ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 21.03.2018 р. N 3052-VII

Про затвердження Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2018 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115 (Розпорядження N 1115), враховуючи необхідність постійного використання та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі ефективного та прозорого управління містом, з метою подальшого забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, покращення їхньої взаємодії з громадянами Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
21.03.2018 N 3052-VII

Міська цільова програма підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2018 рік

I. ПАСПОРТ
Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2018 рік
(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Комунальне підприємство "Редакція газети "Одеський вісник"

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2018 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

4190,4 тис. грн

у тому числі:

 

7.1.

Кошти бюджету м. Одеси

4190,4 тис. грн

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Електронне урядування - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Україна має забезпечити комплексний розвиток електронного урядування відповідно до європейських вимог.

З огляду на міжнародний досвід розвиток електронного урядування є одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та підвищення конкурентоспроможності країни. Реформа будь-якої галузі в сучасних умовах спрямована на широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення необхідного рівня ефективності та результативності. Адже саме інструменти електронного урядування здатні забезпечити значне покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб та підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування (далі - органи влади).

Інформаційна політика міста, як офіційна система заходів, що реалізуються у практичній діяльності органів місцевого самоврядування, має базуватися на обґрунтованих засадах, враховувати світовий досвід, політичну, економічну, соціокультурну ситуацію, відповідати Конституції України та чинному законодавству України і забезпечувати ефективну реалізацію стратегічного курсу української держави. Пріоритетом розвитку цієї сфери в місті Одесі вже не перший рік є впровадження єдиної політики підтримки інформаційної сфери Одеської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ. Розвиток інформаційного простору міста Одеси забезпечуватиметься шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, створення додаткових механізмів реалізації права на доступ до інформації.

Програма підтримки інформаційної сфери міста Одеси на 2018 рік є продовженням попередніх міських програм щодо сприяння розвитку інформаційної сфери міста.

Програма розроблена відповідно до законів України "Про Національну програму інформатизації", "Про інформацію", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про захист персональних даних", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", а також згідно з Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року N 649-р (Розпорядження N 649-р), Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року N 386- (Розпорядження N 386-р)р, та Стратегією економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженою рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року N 1321-VII (Рішення N 1321-VII), одним із пріоритетних напрямків якої є напрямок "Розумне місто" - створення ефективної системи управління міським господарством, яка дозволить спростити взаємодію з мешканцями і підвищити їхню довіру до міської влади (сучасні технології управління містом).

Постійний розвиток інформаційної сфери, в тому числі за допомогою розробки та виконання цільових програм у сфері інформаційних відносин, залишається нагальною потребою сьогодення.

Прийняття і виконання Програми спрямовано на подальшу реалізацію в м. Одесі державної політики з розвитку інформаційного суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування, подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури міста.

III. Визначення мети Програми

Програма визначає стратегічні пріоритетні напрями розвитку ефективної системи інформування населення відповідно до напрямів стратегічного плану дій Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року N 1321-VII (Рішення N 1321-VII), шляхи їх реалізації, обґрунтовує необхідне ресурсне забезпечення.

Головною метою Програми є задоволення інформаційних потреб громадян за рахунок здійснення заходів з реалізації їх конституційного права на звернення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, налагодження ефективної системи інформування населення, подальше забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, оптимізація взаємодії влади з громадянами та ЗМІ міста, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розвиток та поширення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій створюють нові можливості для забезпечення взаємодії та співпраці органів влади, громадян і бізнесу, високоякісного обслуговування фізичних та юридичних осіб державою, у тому числі залучення громадян до проектування електронних послуг та отримання якісного зворотного зв'язку.

При цьому стрімкий розвиток сучасних Інтернет-технологій протягом останніх років є одним із найважливіших інструментів комунікації між міською владою та мешканцями, потенційними інвесторами та туристами. Веб-ресурси міської влади стають важливим джерелом інформації про конкретне місто: новини, офіційні документи влади, загальна інформація про місто та міські програми розвитку, інфраструктуру, міжнародне співробітництво та економічний розвиток, туризм, інвестиційну привабливість тощо.

За даними досліджень, проведеними компанією Factum Group Ukraine, частка регулярних користувачів Інтернету (користуються 1 раз на місяць і частіше) у 2017 склала 64 % населення України, при цьому Інтернет вдома є у 63,35 % користувачів. З 2004 року відсоток користувачів Інтернетом в Україні зріс з 12 % до 64 %.

45 % українських користувачів Інтернетом мають середній рівень доходу, 38 % - нижче середнього. 42 % населення мають середню спеціальну освіту, 34 % - повну вищу.

Найактивніше використовують мережу мешканці України віком від 30 до 44 років (36 %) і від 15 до 29 років (35 %). Користувачів старше 65 років - 4 %.

У містах з населенням більше 100 тисяч осіб регулярними користувачами Інтернету є 73 %, менше 100 тисяч - 59 %, у селах - 52 %.

