НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ"

НАКАЗ

від 27 жовтня 2017 року N 679

Про затвердження Антикорупційної програми УДЦР на 2017 рік

На виконання вимог статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), керуючись Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) від 02.03.2017 N 75 (Програма N 75), Методичними рекомендаціями щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затвердженими рішенням НАЗК від 22.09.2017 N 734 (Методичні рекомендації N 734), та з метою запобігання корупційним або пов'язаними з корупцією правопорушеннями у Державному підприємстві "Український державний центр радіочастот", наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма на 2017 рік), що додається.

2. Директору департаменту IT Кузмічу А. П. забезпечити розміщення Антикорупційної програми на 2017 рік на корпоративному порталі підприємства та на офіційному веб-сайті УДЦР.

3. Директорам за напрямами, керівникам структурних підрозділів та керівникам філій УДЦР у термін до 10.11.2017 під персональну відповідальність ознайомитись з Антикорупційною програмою на 2017 рік особисто та забезпечити ознайомлення з нею під підпис усіх підлеглих працівників (тимчасово відсутніх - у перший день після виходу на роботу).

4. Працівникам УДЦР неухильно дотримуватись вимог Антикорупційної програми на 2017 рік.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ УДЦР від 22.06.2015 N 315 "Про запобігання корупції".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Позняк Н. П.

 

Генеральний директор

В. І. Корсун

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УДЦР
27 жовтня 2017 року N 679

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ" НА 2017 РІК

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР, Підприємство) проголошує, що його працівники, Генеральний директор УДЦР у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям.

I. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Підприємства.

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 N 75 (Програма N 75), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 N 326/30194.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі (Закон N 1700-VII).

4. Антикорупційну програму затверджено наказом УДЦР після її обговорення з працівниками Підприємства.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників Підприємства, а також для його ділових партнерів шляхом розміщення на корпоративному порталі УДЦР та на офіційному веб-сайті Підприємства (www.ucrf.gov.ua).

II. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання усіма працівниками Підприємства та Генеральним директором УДЦР.

2. Антикорупційна програма також застосовується Підприємством у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) Генеральний директор УДЦР;

2) посадова особа УДЦР, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом (Закон N 1700-VII) і Антикорупційною програмою;

3) працівники Підприємства.

III. Антикорупційні заходи у діяльності Підприємства

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Підприємства

1. УДЦР забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Підприємства.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Підприємства є:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка та принципи обрання ділових партнерів;

3) положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) положення щодо дотримання законодавства у сфері підтримки політичних партій та здійснення благодійної діяльності;

5) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

6) здійснення Уповноваженим та працівниками Підприємства функцій щодо запобігання корупції;

7) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

8) норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників;

9) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

10) обмеження щодо подарунків;

11) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Підприємства

1. УДЦР не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3. Оцінка корупційних ризиків в УДЦР проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія).

Порядок діяльності та склад Комісії затверджуються Генеральним директором УДЦР.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів УДЦР, а також інші працівники, визначені Генеральним директором УДЦР за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Підприємства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ'єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов'язків в УДЦР.

4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності Генерального директора УДЦР та працівників Підприємства.

5. Корупційні ризики у діяльності Підприємства поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності УДЦР.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Підприємство перебуває у ділових правовідносинах.

6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності УДЦР комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається Генеральному директору УДЦР і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Підприємства та оприлюднюється на веб-сайті УДЦР.

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором УДЦР питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

9. УДЦР не рідше ніж один раз на три роки повинне проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків Генеральний директор УДЦР вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності УДЦР, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Підприємства

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноважений для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Підприємства, забезпечує проведення обов'язкового вступного ознайомлення із положеннями Закону (Закон N 1700-VII), Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку УДЦР, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Підприємством.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності УДЦР.

3. Під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ділові партнери УДЦР обираються за принципами розвитку добросовісної конкуренції ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері.

4. Процедури відбору ділових партнерів Підприємства визначаються у внутрішніх документах УДЦР відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) та інших актів законодавства України.

5. УДЦР не може здійснювати внески на підтримку політичних партій.

6. Благодійна діяльність має здійснюватися відповідно до законодавства.

