МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 серпня 2017 року N 1232

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту залучення інвестицій

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі департаменту залучення інвестицій:

відділ інструментів залучення інвестицій;

відділ формування інвестиційної політики;

відділ наукової та інноваційної діяльності;

відділ державно-приватного партнерства;

сектор взаємодії з іноземними представництвами.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.09.2013 N 1072 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства" (Положення N 1072).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків
державного секретаря

Т. Є. Крикун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 серпня 2017 року N 1232

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інструментів залучення інвестицій у складі департаменту залучення інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Відділ інструментів залучення інвестицій (далі - відділ) у складі департаменту залучення інвестицій є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є забезпечення формування та реалізації державної політики стосовно створення і функціонування індустріальних парків.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та опрацьовує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності, у тому числі спеціальних режимів, індустріальних (промислових) парків тощо;

веде Реєстр індустріальних (промислових) парків (далі - Реєстр індустріальних парків) та Державний реєстр інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

здійснює аналіз міжнародної практики правового регулювання у сфері інвестиційної діяльності;

готує пропозиції щодо прийняття рішень про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріальних парків до Реєстру індустріальних парків;

готує пропозиції щодо затвердження форми типового договору про створення та функціонування індустріального парку;

готує пропозиції щодо звернення до органів державної влади, підприємств, установ та організацій стосовно вирішення питань, пов'язаних із створенням та функціонуванням індустріальних парків;

готує пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування індустріальних парків;

проводить моніторинг функціонування індустріальних парків;

забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення індустріальних парків і керуючих компаній;

забезпечує інформування Державної фіскальної служби України та відповідних місцевих держадміністрацій про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, визначених Законом України "Про індустріальні парки" (Закон N 5018-VI);

готує на розгляд пропозиції щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку, вільних митних зон промислового типу, кластерів, технологічних парків та інших інструментів і механізмів сприяння інвестиційній діяльності;

готує для розгляду керівництвом Мінекономрозвитку пропозиції щодо погодження реєстрації технологічних парків, а також проектів технологічних парків;

подає інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проекти;

здійснює контроль за виконанням Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Закон N 5205-VI);

проводить у межах повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу;

забезпечує участь Мінекономрозвитку в заходах, у тому числі міжнародних, спрямованих на формування позитивного інвестиційного іміджу України;

готує аналітично-довідкові матеріали з питань, що належать до компетенції відділу;

надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенцій відділу;

бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;

готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів при Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності, зокрема функціонування постійно діючої міжвідомчої комісії з підготовки рекомендацій щодо включення індустріальних (промислових) парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту залучення інвестицій брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати одержання від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту залучення інвестицій.

4.4. Начальник відділу:

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу;

бере участь в опрацюванні документів щодо спеціальних режимів, індустріальних (промислових) парків тощо;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу інструментів
залучення інвестицій

А. М. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 серпня 2017 року N 1232

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ формування інвестиційної політики у складі департаменту залучення інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Відділ формування інвестиційної політики (далі - відділ) у складі департаменту залучення інвестицій є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є забезпечення формування та реалізації державної інвестиційної політики.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та опрацьовує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності;

здійснює заходи, у тому числі міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу України;

здійснює аналіз міжнародної практики правового регулювання у сфері інвестиційної діяльності;

веде Державний реєстр інвестиційних проектів;

оприлюднює інформацію щодо інвестиційних проектів шляхом розміщення витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

сприяє проведенню моніторингу та аналізу ефективності державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;

здійснює функції національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства;

сприяє вирішенню питань у разі порушення суб'єктами господарювання керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств шляхом розгляду скарг від постраждалої сторони (профспілок, споживачів, неурядових організацій, бізнес-партнерів) та налагодження тристороннього діалогу між органами державної влади, представниками бізнесу та постраждалою стороною, надання допомоги в розробленні взаємовигідного рішення;

здійснює співпрацю та проведення в межах повноважень консультацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими громадськими організаціями щодо питань ведення відповідального бізнесу та за результатами внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій;

