НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 березня 2017 року N 78-о

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Національному антикорупційному бюро України

Відповідно до статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), керуючись статтею 8 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Закон N 1698-VII), наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Національному антикорупційному бюро України (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

2.1. Організувати ознайомлення з Переліком працівників Національного бюро, які працюють зі службовою інформацією.

2.2. Подати на розгляд Комісії з питань роботи зі службовою інформацією у Національному антикорупційному бюро України документи для приведення грифів обмеження доступу наявних матеріальних носіїв інформації у відповідність до вимог Переліку.

3. Управлінню зовнішніх комунікацій (Манжура Д. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України.

4. Відділу документообігу (Асанова Л. М.) ознайомити з цим наказом Першого заступника Директора, заступників Директора Національного бюро та керівників самостійних структурних підрозділів.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Директора Національного бюро від 8 вересня 2015 року N РСВ/3-н "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Національному антикорупційному бюро України" зі змінами.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника, заступників Директора Національного бюро відповідно до розподілу їх повноважень.

 

Директор

А. Ситник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України
24 березня 2017 року N 78-о

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у Національному антикорупційному бюро України

Цей Перелік розроблений відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про Національне антикорупційне бюро України" (Закон N 1698-VII), "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про державну таємницю", "Про інформацію" та "Про захист персональних даних", постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 N 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Постанова N 736), Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Національному антикорупційному бюро України, затвердженої наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 17.02.2017 N 39-о (далі - Інструкція 39-о).

I. Загальні положення

1.1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям інформації, яка у Національному антикорупційному бюро України (далі - Національне бюро) віднесена до категорії службової інформації, надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

На матеріальних носіях інформації під грифом обмеження доступу "Для службового користування" зазначається номер примірника.

1.2. Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять службову інформацію, здійснюється згідно з вимогами Інструкції 39-о.

1.3. У разі необхідності внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Національному антикорупційному бюро України (далі - Перелік), обґрунтовані пропозиції структурних підрозділів Національного бюро надаються на розгляд експертній комісії Національного бюро, яка ухвалює відповідне рішення.

Терміни, що вживаються у цьому Переліку, мають значення, наведені у Законах України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про Національне антикорупційне бюро України" (Закон N 1698-VII), "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про державну таємницю", "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

II. У сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування службовою є інформація про:

2.1. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, відносно яких проводяться оперативно-розшукові заходи працівниками Національного бюро, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.2. Дати запланованих детективами зустрічей з негласним апаратом.

2.3. Чисельність негласного апарату, чисельність осіб, що є або були об'єктами оперативно-розшукових справ, кількість архівних справ джерел негласної інформації та оперативного обліку, окрім зазначених відомостей, що стосуються Другого підрозділу детективів і віднесені до державної таємниці.

2.4. Чисельність, озброєння, технічне оснащення, дислокацію сил, що залучаються до операцій за оперативними планами Національного бюро.

2.5. Окремі питання організації здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних (слідчих) розшукових дій, якщо при цьому не розкриваються форми і методи такої діяльності та оперативні засоби.

2.6. Тактику і організацію розшуку осіб, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. Безпосередньо відомості про особу, яка розшукується Національним бюро, не є інформацією з обмеженим доступом.

2.7. Порядок здійснення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до збуту, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.

2.8. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні оперативними транспортними засобами оперативного підрозділу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.9. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні технічними засобами подвійного призначення оперативного підрозділу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.10. Інформація, яка міститься в розпорядчих та службових документах, що включають відомості про безпосередні функції та завдання підрозділів Національного бюро, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.11. Окремі елементи оперативної обстановки на об'єктах та лініях оперативного забезпечення (у разі якщо інформація не містить даних про форми і методи негласної оперативно-розшукової діяльності).

2.12. Про діяльність легендованих підприємств, за винятком відомостей, які відносяться до державної таємниці.

2.13. Відомості, що містять дані досудового розслідування та охоронювану законом таємницю, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

III. У сфері застосування оперативно-технічних заходів службовою є інформація, яка міститься або про:

3.1. Застосовування спеціальних технічних засобів (з використанням лише їх умовних шифрованих найменувань).

3.2. Плани, акти, розписки на видачу в тимчасове користування окремих засобів спеціальної техніки.

3.3. Здійснення ремонту та виготовлення допоміжних пристроїв та інструментів для оперативно-технічного управління.

