МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 грудня 2016 року N 521

Про затвердження Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 8 (Постанова N 1119) та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Внести зміну до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 серпня 2015 року N 310 "Про затвердження положень про деякі структурні підрозділи Міністерства аграрної політики та продовольства України" (Наказ N 310) (із змінами), виключивши абзац третій пункту 1.

3. Директору Департаменту продовольства у двотижневий строк подати до Департаменту роботи з персоналом примірники положень про структурні підрозділи Департаменту продовольства та посадових інструкцій працівників.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

 

Міністр

Т. Кутовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06 грудня 2016 року N 521

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення:

1.1. Департамент продовольства (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2. Діяльність Департаменту безпосередньо спрямовується, координується та контролюється заступником Міністра згідно з розподілом функціональних повноважень між Міністром та заступниками Міністра.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ стратегії розвитку харчової промисловості;

відділ підакцизної продукції;

відділ переробки продукції тваринництва та дитячого харчування;

відділ технологій виробництва харчових продуктів.

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Формування та реалізація державної політики в харчовій і переробній промисловості та участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави.

2.2. Участь у формуванні стратегії та здійсненні заходів, спрямованих на насичення продовольчого ринку продукцією харчової і переробної промисловості та просування її на зовнішніх ринках.

2.3. Участь у здійсненні заходів, спрямованих на захист на зовнішніх ринках інтересів вітчизняних товаровиробників харчової та переробної промисловості від недобросовісної конкуренції та застосування дискримінаційних умов до їх діяльності.

2.4. Імплементація європейського законодавства, що регламентує функціонування ринку продовольства, до положень національного законодавства в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

2.5. Забезпечення взаємодії з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює аналіз діяльності та прогнозує розвиток галузей харчової і переробної промисловості, кон'юнктури продовольчого ринку, а також необхідності насичення внутрішнього ринку продуктами харчової і переробної промисловості.

3.2. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності роботи харчової та переробної промисловості, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

3.3. Визначає:

3.3.1. Пріоритети, стратегію та механізм розвитку харчової промисловості.

3.3.2. В установленому законодавством порядку державні спиртові заводи, які мають право переробляти конфісковані та безхазяйні спирт етиловий та алкогольні напої.

3.4. Сприяє:

3.4.1. Впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях харчової та переробної галузей та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів.

3.4.2. Техніко-технологічному переоснащенню галузей харчової і переробної промисловості, енергозбереженню, впровадженню інноваційних проектів та розвитку біотехнологій.

3.4.3. Висвітленню виставкової діяльності у галузях харчової і переробної промисловості, участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках тощо.

3.5. Бере участь у:

3.5.1. Здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави.

3.5.2. Здійсненні аналізу стану наповнення регіональних запасів продовольства.

3.5.3. Розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

3.5.4. Реалізації державної політики у сфері виробництва продуктів дитячого харчування.

3.5.5. Формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

3.5.6. Розробленні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників харчової продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності та захист внутрішнього ринку.

3.5.7. Підвищенні інформованості населення про ринки продовольчих товарів, а також в підвищенні їх транспарентності.

3.5.8. Здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері харчової і переробної промисловості.

3.5.9. Розробленні технічних регламентів, інших нормативних документів згідно компетенції Департаменту.

3.5.10. Організації роботи Секції продовольства Науково-експертної Ради Міністерства.

3.5.11. Вдосконаленні вітчизняного законодавства щодо зменшення шкідливого впливу тютюнових виробів на здоров'я населення з метою його наближення до положень Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну (РКБТ).

3.5.12. Розробці та реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестицій та розвиток інновацій у харчовій та переробній промисловості.

3.6. Вносить пропозиції щодо:

3.6.1. Дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази в сфері харчової та переробної промисловості.

3.6.2. Затвердження керівництвом Міністерства норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів.

3.6.3. Погодження керівництвом Міністерства проектів законів, інших актів законодавства, що надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3.7. Забезпечує здійснення в межах компетенції заходів щодо регулювання та контролю виробництва і реалізації цукру.

