеплення проти сказу, обробки проти гельмінтів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 11 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

14

Ведуться записи щодо використання імунобіологічних препаратів фахівцями ветеринарної медицини господарств

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 12 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

15

У виробничій зоні закріплено внутрішньогосподарський транспорт, розподіл "чистих" (підвезення кормів, свиней) та "брудних" (вивезення гною, загиблих свиней, відходів забою) автотранспортних шляхів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 13 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

16

У наявності спеціальний транспорт, що виключає витоки біоматеріалу для перевезення свиней, що підлягають вимушеному забою

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 14 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

17

Для перевезення трупів, боєнських відходів з метою їх утилізації/видалення наявний спеціально обладнаний автотранспорт

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 15 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111), пункт 3.3 частини 3 Правил облаштування, затверджених наказом N 232

18

Забезпечено відповідну дезінфекцію транспортних засобів, інвентарю, інструментів, обладнання, задіяного під час перевезення трупів, відходів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.5 розділу 3 Правил облаштування, затверджених наказом N 232

19

Приміщення використовуються за принципом "порожньо-зайнято" з обов'язковим проведенням санації приміщень упродовж двох - п'яти діб

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 16 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

20

На території виробничої зони господарств заборонено приносити продукти тваринного походження та/або організовано приймання їжі співробітниками у відведених для цього місцях, обладнаних санітарним приміщенням та умивальниками

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 17 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

21

Заборона щодо використання для утримання свиней літніх таборів виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 19 пункту 5 розділу II Інструкції з АЧС (Наказ N 111)

22

Заборона щодо згодовування незнезаражених харчових та боєнських відходів виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 Інструкції з бешихи

23

Планові профілактичні серологічні дослідження на бруцельоз (кнури-плідники, основні свиноматки) проводяться

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.3 глави 3 Інструкції з бруцельозу

24

Профілактичне, систематичне щеплення проти бешихи всього свинопоголів'я старше двох місяців проводиться

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.2 глави 3 Інструкції з бешихи

25

Вакцинопрофілактика проти класичної чуми свиней відповідно до плану протиепізоотичних заходів проводиться

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.5 глави 2 Інструкції з КЧС

26

Алергічні дослідження на туберкульоз проводяться

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 2.2 - 2.5, 2.10 Інструкції з туберкульозу

27

Проводиться дератизація у тваринницьких приміщеннях, в місцях зберігання кормів. Тушки загиблих гризунів своєчасно прибираються та спалюються

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 Інструкції з трихінельозу тварин

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 6
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або переміщення великої рогатої худоби

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Господарство зареєстровано у Реєстрі тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 5 ЗУ N 1445-VI, розділ II Порядку затвердженого наказом N 642 (Порядок N 642)

2

Ідентифікація і реєстрація тварин відповідає вимогам Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 642 (Порядок N 642), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за N 166/31618

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Розділ III Порядку, затвердженого наказом N 642 (Порядок N 642)

3

Ведеться своєчасний облік усіх тварин господарства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1 розділу IV Порядку, затвердженого наказом N 642 (Порядок N 642)

4

Облік ведеться на паперових носіях шляхом ведення книги обліку ідентифікованих тварин або в електронному форматі. Інформація з обліку тварин зберігається щонайменше три роки від дня останнього вибуття тварини з господарства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3 розділу IV Порядку, затвердженого наказом N 642 (Порядок N 642)

5

Обслуговуючий персонал та працівники господарства проходять обов'язкові профілактичні медичні огляди

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 5 Правил проведення медоглядів, затверджених наказом N 280; глава 28 Переліку професій; пункт 7.1 глави 7 Інструкції з туберкульозу

6

Доступ сторонніх осіб та транспорту заборонено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.3.6 пункту 4.3 глави 4 Інструкції з бруцельозу

7

Працівників забезпечено спеціальним одягом та взуттям, у наявності достатня кількість засобів для знезараження рук, взуття, одягу, створено умови для зберігання спецодягу і взуття, а також прання спецодягу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 7.2 глави 7 Інструкції з туберкульозу; пункт 10.3 глави 10 Інструкції з бруцельозу

8

У кожному приміщенні є умивальник, мило, рушники, аптечка першої медичної допомоги, облаштовано душові кімнати та кімнати для відпочинку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 7.3 глави 7 Інструкції з туберкульозу

9

Планові профілактичні серологічні дослідження на бруцельоз (бугаїв-плідників, корів, нетелів, телиць, буйволів) проводяться

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.3 глави 3 Інструкції з бруцельозу