7. Для повідомлення працівниками УДЦР про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений забезпечує розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах Підприємства, його корпоративному порталі та на офіційному веб-сайті УДЦР (www.ucrf.gov.ua). Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень: (044) 422-80-80 з 9:00 до 10:00 з пн по пт;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: corruption@ucrf.gov.ua (цілодобово);

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення: з 9:00 до 10:00 з пн. по пт.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується Генеральним директором УДЦР за поданням Уповноваженого.

Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому Генеральним директором УДЦР за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професійної етики працівників Підприємства

1. Працівники УДЦР під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані неухильно додержуватися норм етики і правил поведінки, які визначені Колективним договором УДЦР на 2017 - 2018 рр., та іншими внутрішніми документами підприємства.

2. Працівники Підприємства толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники Підприємства діють об'єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники Підприємства сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна УДЦР.

5. Працівники Підприємства не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники Підприємства, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва УДЦР, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники Підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Підприємства вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або Генерального директора УДЦР та Уповноваженого.

V. Права і обов'язки працівників (крім Уповноваженого) Підприємства

1. Генеральний директор УДЦР, працівники Підприємства мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень.

2. Генеральний директор УДЦР, працівники Підприємства зобов'язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону (Закон N 1700-VII), Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов'язки з врахуванням інтересів УДЦР;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого або Генерального директора УДЦР про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками УДЦР або іншими фізичними або юридичними особами, з якими УДЦР перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю УДЦР;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю УДЦР.

3. Працівникам Підприємства та Генеральному директору УДЦР забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно Підприємства чи його кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та УДЦР;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Підприємства, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників УДЦР з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Підприємством;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, Генерального директора УДЦР до порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з УДЦР особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом.

5. Не допускається вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками Підприємства, Генеральним директором УДЦР (безпосередньо або через інших осіб):

1) у зв'язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов'язаними з цим можливостями;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такого працівника.

Працівники, Генеральний директор УДЦР можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощання їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники Підприємства, Генеральний директор УДЦР зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Підприємства;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або Генерального директора УДЦР.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи Генеральним директором УДЦР.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є Генеральним директором УДЦР або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов'язків Генерального директора УДЦР у разі його відсутності.

6. Працівники Підприємства, Генеральний директор УДЦР утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Підприємства.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику УДЦР щодо пропозицій подарунків від імені Підприємства в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає Генеральний директор УДЦР із врахуванням вимог законодавства.

VI. Права і обов'язки Уповноваженого

1. Уповноважений УДЦР призначається Генеральним директором УДЦР відповідно до законодавства про працю та установчих документів УДЦР.

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону (Закон N 1700-VII).

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII), а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це Генерального директора УДЦР з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 64 Закону (Закон N 1700-VII).

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи Генерального директора УДЦР за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.10.2016 N 74 (Порядок N 74), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2016 за N 1542/29672.

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого Генеральний директор УДЦР письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції на Підприємстві.

8. Уповноважений реалізує свої права і обов'язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою Генерального директора УДЦР) інших працівників Підприємства.

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій на Підприємстві є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників Підприємства, Генерального директора УДЦР, ділових партнерів Підприємства, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом (Закон N 1700-VII) і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10. Генеральний директор УДЦР зобов'язаний:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом (Закон N 1700-VII) та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов'язаний:

1) виконувати свої функції об'єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів УДЦР з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження Генеральному директору УДЦР внутрішні документи УДЦР з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, Генеральним директором УДЦР Закону (Закон N 1700-VII) і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання Генеральному директору УДЦР пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

Працівників Підприємства, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів УДЦР;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

14) надавати Генеральному директору УДЦР, працівникам УДЦР роз'яснення та консультації, пов'язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані УДЦР заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Підприємства з питань, пов'язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу УДЦР;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами УДЦР щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов'язки, передбачені Законом (Закон N 1700-VII), Антикорупційною програмою, трудовим договором.

