МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 лютого 2017 року N 161

Про затвердження нової редакції Положення про НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статті 6 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", статті 15 та частини четвертої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" наказую:

1. Затвердити Положення про НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ в новій редакції, що додається.

2. Голові НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ Горицькому В. М:

у тижневий строк у встановленому порядку подати Положення на державну реєстрацію;

у десятиденний строк після державної реєстрації Положення поінформувати Мінекономрозвитку про її проведення.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.11.2013 N 1305 "Про затвердження нової редакції Положення про Національне агентство з акредитації України" (Наказ N 1305);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.07.2015 N 906 "Про внесення змін до Положення про Національне агентство з акредитації України" (Наказ N 906);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.09.2016 N 1457 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Національне агентство з акредитації України" (Наказ N 1457).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Нефьодова М. Є.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
08 лютого 2017 року N 161

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
_____ С. І. Кубів

ПОЛОЖЕННЯ
про НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

(ідентифікаційний код 26196207)

(нова редакція)

1. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ (далі - НААУ) є національним органом України з акредитації. НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність.

Мінекономрозвитку не має права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.

2. НААУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

3. Повне найменування;

українською мовою - НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ;

англійською мовою - NATIONAL ACCREDITATION AGENCY OF UKRAINE.

4. Скорочене найменування:

українською мовою - НААУ;

англійською мовою - NAAU.

5. Місцезнаходження НААУ: вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ, 01133.

6. Основними завданнями НААУ є:

забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;

забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;

створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;

усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

7. Основними принципами діяльності НААУ є:

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін;

загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з акредитації;

прозорість діяльності з акредитації;

професійна компетентність виконавців робіт;

добровільність акредитації;

забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;

застосування гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;

дотримання суспільних інтересів;

конфіденційність інформації, одержаної в процесі акредитації.

8. Основними функціями НААУ відповідно до покладених на нього завдань є:

акредитація органів з оцінки відповідності, у тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі - моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та позачергових оцінок;

затвердження:

- порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації;

- порядку проведення моніторингу;

- порядку розгляду скарг, пов'язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;

- кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;

- складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;

- положення про комісію з апеляцій;

- методичних рекомендацій з питань акредитації;

організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;

ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;

участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до НААУ та акредитованих органів з оцінки відповідності;

представництво та участь від України в міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;

укладання договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;

організація інформаційного забезпечення з питань акредитації, у тому числі оприлюднення на власному веб-сайті в Інтернеті текстів нормативно-правових актів та інших документів з питань акредитації, інформації про види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких НААУ здійснює акредитацію, та про будь-які пов'язані з цим зміни з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;

створення технічних комітетів з акредитації та затвердження положення про них;

надання Мінекономрозвитку щороку не пізніше 1 березня та щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, звітів про результати діяльності НААУ за відповідний період;

проведення видавничої діяльності відповідно до завдань, визначених цим Положенням;

виконання функцій щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої ніж оцінка відповідності, у випадках, установлених законодавством;

організація та проведення семінарів з питань акредитації;

організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації.

9. НААУ має право:

утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в них на договірних засадах позаштатний персонал з акредитації;

приймати рішення про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

мати представників НААУ в інших регіонах України;

утворювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

10. НААУ зобов'язане:

бути організованим таким чином, щоб забезпечити його незалежність від органів з оцінки відповідності, оцінювання яких воно проводить, від будь-якого комерційного тиску та запобігати виникненню конфлікту інтересів з органами з оцінки відповідності;

бути організованим та функціонувати таким чином, щоб гарантувати об'єктивність і неупередженість своєї діяльності;

забезпечувати прийняття кожного рішення, що стосується засвідчення компетентності органу з оцінки відповідності, компетентними особами, які не проводили оцінку цього органу;

уживати адекватних заходів для забезпечення конфіденційності одержаної інформації;

визначати види діяльності з оцінки відповідності, стосовно яких воно є компетентним здійснювати акредитацію, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;

установлювати необхідні процедури для забезпечення ефективного управління та належного внутрішнього контролю;

мати у своєму розпорядженні достатню кількість компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань;

документувати обов'язки, сфери відповідальності та повноваження персоналу, який може впливати на якість оцінки і засвідчення компетентності;

установлювати, упроваджувати та підтримувати процедури моніторингу компетентності залученого персоналу та стану виконання ним своїх обов'язків;

перевіряти, щоб акредитовані органи проводили оцінку відповідності у пропорційний спосіб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктів господарювання та з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, у якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу;

уживати всіх належних заходів з метою обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію в разі втрати акредитованим органом з оцінки відповідності компетентності для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинення акредитованим органом з оцінки відповідності грубого порушення своїх обов'язків;

оприлюднювати річні фінансові звіти, підготовлені відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.

11. НААУ забороняється:

провадити або пропонувати діяльність (у тому числі послуги), яку провадять (надають) органи з оцінки відповідності;

здійснювати консультування;

бути акціонером або учасником (засновником) органів з оцінки відповідності чи в інший спосіб брати участь у їх управлінні або одержувати вигоди від їх діяльності.

12. До складу НААУ входять:

Рада з акредитації;

технічні комітети з акредитації;

комісія з апеляцій.