10

Алергічні дослідження на туберкульоз проводяться відповідно до вимог

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 глави 2 Інструкції з туберкульозу

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 7
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, утримання та/або обігу бджіл

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Потужність зареєстровано в установленому порядку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина третя статті 13 ЗУ N 1492-III; пункт 2 Порядку реєстрації

2

Наявні ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, в разі племінного статусу - відповідне свідоцтво (сертифікат)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 13 ЗУ N 1492-III; пункт 1 Порядку видачі

3

Пасіку розміщено на земельній ділянці на правах власності або користування та/або за згодою власника

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 15 ЗУ N 1492-III

4

Стаціонарна потужність (пасіка) розташовується на земельній ділянці за погодженням з місцевим органом влади та органом державного управління з питань ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1.3 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

5

Пасіку розміщено у благополучній щодо заразних хвороб бджіл місцевості згідно зі встановленими вимогами

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.2 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

6

Наявна огорожа (плодові дерева і кущі). У разі розміщення пасіки на присадибній ділянці (подвір'ї) огорожа заввишки не менше 2,5 м

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1.3 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

7

Бджоли утримуються у типових, справних, пронумерованих, пофарбованих вуликах

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.4 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

8

Наявні резервні вулики та стільникові рамки

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.4 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

9

Вулики розміщено на підставках не нижче 30 см від землі, на відстані не більше 3 м один від одного і 6 - 10 м між рядами

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.5 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

10

На пасіці розміщено пасічний будиночок (кочова будка)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.6 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

11

Наявні дезінфекційні майданчики, предмети, засоби особистої гігієни і дезінфекції. Облаштовано туалетне приміщення

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.6 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

12

На території пасіки відведено ділянку для розміщення контрольного вулика, поїлок для бджіл

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.7 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

13

Наявне приміщення для зберігання порожніх стільникових рамок, стільників з медом і пергою, тари, інвентарю, дезінфекційних засобів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.8 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

14

У місцях із холодною тривалою зимою на пасіці збудовано зимівник (бджоляник), обладнаний припливно-витяжною вентиляцією

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.9 глави 1 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

15

Проводиться щорічний відбір бракованих, негожих стільників

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.6 глави 2 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

16

Встановлено напувалки зі свіжою і підсоленою водою

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.8 глави 2 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

17

Проводиться механічне очищення на спеціальному майданчику та дезінфекція бджолярського устаткування, інвентарю й вільних від корму придатних до експлуатації стільників

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.9 глави 2 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

18

Переміщення (перевезення) бджолосімей проводиться за наявності дозволу (ветеринарні свідоцтва та довідки) державного інспектора ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII; пункти 3.5, 3.6 глави 3 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

19

Проводяться клінічні дослідження, профілактично-лікувальні обробки бджолосімей з одночасним лабораторним дослідженням матеріалу з пасік до перевезення на медозбір

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.8 глави 3 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

20

На медозбір перевозяться вулики, які піддані дезінфекції та дезакаризації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.8 глави 3 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

21

Забезпечується ветеринарний контроль бджіл, які завозяться з інших пасік та роїв невідомого походження протягом 30 днів, з проведенням лабораторних досліджень на наявність збудників заразних хвороб

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.4 глави 4 Інструкції з ліквідації хвороб бджіл

22

Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва здійснюють спеціалісти ветеринарної медицини або під їх контролем - власники пасік чи пасічники

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Стаття 34 ЗУ N 1492-III

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 8
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу коней, віслюків, мулів, лошаків, верблюдів

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Господарство зареєстровано у Реєстрі тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 5 ЗУ N 1445-VI; пункти 2.1, 2.2 глави 2 Положення, затвердженого наказом N 496

2

Ідентифікація і реєстрація тварин відповідає вимогам Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року N 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2005 року за N 362/10642

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.3 розділу 1, пункти 3.5, 3.9, 3.14, 3.16 глави 3, пункт 5.2 глави 5 Положення, затвердженого наказом N 496

3

Для племінних коней проводиться генетична експертиза

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.12 глави 3 Положення, затвердженого наказом N 496

4

Наявні паспорти на кожну тварину (паспорт коня/віслюка/мула/лошака)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.1 глави 4 Положення, затвердженого наказом N 496

5

У паспорті наявні відмітки про проведені вакцинації коней, лабораторні дослідження, інформація щодо дати, місця лікування і назви кожного ветеринарного лікарського препарату, що застосовувався для лікування, засвідчені підписом і печаткою лікаря ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.6.6 - 4.6.9 пункту 4.6 глави 4 Положення, затвердженого наказом N 496

