МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 грудня 2016 року N 522

Про затвердження Положення про Прес-службу (відділ) Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 8 (Постанова N 1119) та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

1. Затвердити Положення про Прес-службу (відділ) Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Внести зміну до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 серпня 2015 року N 310 "Про затвердження положень про деякі структурні підрозділи Міністерства аграрної політики та продовольства України" (Наказ N 310) (із змінами), виключивши абзац восьмий пункту 1.

3. Начальнику Прес-служби (відділу) подати до Департаменту роботи з персоналом примірники посадових інструкцій працівників відділу у двотижневий строк.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Т. Кутовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06 грудня 2016 року N 522

ПОЛОЖЕННЯ
про Прес-службу (відділ) Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення:

1.1. Прес-служба (відділ) (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство) згідно з функціональним розподілом, підпорядкованим Міністру аграрної політики та продовольства України.

Відділ забезпечує всебічне та систематичне висвітлення діяльності Міністерства у засобах масової інформації.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами, рекомендаціями Міністерства інформаційної політики України та цим Положенням.

1.3. Відділ складається із:

- начальника Відділу;

- заступника начальника Відділу;

- головних спеціалістів.

2. Основними завданнями Відділу є:

2.1. Забезпечення стратегічного позиціонування Міністерства та його посадових осіб у засобах масової інформації, формування у вітчизняного суспільства, державних структур та зарубіжних партнерів об'єктивного уявлення про діяльність Міністерства.

2.2. Здійснення системної інформаційно-роз'яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо діяльності Міністерства та його керівництва.

2.3. Налагодження та підтримка дієвих інформаційно-комунікативних зв'язків Міністерства із засобами масової інформації.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Оперативно готує і розповсюджує у засобах масової інформації інформаційні матеріали з актуальних питань діяльності Міністерства (в тому числі прес-анонсів, прес-релізів, повідомлень, інтерв'ю, заяв, звернень, статей тощо).

3.2. Формує та оновлює базу засобів масової інформації, підтримує робочі контакти з головними редакторами та журналістами українських газет і журналів, телерадіокомпаній, інформаційних агентств, а також корпунктів зарубіжних засобів масової інформації, акредитованих в Україні.

3.3. Організовує прес-конференції, брифінги, інші заходи для засобів масової інформації за участю керівництва Міністерства.

3.4. Організовує медіа-супровід заходів, які проводяться Міністерством.

3.5. Розміщує інформаційні матеріали на офіційному веб-сайті Міністерства у розділі "Прес-центр" та стрічці новин, а також на сторінках Міністерства у соціальних мережах.

3.6. Опрацьовує журналістські запити.

3.7. Здійснює моніторинг засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності Міністерства, його керівництва, інших аграрних тем, організовує оперативне реагування на публікації, виступи, теле- та радіосюжети тощо.

3.8. Підтримує робочі контакти із прес-службами інших органів влади.

3.9. Розробляє та бере участь у підготовці проектів нормативних актів з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.10. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб Міністерства, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань і функцій.

4.2. Залучати у разі потреби керівників та працівників структурних підрозділів Міністерства (за згодою) до вирішення питань, що належать до компетенції Відділу.

4.3. Скликати та проводити наради, конференції, семінари та навчання з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів у межах компетенції Відділу.

4.5. Брати участь у заходах (у тому числі засіданнях колегій, нарадах тощо), які проводяться центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, а також підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства.

4.6. Працівникам Відділу забезпечуються умови, необхідні для виконання обов'язків та продуктивної роботи (приміщення, меблі, комп'ютери, телефони, інша оргтехніка, канцелярське приладдя тощо).

4.7. З метою забезпечення проведення єдиної державної інформаційної політики у сфері державної служби та функціонального управління в сфері аграрної політики та продовольства Відділ взаємодіє з структурними підрозділами Міністерства для виконання поставлених завдань.

5. Начальник Відділу:

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу освіту у галузях знань "Гуманітарні науки", або вищу освіту в галузі "Журналістика та інформація", або вищу освіту в галузі знань "Управління та адміністрування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати не менше двох років.

5.3. Начальник Відділу прямо підпорядковується Міністру.

5.4. Начальник Відділу має заступника начальника Відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.5. У разі відсутності начальника Відділу його функції покладаються на заступника начальника Відділу. У разі відсутності заступника начальника Відділу виконання обов'язків може бути покладено на іншу особу, визначену наказом Міністерства.

5.6. Начальник Відділу:

5.6.1. Визначає напрями діяльності Відділу.

5.6.2. Несе персональну відповідальність за здійснення завдань і функцій, покладених на Відділ, належну організацію роботи, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни, використання прав, передбачених цим Положенням.

5.6.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад працівників Відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

5.6.4. Забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.6.5. У межах своєї компетенції готує проекти нормативно-правових актів для виконання покладених на Відділ завдань.

5.6.6. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи Відділу.

5.6.7. Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

В. о. начальника Прес-служби

І. О. Овчиннікова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.