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників Підприємства, Генерального директора УДЦР письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів УДЦР інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Підприємства, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень УДЦР, проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в УДЦР електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою Генерального директора УДЦР працівників УДЦР;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов'язаних з діяльністю Підприємства;

8) ініціювати питання про притягнення працівників Підприємства до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до Генерального директора УДЦР з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов'язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом (Закон N 1700-VII), Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед Генеральним директором УДЦР

1. Уповноважений щороку до 15 лютого наступного року після звітного подає Генеральному директору УДЦР у письмовому вигляді та за своїм підписом звіт про результати виконання Антикорупційної програми, а також на вимогу Генерального директора УДЦР - протягом року у встановлений керівником строк.

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону (Закон N 1700-VII), Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необгрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із Генеральним директором УДЦР.

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі на корпоративному порталі УДЦР та на офіційному веб-сайті Підприємства (www.ucrf.gov.ua).

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками Підприємства Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Підприємства щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором УДЦР питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників Підприємства, Генерального директора УДЦР про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає Генеральному директору УДЦР. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам Підприємства гарантується конфіденційність їх повідомлень Генеральному директору УДЦР або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Підприємства та повідомлень про факти підбурення працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв'язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Підприємства.

Генеральний директор УДЦР забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв'язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників УДЦР про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Підприємства або ділових партнерів Підприємства та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений Генеральним директором УДЦР.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

1. Генеральний директор УДЦР та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції на Підприємстві.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (далі - Викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про Викривача Генеральний директор УДЦР, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для Викривача, пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту Викривача визначаються Генеральним директором УДЦР спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Підприємства

1. Працівники Підприємства зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Генерального директора УДЦР він письмово повідомляє про це Уповноваженого.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це Генерального директора УДЦР.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників встановлюються Уповноваженим.

4. Працівники Підприємства можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XII. Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми Генеральний директор УДЦР, працівники УДЦР можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз'яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім'я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз'яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 15 календарних днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо під час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральним директором УДЦР питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XIII. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції на Підприємстві

1. Підвищення кваліфікації працівників Підприємства у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним директором УДЦР тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Підприємства, так і окремі заходи для Генерального директора УДЦР.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій Генерального директора УДЦР, керівників структурних підрозділів УДЦР;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед Генеральним директором УДЦР.

3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 0,5 % відсотка загального обсягу робочого часу на півріччя.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування Генеральний директор УДЦР накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються Генеральним директором УДЦР (або начальником його філії) на працівників Підприємства відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Підприємства або ознак вчинення працівником Підприємства корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це Генерального директора УДЦР, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми Генеральний директор УДЦР вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, Генеральний директор УДЦР зобов'язаний вжити таких заходів:

1) протягом 5 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

4. Внутрішнє розслідування призначається Генеральним директором УДЦР і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується Генеральним директором УДЦР.

5. До складу комісії обов'язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

6. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати двох місяців.

7. Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

8. У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Генеральний директор УДЦР забезпечує організацію механізмів зворотного зв'язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов'язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками Підприємства, Генеральним директором УДЦР, а також з діловими партнерами Підприємства щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, Генеральний директор УДЦР, працівники Підприємства.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає Генеральному директору УДЦР узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

5. Генеральний директор УДЦР, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.

У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, Генеральний директор УДЦР у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) Підприємства Генеральний директор УДЦР своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід'ємною частиною.

 

Начальник сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Н. П. Позняк

 

Додаток
до Антикорупційної програми Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"
_ В. І. Корсун
27 жовтня 2017 року

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

Відповідно до наказу УДЦР від 12.05.2017 N 297 (зі змінами) утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР). Цим же наказом затверджено положення про діяльність Комісії, яке визначає комплекс правил і процедур, якими вона керується під час роботи.

Під час здійснення своїх завдань Комісія керувалась положеннями пункту 2 "Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи" розділу III "Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи" Типової антикорупційної програми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 N 75 (Програма N 75), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за N 326/30194.

До складу Комісії увійшли 13 керівників самостійних структурних підрозділів підприємства та Виконавчий директор УДЦР. Головою Комісії визначено начальника сектору з питань запобігання та виявлення корупції УДЦР (Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми) Позняк Н. П.