6

Ведеться книга обліку ідентифікованих тварин, дані зберігаються упродовж трьох років

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 6.1, 6.3, 6.5, 6.6 глави 6 Положення, затвердженого наказом N 496

7

Лікар ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство, веде амбулаторний журнал, до якого заносить усі діагностичні дослідження, профілактичні заходи, виявлені захворювання, призначене і проведене лікування щодо кожної тварини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 6.7 глави 6 Положення, затвердженого наказом N 496

8

Здійснюється періодична інвентаризація поголів'я коней у розрізі статево-вікових і господарських груп

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 6.9 глави 6 Положення, затвердженого наказом N 496

9

Подається звіт-реєстр до Адміністратора Реєстру тварин про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я коней у господарстві, у тому числі про забій, падіж (загибель) та утилізацію у визначені терміни за встановленою формою

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 6.9 глави 6, абзац п'ятий пункту 7.3 глави 7, абзац третій пункту 8.2 глави 8 Положення, затвердженого наказом N 496

10

Переміщуються лише ідентифіковані коні за наявності паспорта і ветеринарного документа

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 7.1 глави 7 Положення, затвердженого наказом N 496

11

Доступ сторонніх осіб та транспорту заборонено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.3.6 пункту 4.3 глави 4 Інструкції з бруцельозу

12

Проводяться профілактичні серологічні дослідження на інфекційну анемію (жеребців-плідників, конематок)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 4.3 - 4.5 глави 4 Інструкції з інфекційної анемії коней

13

Виконуються заходи, передбачені Інструкцією щодо профілактики та боротьби з сапом тварин, затвердженою наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 21 жовтня 2010 року N 449, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2010 року за N 1105/18400

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Глава 3 Інструкції з профілактики та боротьби із сапом

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 9
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу риби, інших водних живих ресурсів

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Проводиться інформування центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у галузі ветеринарної медицини про виявлення захворювань водних біоресурсів, погіршення стану середовища їх перебування, випадки їх загибелі

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 35 ЗУ N 3677-VI (Закон N 3677-VI)

2

Здійснюються заходи з профілактики і боротьби із захворюванням та загибеллю водних біоресурсів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини першої статті 35 ЗУ N 3677-VI (Закон N 3677-VI)

3

Вирощування риби, інших водних живих ресурсів здійснюється за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану водних об'єктів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 2 ЗУ N 486-IV

4

Якість та безпека живої риби, інших водних живих ресурсів підтверджуються ветеринарним свідоцтвом

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 2 ЗУ N 486-IV

5

Гідротехнічні споруди утримуються в належному технічному стані з урахуванням технологічних, ветеринарно-біологічних, санітарно-епідеміологічних заходів та своєчасного проведення їх капітального ремонту

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина третя статті 17 ЗУ N 3677-VI (Закон N 3677-VI)

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 10
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з обігу побічних продуктів тваринного походження

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розроблено, впроваджено та застосовуються постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечується належна підготовка осіб, відповідальних за постійно діючі процедури під час оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

2

Для визначення категорій, до яких належать побічні продукти тваринного походження, залучаються спеціалісти ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

3

У разі завдання юридичним, фізичним особам збитків, завданих внаслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження, проводиться їх відшкодування

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

4

Факт виконання робіт з оброблення, переробки, утилізації побічних продуктів тваринного походження на власних потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження фіксується із складенням акта виконаних робіт

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзаци третій, четвертий пункту 5 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

5

Створено належні санітарні умови на потужності (об'єкті) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час поводження з такими продуктами та роздільне збирання цих продуктів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 5 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

6

Ведеться облік та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, інформації про кількість і якість утворюваних побічних продуктів тваринного походження та відповідно до їх категорії

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзаци шостий, сьомий пункту 5 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

7

Забезпечено якість продукції та достовірність інформації, що надається споживачу, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 5 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

8

Забезпечено належне поводження з небезпечними побічними продуктами тваринного походження, що не підлягають утилізації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

9

Перевезення побічних продуктів тваринного походження здійснюється транспортними засобами та герметичними контейнерами, які унеможливлюють витік рідин від таких продуктів, доступ птахів, тварин, гризунів та мають конструкцію, що забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина шоста статті 20 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

10

Потужності відповідають ветеринарно-санітарним вимогам

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

11

Потужність (об'єкт) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження має виробничі, складські приміщення, інженерне забезпечення з газо-, електро-, водопостачання, водовідведення, очисні споруди та іншу необхідну інфраструктуру