3.4. Результати здійснення оперативно-технічних заходів, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи оперативно-розшукової діяльності, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

3.5. Переліки позивних, умовних назв тощо для радіообміну, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

IV. У сфері охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального процесу та інших осіб службовою є інформація, що розкриває:

4.1. Зміст, форми, методи, а також режим здійснення охоронних заходів стосовно осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі вимог Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

4.2. Форми та методи здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

V. У сфері роботи з кадрами службовою є інформація, яка міститься або розкриває:

5.1. Відомості щодо внутрішньої структури, назв відділів, кількості штатних одиниць, посадового окладу та фонду оплати праці (грошового забезпечення) за посадовими окладами Управління спеціальних операцій, Оперативно-технічного управління, Другого підрозділу детективів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

5.2. Відомості, що містяться в посадових інструкціях (функціональних обов'язках) працівників Головного та Другого підрозділу детективів, Управління внутрішнього контролю та Оперативно-технічного управління Національного бюро в частині, що стосується здійснення оперативно-розшукової діяльності, застосування оперативно-технічних заходів та віднесена до службової інформації згідно з цим Переліком, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

5.3. Проходження служби в минулому на посадах негласного особового складу, в підрозділах оперативної служби, підрозділах, уповноважених на проведення оперативно-технічних заходів, підрозділах спеціального призначення, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

5.4. Відомості про належність працівників Національного бюро до Управління спеціальних операцій та Оперативно-технічного управління, за винятком керівників управлінь та заступників керівників управлінь, а також про належність до Національного антикорупційного бюро України осіб, які проходили службу на посадах негласних штатних працівників Другого підрозділу детективів.

5.5. Інформація щодо ходу та результатів конкурсу на заміщення вакантних посад в Управлінні спеціальних операцій та Оперативно-технічному управлінні Національного бюро, за винятком керівників управлінь та їх заступників.

5.6. Відомості, що містяться у висновках службових розслідувань, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

5.7. Інформацію про кількісний та особистісний склад групи посиленої психологічної уваги, інформація щодо причини зарахування працівників до групи посиленої психологічної уваги та роботи, що здійснюється з даною категорією працівників.

5.8. Інформацію про результати здійснення психологічного діагностування, вивчення особистісних, інтелектуальних якостей кандидатів на службу у Національному бюро, психодіагностики з метою виявлення у співробітників емоційно-психологічної напруженості, перевтоми, інших негативних психологічних станів.

5.9. Накази по особовому складу в частині оголошення відомостей, які надають змогу ідентифікувати особу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

5.10. Зміст, організацію, стан професійної підготовки особового складу підрозділів швидкого реагування, захисту учасників кримінального судочинства.

5.11. Чисельність військовозобов'язаних, заброньованих за Національним бюро.

5.12. Відомості про наявність у Національному антикорупційному бюро України негласних штатних працівників.

VI. У сфері зв'язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних мереж службовою є наступна інформація:

6.1. Інформація про:

6.1.1. Побудову, функціонування та особливості каналів зв'язку, у тому числі внутрішньовідомчих та відкритих для загального користування, між підрозділами Національного бюро.

6.1.2. Параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж.

6.1.3. Побудову та принципи роботи елементів інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі відповідної комп'ютерної мережі, або для обміну інформацією між структурними підрозділами зазначених об'єктів відкритими каналами зв'язку.

6.1.4. Засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп'ютерних мереж Національного бюро.

6.2. Інформація, яка міститься або розкриває:

6.2.1. Номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах Національного бюро.

6.2.2. Документи з організації внутрішньовідомчого зв'язку Національного бюро.

6.2.3. Структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційної мережі Національного бюро.

6.2.4. Паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних мереж для відкритої та службової інформації.

VII. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є інформація, що розкриває:

7.1. Організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.2. Систему охорони, технічне обладнання режимних об'єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов'язані з державною таємницею, за умови мирного часу, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

7.3. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів їх перевірки наявності, знищення, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

7.4. Зміст номенклатури посад працівників Національного бюро, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

7.5. Порядок доступу працівників Національного бюро до окремих службових приміщень, де виконуються роботи, пов'язані з державною таємницею.

7.6. Інформацію про засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних мережах, у режимних приміщеннях Національного бюро, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.7. Інформацію про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

7.8. Дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання доступу), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.9. Переліки режимних та виділених (атестованих) приміщень Національного бюро.

7.10. Заходи безпеки інформації на об'єктах, де циркулює службова інформація, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.11. Перелік технічних засобів, що використовуються для проведення вимірювань захищеності об'єктів інформаційної діяльності від витоку інформації технічними каналами.

7.12. Відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.13. Результати комплексних спеціальних перевірок, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

7.14. Відомості про планування, впровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації у Національному бюро, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

7.15. Відомості про результати експертних випробувань комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.

VIII. У сфері фінансового та ресурсного забезпечення службовою є інформація про:

8.1. Порядок та результати проведення перевірок дотримання законодавства при використанні коштів за видатками спеціального призначення.

8.2. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні озброєнням, військовою та спеціальною технікою, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

8.3. Назви та місцезнаходження підприємств-постачальників озброєння, військової та спеціальної техніки для Національного бюро.

8.4. Норми належності, порядок зберігання та заходи із збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, військової та спеціальної техніки, які містяться у відповідних нормативних актах та інших службових документах Національного бюро, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

8.5. Види та кількість бойової вогнепальної зброї, набоїв до неї, спеціальних засобів, які перебувають на обліку і зберіганні в кімнатах зберігання зброї Національного бюро, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Начальник Відділу документообігу

Л. Асанова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.