Також до роботи Комісії залучалися і інші працівники УДЦР, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Об'єктами оцінки корупційних ризиків, згідно із Робочим планом з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - Робочий план), затвердженого Головою Комісії 23.06.2017, була визначена діяльність всіх підрозділів УДЦР.

У ході підготовки Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" за 2017 рік Комісія прийняла рішення включити у нього лише належно обґрунтовані корупційні ризики, а інші - опрацювати протягом 2018 року та розглянути їх на засіданнях Комісії в установленому порядку.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності УДЦР Комісія підготувала Опис ідентифікованих корупційних ризиків у об'єктах, які підлягали дослідженню, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), та Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Зазначена інформація підготовлена, обговорена та погоджена на засіданні Комісії протоколом від 27.09.2017, яка прийняла рішення передати її на затвердження Генеральному директору УДЦР.

Додатки: на 20 арк.

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у об'єктах, які підлягали дослідженню, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

N з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1. Управління УДЦР (організаційна діяльність)

1.1

Можливість впливу на неупередженість дій служби внутрішнього аудиту під час проведення контрольних заходів.

Згідно з організаційною структурою УДЦР "Сектор внутрішнього аудиту" підпорядковується Директору з адміністративних питань УДЦР, до сфери управління якого входять "Департамент управління справами та відділ метрології". За світовим та вітчизняним досвідом служби внутрішнього аудиту функціонують за принципами незалежності, неупередженості та об'єктивності. Організаційна незалежність передбачає підзвітність та пряме підпорядкування виключно керівнику підприємства.

Можливість впливу на об'єктивність висновків внутрішнього аудиту при здійсненні аналізу та оцінки роботи структурних підрозділів УДЦР, які підпорядковуються Директору з адміністративних питань. Можливість впливу на ефективність підрозділів внутрішнього аудиту. Можливість порушення етичних принципів незалежності та об'єктивності внутрішнього аудитора в своїх судженнях та висновках.

Отримання керівником підприємства недостовірної інформації про результати контрольних заходів, яка може мати суттєвий вплив на прийняття подальших управлінських рішень. Втрата репутації підприємством.

2. Управління фінансами

2.1

Можливе приховування інформації від керівництва підприємства щодо постачальників, які не виконують умови договору.

Можливе не застосування штрафних санкцій до постачальників товарів, робіт, послуг за не виконання умов договору.

Не виконання посадовими особами контролю за дотриманням умов договорів на поставку товарів, робіт, послуг, в яких передбачено застосування штрафних санкцій до постачальника.

Судові процеси. Можливі фінансові втрати. Втрата репутації підприємством.

3. Управління матеріальними ресурсами

3.1

Можливе зловживання повноваженнями в процесі прийняття товарів, робіт (послуг).

Можливість підписання актів виконаних робіт (послуг), накладних без виконання робіт (послуг) або без отримання товарів в повному обсязі, а також прийняття їх із завищеною вартістю або із нижчою якістю, ніж передбачено умовами договору.

Задоволення майнового чи немайнового інтересу осіб, відповідальних за прийняття товарів, робіт (послуг).

Можливі фінансові втрати. Невиконання виробничих процесів.
Втрата репутації підприємством.

3.2

Можливість втрати матеріальних ресурсів під час експлуатації службових автомобілів.

Можливість відображення недостовірних показників умов руху в подорожніх листах службових автомобілів з метою списання завищеної кількості паливно-мастильних матеріалів.

Формальний щоденний контроль з боку осіб, відповідальних за здійснення контролю списання паливно-мастильних матеріалів службових автомобілів.

Можливі фінансові втрати. Втрата репутації підприємством.

4. Внутрішній контроль

4.1

Можливе зловживання повноваженнями під час проведення контрольних заходів.

Приховування достовірної інформації, отриманої за результатами проведеного заходу, з метою вчинення впливу на підконтрольних співробітників та отримання неправомірної вигоди.

Задоволення майнового чи немайнового інтересу осіб, відповідальних за проведення контрольного заходу.

Фінансові втрати підприємства. Втрата репутації підприємством.