Необхідність отримання населенням у мережі Інтернет інформації про роботу місцевих органів влади постійно зростає.

Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних дасть змогу створити додаткові механізми реалізації права на доступ до інформації, що перебуває у володінні органів влади та місцевого самоврядування, підвищити прозорість діяльності таких органів, забезпечить вільний обіг інформації та можливість її подальшого використання з метою реалізації особистих прав та свобод людини і громадянина, розвитку інновацій та стимулювання ведення господарської діяльності, а також запобігання та викриття корупції.

Крім того, активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в систему суспільно-політичних відносин значно розширює можливості громадян щодо їх участі в процесах державного управління та місцевого самоврядування, впливу на прийняття управлінських рішень, створює умови для формування якісно нового рівня взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян.

З урахуванням переваг електронних інструментів залучення громадян до процесів управління основними заходами із забезпечення розвитку електронного урядування в Україні за даним напрямом є:

- розвиток інституту електронних звернень та електронних петицій;

- розвиток інструментів "відкритий бюджет", "громадський бюджет", онлайн обговорення проектів нормативно-правових актів та інших інструментів участі громадян у прийнятті управлінських рішень;

- запровадження електронних форм зворотного зв'язку на офіційних веб-сайтах органів влади, у тому числі тематичних, для отримання якісного зворотного зв'язку з різних питань;

- стимулювання використання електронних інструментів залучення громадян та підтримка громадських ініціатив у сфері електронного урядування.

Ефективне управління будь-якою галуззю у сучасних умовах неможливе без широкого застосування сучасних інструментів електронного урядування, у тому числі автоматизації обробки великих об'ємів даних та інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, оптимізації та автоматизації адміністративних процесів, запровадження електронних форм взаємодії.

Основними завданнями із забезпечення розвитку електронного урядування у базових галузях України є запровадження інформаційно-телекомунікаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень та автоматизації адміністративних процесів.

Належний рівень подальшого розвитку інформаційного простору м. Одеси має носити системний характер і складатися з:

- висвітлення в ЗМІ місцевих заходів щодо реалізації державної політики та місцевих і національних проектів;

- здійснення заходів із забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- подальшого оновлення газети Одеської міської ради "Одеський вісник";

- організаційної та технічної підтримки веб-порталів та сайтів Одеської міської ради, здійснення відповідних заходів безпеки при користуванні інформацією та передачі даних;

- вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативно-правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування;

- проведення відкритих семінарів, обговорень, досліджень, консультацій із вченими та експертами, регіональних та міжнародних конференцій з актуальної тематики;

- прискорення проходження звернень громадян завдяки функціонуванню Єдиного центру звернень громадян.

Програму спрямовано на подальше підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії органів місцевої влади із жителями міста та засобами масової інформації.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси.

Термін виконання Програми - 2018 рік. Ресурсне забезпечення Програми зазначено у додатку 1 до Програми.

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Завданням Програми є подальший розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади. Здійснення заходів Програми спрямовано на реалізацію конституційного права громадян на отримання інформації та на звернення.

Реалізацію Програми планується здійснювати за такими напрямами діяльності:

- фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської ради - комунального підприємства "Редакція газети "Одеський вісник";

- оптимізація, удосконалення роботи, розробка додаткових модулів веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень; технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку, SMS-інформування;

- технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку, модернізація офіційного сайту Одеської міської ради www.omr.gov.ua;

- технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку депутатського веб-порталу, SMS-інформування;

- технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку веб-платформи "Соціально активний громадянин", SMS-інформування;

- реєстраційне обслуговування веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради;

- SSL цифрові сертифікати для веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради;

- технічна підтримка (звукопідсилююча та відеоапаратура) проведення заходів при залученні громадськості, забезпечення телетрансляції заходів;

- висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади;

- організація, технічна підтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер;

- технічна підтримка, розробка додаткових модулів єдиної системи реєстру звернень громадян, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку, взаємодія з іншими додатками;

- інформаційне забезпечення та висвітлення у ЗМІ заходів з реалізації та впровадження соціальних програм, затверджених Одеською міською радою, висвітлення в ЗМІ місцевих заходів з реалізації міських, національних проектів та державної політики;

- виготовлення довідкових та іміджевих матеріалів;

- розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми.

