МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2018

м. Київ

N 44

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2018 р. за N 336/31788

Про внесення змін до уніфікованої форми акта, що складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 362 "Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 362)

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 грудня 2016 року N 331 (Акт N 331), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2017 року за N 73/29941 (із змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Толстова А. В.), Юридичному департаменту (Чепелюк О. В.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Кудрявцев О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
21 грудня 2016 року N 331
(у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 01 березня 2018 року N 44)

Бланк Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіального органу

АКТ,
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками

 

______
       (дата складання)

                           __________
                                (місце складання)


_
                                                 (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_
                                                                         ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
_
              (місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця, номер телефону,
_
                                                                            телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться перевірка,
від .. N  

Посвідчення (направлення)
від .. N  

Тип перевірки:

  планова

  позапланова* Для фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

Строк проведення перевірки:

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини


Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

посадові особи:

_________
(посада)

_______
(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(посада)

_______
(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)

керівник юридичної особи / фізична особа - підприємець або уповноважена ними особа

________
(посада)

_______
(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

________
(посада)

_______
(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)

_______
(посада)

_______
(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню проведену перевірку:

Планова

Позапланова

  не проводилася

  не проводилася

  проводилася з .. по
 .. 

Акт перевірки N  

Припис (розпорядчий документ) щодо усунення порушень

  не видавався;   видавався

Вимоги припису (розпорядчого документа)

  виконано;   не виконано

  проводилася з .. по
 .. 

Акт перевірки N  

Припис (розпорядчий документ) щодо усунення порушень

  не видавався;   видавався

Вимоги припису (розпорядчого документа)

  виконано;   не виконано

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

N
з/п

Питання щодо дотримання юридичною особою / фізичною особою - підприємцем вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так1

Ні2

НО3

НП4

I

Загальні вимоги

1

Рішення органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, та вимог законодавства, що стали підставою для прийняття рішення про усунення таких порушень, виконано своєчасно

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 9 (Закон N 222-VIII), частина шістнадцята статті 19 ЗУ N 222 (Закон N 222-VIII); абзац третій статті 11, частина перша статті 12 ЗУ N 877

2

Повторні протягом двох років порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, та вимог законодавства відсутні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 9 (Закон N 222-VIII), пункт 6 частини другої статті 16 (Закон N 222-VIII), частина шістнадцята статті 19 ЗУ N 222 (Закон N 222-VIII); абзац третій статті 11, частина перша статті 12 ЗУ N 877

3

Факти провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, без ліцензії чи здійснення такої господарської діяльності з порушенням умов ліцензування відсутні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 20 ЗУ N 222 (Закон N 222-VIII)

4

Присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов суб'єктом господарювання забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

5

Посадові особи органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов суб'єктом господарювання допущені

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 11 ЗУ N 877

6

Документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, суб'єктом господарювання надані

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 11 ЗУ N 877

7

Вимоги нормативно-правових актів, будівельних норм, нормативних документів у сфері містобудівної діяльності та робочої документації, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, під час будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 7 (Постанова N 256), абзац третій пункту 10 Ліцензійних умов (Постанова N 256); ДБН В.1.2-14-2009; ДБН А.3.1-5:2016; частина перша статті 27 ЗУ N 875

8

Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, провадиться за Переліком видів робіт, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

II

Організаційні вимоги

1

Розпорядчий документ про затвердження організаційної структури суб'єкта господарювання наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

2

Затверджена організаційна структура суб'єкта господарювання переліку видів робіт у додатку до ліцензії відповідає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

3

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання адміністративно-керівних функцій наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

4

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання виробничо-технічних функцій наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

5

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання планово-договірних функцій наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

6

В організаційній структурі підприємства підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання виробничих функцій наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

7

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання юридичних функцій наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

8

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій з контролю якості наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

9

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій промислової безпеки та охорони праці наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

10

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій щодо зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування, наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

11

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій щодо зберігання протягом строку дії ліцензії документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

12

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення оформлення, ведення та збереження виконавчої документації наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

13

В організаційній структурі суб'єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення створення та ведення фонду національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності наявний(і)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

14

Розпорядчий документ про затвердження положень про відповідні структурні підрозділи наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

15

Розпорядчий документ про затвердження посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

16

Трудові договори з усіма найманими працівниками наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256); частина перша статті 24 глави III КЗпПУ

17

Національні стандарти, будівельні норми та нормативно-правові акти у сфері містобудівної діяльності наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

