ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

14.12.2016 р.

Справа N 910/19764/16

За позовом

ОСОБА_1

До

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА"

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (третя особа - 1)
Акціонерне товариство "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-Капітал" (третя особа - 2)

Про

визнання права власності на цінні папери

Суддя

Трофименко Т. Ю.

Представники сторін:

 

Від позивача:

ОСОБА_3 - по дов. [...]

Від відповідача:

не з'явився

Від третьої особи-1:

К. Є. О. по довіреності [...]

Від третьої особи-2:

не з'явився

Обставини справи:

ОСОБА_1 звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА" про:

визнання бездіяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА", стосовно не виконання положень Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 р. N 431 (Положення N 431), щодо передання бази даних, архівів баз даних та документів уповноваженому на зберігання - Національному депозитарію України.

визнання договору про відкриття та обслуговування рахунку цінних паперів N 60225-Д від 11.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА" розірваним у зв'язку істотним порушенням умов договору.

визнання права власності за ОСОБА_1 на цінні папери емітовані Акціонерним товариством "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРНД "ІТТ-Капітал" загальною кількістю 504 штуки.

зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА" здійснити всі необхідні дії згідно Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 р. N 431 (Положення N 431), в частині передання бази даних, архівів баз даних та документів, щодо власників цінних паперів, які в установленому порядку не закрили рахунки в цінних паперах по депозитарній установі уповноваженому на зберігання - Національному депозитарію України. уповноваженому на зберігання - Національному депозитарію України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.11.2016 р. порушено провадження у справі N 910/19764/16, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 23.11.2016 р. за участю представників сторін.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився письмового відзиву на позов суду не надав. Заяв, клопотань на адресу суду від відповідача не надходило.

Через відділ діловодства господарського суду міста Києва 23.11.2016 р. від третьої особи до суду надійшли письмові пояснення на позовну заяву.

В судовому засіданні представником позивача заявлено клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Акціонерне товариство "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИТФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-Капітал" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3).

Суд, розглянувши дане клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора.

З урахуванням викладених в обставин, суд дійшов висновку, що рішення у справі може вплинути на права і обов'язки Акціонерного товариства "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-Капітал", у зв'язку з чим залучив до участі останнє у якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача.

Розгляд справи було відкладено на 14.12.2016.

Представник позивача позовні вимоги підтримав.

Представники відповідача та третьої особи-2 в судове засідання не з'явились. Від відповідача та третьої особи-2 заяв та клопотань процесуального характеру на час проведення судового засідання до суду не надходило.

Відповідач та третя особа-2 належним чином повідомлені про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення.

Відповідно до роз'яснень Пленуму Вищого господарського суду України, викладених в пункті 2.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України N 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (Постанова N 18), якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Згідно п. 3.9.2 постанови N 18 (Постанова N 18) у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Окрім того, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

З огляду на вищевикладене, оскільки явка представників сторін в судові засідання обов'язковою не визнавалась, відповідач та третя особа-2 не скористались належним їм процесуальним правом приймати участь в судових засіданнях, беручи до уваги відсутність процесуальних заяв та клопотань сторін на час розгляду справи, суд, на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, здійснював розгляд справи за відсутності представників відповідача та третьої особи-2, виключно за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши позов, заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи-1, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та вивчивши зібрані у справі докази, з'ясувавши обставини, що мають значення для вирішення спору, перевіривши надані докази та оглянувши їх оригінали в судових засіданнях, господарський суд встановив:

10.04.2008 року між ОСОБА_1 (далі - позивач, покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Регіональне фінансове агентство" (далі - продавець) було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів N Д-04-10/08 (надалі Договір купівлі-продажу) згідно з яким позивач придбав у Товариства з обмежено відповідальністю "Регіональне фінансове агентство", цінні напери, а саме акції прості іменні, емітовані Відкритим акціонерним товариством "Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ІТТ-КАПІТАЛ II", номінальна вартість одиниці цінного паперу - 1000,00 грн. загальною кількістю 504 (п'ятсот чотири) штук.