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

12

Потужність розміщено окремо від бійні або інших підприємств, на яких переробляються харчові продукти чи виробляються продукти тваринного походження

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1 частини третьої статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

13

Потужність забезпечено технологічним обладнанням, спеціалізованим транспортом, що гарантує заявлений обсяг оброблення, переробки відповідно до ветеринарно-санітарних вимог

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2 частини третьої статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

14

Потужності забезпечено кваліфікованим персоналом

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3 частини третьої статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

15

Потужність (об'єкт) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії III, відокремлено від потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

16

Розташування будівель, споруд, інших засобів на території потужності (об'єкта) забезпечує можливість переміщення транспортних засобів таким чином, щоб шляхи перевезення побічних продуктів тваринного походження і продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження не перетиналися

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина п'ята статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

17

Розміщення потужності (об'єкта) здійснено з дотриманням усіх вимог щодо планування і забудови, санітарно-захисних зон відповідно до законодавства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина шоста статті 21 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

18

Оператор ринку на всіх стадіях утворення та обігу побічних продуктів тваринного походження забезпечує простежуваність таких продуктів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 22 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

19

Оператор ринку, що здійснює поводження з побічними продуктами тваринного походження, веде облік таких продуктів і супровідну документацію

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 22 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

20

Документація, якою супроводжуються побічні продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час перевезення, включає інформацію про походження, пункт призначення, кількість та категорію таких продуктів, їх опис та маркування відповідно до законодавства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина третя статті 22 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

21

Оператор ринку має змогу встановити інших операторів ринку, які постачають йому побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина четверта статті 22 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

22

Оператор ринку має змогу встановити оператора ринку, до якого направляються побічні продукти тваринного походження

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина п'ята статті 22 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

23

Продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що вводяться в обіг, марковані відповідно до вимог законодавства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина шоста статті 22 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

24

Під час оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження оператор ринку проводить внутрішню перевірку та складає відповідний акт, заснований на принципах системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 23 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

25

Під час перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз чи компост оператор ринку проводить внутрішню перевірку та складає відповідний акт, заснований на принципах системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 23 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

26

Вимога щодо недопущення переміщення за межі потужності (об'єкта) побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які не відповідають вимогам законодавства, крім випадків, коли це здійснюється з метою їх видалення, дотримується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина друга статті 23 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

27

Оператор ринку виявляє будь-які ризики для здоров'я людини та тварини, які мають бути усунені або зменшені до прийнятного рівня та яким треба запобігти

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1 частини третьої статті 23 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

28

Для запобігання або усунення небезпеки або її зменшення до прийнятного рівня оператор ринку виявляє критичні контрольні точки на етапах чи операціях, на яких контроль є необхідним

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2 частини третьої статті 23 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

29

Оператор ринку вживає коригувальні дії, якщо за результатами проведення моніторингу на виробництві визначено, що критична контрольна точка не перебуває під контролем

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3 частини третьої статті 23 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

30

З метою підтвердження ефективності заходів оператор ринку проводить перевірки та складає відповідні акти

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4 частини третьої статті 23 ЗУ N 287-VIII (Закон N 287-VIII)

31

Оператор потужності (об'єкта) веде та зберігає відповідні записи, які дають можливість відстежувати закуплену ним сировину та продаж виробленої ним продукції протягом останніх трьох років

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 58 ЗУ 2498-XII

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 11
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з обігу ветеринарних препаратів і медикаментів, субстанцій, штамів мікроорганізмів, засобів ветеринарної медицини та засобів догляду за тваринами

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Під час встановлення невідповідності ветеринарних препаратів дотримуються вимоги щодо їх обробки, утилізації та/або знищення

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина сьома статті 66 ЗУ N 2498-XII

2

Ветеринарні препарати та кормові добавки зареєстровано в установленому порядку

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина перша статті 63 ЗУ N 2498-XII

3

Особа, якій видано реєстраційне посвідчення на ветеринарний препарат, забезпечує збір та обробку інформації про всі випадки негативних реакцій на цей ветеринарний препарат

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 63 ЗУ N 2498-XII

4

Ветеринарні препарати, введені в обіг, пройшли державну реєстрацію та супроводжуються інструкцією (настановою) для споживачів з маркуванням українською мовою, нанесенням реєстраційного номера

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина третя статті 67 ЗУ N 2498-XII; пункт 4.1 глави 4 Правил реалізації

5

Ветеринарні імунобіологічні препарати відпускаються лише закладам ветеринарної медицини або ліцензованим лікарям ветеринарної медицини

