МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2017

м. Київ

N 580

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 957/30825

Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України

Відповідно до положень частини дев'ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI), статті 20 Закону України "Про судову експертизу" та з метою організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Заступник Голови Служби
безпеки України
генерал-лейтенант

О. Фролов

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

О. В. Зеркаль

Голова Державної
прикордонної служби України

В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
10 липня 2017 року N 580

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 957/30825

ІНСТРУКЦІЯ
з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні положення організації функціонування (формування, ведення та використання) криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України (далі - ГЕКЦ ДПСУ).

2. Правовою основою функціонування криміналістичних обліків є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України ( N 4651-VI), Закони України "Про судову експертизу", "Про Державну прикордонну службу України", нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України, ця Інструкція та інші нормативно-правові акти.

3. Функціонування криміналістичних обліків ґрунтується на принципах законності, поваги до прав та свобод людини і громадянина, наукової обґрунтованості, усебічності та повноти застосування спеціальних знань.

4. Криміналістичні обліки створюються з метою використання їх для запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та інших правопорушень у сфері охорони державного кордону України, при здійсненні оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування, а також з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень, інформаційно-довідкового забезпечення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, проведення науково-дослідної та навчальної роботи.

5. Криміналістичні обліки формуються з об'єктів (їх копій, зображень) та (або) відомостей про них, що надходять з Міністерства закордонних справ України, Адміністрації Держприкордонслужби України, органів охорони державного кордону, досудового розслідування, прокуратури, судів, підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, інших органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми їх власності, а також дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, правоохоронних органів іноземних держав.

6. Криміналістичні обліки функціонують на двох рівнях:

центральному - у ГЕКЦ ДПСУ, в якому ведуться центральні колекції;

регіональному - у регіональних підрозділах ГЕКЦ ДПСУ (далі - регіональні підрозділи), в яких ведуться регіональні колекції.

7. Криміналістичні обліки складаються з оперативно-пошукових та інформаційно-довідкових колекцій.

8. До криміналістичних обліків вносяться:

бланки паспортних та інших документів, які використовуються під час перетинання державного кордону України;

зразки паспортних та інших документів, які використовуються під час перетинання державного кордону України;

підроблені паспортні та інші документи (їх копії, зображення) та (або) відомості про них;

печатки, друкарські форми та (або) відомості про них;

підроблені печатки, друкарські форми та (або) відомості про них;

зразки відбитків печаток (штампів).

9. У разі наявності декількох однорідних об'єктів питання щодо кількості об'єктів, які будуть вміщуватися до колекцій, вирішується залежно від якості відображення ідентифікаційних ознак та з урахуванням необхідності направлення їх до колекцій вищого рівня.

10. Об'єкти, що вміщені до криміналістичних обліків, якщо це не зашкодить функціонуванню обліків, за запитами органів досудового розслідування, керівників державних спеціалізованих установ судової експертизи, навчальних закладів Державної прикордонної служби України, органів охорони державного кордону, підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть надаватися їм у тимчасове використання для проведення:

судових експертиз та експертних досліджень як зразки для порівняльного дослідження;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок;

навчальних занять (семінарів, тренінгів);

оперативно-розшукових заходів.

У запитах зазначаються перелік необхідних об'єктів, мета, підстава, строки їх використання та строк повернення.

11. У ГЕКЦ ДПСУ та його регіональних підрозділах для функціонування криміналістичних обліків на центральному та регіональному рівнях визначаються особи, які відповідатимуть за функціонування відповідних колекцій, що закріплюється в їх посадових інструкціях.

Залежно від обсягів криміналістичних обліків та робіт, пов'язаних з функціонуванням цих обліків, можуть створюватися окремі структурні підрозділи з питань забезпечення функціонування цих обліків.

12. Перевірка за криміналістичними обліками здійснюється за письмовим запитом (додаток 1) керівника органу охорони державного кордону, досудового розслідування, прокуратури, судів, підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, судових експертів.

За достовірність результатів перевірки відповідає особа, яка проводила перевірку. За результатами такої перевірки готується довідка (додаток 2), яка надсилається запитувачу.

На підставі узагальнення результатів проведених перевірок за криміналістичними обліками особа, яка проводила перевірку, за потреби готує інформацію про характерні ознаки підробки.

13. Організація своєчасних та якісних перевірок, зберігання об'єктів, наданих для поставлення на облік, запобігання їх випадковому або несанкціонованому знищенню, втраті, а також несанкціонованому доступу до них та їх несанкціонованій модифікації або поширенню відомостей про них покладається на особу, відповідальну за функціонування криміналістичних обліків.

14. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов'язані надавати до ГЕКЦ ДПСУ та його регіональних підрозділів безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, а також за згодою натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи; одержувати від судів, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування знаряддя кримінального правопорушення та інші речові докази, щодо яких закінчено кримінальне провадження, для використання в експертній діяльності.