Відповідно до п. 2.1 Договору купівлі-продажу загальна вартість цінних паперів склала 505000,00 грн.

11.04.2008 р. між ОСОБА_1 (депонентом) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініциатива" (зберігачем) було укладено Договір про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах N 60225-д, відповідно до п. 1.1, 1.2 Договору депонент доручив, а зберігач зобов'язався надавати депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах на умовах, визначених Договором та відповідно до Положення "Про професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів ТОВ "ФК "Ініциатива" і Регламенту здійснення депозитарної діяльності зберігача і чинного законодавства України.

18.04.2008 сторонами Договору купівлі-продажу було складено акт приймання-передачі цінних паперів, відповідно до якого покупцем сплачено договірну вартість цінних паперів в сумі 505000,00 грн. у повному обсязі відповідно до умов Договору купівлі-продажу; перехід права власності на цінні папери, емітовані Відкритим акціонерним товариством "Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ІТТ Капітал II", здійснено у депозитарній системі у повному обсязі.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період з 18.04.2008 по 18.04.2008, на рахунок НОМЕР_3, який належить ОСОБА_1 та відкрито у зберігача - ТОВ "ВК "Ініциатива", були зараховані акції прості іменні в кількості 504 шт.

Протягом 2008 - 2013 років ОСОБА_1, як акціонер Відкритого акціонерного товариства "Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ІТТ-КАПІТАЛ II" брав участь в управлінні товариства шляхом участі в загальних зборах акціонерів, що підтверджується листом емітента від 06.06.2016 р. N 06/06-2016 р., копія якого міститься в матеріалах справи.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР) прийнято рішення N 2408 від 15.10.2013 року (Перелік N 2408) анулювати ліцензії (дублікати ліцензій) та копії ліцензій (за наявності) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності.

В додатку 2 Рішення N 2408 від 15.10.2013 року (Перелік N 2408) НЦКПФР було анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініціатива" серія НОМЕР_2.

Відповідно до п. 2.1.16 Договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах N 60225 від 11.04.2008 р. зберігач акцій - ТОВ "Фондова компанія "Фінансова ініціатива" зобов'язався у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення органу ліцензування повідомити Депонента зі зворотним повідомленням про отримання про розірвання цього договору та необхідність закриття рахунку в цінних паперах протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання цього повідомлення з зазначенням попередження, що у разі не закриття Депонентом рахунку в установлений термін належні йому цінні папери будуть переведені на рахунок в цінних паперах уповноваженого на зберігання.

З листа Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІТТ-Капітал II" N 06/06-2016 від 06.06.2016 вбачається, що з 2014 року ОСОБА_1 відсутній в реєстрі власників іменних цінних паперів у зв'язку з не розкриттям інформації Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініціатива".

Позивач, звертаючись з позовом, зазначив, що не отримував відповідного повідомлення та інформацію щодо анулювання ліцензії ТОВ "Фондова компанія "Ініціатива" та дізнався про це з листа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-КАПІТАЛ II".

Зважаючи на викладене, позивач звернувся з позовом про:

визнання бездіяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА", стосовно не виконання положень Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 р. N 431 (Положення N 431) щодо передання бази даних, архівів баз даних та документів уповноваженому на зберігання - Національному депозитарію України.

визнання договору про відкриття та обслуговування рахунку цінних паперів N 60225-Д від 11.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА" розірваним у зв'язку істотним порушенням умов договору.

визнання права власності за ОСОБА_1 на цінні папери емітовані Акціонерним товариством "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-Капітал" загальною кількістю 504 штуки.

зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА" здійснити всі необхідні дії згідно Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР від 08.04.230154 р. N 431 (Положення N 431) в частині передання бази даних, архівів баз даних та документів, щодо власників цінних паперів, які в установленому порядку не закрили рахунки в цінних паперах по депозитарній установі уповноваженому на зберігання - Національному депозитарію України. уповноваженому на зберігання - Національному депозитарію України.