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина восьма статті 67 ЗУ N 2498-XII

6

Під час здійснення оптової торгівлі ветеринарними препаратами ведуться записи щодо їх імпорту, експорту, придбання та реалізації

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина третя статті 68 ЗУ N 2498-XII

7

Приміщення для зберігання ветеринарних товарів за розмірами, обладнанням (упорядкуванням) відповідають вимогам чинної нормативно-технічної документації (будівельним нормам тощо)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.1 глави 2 Правил транспортування

8

Упорядкування, обладнання та експлуатація приміщень, призначених для зберігання ветеринарних товарів, забезпечують збереження якості протягом терміну придатності

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.2 глави 2 Правил транспортування

9

Забезпечено контроль та облік показників температури та вологості у приміщеннях не менше одного разу на добу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.3 глави 2 Правил транспортування

10

Приміщення, призначені для зберігання ветеринарних товарів, забезпечено центральним опаленням (у разі потреби)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.4 глави 2 Правил транспортування

11

Приміщення для зберігання ветеринарних товарів забезпечено необхідною кількістю стелажів, шаф, піддонів, підтоварників. Стелажі встановлено на відстані 0,6 - 0,7 м від зовнішніх стін, не менше 0,5 м від стелі та не менше ніж 0,25 м від підлоги. Проходи, якими переносять майно, завширшки не менше ніж 1,25 м, а між стелажами, настилами, штабелями та стінками складу - не менше 0,75 м

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.5 глави 2 Правил транспортування

12

Прибирання приміщень (у тому числі стін та стелі) проводиться вологим способом із застосуванням відповідних мийних засобів. Наявний окремий інвентар (відра, тази, щітки, ганчір'я) для прибирання різних приміщень

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.6 глави 2 Правил транспортування; пункти 3.2, 3.4 глави 3 Правил реалізації

13

Ветеринарні товари зберігають з найбільш повним використанням площ та максимального забезпечення фармацевтичного порядку, на стелажах, у шафах (піддоні на підлозі), окремо за групами

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 3.1 - 3.4 глави 3 Правил транспортування

14

Вогненебезпечні та легкозаймисті речовини зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях відповідно до встановлених правил

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.5 глави 3 Правил транспортування

15

Забезпечено візуальний контроль стану ветеринарного товару, не рідше одного разу на місяць

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.6 глави 3 Правил транспортування

16

Готові лікарські форми зберігають відповідно до вимог актів нормативно-технічного характеру з урахуванням властивостей інгредієнтів, що входять до їх складу; на стелажах, полицях, шафах закріплено картки із зазначенням назви, серії, терміну придатності, кількості

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 Правил транспортування

17

Таблетки, драже зберігаються ізольовано від інших лікарських форм у заводському упакуванні, в сухому, захищеному від світла місці (за потреби)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.3.2 пункту 4.3 глави 4 Правил транспортування

18

Лікарські форми для ін'єкцій, рідкі лікарські форми (сиропи, настоянки) зберігають у прохолодному, захищеному від світла місці в окремій шафі або в ізольованому приміщенні з урахуванням особливостей тари

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.3.4, 4.3.5 пункту 4.3 глави 4 Правил транспортування

19

Плазмозамінні та дезінтоксикаційні розчини зберігаються ізольовано за температури від 0 °C до + 40 °C у захищеному від світла місці

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.3.6 пункту 4.3 глави 4 Правил транспортування

20

Екстракти зберігають згідно з актами нормативно-технічного характеру у скляній тарі з прокладкою та корком, що нагвинчується, у захищеному від світла місці, рідкі та густі екстракти зберігають за температури від + 12 °C до + 15 °C

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.3.7 пункту 4.3 глави 4 Правил транспортування

21

Мазі, лініменти, супозиторії зберігають у прохолодному, захищеному від світла місці у щільно запакованій тарі. Препарати, які мають у своєму складі леткі та термолабільні речовини, зберігають за температури не вище + 10 °C

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.3.8, 4.3.9 пункту 4.3 глави 4 Правил транспортування

22

Ветеринарний товар, який потребує захисту від дії світла, зберігають у тарі зі світлозахисних матеріалів у темному приміщенні чи у шафах, зафарбованих ізсередини чорною фарбою та зі щільно підігнаними дверцятами, або у щільно збитих ящиках із щільно припасованою кришкою

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.4.1, 4.4.2 пункту 4.4 глави 4 Правил транспортування