18

Документ, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб'єкта господарювання, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

19

Документи (копії), що підтверджують достовірність даних, що зазначалися суб'єктом господарювання у документах, які подавалися органові ліцензування для отримання ліцензії, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

20

Документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

21

Плата за видачу ліцензії у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії суб'єктом господарювання внесена

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 14 ЗУ N 222 (Закон N 222-VIII)

22

Суб'єкт господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до своєї організаційної структури, напряму діяльності та згідно з вимогами Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) укомплектований

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 3 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256), КП, Довідник (випуск 64)

23

Документи, що підтверджують право власності (оренди) на адміністративні та виробничі приміщення, виробничу базу (у разі потреби), інші допоміжні приміщення, необхідні для виконання робіт відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 8 (Постанова N 256), абзац другий підпункту 1 пункту 12 (Постанова N 256), абзац другий підпункту 1 пункту 15 (Постанова N 256), абзац другий підпункту 1 пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

24

Документи, що підтверджують право власності (оренди) на засоби виробництва (техніку, устаткування, обладнання, прилади та інструменти) згідно з технологічними вимогами виконання робіт відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 8 (Постанова N 256), абзац третій підпункту 1 пункту 12 (Постанова N 256), абзац третій підпункту 1 пункту 15 (Постанова N 256), абзац третій підпункту 1 пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

25

Засоби вимірювальної техніки, методики, інструкції, необхідні для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 12 (Постанова N 256), абзац четвертий підпункту 1 пункту 15 (Постанова N 256), абзац четвертий підпункту 1 пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

26

Своєчасність оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва", іншими будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності, на об'єкті будівництва забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 2 пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 256); ДБН А.3.1-5:2016

27

Своєчасність оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами, за видами обладнання, що монтується на об'єкті будівництва, забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 2 пункту 15 (Постанова N 256), абзац другий підпункту 2 пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

28

Єдність вимірювань забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 2 пункту 12 (Постанова N 256), абзац третій підпункту 2 пункту 15 (Постанова N 256), абзац третій підпункту 2 пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

29

Орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в документах суб'єкта господарювання, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше одного місяця з дня настання таких змін повідомлений

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 15 ЗУ N 222 (Закон N 222-VIII); абзац другий підпункту 3 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

30

Орган ліцензування про планове або позапланове припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, загалом або за певними місцями провадження такої діяльності у строк не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності повідомлений

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий підпункту 3 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

31

Орган ліцензування про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, у строк не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об'єктах повідомлений

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

III

Кадрові вимоги

1

Фізична особа - підприємець вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

2

Керівник суб'єкта господарювання і головний інженер працевлаштовані за основним місцем роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 9 Ліцензійних умов (Постанова N 256); коди КП 121, 1313, 1223.1

3

Для провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками, кількість працевлаштованих не за основним місцем роботи заступників керівника суб'єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів у розмірі не більш як 50 відсотків їх загальної кількості наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 9 Ліцензійних умов (Постанова N 256); коди КП 122, 123, 1223, 1239

4

Для провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками, кількість працевлаштованих не за основним місцем роботи заступників керівника суб'єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів у розмірі не більш як 20 відсотків їх загальної кількості наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 9 Ліцензійних умов (Постанова N 256); коди КП 122, 123, 1223, 1239

5

Керівник суб'єкта господарювання або його заступник вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання та стаж роботи за посадою нижчого рівня не менше двох років для магістра (спеціаліста) або трьох років для бакалавра має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 9 Ліцензійних умов (Постанова N 256); коди КП 121, 1313

6

Головний інженер вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання та стаж роботи за посадою нижчого рівня не менше двох років для магістра або трьох років для спеціаліста має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 9 (Постанова N 256), абзац другий пункту 13 (Постанова N 256), абзац другий пункту 16 (Постанова N 256), абзац другий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); код КП 1223.1

7

Начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищу освіту (магістр, спеціаліст) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання та стаж роботи за професією не менше двох років має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 9 Ліцензійних умов (Постанова N 256); розділ 4.2 КП; коди КП 1222.2, 1237.2

8

Керівники, професіонали та фахівці залежно від видів виконуваних робіт відповідну освіту та кваліфікацію мають

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 1 пункту 9 Ліцензійних умов (Постанова N 256); розділи 4.2, 4.3 КП; коди КП 121, 122, 123, 1223, 1223.1