бере участь у засіданнях двосторонніх міжурядових комісій;

бере участь у вирішенні проблемних питань стосовно діяльності іноземних інвесторів на території України, консультаційному, методологічному та інформаційному супроводженні інвесторів;

проводить моніторинг стану вирішення проблемних питань діяльності іноземних інвесторів в Україні;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо проблемних питань діяльності іноземних інвесторів та стану їх вирішення;

забезпечує надання консультаційної, методологічної та інформаційної підтримки суб'єктам господарювання стосовно інвестиційної діяльності;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану залучених прямих іноземних та капітальних інвестицій, інвестиційного клімату України;

готує аналітично-довідкові матеріали у сфері інвестиційної політики;

готує та розглядає пропозиції щодо формування інвестиційної політики;

координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної інвестиційної політики;

забезпечує підготовку пропозицій щодо активізації інвестиційної діяльності;

проводить моніторинг виконання завдань, визначених Указами Президента України та рішеннями Кабінету Міністрів України;

надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;

готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів при Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати одержання від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту залучення інвестицій - начальник відділу формування інвестиційної політики (далі - начальник відділу), якого призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту залучення інвестицій.

4.4. Начальник відділу:

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу;

бере участь в опрацюванні документів, що належать до компетенції відділу;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

має у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу та заступник начальника відділу мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
залучення інвестицій - начальник відділу
формування інвестиційної політики

Т. М. Лисиця

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 серпня 2017 року N 1232

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ наукової та інноваційної діяльності у складі департаменту залучення інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Відділ наукової та інноваційної діяльності (далі - відділ) у складі департаменту залучення інвестицій є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності як складової інвестиційної діяльності;

здійснення повноважень у сфері наукової та науково-технічної діяльності відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII).

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні та реалізації державної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

розробляє та опрацьовує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

проводить оцінку пропозицій щодо створення інструментів сприяння науковій та інноваційній діяльності;

бере участь у розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;

бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

здійснює координацію взаємодії з науковими установами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

бере участь у розробленні та впровадженні нових інструментів сприяння інноваціям та технологіям;

здійснює заходи зі створення позитивного інноваційного іміджу України, зокрема сприяння проведенню міжнародних інноваційних форумів, конференцій, круглих столів, офіційних і робочих зустрічей за участю представників Мінекономрозвитку;

здійснює аналіз міжнародної практики правового регулювання у сфері наукової та інноваційної діяльності;

проводить у межах повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу;

забезпечує проведення галузевої експертизи наукових установ, що належать до сфери управляння Мінекономрозвитку;

здійснює методичне та організаційне забезпечення проведення галузевої експертизи наукових установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

забезпечує реалізацію в межах повноважень державної політики з питань міжнародного інноваційного співробітництва, у тому числі укладання відповідних угод;

забезпечує організацію роботи, пов'язану з розвитком системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації наукової та інноваційної діяльності;

розроблення пропозицій щодо розвитку високотехнологічної індустрії в Україні;

надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до повноважень відділу;

бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;

готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів при Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати одержання від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту залучення інвестицій.

4.4. Начальник відділу:

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу;

бере участь в опрацюванні документів, що належать до компетенції відділу;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

має у своєму безпосередньому підпорядкуванні заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу та заступник начальника відділу мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу наукової
та інноваційної діяльності

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 серпня 2017 року N 1232

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державно-приватного партнерства у складі департаменту залучення інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Відділ державно-приватного партнерства (далі - відділ) у складі департаменту залучення інвестицій є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є підготовка пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та опрацьовує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі угод про розподіл продукції;

формує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект переліку об'єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;

координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

розробляє концепції та проекти державних цільових програм щодо сприяння розширенню державно-приватного партнерства, уживає заходів для їх виконання;

проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

організовує проведення перевірок виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

проводить моніторинг, узагальнює та оприлюднює в установленому порядку результати здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі проводить оцінку та моніторинг загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