VI. Очікувані результати та ефективність Програми

У результаті впровадження Програми очікується:

- сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі у суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- сприяння реалізації державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення доступності веб-сайтів для користувачів з ураженням органів слуху;

- підвищення рівня інформування громади міста Одеси щодо реалізації національних проектів та державної політики;

- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;

- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;

- забезпечення доступу громадян до публічної інформації;

- подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням;

- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, у тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;

- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями;

- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів актів міської влади;

- забезпечення високої виконавчої дисципліни при реагуванні на звернення громадян;

- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування у реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;

- залучення громадян та громадських об'єднань до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси;

- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради та постійна комісія Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує та подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про стан виконання Програми, отриману від усіх співвиконавців Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення - на затвердження Одеській міській раді не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Підсумковий звіт повинен містити пояснювальну записку, дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2018 рік

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми
(тис. грн)

2018 рік

Усього, в т. ч.:

4190,4

4190,4

Бюджет м. Одеси, усього,

4190,4

4190,4

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

4190,4

4190,4

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2018 рік

N з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2018 рік

1. Фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської ради - комунального підприємства "Редакція газети "Одеський вісник"

1.1.

Друк газети

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

3097,3

3097,3

Інформування територіальної громади міста щодо реалізації національних проектів та державної політики, про діяльність місцевих органів влади; забезпечення доступу громадян до публічної інформації, подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади

бюджет м. Одеси

3097,3

3097,3

2. Підтримка інформаційної сфери м. Одеси на 2018 рік

2.1. Оптимізація, удосконалення роботи, розробка додаткових модулів веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень, технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку, SMS-інформування

2.1.1.

Технічна підтримка веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

32,4

32,4

Забезпечення безперебійної роботи міського веб-порталу звернень громадян, моніторинг програмних сервісів, захист від Ddos-атак. Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку з метою оперативного реагування на звернення громадян

бюджет м. Одеси

32,4

32,4

2.1.2.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень волоконно-оптичними лініями зв'язку

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

22,2

22,2

Забезпечення безперебійної роботи міського веб-порталу звернень громадян, моніторинг програмних сервісів, захист від Ddos-атак. Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку з метою оперативного реагування на звернення громадян

бюджет м. Одеси

22,2

22,2

2.1.3.

Оптимізація, удосконалення роботи, розробка додаткових модулів веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

16,8

16,8

бюджет м. Одеси

16,8

16,8

2.1.4.

SMS-інформування громадян щодо статусу звернення

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

32,0

32,0

бюджет м. Одеси

32,0

32,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

103,4

103,4

 

бюджет м. Одеси

103,4

103,4

2.2. Технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку, модернізація офіційного сайту Одеської міської ради www.omr.gov.ua

2.2.1.

Технічна підтримка офіційного сайту Одеської міської ради

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

48,0

48,0

Забезпечення безперебійної роботи міського веб-порталу звернень громадян, моніторинг програмних сервісів, захист від DDos-атак. Забезпечення:
- повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету; ефективної взаємодії депутатів міської ради з виборцями;
- доступу до публічної інформації та права громадян на звернення;
- відкритості процесу обговорення проектів, проведення конкурсів, організації та проведення процедур закупівель.
Формування іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру

бюджет м. Одеси

48,0

48,0

2.2.2.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку офіційного сайту Одеської міської ради

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

36,2

36,2

бюджет м. Одеси

36,2

36,2

2.2.3.

Модернізація (розробка нових модулів і розділів офіційного веб-сайту Одеської міської ради)

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

29,0

29,0

бюджет м. Одеси

29,0

29,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

113,2

113,2

 

бюджет м. Одеси

113,2

113,2

2.3. Технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку депутатського веб-порталу, SMS-інформування

2.3.1.

Технічна підтримка депутатського веб-порталу

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

21,6

21,6

Забезпечення безперебійної роботи депутатського веб-порталу, захист від DDos-атак.
Забезпечення:
- повноти інформування територіальної громади міста про діяльність Одеської міської ради;
- прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради; ефективної взаємодії депутатів міської ради з виборцями;
- доступу до публічної інформації та права громадян на звернення

бюджет м. Одеси

21,6

21,6

2.3.2.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку депутатського веб-порталу

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

18,0

18,0

бюджет м. Одеси

18,0

18,0

2.3.3.

SMS-інформування депутатів щодо статусу звернення

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

8,7

8,7

бюджет м. Одеси

8,7

8,7

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

48,3

48,3

 

бюджет м. Одеси

48,3

48,3

 

2.4. Технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку веб-платформи "Соціально активний громадянин", SMS-інформування

2.4.1.

Технічна підтримка веб-платформи соціально активний громадянин

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

32,4

32,4

Забезпечення безперебійної роботи веб-платформи "Соціально активний громадянин", захист від DDos-атак.
Забезпечення:
- розвиток інституту електронних звернень та електронних петицій;
- розвиток інструменту "Громадський бюджет", онлайн обговорення проектів нормативно-правових актів та інших інструментів участі громадян у прийнятті управлінських рішень;
- запровадження електронних форм зворотного зв'язку на офіційних веб-сайтах органів влади;
- стимулювання використання електронних інструментів залучення громадян та підтримка громадських ініціатив у сфері електронного урядування

бюджет м. Одеси

32,4

32,4

2.4.2.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку веб-платформи "Соціально активний громадянин"

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

22,2

22,2

бюджет м. Одеси

22,2

22,2

2.4.3.