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, суд приходить до висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Позивач заявив вимогу про визнання бездіяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініціатива" стосовно невиконання Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 р. N 431 (Положення N 431) щодо передання бази даних, архівів баз даних та документів уповноваженому на зберігання - Національному депозитарію України.

Згідно статті 41 Господарського процесуального кодексу України господарські суди вирішують господарські спори у порядку позовного провадження, передбаченому цим Кодексом. Одним з елементів позову є предмет позову. Предмет позову - це матеріально правова вимога, заявлена позивачем у суд до відповідача відносно усунення допущеного відповідачем порушення права позивача.

Згідно з частиною 2 статті 16 Цивільного кодексу України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим, ніж зазначено в цій статті, способом, що встановлений договором або законом.

Статтею 16 Цивільного кодексу України визначено, якими способами захисту цивільних прав та інтересів здійснюється усунення допущеного відповідачем порушення права позивача, а саме: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб; суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Статтею 20 Господарського кодексу України також визначено, якими способами захисту прав та інтересів здійснюється усунення допущеного відповідачем порушення права позивача, а саме: визнання наявності або відсутності права; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання;припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.

Таким чином, господарські суди вирішують спори у порядку позовного провадження, коли склад учасників спору відповідає статті 1 Господарського процесуального кодексу України, а правовідносини, щодо яких виник спір, носять господарський характер. Проте захист таких інтересів повинний вчинятись у спосіб, передбачений законодавством, у тому числі процесуальним.

Заявлена позивачем вимога про встановлення факту бездіяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініціатива" не відповідає встановленим ст. 16 Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України способам захисту порушеного права (не відповідає жодному способу захисту прав та інтересів, яким здійснюється усунення порушення права позивача), у зв'язку з чим суд відмовляє у її задоволенні.

Також позивач просив суд визнати договір про відкриття та обслуговування рахунку цінних паперів N 60225-Д від 11.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ІНІЦІАТИВА" розірваним у зв'язку істотним порушенням умов договору.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

У відповідності до положень ст. ст. 6, 627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Як встановлено статтею 188 Господарського кодексу України (далі - ГК України), зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: розірвання договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною другою ст. 651 ЦК України передбачено, що при відсутності згоди (домовленості) сторін про зміну або розірвання договору він може бути змінений чи розірваний на вимогу однієї із сторін лише за рішенням суду за наявності певних підстав, передбачених договором або законом. Однією із таких підстав є істотне порушення договору другою стороною.

Істотним вважається таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору, тобто йдеться про таке порушення договору однією із сторін, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення нею цілей договору.

Отже, чинне законодавство визначає, що підставою для розірвання договору у судовому порядку може бути доведений належними та допустимими доказами факт невиконання стороною зобов'язань за договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI) депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

Згідно з п. 2.1.16 Договору у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення органу ліцензування повідомити Депонента зі зворотним повідомленням про отримання про розірвання цього договору та необхідність закриття рахунку в цінних паперах протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання цього повідомлення з зазначенням попередження, що у разі не закриття Депонентом рахунку в установлений термін належні йому цінні папери будуть переведені на рахунок в цінних паперах уповноваженого на зберігання.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням "Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності" від 15.10.2013 року N 2408 (Перелік N 2408) (надалі - Рішення N 2408) анулювала ліцензію, видану ТОВ "ФК "ІНІЦИАТИВА" на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія НОМЕР_4 від 15.10.2013.

На момент анулювання ліцензії відповідача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія НОМЕР_4 від 15.10.2013, правовідносини щодо припинення зберігачем (депозитарною установою) провадження професійної діяльності на фондовому ринку були врегульовані Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 22 травня 2009 року N 480 (надалі - Положення N 480).

Пунктом 3 розділу III Положення N 480 було встановлено, що у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, всі документи, архіви баз даних зберігача, інформація щодо тих його депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, передаються виключно до уповноваженого на зберігання, яким (згідно з п. 2 розділу I Положення N 480) є депозитарій цінних паперів, у якому зберігачу відкритий рахунок у цінних паперах.