проводить моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;

проводить у межах повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу;

уносить (опрацьовує) пропозиції стосовно здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності;

надає методологічну допомогу у проведенні аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

проводить перевірки та погоджує висновки за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства в разі, якщо об'єктом державно-приватного партнерства є об'єкти державної власності або для здійснення такого партнерства передбачається надання державної підтримки;

готує висновки про доцільність надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, її форму та обсяг або про недоцільність надання державної підтримки;

бере участь в організації навчання і підвищенні кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;

веде облік договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

сприяє захисту законних прав та інтересів державних і приватних партнерів у процесі здійснення державно-приватного партнерства;

забезпечує методологічний супровід проведення перевірок виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

проводить аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства у випадках, передбачених законодавством;

погоджує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку висновки за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної та комунальної власності та майна, що належить Автономній Республіці Крим (якщо відповідно до такого висновку передбачено надання державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету);

надає роз'яснення з питань застосування Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 N 639 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 N 130 (Постанова N 130));

визначає мінімальний розмір ставки концесійного платежу (за зверненням концесієдавця);

опрацьовує проекти угод про розподіл продукції та готує необхідні матеріали для проведення засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;

забезпечує участь Мінекономрозвитку в підготовці та проведенні конкурсів з визначення інвесторів, у тому числі приватного партнера, та укладенні з ними відповідних договорів;

готує аналітично-довідкові матеріали у сфері державно-приватного партнерства;

надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до повноважень відділу;

бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;

готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів при Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати одержання від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади необхідної інформації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту залучення інвестицій - начальник відділу державно-приватного партнерства (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту залучення інвестицій.

4.3. Начальник відділу:

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу;

розробляє пропозиції та бере участь в опрацюванні документів щодо питань державно-приватного партнерства та угод про розподіл продукції;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
залучення інвестицій - начальник відділу
державно-приватного партнерства

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 серпня 2017 року N 1232

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор взаємодії з іноземними представництвами у складі департаменту залучення інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Сектор взаємодії з іноземними представництвами (далі - сектор) у складі департаменту залучення інвестицій є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, Положенням про департамент залучення інвестицій (Положення N 723) та посадовими інструкціями.

1.5. Сектор має печатку встановленого зразка для використання в роботі.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданням сектору є реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та опрацьовує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів та інших матеріалів з питань реєстрації та діяльності іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні;

здійснює взаємодію з торговельно-економічними підрозділами дипломатичних установ іноземних держав, акредитованих в Україні, надає їм у межах компетенції необхідну методичну допомогу;

готує пропозиції щодо вдосконалення порядку реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні та вживає заходів щодо забезпечення додержання норм законодавства України під час їх реєстрації;

здійснює реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, надає відповідні свідоцтва;

веде Реєстр представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;

проводить аналіз та узагальнює матеріали щодо діяльності іноземних компаній;

веде облік працівників представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності - іноземних громадян, які постійно працюють в Україні;

надає іноземним працівникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності службові картки, передбачені нормативними актами України;

завіряє печаткою встановленого зразка службові картки іноземних співробітників представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;

здійснює у межах повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу;

взаємодіє в межах компетенції з Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади України;

готує аналітично-довідкові матеріали з питань, що належать до повноважень сектору;

надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до повноважень сектору;

бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;

готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів при Мінекономрозвитку з питань, що належать до повноважень сектору, забезпечує організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції сектору;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції сектору;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати одержання від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади необхідної інформації.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований директору департаменту залучення інвестицій.

4.4. Завідувач сектору:

завіряє печаткою встановленого зразка службові картки іноземних співробітників представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту залучення інвестицій здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців сектору, підписує посадові інструкції працівників сектору;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору.

4.5. Завідувач сектору має право підпису документів з питань, що належать до компетенції сектору, які надсилаються від імені сектору на адресу інших відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Завідувач сектору взаємодії
з іноземними представництвами

О. В. Максименко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.