SMS-інформування громадян щодо статусу ЗПІ, петицій тощо

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

32,0

32,0

бюджет м. Одеси

32,0

32,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

86,6

86,6

 

бюджет м. Одеси

86,6

86,6

 

2.5. Реєстраційне обслуговування веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради

2.5.1.

Реєстраційне обслуговування веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

18,2

18,2

Юридично-правове забезпечення права на користування доменним ім'ям офіційних Інтернет-проектів Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

18,2

18,2

2.6. SSL цифрові сертифікати для веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради

2.6.1.

SSL цифрові сертифікати для веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

42,0

42,0

Забезпечення захисту інформації та персональних даних, які надходять через веб-форми до офіційних серверів Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

42,0

42,0

2.7. Технічна підтримка (звукопідсилююча та відеоапаратура) проведення заходів при залученні громадськості, забезпечення трансляцій заходів

2.7.1.

Технічна підтримка проведення заходів

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

21,0

21,0

Забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, високого рівня контролю за їх виконанням

бюджет м. Одеси

21,0

21,0

2.7.2.

Забезпечення трансляцій заходів

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

96,0

96,0

бюджет м. Одеси

96,0

96,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

117,0

117,0

 

бюджет м. Одеси

117,0

117,0

2.8. Висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади

2.8.1.

Висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

80,0

80,0

Інформування територіальної громади міста щодо реалізації національних проектів та державної політики, про діяльність місцевих органів влади, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади

бюджет м. Одеси

80,0

80,0

2.9. Організація, технічна підтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер

2.9.1.

Організація, техобслуговування Інтернет-трансляцій (в тому числі аварійні заходи) апаратних нарад, сесій Одеської міської ради, засідань її виконавчого комітету

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

72,0

72,0

Забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням

бюджет м. Одеси

72,0

72,0

2.9.2.

Організація, технічна підтримка, електроживлення та техобслуговування Інтернет-трансляцій (в тому числі аварійні заходи) архітектурних пам'яток та публічних місць Одеси

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

85,0

85,0

бюджет м. Одеси

85,0

85,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

157,0

157,0

 

бюджет м. Одеси

157,0

157,0

2.10. Технічна підтримка, розробка додаткових модулів єдиної системи реєстру звернень громадян, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку, взаємодія з іншими додатками

2.10.1.

Технічна підтримка єдиної системи реєстру звернень громадян

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

21,6

21,6

Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку.
Забезпечення захисту інформації та персональних даних, які надходять через веб-форми до офіційних серверів Одеської міської ради. Подальше вдосконалення системи реєстру звернень громадян

бюджет м. Одеси

21,6

21,6

2.10.2.

Розробка додаткових модулів єдиної системи реєстру звернень громадян

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

18,0

18,0

бюджет м. Одеси

18,0

18,0

2.10.3.

Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв'язку єдиної системи реєстру звернень громадян

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

22,2

22,2

бюджет м. Одеси

22,2

22,2

2.10.4.

Взаємодія єдиної системи реєстру з іншими веб-ресурсами, програмними/мобільними додатками

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

17,0

17,0

бюджет м. Одеси

17,0

17,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

78,8

78,8

 

бюджет м. Одеси

78,8

78,8

2.11. Інформаційне забезпечення та висвітлення у ЗМІ заходів з реалізації та впровадження соціальних програм, затверджених Одеською міською радою, висвітлення в ЗМІ місцевих заходів з реалізації міських, національних проектів та державної політики

2.11.1.

Інформаційне забезпечення та висвітлення у ЗМІ заходів з реалізації та впровадження соціальних програм, затверджених Одеською міською радою, висвітлення в ЗМІ місцевих заходів з реалізації міських, національних проектів та державної політики

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

133,8

133,8

Підвищення рівня інформування громади міста Одеси щодо реалізації національних проектів та державної політики

бюджет м. Одеси

133,8

133,8

2.12. Виготовлення довідкових та іміджевих матеріалів

2.12.1.

Виготовлення довідкових та іміджевих матеріалів

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

56,0

56,0

Інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади, поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру

бюджет м. Одеси

56,0

56,0

2.13. Розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста

2.13.1.

Розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста

2018 рік

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

58,8

58,8

Залучення громадян до використання сучасних IT-технологій при отриманні інформаційних послуг від органів місцевої влади

бюджет м. Одеси

58,8

58,8

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

1093,1

1093,1

 

бюджет м. Одеси

1093,1

1093,1

Всього за Програмою

Усього, у т. ч.:

4190,4

4190,4

бюджет м. Одеси

4190,4

4190,4


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.