23

Ветеринарний товар, який вимагає захисту від дії атмосферних парів води, зберігають у сухому, прохолодному місці в щільно запакованій тарі з герметичною закупоркою, залитою зверху парафіном та виготовленій з матеріалів, що не проникні для парів води (скла, металу, алюмінієвої фольги, товстостінної пластмасової тари тощо)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.5.1, 4.5.2 пункту 4.5 глави 4 Правил транспортування

24

Ветеринарні препарати, субстанції, які вимагають захисту від випаровування, зберігають у прохолодному місці у герметично закупореній тарі з непроникливих для летких речовин матеріалів (скла, металу, алюмінієвої фольги)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.6.1, 4.6.2 пункту 4.6 глави 4 Правил транспортування

25

Ветеринарний товар, який вимагає захисту від дії підвищеної температури, зберігають при кімнатній (від + 12 °C до + 18 °C) та прохолодній (від + 8 °C до + 10 °C) температурах

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.7.1, 4.7.2 пункту 4.7 глави 4 Правил транспортування

26

Реактиви і кислоти (нітратну, бромідну, хлоридну та ін.) зберігають у тарі з оранжевого скла з притертими корками, які зовні обгорнуті пергаментним папером і залиті гіпсом, в опечатаному або опломбованому посуді. На етикетках зазначено концентрацію кислоти: "Концентрована", "Розведена"

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.7.5, 4.7.6 пункту 4.7 глави 4 Правил транспортування

27

Зберігання 40 % розчину формальдегіду (формалін) здійснюється за температури не нижче + 9 °C

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.8.2 пункту 4.8 глави 4 Правил транспортування

28

Льодова ацетатна кислота зберігається за температури не нижче + 9 °C

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.8.3 пункту 4.8 глави 4 Правил транспортування

29

Жирні масла зберігають за температури не нижче + 10  °C

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 4.8.4 пункту 4.8 глави 4 Правил транспортування

30

Ветеринарні препарати, субстанції, які вимагають захисту від дії газів, зберігаються у герметично закупореній тарі, заповненій по самі вінця, з матеріалів, не проникних для газів; ветеринарні препарати, субстанції, які легко окислюються киснем повітря, зберігаються у сухому приміщенні у скляній тарі з герметичною закупоркою, залитою парафіном

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.9.2, 4.9.3 пункту 4.9 глави 4 Правил транспортування

31

Пахучі, барвні ветеринарні препарати, субстанції зберігають ізольовано, у герметично закритій тарі, не проникній для запаху, окремо за найменуваннями. Для роботи з барвними речовинами для кожного найменування виділено спеціальні терези, ступку, шпатель та інший інвентар

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.10.2 - 4.10.4 пункту 4.10 глави 4 Правил транспортування

32

Лікарську рослинну сировину зберігають за температури від + 18 °C до + 20 °C, вологості повітря від 30 % до 40 %, у сухому, вентильованому приміщенні, у чистій, сухій, без сторонніх запахів та однорідній для кожної партії сировини тарі; для пакування використовують картонні пачки, пакети поліетиленові, паперові, обгортки паперові, контурне чарункове пакування з наявністю відомостей про назву сировини, підприємства-виробника, рік та місяць заготівлі, номер партії, дату надходження; для рослин, що містять серцеві глікозиди, - дані про біологічну активність

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 4.11.1 - 4.11.6 пункту 4.11 глави 4 Правил транспортування

33

Їдкі речовини зберігають в окремих, сухих, темних, прохолодних і добре вентильованих приміщеннях, оберігаючи їх від дії прямого сонячного проміння і вологи, окремо від інших ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та обладнання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 5.1 глави 5 Правил транспортування

34

Мінеральні кислоти зберігають у товстостінних скляних бутлях із притертими корками, які зовні обмащують гіпсовою замазкою

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 глави 5 Правил транспортування

35

Їдкі луги зберігаються в добре закоркованих скляних балонах, корки яких залито парафіном

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 глави 5 Правил транспортування

36

Розчин водню пероксиду розведеного (3 % розчин) зберігають у скляних балонах, корки яких залиті парафіном, але мають отвір для відвідних трубок з метою видалення вільного кисню, у невеликих кількостях у звичайній тарі, наповненій наполовину об'єму, щільно закритою корком з коркового дерева, у скляному посуді, корки якого залито парафіном

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 глави 5 Правил транспортування

37

Розчин аміаку (спирт нашатирний) зберігають у скляних бутлях з притертими корками або металевих бочках

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 глави 5 Правил транспортування

38

Хлорне вапно зберігають у міцній, щільній тарі у сухих, затемнених і добре провітрюваних приміщеннях за температури повітря не вище ніж + 20 °C - + 22 °C