9

Начальник будівельної дільниці вищу освіту (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання та стаж роботи за професією керівників нижчого рівня не менше двох років для магістра (спеціаліста) або трьох років для молодшого спеціаліста (бакалавра або молодшого бакалавра) має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 13 (Постанова N 256), абзац третій пункту 16 (Постанова N 256), абзац третій пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); код КП 122

10

Виконавець робіт вищу освіту (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання та стаж роботи майстром на будівництві не менше двох років має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 13 (Постанова N 256), абзац четвертий пункту 16 (Постанова N 256), абзац четвертий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); код КП 1223.2

11

Майстер будівельних та монтажних робіт вищу освіту (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 13 (Постанова N 256), абзац п'ятий пункту 16 (Постанова N 256), абзац п'ятий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); код КП 1223.2

12

Технік-будівельник вищу освіту (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб'єкта господарювання має

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 13 (Постанова N 256), абзац шостий пункту 16 (Постанова N 256), абзац шостий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); код КП 3112

13

Спеціалізація за освітою професіоналів та фахівців за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника організаційній структурі суб'єкта господарювання та переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, відповідає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 13 (Постанова N 256), абзац сьомий пункту 16 (Постанова N 256), абзац сьомий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); коди КП 122, 123, 214, 1223.1, 1223.2, 3112

14

Кваліфікація робітників для виконання робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам'ятках культурної спадщини вимогам ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012; ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:2012 відповідає та підтверджується відповідними документами про кваліфікацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятнадцятий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 256); ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012; ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:201; Довідник (випуск 64); Довідник (випуск 86)

15

Кваліфікація зварників вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року N 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
31 травня 1996 року за N 262/1287, відповідає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий пункту 13 (Постанова N 256), абзац п'ятнадцятий пункту 16 (Постанова N 256), абзац п'ятнадцятий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); Наказ N 61

16

Кваліфікація працівників для роботи в електроустановках вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09 січня 1998 року N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
10 лютого 1998 року за N 93/2533, відповідає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сімнадцятий пункту 13 (Постанова N 256), абзац шістнадцятий пункту 16 (Постанова N 256), абзац шістнадцятий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 256); Наказ N 4 (Постанова N 256)

IV

Технологічні вимоги

1

Суб'єкт господарювання будівельними машинами, технологічними комплектами засобів малої механізації, устаткуванням, оснащенням, інвентарем, пристроями та інструментом відповідно до технологічних вимог виконання робіт та переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, забезпечений

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 10 (Постанова N 256), абзац перший пункту 14 (Постанова N 256), абзац перший пункту 17 (Постанова N 256), абзац перший пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

2

Суб'єктом господарювання вимоги із забезпечення промислової безпеки та охорони праці на об'єкті будівництва дотримано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 10 Ліцензійних умов (Постанова N 256); ДБН А.3.2-2-2009

3

Суб'єктом господарювання здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац вісімнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзац шостий пункту 17 (Постанова N 256), абзац шістнадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

4

Документи, що підтверджують відповідність та якість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзац сьомий пункту 17 (Постанова N 256), абзац сімнадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

5

Документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац двадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзац восьмий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

6

Проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац двадцять перший пункту 14 (Постанова N 256), абзац дев'ятий пункту 17 (Постанова N 256), абзац дев'ятнадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

7

Документальне підтвердження належного технічного стану та/або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів наявне

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац вісімнадцятий пункту 20 Ліцензійних умов

8

Суб'єктом господарювання контроль якості виконаних робіт забезпечено (власна лабораторія з проведення лабораторних випробувань якості виконаних робіт або лабораторія, що надає послугу з проведення лабораторних досліджень на договірних засадах, наявна)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзаци другий, третій пункту 17 (Постанова N 256), абзаци дев'ятий, десятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256), абзац перший пункту 9 додатка 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 256)

9

Договір з лабораторією, що надає послуги з проведення лабораторних випробувань якості виконаних робіт (у разі відсутності власної лабораторії з проведення лабораторних випробувань якості виконаних робіт), наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзаци другий, третій пункту 17 (Постанова N 256), абзаци дев'ятий, десятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256), абзац перший пункту 9 додатка 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 256)

10

Документ, що підтверджує акредитацію відповідним органом з акредитації власної лабораторії або лабораторії, що надає послугу з проведення лабораторних досліджень на договірних засадах, наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзаци другий, третій пункту 17 (Постанова N 256), абзаци дев'ятий, десятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256), абзац перший пункту 9 додатка 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 256)

11

Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо ґрунтових споруд та основ шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзаци дев'ятий - одинадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