5. Присвоєння радіочастот

5.1

Можливе зловживання повноваженнями при прийнятті рішення про виконання умов електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу.

Внесення працівником на свій розсуд (внаслідок впливу іншої особи) змінених даних щодо радіоелектронного засобу або їх частини із заяви користувача радіочастотного ресурсу на отримання висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу з метою отримання позитивних результатів розрахунку електромагнітної сумісності (розділ 7.4.4. НЯ-02).

Задоволення майнового чи немайнового інтересу осіб, відповідальних за прийняття рішення про виконання умов електромагнітної сумісності.

Порушення прав інших користувачів радіочастотного ресурсу. Втрата репутації підприємством.

6. Проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України

6.1

Можливе зловживання повноваженнями щодо планування та проведення планового та позапланового технічного радіоконтролю.

Можливість завчасного інформування працівником користувача радіочастотного ресурсу щодо термінів або маршрутів проведення планового або позапланового технічного радіоконтролю конкретних радіоелектронних засобів. Можливість внесення працівником недостовірних даних до протоколів інструментальної оцінки, про фактичні результати оцінки параметрів випромінювання при проведенні заходів технічного радіоконтролю.

1. Зацікавленість користувача радіочастотного ресурсу (ліцензіата) у відсутності порушень умов дозволів (ліцензійних умов).
2. Зацікавленість користувача радіочастотного ресурсу в отриманні безумовно позитивних статистичних результатів технічного радіоконтролю щодо використання радіочастотного ресурсу.
3. Задоволення майнового чи не майнового інтересу посадових осіб або працівників підприємства.

Порушення прав інших користувачів радіочастотного ресурсу. Втрата репутації підприємством.

7. Здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерела радіозавад

7.1

Можливе зловживання повноваженнями під час розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад.

Можливість завчасного інформування працівником користувача радіочастотного ресурсу (порушника) щодо початку заходів з виявлення та усунення дії джерел радіозавад. Можливість внесення працівником недостовірних даних до протоколів інструментальної оцінки, про фактичні результати оцінки параметрів випромінювання при проведенні заходів з виявлення та усунення дії джерел радіозавад.

1. Зацікавленість користувача радіочастотного ресурсу (ліцензіата) у відсутності порушень умов дозволів (ліцензійних умов).
2. Зацікавленість користувача радіочастотного ресурсу (порушника) в отриманні безумовно позитивних результатів технічного радіоконтролю щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад спричинених його радіочастотних засобом.
3. Задоволення майнового чи не майнового інтересу посадових осіб або працівників підприємства.

Порушення прав інших користувачів радіочастотним ресурсом. Втрата репутації підприємством.

8. Державний нагляд за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України

8.1

Можливе зловживання повноваженнями щодо підготовки та надання до Департаменту державного нагляду Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, даних щодо виявлених порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом.

Можливість приховування працівником даних щодо порушень параметрів випромінювання або порушень користування радіочастотним ресурсом.

1. Зацікавленість:
- користувача радіочастотного ресурсу (ліцензіата);
- порушників у сфері користування радіочастотним ресурсом у відсутності порушень умов дозволів (ліцензійних умов).
2. Задоволення майнового чи не майнового інтересу посадових осіб або працівників підприємства.
3. Відсутність автоматизованого виводу статистичних результатів щодо порушень параметрів випромінювання чи порушень користування радіочастотним ресурсом.

Порушення прав інших користувачів радіочастотним ресурсом. Втрата репутації підприємством.

9. Оцінка відповідності (сертифікація)

9.1

Можливість зловживань при оформленні результатів виконаних робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення випробувань.

Можливість внесення недостовірних (необ'єктивних) даних в документи, складені за результатами виконаних робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення випробувань.

Задоволення особистого майнового чи не майнового інтересу осіб, відповідальних за виконання робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення випробувань.

Втрата репутації підприємством.

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

N з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1. Управління УДЦР (організаційна діяльність)

1.1

Можливість впливу на неупередженість дій служби внутрішнього аудиту під час проведення контрольних заходів.

Середня

Забезпечення внесення необхідних змін до організаційної структури УДЦР з метою підпорядкування Сектору внутрішнього аудиту безпосередньо Генеральному директору УДЦР.

