ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2016 року N 568

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснено розгляд доопрацьованого проекту наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці" (далі - проект наказу) та документи, що надані до нього листом Державної служби України з питань праці від 29.11.2016 року N 11882/1/4.6-ДП-16.

За результатами розгляду проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено:

як вбачається з доданих до проекту наказу документів, метою прийняття акта є визначення процедури здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх форм власності, виду діяльності, господарювання, і у фізичних осіб, які використовують найману працю та встановлення єдиних вимог до організації вищезгаданого контролю.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі - проект Порядку).

Слід зазначити, що проект наказу неодноразово був предметом розгляду в ДРС, однак в його погодженні було відмовлено з огляду на наявність суттєвих зауважень.

Редакція, що вкотре подана на погодження, в більшості своїх положень не враховує попередніх зауважень Служби, в зв'язку з чим ДРС залишається на позиції щодо неможливості погодження проекту наказу з огляду на нижчезазначене.

Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.92 N 2694-XII порядок контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.

Водночас частиною другою статті 19 Конституції України зазначено, що орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дана норма, що відповідно до частини третьої статті 8 Конституції України є нормою прямої дії, була імплементована в статтю 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), у якій зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Тобто будь-які повноваження центрального органу виконавчої влади, а також способи їх реалізації мають бути визначені та закріплені на законодавчому рівні.

Статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.91 N 1788-XII (далі - Закон N 1788) встановлено, що на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях та підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків.

При цьому вищевказаною нормою не передбачено складання за результатами перевірки висновку, акта відмови від підпису, довідки, а у разі порушення чинного законодавства - припису про їх усунення.

Отже, документи, які не передбачені нормами законодавчих актів, не повинні зазначатися у проекті акта.

Також, керуючись вимогами статті 28 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.92 N 2694-XII, Служба вважає за доцільне спочатку переглянути діючі нормативно-правові акти з охорони праці з метою приведення їх у відповідність до законодавства України, впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а потім ініціювати розроблення нових проектів регуляторних актів.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що на сьогодні є передчасним розроблення проекту Порядку, оскільки діючими нормами законодавчих актів про працю не урегульовані вимоги щодо здійснення контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Таким чином, проектом наказу порушується принцип передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, який визначено статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Крім того, розробником не дотримано вимог статті 5 зазначеного вище Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Враховуючи викладене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці".

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.