На даний час правовідносини щодо припинення зберігачем (депозитарною установою) провадження професійної діяльності на фондовому ринку врегульовані Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 N 431 (Положення N 431).

Пунктом 3 розділу III Положення N 431 (Положення N 431) встановлено, що у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, всі документи, бази даних, архіви баз даних Депозитарної установи, інформація щодо її депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються виключно до уповноваженого на зберігання, яким (згідно з п. 2 розділу I Положення N 431 (Положення N 431)) є Центральний депозитарій.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем не виконано умови п. 2.1.16 Договору, а саме, в матеріалах справи відсутні докази надіслання позивачеві (депонент) повідомлення про розірвання цього договору та необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 30 календарних днів, а також відсутні будь-які докази здійснення передачі Центральному депозитарію іменних акцій, які були передані відповідачеві на зберігання за Договором N 60225-д про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах.

Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині розірвання Договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах N 60225-д від 11.04.2008 р. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 4 розділу II Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР N 431 від 08.04.2014 р. (Положення N 431) (надалі Положення N 431) у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності цим рішенням є датою початку припинення діяльності.

Згідно п. 12 розділу II Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР N 431 від 08.04.2014 р. (Положення N 431) (надалі Положення N 431), якщо протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) не всі депоненти закрили свої рахунки у цінних паперах, то Депозитарна установа здійснює дії, визначені розділом IV цього Положення (Положення N 431), щодо передання баз даних, архівів баз даних та документів уповноваженому на зберігання - Національному Депозитарію України.

Також, в Положенні N 431 (Положення N 431), депозитарна установа повинна протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити: депонентів, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах, рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів, із зазначенням попередження, що у разі незакриті рахунку(ів) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися.

Відповідно до п. 1 глави 3 розділу IV Положення N 431 (Положення N 431) депозитарна установа (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) протягом 20 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою припинення діяльності, повинна:

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власником цінних паперів: скласти у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства Переліки та виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за усіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI);

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та уповноваженому на зберігання). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою;

скласти у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства Переліки осіб, які мають право на отримання коштів.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;

2) підготувати для передання уповноваженому на зберігання:

договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах/договори про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, та документи, на підставі яких були відкриті ці рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, документи, на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

у випадку припинення діяльності із зберігання активів ICI - договори про обслуговування зберігачем активів ICI депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб'єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами ICI;

у випадку припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках; документи, на підставі яких цим суб'єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів;

архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності;

бази даних Депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності;

консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарної установи на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI)), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства. У випадку складання консолідованого балансу за цінними паперами, облік яких відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" здійснюється Національним банком України, такий баланс має бути засвідчений Національним банком України;

усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи;

копію постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності);

копію рішення уповноваженого органу Депозитарної установи про припинення нею провадження депозитарної діяльності або припинення депозитарної установи як юридичної особи (за наявності);

копію рішення органу ліцензування про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою (за наявності), засвідчену Депозитарною установою;

3) перерахувати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались у Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі не пізніше кінця робочого дня, що передує визначеній уповноваженим на зберігання даті початку передавання/отримання документів та баз даних, визначених цим Положенням, з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів відповідно до порядку, визначеного внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

Передавання документів, зазначених у пункті 1 цієї глави (Положення N 431), від Депозитарної установи до уповноваженого на зберігання повинно бути виконано Депозитарною установою (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не пізніше 30 календарних днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою припинення діяльності, та оформлено актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Депозитарної установи (або ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) та уповноваженого на зберігання, складеним не менше ніж у двох примірниках. Строк передавання документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, від Депозитарної установи до уповноваженого на зберігання може бути продовжений органом ліцензування за його окремим рішенням у разі звернення Депозитарної установи та подання документів, що обґрунтовують таке продовження. Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

Передача документів, зазначених у пункті 1 цієї глави (Положення N 431), оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи та уповноваженого на зберігання, засвідчується печатками Депозитарної установи та уповноваженого на зберігання.