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 глави 5 Правил транспортування

39

Розчин фенолу, калію перманганату і калію дихромату зберігають у скляному посуді або в металевих оцинкованих барабанах у темному місці

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 глави 5 Правил транспортування

40

Хірургічні інструменти та інші металеві вироби зберігають у сухих, опалюваних приміщеннях за температури від + 12 °C до + 18 °C та відносній вологості повітря від 30 % до 60 % у шафах, на полицях, стелажах або у скриньках

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 6.1 - 6.5 глави 6 Правил транспортування

41

Зберігання ветеринарних товарів здійснюється з урахуванням залишкового терміну придатності, ветеринарних імунобіологічних засобів із дотриманням холодового ланцюга та обліку їх руху

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 7.1, 7.3 глави 7, підпункти 13.4.1, 13.4.2 пункту 13.4; підпункти 13.6.1 - 13.6.3 пункту 13.6 глави 13 Правил транспортування

42

Дезінфекційні, дератизаційні та інсектицидні засоби зберігаються з урахуванням встановлених вимог

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Глава 8 Правил транспортування

43

Холодильне обладнання, що використовується під час зберігання та транспортування ветеринарних імунобіологічних засобів, забезпечує виконання чинних вимог

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункти 13.3, 13.4 глави 13 Правил транспортування

44

Засоби контролю за дотриманням холодового ланцюга забезпечують контроль за дотриманням температурного режиму від моменту закладки ветеринарних імунобіологічних засобів у пакувальну тару до отримання їх споживачами

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 13.4.3 пункту 13.4 глави 13 Правил транспортування

45

Наявний план екстрених заходів на випадок виникнення порушень умов зберігання ветеринарних імунобіологічних засобів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 13.4.4 пункту 13.4 глави 13 Правил транспортування

46

Наявний спеціально обладнаний транспорт для перевезення ветеринарних імунобіологічних засобів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 13.5 глави 13 Правил транспортування

47

Тривалість транспортування ветеринарних імунобіологічних засобів не перевищує дві доби

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 13.5.5 пункту 13.5 глави 13 Правил транспортування

48

На всіх рівнях холодового ланцюга проводять реєстрацію надходження і відправлення ветеринарних імунобіологічних засобів із зазначенням найменування препарату, його кількості і серії, контролю, терміну придатності, дати надходження (відправлення), показань термореєстраторів, прізвища, імені, по батькові відповідального працівника, що здійснює реєстрацію. Показання термометрів холодильних камер (морозильних) фіксують двічі на день

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункти 13.6.1, 13.6.2 пункту 13.6 глави 13 Правил транспортування

49

Ефективність роботи холодового ланцюга контролюється (один раз на квартал)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 13.6.3 пункту 13.6 глави 13 Правил транспортування

50

Наявна вивіска із зазначенням назви суб'єкта господарювання та власника або уповноваженого ним органу, інформація про режим роботи аптеки

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.10 глави 1 Правил реалізації

51

Приміщення аптеки для здійснення торговельної діяльності відповідає необхідним санітарно-гігієнічним умовам, а технічний стан приміщення (місця), будівлі та устаткування, що будуть використані, - вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та реалізації відповідного ветеринарного товару

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1.9 глави 1 Правил реалізації

52

На видному місці розміщено асортиментний перелік ветеринарного товару, чинні ветеринарні правила та іншу необхідну нормативну документацію. Встановлені у них вимоги дотримано

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1.9 глави 1 Правил реалізації

53

Наявні обов'язкові виробничі та допоміжні приміщення аптеки. Загальна площа основних і допоміжних приміщень аптеки, аптечного пункту та кіоску відповідає вимогам чинного законодавства

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.9 глави 1, пункт 2.2 глави 2 Правил реалізації

54

У залі обслуговування населення, матеріальних кімнатах наявні спеціальні меблі для зберігання ветеринарного товару

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 1.9 глави 1, підпункт 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Правил реалізації

55

Технічне обслуговування та перевірки приладів, апаратів та технічних засобів відповідають встановленим нормативам (наявність технічних паспортів та повірочного тавра)

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Частина третя статті 17 ЗУ N 1314-VII (Закон N 1314-VII); пункт 2.8 глави 2 Правил реалізації

56

У виробничих приміщеннях відсутні завіси, килими, квіти, рослини, тварини, плакати

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.5 глави 3 Правил реалізації

57

Приміщення для зберігання запасів лікарських засобів ветеринарної медицини обладнані піддонами, стелажами, шафами, холодильниками, сейфами та іншим устаткуванням