13. Мінекономрозвитку:

закріплює за НААУ майно, необхідне для його діяльності;

видає НААУ замовлення на провадження ним діяльності згідно з пунктом 6 цього Положення та здійснює його фінансування в разі його проведення за рахунок коштів державного бюджету;

у разі якщо НААУ не відповідає вимогам або не виконує своїх обов'язків, установлених Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", уживає відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких коригувальних заходів НААУ;

у встановленому порядку проводить моніторинг НААУ з метою забезпечення виконання ним на постійній основі вимог до національного органу України з акредитації;

затверджує методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу;

здійснює контроль за виконанням НААУ своїх зобов'язань, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності, використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучити надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням;

погоджує штатний розпис та організаційну структуру НААУ;

погоджує кандидатури на посади заступників голови НААУ та керівника юридичної служби НААУ;

погоджує в установленому законодавством порядку утворення філій НААУ та положення про них;

погоджує відрядження голови НААУ за кордон;

установлює опис та правила застосування національного знака акредитації;

ураховує пропозиції Ради з акредитації щодо кандидатур на посаду голови НААУ;

призначає на посаду та звільняє з посади голову НААУ;

виконує інші функції, передбачені законодавством.

14. НААУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації згідно із законодавством.

15. НААУ здійснює свою господарську діяльність відповідно до законодавства та цього Положення.

16. НААУ має самостійний баланс, печатку, бланки із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, національний знак акредитації, який реєструється відповідно до законодавства.

17. НААУ відповідає за:

формування політики стосовно його діяльності у сфері якості, конфіденційність цієї політики та її реалізацію;

методику зберігання облікових документів протягом терміну, сумісного з його контрактами та юридичними зобов'язаннями;

виконання оцінки з акредитації згідно із законодавством;

прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

фінансову і господарську діяльність НААУ.

18. НААУ здійснює акредитацію відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації, прийнятими ним, міжнародними та європейськими організаціями з акредитації. Перелік назв і позначень таких актів та документів, тексти нормативно-правових актів з питань акредитації, а також тексти інших документів з питань акредитації, прийнятих НААУ, оприлюднюються на веб-сайті НААУ в Інтернеті.

19. НААУ відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна. НААУ не несе відповідальності за зобов'язаннями власника, а власник не несе відповідальності за зобов'язаннями НААУ, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

20. НААУ має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав.

21. Майно НААУ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі НААУ.

22. Майно НААУ є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

23. Джерелами формування майна НААУ є:

майно, передане йому засновником, іншими органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями;

кошти, отримані за рахунок оплати робіт з акредитації та моніторингу;

кошти державного бюджету;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

інші надходження, не заборонені законодавством.

24. Джерелами фінансування діяльності з акредитації НААУ є:

кошти, отримані як оплата за проведення робіт з акредитації та моніторингу;

кошти державного бюджету;

інші кошти, передбачені законом.

Виділені кошти державного бюджету у сфері акредитації можуть бути використані виключно за такими напрямами: науково-дослідні роботи;

розроблення проектів нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації;

участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій, у тому числі сплата членських внесків до цих організацій.

Фінансування вищезазначених напрямів може здійснюватися також за рахунок інших коштів, отриманих у результаті діяльності з акредитації.

Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, використовується НААУ для фінансування розвитку його діяльності з урахуванням вимог законодавства.

25. НААУ самостійно планує та провадить свою господарську діяльність відповідно до замовлень Мінекономрозвитку, якщо вони здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, та цивільно-правових угод.

Кошти НААУ використовуються згідно із законодавством.

26. НААУ очолює голова, який призначається на посаду строком на п'ять років і звільняється з посади Мінекономрозвитку.

Головою НААУ може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років, досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Головою НААУ не може бути особа, яка є керівником органу з оцінки відповідності або входить до складу вищого, виконавчого, контрольного органу чи наглядової ради органу з оцінки відповідності, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) органу з оцінки відповідності, або має судимість за вчинення злочину.

Голова НААУ звільняється з посади в разі:

закінчення строку повноважень;

подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне проживання;

виявлення або виникнення обставин, що відповідно до абзаців другого і третього цього пункту виключають можливість особи бути головою НААУ;

одноразового грубого порушення законодавства у сфері акредитації;

створення перешкод для проведення моніторингу відповідності вимогам до національного органу України з акредитації або невжиття на вимогу Мінекономрозвитку коригувальних заходів, передбачених законом;

невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотирьох місяців підряд;

набрання чинності рішенням суду про визнання особи недієздатною.

Повноваження голови НААУ достроково припиняються в разі його смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою.

Голова НААУ:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на НААУ завдань;

самостійно вирішує всі питання господарської та фінансової діяльності НААУ (за винятком тих, що належать до компетенції засновника), відповідно до законодавства та цього Положення розпоряджається майном НААУ та його коштами;

представляє НААУ у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями і громадянами;

видає від імені НААУ довіреності на вчинення відповідних правочинів;

затверджує положення про структурні підрозділи НААУ;

укладає від імені власника (органу управління майном) колективний договір;

відкриває рахунки в банках;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників НААУ, крім заступників голови НААУ та керівника юридичної служби НААУ, які призначаються на посади і звільняються з посад головою НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку, здійснює розподіл функціональних обов'язків між ними, уживає заходів до їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників НААУ;

відповідно до законодавства установлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором;

здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників НААУ;

забезпечує безпечні умови роботи працівникам НААУ;

визначає та затверджує штатний розпис і організаційну структуру НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку;

подає пропозиції Мінекономрозвитку про внесення змін до цього Положення;

своєчасно вживає заходів із запобігання банкрутству НААУ в разі його неплатоспроможності;

погоджує свої відрядження за кордон з Мінекономрозвитку;

вирішує інші питання діяльності НААУ.

27. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НААУ здійснюються за рішенням Мінекономрозвитку згідно із законодавством.

28. У разі банкрутства НААУ його ліквідація проводиться згідно із законодавством.

29. Ліквідація НААУ здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Мінекономрозвитку. До складу ліквідаційної комісії входять представники Мінекономрозвитку та НААУ. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред'явлення претензій кредиторами визначаються Мінекономрозвитку згідно із законодавством. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами НААУ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НААУ і подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

30. У разі ліквідації чи реорганізації НААУ працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог законодавства України про працю.

31. НААУ вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.