3.8. Координує формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини.

3.9. Веде реєстр спеціальних сировинних зон, що використовуються для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.

3.10. Готує матеріали до засідань колегії Міністерства з питань, що входять до компетенції Департаменту.

3.11. Готує пропозиції до проектів фінансування бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент.

3.12. Координує питання, пов'язані із організацією виробництва та обігу біоетанолу, добавок на основі біоетанолу та інших спиртовмісних рідин технічного призначення.

3.13. Розробляє і координує виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку харчової промисловості.

3.14. Вносить пропозиції та розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту.

3.15. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Міністерства.

3.16. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Департамент має право:

4.1. У межах своїх повноважень представляти Міністерство за дорученням його керівництва у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, профспілках та організаціях роботодавців, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.

4.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

4.3. Залучати у встановленому порядку науковців і фахівців, працівників інших структурних підрозділів Міністерства до підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів чи документів, що належать до повноважень Департаменту.

4.4. Організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень Департаменту, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди.

4.5. Вносити пропозиції щодо створення робочих груп, зокрема міжгалузевих з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.6. Брати участь у роботі міжгалузевих робочих груп з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.7. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.8. У процесі виконання покладених на нього завдань в установленому порядку здійснювати взаємодію та взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Міністерства, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності.

5. Директор Департаменту:

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України, а до його призначення в установленому законом порядку особою, що виконує його функції відповідно до вимог чинного законодавства (далі - керівник державної служби) у порядку, визначеному законодавством про державну службу, та має заступників.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, що вільно володіє державною мовою, з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за напрямами підготовки економіка та підприємництво, менеджмент та адміністрування, харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, державне управління, міжнародні відносини та досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В". Досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

5.3. У разі відсутності директора Департаменту його функції покладаються на заступника директора Департаменту - начальника відділу стратегії розвитку харчової промисловості, а в разі його відсутності - заступника директора Департаменту - начальника відділу підакцизної продукції.

5.4. Директор Департаменту несе відповідальність за якість і своєчасність виконання ним завдань і функцій, здійснює функціональний розподіл, навантаження між відділами (працівниками), встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи.

5.5. Директор Департаменту виконує такі обов'язки:

5.5.1. Організовує роботу, здійснює загальне керівництво діяльності Департаменту, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, несе персональну відповідальність за його діяльність.

5.5.2. Визначає та розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.5.3. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.5.4. Забезпечує захист державної таємниці відповідно до напрямів діяльності Департаменту та згідно із законодавством.

5.5.5. Забезпечує добір, розстановку, професійну підготовку працівників Департаменту, дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку і виконавської дисципліни.

5.5.6. Здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни в Департаменті.

5.5.7. Забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до повноважень Департаменту, безпосередньо здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів та проводить їх експертизу з питань, що належать до компетенції Департаменту, організовує розробку відповідних проектів нормативно-правових актів.

5.5.8. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівнику державної служби Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників Департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації.

5.5.9. Бере участь в розроблені та уточнені основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу та переробної промисловості.

5.5.10. Організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Департаменту всіх звернень, які стосуються діяльності Департаменту.

5.5.11. За дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси Міністерства та Департаменту з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

5.5.12. Вносить керівнику державної служби Міністерства пропозиції щодо встановлення працівникам Департаменту надбавок, доплат та премій у межах їх мінімальних і максимальних розмірів.

5.5.13. Погоджує відпустки працівникам Департаменту відповідно до законодавства та відомчих нормативно-правових актів.

5.5.14. Вимагає від керівників структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

5.5.15. Інформує Міністра в разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Департаментом завдань і покладених на нього функцій.

5.5.16. Бере участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

5.6. Вимоги, завдання та доручення директора Департаменту, надані в межах компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Департаменту.

 

Директор Департаменту продовольства

М. Мороз


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.