Начальник Відділу персоналу
Голованова Г. І.,
директор Департаменту управління справами
Ходос Л. В.

Листопад 2017 року - лютий 2018 року.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

2. Управління фінансами

2.1

Можливе приховування інформації від керівництва підприємства щодо постачальників, які не виконують умови договору.

Низька

1. Розглянути можливість та необхідність встановлення додаткового контролю з боку ДБР за строками, визначеними в договорі щодо терміну його виконання із використанням комп'ютерної програми "Парус", в якій удосконалити функцію контролю.
2. З метою посилення контролю за працівниками, відповідальними за укладання договорів, забезпечити завчасне щоденне автоматичне інформування керівників їх підрозділів про сплив термінів виконання договорів (за допомогою системи "Lotus").

Директор Департаменту бухгалтерської роботи головний бухгалтер
Ставнюк О. А.,
директор департаменту IT
Кузміч А. П.

Листопад - грудень 2017 року.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

3. Управління матеріальними ресурсами

3.1

Можливе зловживання повноваженнями в процесі прийняття товарів, робіт (послуг).

Низька

1. Забезпечення проведення перевірок роботи щодо приймання товарів, робіт (послуг).
2. Забезпечення доведення до працівників підприємства положень антикорупційного законодавства.
3. Проведення службового розслідування, у разі наявності достовірної інформації про можливе вчинення корупційного правопорушення, із вжиттям за її результатами відповідних заходів реагування.

1. Керівники структурних підрозділів УДЦР, які приймають товари, роботи (послуги), та керівники філій УДЦР.
2. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Позняк Н. П. та керівники філій УДЦР.
3. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Позняк Н. П.

1. Постійно (не рідше ніж раз в місяць).
2. Листопад - грудень 2017 року.
3. У разі потреби.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

3.2

Можливість втрати матеріальних ресурсів під час експлуатації службових автомобілів.

Низька

1. Забезпечення проведення періодичної звірки показників умов руху, які зазначені в подорожніх листах до фактичних умов руху.
2. Проведення аналізу стану правильності застосування понижуючих та підвищуючих коефіцієнтів до норм витрат пального у філіях УДЦР (на прикладі травня 2017 року).
3. Забезпечення доведення до працівників Департаменту господарського та ресурсного забезпечення УДЦР положень антикорупційного законодавства.

1. Директор Департаменту господарського та ресурсного забезпечення
Майстренко А. Л. та керівники філій УДЦР.
2. Начальник Сектору внутрішнього аудиту
Кручко Л. Й.
3. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Позняк Н. П.

1. Постійно (не рідше ніж раз на тиждень).
2. Листопад 2017 року.
3. Листопад - грудень 2017 року.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

4. Внутрішній контроль

4.1

Можливе зловживання повноваженнями під час проведення контрольних заходів.

Низька

1. Забезпечення приведення наказу УДЦР від 05.03.2009 N 97 у відповідність до положень чинного законодавства.
2. Забезпечення доведення до працівників УДЦР положень антикорупційного законодавства.
3. Проведення службового розслідування, у разі наявності достовірної інформації про можливе вчинення корупційного правопорушення, із вжиттям за її результатами відповідних заходів реагування.

Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Позняк Н. П.

1, 2. Листопад - грудень 2017 року.
3. У разі потреби.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

5. Присвоєння радіочастот

5.1

Можливе зловживання повноваженнями при прийнятті рішення про виконання умов електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу.

Середня

1. Забезпечення контролю за виконанням наказу УДЦР від 03.10.2016 N 615.
2. Забезпечення проведення вибіркової перевірки коректності опрацювання Департаментом радіослужби заявочних документів (в частині розрахунків електромагнітної сумісності РЕЗ та прийняття рішення про виконання/ невиконання умов електромагнітної сумісності.
3. Забезпечення доведення до працівників Департаменту радіослужби положень антикорупційного законодавства.
4. Проведення службового розслідування, у разі наявності достовірної інформації про можливе вчинення корупційного правопорушення, із вжиттям за її результатами відповідних заходів реагування.

1, 2. Директор департаменту радіослужби
Уласенко О. М.
3, 4. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Позняк Н. П.