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 Правил реалізації

58

Наявні холодильник, меблі для організації вживання їжі та відпочинку працівників у кімнаті персоналу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 2.3.5 пункту 2.3 глави 2 Правил реалізації

59

Забезпечено зберігання особистого (спеціального) одягу працівників аптеки

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт 2.3.6 пункту 2.3 глави 2 Правил реалізації

60

Санітарний день проводиться не рідше одного разу на місяць

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.7 глави 3 Правил реалізації

61

Реалізацію ветеринарних медикаментів і препаратів здійснюють особи, які мають відповідну спеціальну освіту

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.9 глави 2 Правил реалізації

62

Для зберігання специфічних груп лікарських засобів наявні окремі приміщення

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 5.3 глави 5 Правил реалізації

63

Для зберігання імунобіологічних препаратів та забезпечення відповідних умов зберігання наявне холодильне обладнання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 5.3 глави 5 Правил реалізації

64

Здійснюється кондиціювання повітря

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.6 глави 2 Правил реалізації

65

Заборона щодо роздрібної реалізації сильнодіючих, отруйних лікарських засобів, імунобіологічних препаратів без рецепта лікаря або фельдшера ветеринарної медицини виконується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.4 глави 4 Правил реалізації

66

Забезпечено періодичне проведення побілки та фарбування приміщень

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.3 глави 3 Правил реалізації

67

Персонал аптеки забезпечений спеціальним одягом відповідно до чинних норм, проводиться періодична заміна спецодягу

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 2.10 глави 2 Правил реалізації

68

Закріплено окремий інвентар (відра, тази, щітки, ганчір'я) для прибирання різних приміщень (виробничі, торговий зал, санітарні вузли), забезпечено його окреме зберігання

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.4 глави 3 Правил реалізації

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.

 

Додаток 12
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Перелік питань
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з утримання притулків для тварин (собак та котів)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Положення про притулок розроблено та затверджено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

2

Притулок розташовано від житлових будинків та будівель іншого призначення на відстані не менше ніж 300 м, територію огороджено

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

3

Притулок має облаштовані приміщення (відділення): приймальне відділення; карантинне відділення; ізолятор; відділення з утримання тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 12 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439; пункти 4.1, 4.2 глави 4 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438

4

Ведеться журнал реєстрації надходження тварин та картки обліку на кожну тварину

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 13 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

5

Вимога щодо проведення профілактичного карантину протягом визначеного періоду з проведенням антирабічних щеплень, лабораторно-діагностичних досліджень та профілактичних обробок дотримується

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.5 глави 3 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438; пункт 15 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

6

У карантинному відділенні та ізоляторі проводиться щоденне прибирання із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів, догляд тварин здійснюється окремо закріпленим персоналом

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.5 глави 4 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438; пункт 18 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

7

Ізолятори, вивільнені вольєри дезінфікуються згідно з вимогами ветеринарно-санітарних норм та правил

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

пункт 19 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

8

Місце, умови утримання тварин забезпечені необхідним простором, температурно-вологісним режимом, природним освітленням, вентиляцією та можливістю контакту тварин із природним для них середовищем

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.4 глави 3 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438; пункт 21 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

9

Раціон годівлі тварин залежить від віку, маси тіла, стану здоров'я, виду корму

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 3.9 глави 3 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438; пункт 23 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439

10

Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин проводиться у спеціально відведених місцях, визначених виконавчими органами сільських, селищних, міських рад

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 35 Положення про притулок, затвердженого наказом N 439; пункти 6.2, 6.3 глави 6 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438

11

Санітарна обробка приміщення проводиться не рідше одного разу на місяць та передбачає своєчасні дезінсекційні та дератизаційні заходи відповідно до методів їх проведення із застосуванням відповідних засобів

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Пункт 4.7 глави 4 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438

12

У притулку забезпечено умови для своєчасного надання ветеринарної допомоги, проведення лікувально-профілактичних заходів та своєчасне звернення за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо встановлення діагнозу та лікування хворих тварин

Високий
Середній
Низький

 

 

 

 

Підпункт "г" пункту 5 частини першої статті 37 ЗУ N 2498-XII; пункти 5.1 - 5.5 глави 5 Ветсанвимог до утримання тварин в притулках, затверджених наказом N 438

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому Переліку:

так - виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

ні - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

НВ - не вимагається від оператора ринку / об'єкта, що перевіряється;

НП - не перевірялося у цього оператора ринку / на цьому об'єкті.


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.