Однак, з матеріалів справи вбачається, що відповідачем не виконано умов Положення НКЦПФР N 431 (Положення N 431) щодо передачі документів, баз даних, архівів баз даних та документів, щодо власників цінних паперів, які в установленому порядку не закрили рахунки в цінних паперах по депозитарній установі уповноваженому на зберігання - Національному Депозитарію України, у зв'язку з чим порушено права позивача як власника іменних цінних паперів емітента Акціонерного товариства "Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІТТ-Капітал II".

Зважаючи на викладене, позовні вимоги в частині зобов'язання ТОВ "Фондова компанія "Ініціатива", здійснити всі необхідні дії згідно Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням НКЦПФР N 431 від 08.04.2014 р. (Положення N 431) в частині передання баз даних, архівів баз даних та документів, щодо власників цінних паперів, які в установленому порядку не закрили рахунки в цінних паперах по депозитарній установі уповноваженому на зберігання - Національному Депозитарію України - підлягають задоволенню.

Також, позивач звернувся до суду з позовною вимогою визнати право власності за ОСОБА_1 на цінні папери емітовані, Акціонерним товариством "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-КАПІТАЛ II" загальною кількістю 504 (п'ятсот чотири) штук.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

За приписами ч. 1 ст. 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Частиною 1 ст. 321 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 392 Цивільного кодексу України власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Вказаний спосіб захисту права власності пов'язаний з тим, що право власності має спиратись на певний титул, щоб бути доведеним перед іншими особами. Саме суд в разі виникнення спору здійснює це доведення.

Отже, рішення суду про визнання права власності, яке прийнято за результатами розгляду позову, поданого в порядку ст. 392 ЦК України, є правозахисним актом, і спрямоване на захист наявного у позивача права власності.

У зв'язку з цим, момент виникнення права не залежить від набрання рішенням законної сили, оскільки підставою для прийняття останнього є наявність у позивача до звернення до суду тих матеріально-правових фактів, з якими закон пов'язує виникнення права власності.

Тобто, підставою для звернення до суду з позовом про визнання права власності згідно зі ст. 392 ЦК України є оспорення існуючого права, а не намір набути вказане право за рішенням суду.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Доведення факту оспорення Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініциатива" права власності позивача на акції, з яким закон пов'язує виникнення права на звернення до господарського суду (ст. 1 ГПК України), в силу ст. 33 ГПК України покладається на позивача.

У той же час, позивач будь-яких доказів на підтвердження того, що відповідачем оспорюється право власності позивача - ОСОБА_1 - на іменні цінні акції у кількості 504 шт., емітовані Відкритим акціонерним товариством "Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ІТТ-Капітал-II", придбані ним за Договором купівлі-продажу цінних паперів N Д-04-10/08 від 10.04.2008 року, позивач не надав, у зв'язку з чим суд не знаходить підстав для задоволення позовних вимог в цій частині.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно задоволених позовних вимог.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 33, 49, 82 - 85 ГПК України, суд вирішив:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Розірвати договір про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах N 60225-Д від 11.04.2008 р. укладений ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініциатива" (04070, м. Київ, вул. Спаська, 11, код ЄДРПОУ 31113268).

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініциатива" (04070, м. Київ, вул. Спаська, 11, код ЄДРПОУ 31113268), здійснити всі необхідні дії згідно Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 431 від 08.04.2014 р. в частині передання баз даних, архівів баз даних та документів, щодо власників цінних паперів, які в установленому порядку не закрили рахунки в цінних паперах по депозитарній установі уповноваженому на зберігання - Національному Депозитарію України.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Ініціатива" (04070, м. Київ, вул. Спаська, 11, код ЄДРПОУ 31113268) на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) 2756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп. судового збору.

5. В іншій частині позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 21.12.2016 р.

 

Суддя

Т. Ю. Трофименко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.