ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.12.2016 р. N 785

Про внесення змін до Положення про Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації

Керуючись статтею 6, пунктом 41 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 6, статтями 19 - 20 Закону України "Про державну службу", пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, пунктом 11 частини першої статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", постановами Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 440 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру" (Постанова N 440), від 26.09.2012 N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887):

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26.12.2012 N 1949 (Розпорядження N 1949) (у редакції від 06.04.2016 N 176), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації (Рибалка О. Ю.) вжити заходів щодо державної реєстрації змін до цього Положення (Розпорядження N 1949) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

 

Перший заступник голови,
виконуючий обов'язки голови
облдержадміністрації -
керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Р. Г. Власенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної держадміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
23 грудня 2016 року N 785

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом Луганської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація), який утворюється головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова), входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я на території області.

2. Департамент підпорядкований голові, підзвітний та підконтрольний Міністерству охорони здоров'я України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови та цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я на території області;

2) управління закладами охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - заклади охорони здоров'я області), організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

5) організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

6) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) розробляє проекти розпоряджень голови, у визначених законодавством випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі охорони здоров'я;

3) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

4) бере участь у підготовці звітів голови;

5) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань охорони здоров'я для подання голові;

6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

7) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

8) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

9) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

10) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

11) забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;

12) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

13) забезпечує захист персональних даних;

14) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров'я районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я в області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

15) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку Луганської області та проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд облдержадміністрації, забезпечує їх виконання;

16) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

17) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерству охорони здоров'я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

18) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров'я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з Міністерством охорони здоров'я України подає їх на розгляд облдержадміністрації;

19) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування; контролює стан здоров'я дітей у дошкільних, інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, виробництво і якість продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров'я;

20) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих, що проживають на радіаційно-забруднених територіях;

21) визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

22) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

23) бере участь у пропаганді донорства крові та її компонентів;

24) здійснює фінансування закладів охорони здоров'я області, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює, ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

25) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я всіх форм власності, фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території області;

26) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров'я;

27) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

28) вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування;

29) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров'я на території області;

30) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

31) вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

32) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

33) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення на території області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

34) організовує правове виховання працівників Департаменту;

35) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних закладів I - II ступеня, що належать до сфери його управління;

36) прогнозує потребу закладів охорони здоров'я області у фахівцях різних спеціальностей, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

37) забезпечує у межах повноважень виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

38) організовує у межах повноважень планування і контроль за виконанням заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

39) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

40) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та здійснює контроль за додержанням підприємствами, установами й організаціями галузі охорони здоров'я законодавства з питань державної таємниці та інформації;

41) забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів щодо усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я;

42) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

43) проводить роботу, пов'язану з розробленням та реалізацією заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

44) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

45) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

46) організовує проведення облдержадміністрацією конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

47) розглядає питання та вносить відповідно подання Міністру охорони здоров'я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров'я Луганської області відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров'я України, запроваджує інші форми заохочення праці;

48) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування;

49) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я на території області;

50) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

51) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Регламентом облдержадміністрації та розпорядженнями голови.

6. Департамент має право:

1) надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам установ, підприємств, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності, громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законодавством порядку;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

4) вносити облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення системи охорони здоров'я області;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту повинен мати повну вищу освіту (магістр) за напрямом підготовки "Медицина", досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови та заступників голови облдержадміністрації;

11) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) подає на затвердження голови проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством, працівників Департаменту, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) надає пропозиції голові щодо призначення та звільнення з посади керівників закладів охорони здоров'я області, застосування до них заходів заохочення і стягнення;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою.

11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою у встановленому законодавством порядку.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників, а також інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, працівники закладів охорони здоров'я тощо.

13. Склад колегії та Положення про неї затверджується головою за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

14. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися наукові ради й профільні комісії із залученням до їх роботи представників медичної громади та відповідних громадських організацій.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

15. Чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

17. Департамент є юридичною особою, утримується за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. У разі припинення Департаменту (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.