1. Постійно (не рідше ніж раз в місяць).
2. Постійно (не рідше ніж раз в квартал).
3. Листопад - грудень 2017 року.
4. У разі потреби.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

6. Проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України

6.1

Можливе зловживання повноваженнями щодо планування та проведення планового та позапланового технічного радіоконтролю.

Низька

1. Здійснення вибіркового контролю за виконанням посадовими особами та працівниками (виконавцями) своїх функціональних обов'язків щодо планування та проведення планового та позапланового технічного радіоконтролю (наказ УДЦР від 21.06.2016 N 378).
2. Забезпечення доведення до працівників Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ положень антикорупційного законодавства.
3. Забезпечення доступу до АСРМ тільки авторизованих користувачів.
4. Підготовка та надання Департаменту IT пропозицій щодо доступу до АСРМ працівників, до яких доведені положення антикорупційного законодавства.

1. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ
Гресько Ю. В. та керівники філій УДЦР.
2. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Позняк Н. П.
3. Директор Департаменту IT
Кузміч А. П.
4. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ
Гресько Ю. В.

1. Постійно (не рідше ніж раз в місяць).
2. Листопад - грудень 2017 року.
3. Постійно.

Не потребує додаткових фінансових витрат

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

7. Здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерела радіозавад

7.1

Можливе зловживання повноваженнями під час розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад.

Низька

1. Здійснення вибіркового контролю за виконанням працівниками (виконавцями) та посадовими особами своїх функціональних обов'язків під час розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад.
2. Забезпечення контролю щодо наявності підпису заявника в Протоколі виконання робіт з виявлення джерела радіозавад.
3. Забезпечення доведення до працівників Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ положень антикорупційного законодавства.
4. Забезпечення доступу до АСРМ тільки авторизованих користувачів.
5. Підготовка та надання Департаменту IT пропозицій щодо доступу до АСРМ працівників, до яких доведені положення антикорупційного законодавства.

1. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ
Гресько Ю. В. та керівники філій УДЦР.
2, 5. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ
Гресько Ю. В.
4. Директор Департаменту IT
Кузміч А. П.
3. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Позняк Н. П.

1, 2. Не рідше ніж раз в місяць.
4, 5. Постійно.
3. Листопад - грудень 2017 року.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

8. Державний нагляд за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України

8.1

Можливе зловживання повноваженнями щодо підготовки та надання до Департаменту державного нагляду Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, даних щодо виявлених порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом.

Низька

1. Здійснення вибіркового контролю за працівниками Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ (виконавцями та посадовими особами) щодо підготовки для надання до Департаменту державного нагляду Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та автоматизації, даних щодо виявлених порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом.
2. Забезпечення доведення до працівників Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ положень антикорупційного законодавства.
3. Підготовка та надання Департаменту IT УДЦР пропозицій щодо доступу до АСРМ працівників, до яких доведені положення антикорупційного законодавства.

1. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ
Гресько Ю. В. та керівники філій УДЦР.
2. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
 Позняк Н. П.
3. Директор Департаменту РЧМ та забезпечення АСРМ
Гресько Ю. В.

1. Постійно (не рідше ніж раз на місяць).
2. Листопад - грудень 2017 року.
3. Постійно.

Не потребує фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.

9. Оцінка відповідності (сертифікація)

9.1

Можливість зловживань при оформленні результатів виконаних робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення випробувань.

Низька

1. Здійснення вибіркового контролю за оформленням працівниками Центру з сертифікації результатів виконаних робіт з оцінки відповідності продукції та/або проведення її випробувань.
2. Забезпечення доведення до працівників Центру з сертифікації положень антикорупційного законодавства.
3. Проведення службового розслідування, у разі наявності достовірної інформації про можливе вчинення корупційного правопорушення, із вжиттям за її результатами відповідних заходів реагування.

1. Начальник Центру з сертифікації
Лисенко О. Г.
2, 3. Начальник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Позняк Н. П.

1. Постійно (не рідше ніж раз на місяць).
2. Листопад - грудень 2017 року.
3. У разі потреби.

Не потребує додаткових фінансових витрат.

Зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень.


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.