МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 грудня 2016 року N 309

Про утворення Офісу підтримки та впровадження реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідно до статті 14 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (Постанова N 197), та з метою забезпечення підтримки та ефективного впровадження реформ у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України наказую:

1. Утворити Офіс підтримки та впровадження реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як консультативно-дорадчий орган.

2. Затвердити Положення про Офіс підтримки та впровадження реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

3. Визначити віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України головою Офісу підтримки та впровадження реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Г. Зубко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
02 грудня 2016 року N 309

ПОЛОЖЕННЯ
про Офіс підтримки та впровадження реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Офіс підтримки та впровадження реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Офіс реформ) є колегіальним консультативно-дорадчим органом і утворюється з метою швидкого й ефективного впровадження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство) системних реформ, у сферах визначених Положенням про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (Постанова N 197) (далі - відповідних сферах).

2. Офіс реформ у своїй роботі керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Офісу реформ є:

сприяння забезпеченню координації та впровадження реформи у відповідних сферах;

розробка та внесення керівництву Міністерства пропозицій щодо реформ у відповідних сферах;

залучення експертів (за згодою) та надання методологічної підтримки для впровадження реформ у Міністерстві;

надання пропозицій щодо визначення пріоритетів під час використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено Міністерство;

організація та координація діяльності робочих груп, утворених для розробки та впровадження реформ у відповідних сферах;

організація та проведення обговорень реформ з громадськістю, органами державної влади, бізнесом, донорами та іншими заінтересованими особами;

впровадження і підтримка системи моніторингу результатів імплементації реформ.

4. Офіс реформ відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо планування реформ у відповідних сферах та подає їх на розгляд Міністерства;

розробляє пропозиції та рекомендації з питань визначення механізмів здійснення заходів із впровадження реформ для Міністерства;

готує пропозиції та рекомендації щодо актуалізації заходів із впровадження реформ, строків їх здійснення і механізмів проведення реформ у відповідних сферах;

надає пропозиції щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з питань впровадження реформ, у тому числі стратегічних та програмних документів Міністерства із зазначених питань, а також планів заходів;

здійснює, в тому числі із залученням провідних вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів, опрацювання проектів планів заходів, проектів актів законодавства та готує відповідні пропозиції і рекомендації;

проводить моніторинг та аналіз стану здійснення Міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади заходів із впровадження реформ у відповідних сферах;

бере участь у плануванні та проведенні моніторингу міжнародної допомоги, залученої для підтримки реформ у відповідних сферах;

здійснює на постійній основі співпрацю з Національною радою реформ шляхом обміну інформацією про хід підготовки та впровадження реформ, опрацьовує пропозиції Національної ради реформ щодо коригування напрямів та пріоритетів реформ, завдань і строків виконання, передбачених планами заходів;

взаємодіє на постійній основі із проектними офісами реформ, утвореними в Кабінеті Міністрів України, іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, з метою забезпечення на належному рівні організації та координації впровадження реформ, зокрема щодо планування відповідних заходів, проведення моніторингу та аналізу стану їх виконання;

готує щомісяця та щокварталу доповіді про хід впровадження реформ;

проводить аналіз практики застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

забезпечує інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан організації підготовки та впровадження реформ.

5. Офіс реформ має право:

отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Міністерства та ЦОВВ інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

у разі потреби за рішенням Голови утворювати постійні та тимчасові робочі органи (проектні та експертні групи за відповідними напрямами) з питань забезпечення виконання покладених на нього завдань;

у встановленому порядку залучати до роботи Офісу реформ представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців, інших суб'єктів фізичних осіб за згодою таких осіб;

організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, брати участь у публічних заходах (нарадах, засіданнях тощо) з питань впровадження реформ;

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.

6. До складу Офісу реформ входять голова, заступник голови (виконавчий директор), секретар та інші експерти.

Головою Офісу реформ за посадою є Віце-прем'єр міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Персональний склад Офісу реформ затверджується головою Офісу реформ, який має право вносити до нього зміни.

7. Голова Офісу реформ:

забезпечує організацію діяльності Офісу реформ, проведення засідань та керує його поточною роботою;

представляє Офіс реформ у відносинах з державними органами та з міжнародними організаціями, їх представництвами в Україні;

організовує проведення моніторингу та аналізу стану виконання Міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади завдань, передбачених планами заходів;

організовує взаємодію Офісу реформ Міністерства з Офісом реформ при Кабінеті Міністрів України та проектними офісами реформ, утвореними іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

8. За відсутності голови Офісу реформ, його повноваження виконує заступник.

9. Формою роботи Офісу реформ є засідання.

10. Рішення Офісу реформ оформлюється протоколом засідання, який підписується головою та секретарем.

11. Рішення Офісу реформ мають рекомендаційний характер.

12. Діяльність Офісу реформ є відкритою.

Відкритість діяльності Офісу реформ забезпечується шляхом інформування громадськості про діяльність Офісу реформ, в тому числі шляхом розміщення інформації про діяльність Офісу реформ на офіційному веб-сайті Міністерства, в засобах масової інформації та Інтернеті.

13. У разі потреби Офіс реформ може проводити засідання за участю представників відповідних структурних підрозділів Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади.

14. Організаційне забезпечення діяльності Офісу реформ здійснює Міністерство.

 

Директор
Юридичного департаменту

М. Ю. Дорофеєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.