12

Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо зварних з'єднань із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзаци дев'ятий, десятий, тринадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

13

Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий, сімнадцятий пункту 14 (Постанова N 256), абзаци дев'ятий, десятий, чотирнадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

14

Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо електричних, електромеханічних робіт шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци другий - четвертий пункту 17 (Постанова N 256), абзаци дев'ятий, десятий, п'ятнадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

15

Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо зварних з'єднань із застосуванням неруйнівних методів до зварних з'єднань трубопроводів забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци другий, третій, п'ятий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 256)

16

Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо дорожніх покриттів шляхом проведення лабораторних випробувань щодо відповідності марки бетону забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци дев'ятий, десятий, дванадцятий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 256)


1 Так - виконано, дотримано, забезпечено, відповідає, присутнє.

2 Ні - не виконано, не дотримано, не забезпечено, не відповідає, відсутнє.

3 НО - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

4 НП - не потребує розгляду.

ОПИС
виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта, нормативного акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК*
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, що здійснили перевірку

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планової перевірки юридичну особу / фізичну особу - підприємця письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення перевірки та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення перевірки надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення перевірки посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такої перевірки до відповідного журналу юридичної особи / фізичної особи - підприємця (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланової перевірки розглядалися лише ті питання, які стали підставою для її проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6

___________
* Заповнюється виключно керівником юридичної особи / фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та цього Акта*

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення**

 

 

 

 

___________
* Заповнюється виключно керівником юридичної особи / фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.

** Пояснення юридичної особи / фізичної особи - підприємця можуть додаватись до цього Акта на окремому аркуші (аркушах), про що необхідно зазначити в цьому Акті, та є невід'ємною частиною цього Акта.

Посадові особи, що здійснили перевірку:

________
(посада)

_______
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

________
(посада)

________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

________
(посада)

________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Керівник юридичної особи / фізична особа - підприємець або уповноважена ними особа

________
(посада)

________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Інші особи, які брали участь у проведенні перевірки:

________
(посада)

________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

________
(посада)

________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано  ..:

________
(посада)

________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Відмітка про відмову від підписання керівником юридичної  особи / фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою, іншими особами цього Акта _
_

Примірник цього Акта надіслано поштою
                                                                                       (оператор поштового зв'язку, дата і
_
   номер поштового відправлення)

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, нормативних актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N
з/п

Нормативно-правовий акт, нормативний акт, нормативний документ

Умовне позначення

найменування

вид

дата і номер / дата і номер державної реєстрації у Міністерстві юстиції України

I. Закони та кодекси України

1

Кодекс законів про працю

Кодекс

10 грудня 1971 року

КЗпПУ

2

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

Закон

21 березня 1991 рокуN 875-XII

ЗУ N 875

3

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон

05 квітня 2007 рокуN 877-V

ЗУ N 877

4

Про ліцензування видів господарської діяльності

Закон

02 березня 2015 рокуN 222-VIII (Закон N 222-VIII)

ЗУ N 222

II. Постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної влади, ДБН та ДСТУ

5

Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

Постанова Кабінету Міністрів України

30 березня 2016 рокуN 256 (Постанова N 256)

Ліцензійні умови

6

Про затвердження Правил атестації зварників

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці

19 квітня 1996 рокуN 61, зареєстрований в Мін'юсті
31 травня 1996 року
за N 262/1287

Наказ N 61

7

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці

09 січня 1998 року N 4, зареєстрований в Мін'юсті
10 лютого 1998 року
за N 93/2533

Наказ N 4

8

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64)

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

21 лютого 2000 рокуN 32

Довідник (випуск 64)

9

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 86)

Наказ Міністерства культури і мистецтв України

05 жовтня 2000 рокуN 492

Довідник (випуск 86)

10

Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

28 липня 2010 рокуN 327

КП

11

ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ"

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

30 грудня 2008 рокуN 709

ДБН В.1.2-14-2009

12

ДБН A.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва"

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

05 травня 2016 року N 115 (Наказ N 115)

ДБН A.3.1-5-2016

13

ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві"

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

27 січня 2009 року N 45

ДБН А.3.2-2-2009

14

Про прийняття національних стандартів, розроблених методом перевидання (передруку) на заміну державних будівельних норм (ДБН), прийнятих до 2001 року

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

28 грудня 2012 рокуN 667 (Перелік N 667)

ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012; ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:2012

 

Заступник директора Департаменту
державних програм та розвитку житлового
будівництва - начальник відділу реалізації
програм житлового будівництва

А. В. Толстова


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.