15. Криміналістичні обліки можуть формуватися за рахунок отриманих відомостей від іноземних правоохоронних органів та міжнародних організацій (агенцій), з якими досягнуто домовленості про обмін відкритою знеособленою інформацією про виявлені підроблені документи на право перетинання державного кордону України та укладено відповідні угоди, через прямий запит осіб, які відповідають за функціонування криміналістичних обліків.

16. Об'єкти оперативно-пошукових та інформаційно-довідкових колекцій зберігаються в окремому приміщенні в окремих металевих шафах.

17. Криміналістичні обліки можуть вестися з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. З метою запобігання втраті інформації, уміщеної до електронних криміналістичних обліків, забезпечується створення їх копій на резервних носіях інформації.

Відомості про підроблені об'єкти, що вміщені до криміналістичних обліків, оформлюються на реєстраційних картках (додаток 3), які зберігаються в кольоровому паперовому та (або) електронному вигляді (графічні зображення об'єктів зберігаються у форматі JPG з роздільною здатністю не менше 600 dpi).

Інформація (описи) та (або) методичні рекомендації вносяться до відповідних розділів інформаційно-телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України.

18. Усі об'єкти, що вміщуються до колекцій, реєструються в журналі реєстрації об'єктів, уміщених до оперативно-пошукової колекції (додаток 4), або в журналі реєстрації об'єктів, уміщених до інформаційно-довідкової колекції (додаток 5), які ведуться в електронній та (або) паперовій формі.

19. На об'єкти колекції інвентарний номер наноситься таким чином:

на об'єктах інформаційно-довідкових колекцій, які сформовані з об'єктів, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 8 цього розділу, робиться мастикова відмітка з написом, який містить інвентарний номер і дату поставлення на облік;

на об'єктах інформаційно-довідкових колекцій, які сформовані з об'єктів, зазначених в абзацах четвертому та шостому пункту 8 цього розділу, наклеюється паперова бирка із зазначенням інвентарного номера. Об'єкти, які містять персональні дані, можуть помічатися шляхом створення в них отворів з метою запобігання їх повторному використанню;

на об'єкти оперативно-пошукових колекцій наклеюється паперова бирка із зазначенням інвентарного номера.

20. Інвентаризація об'єктів, уміщених до криміналістичних колекцій, здійснюється щороку до 25 січня. За результатами проведених інвентаризацій складаються відповідні акти, які затверджуються начальником ГЕКЦ ДПСУ та начальниками регіональних підрозділів і зберігаються в підрозділі документального забезпечення.

21. Для знищення об'єктів, уміщених до криміналістичних обліків, створюється комісія. Факт знищення фіксується відповідним актом, у якому зазначаються склад комісії, місце, час, підстави, перелік об'єктів, які знищуються, їх кількість та спосіб знищення.

Акт знищення підписується головою комісії та затверджується начальником експертного підрозділу.

22. Забезпечення технічними засобами, програмним забезпеченням, журналами, бланками реєстраційних карток, необхідними для функціонування криміналістичних обліків, здійснює Адміністрація Держприкордонслужби України та регіональні управління Державної прикордонної служби України.

II. Особливості функціонування оперативно-пошукових колекцій

1. До оперативно-пошукових колекцій вміщують об'єкти (їх копії, зображення) та (або) відомості про них, що безпосередньо пов'язані з учиненням нерозкритих злочинів та інших правопорушень.

2. Оперативно-пошукові колекції використовуються для:

порівняння об'єктів обліку з метою встановлення їх можливого єдиного джерела походження;

порівняння об'єктів дослідження з експериментальними зразками;

підготовки інформації, яка містить описи характерних ознак установленої підробки.

3. Оперативно-пошукові колекції формуються з:

підроблених паспортних та інших документів (їх копій, зображень) та (або) відомостей про них;

підроблених печаток, друкарських форм тощо та (або) інших відомостей про них.

4. Про факт уміщення об'єктів до оперативно-пошукової колекції інформується орган, від якого вони надійшли, відповідним повідомленням (додаток 6).

5. Об'єкти, які за результатами проведених у регіональних підрозділах експертиз визнано підробленими та щодо яких за порушеним клопотанням судом прийнято рішення про направлення їх на відповідальне зберігання, упродовж місяця направляються до ГЕКЦ ДПСУ разом із роздрукованими реєстраційними картками на ці об'єкти, оформленими відповідно до вимог, визначених у пункті 17 розділу I цієї Інструкції.

6. Об'єкти та (або) відомості про них, вміщені до центральної та (або) регіональних оперативно-пошукових колекцій, вилучаються з них у разі:

проведення слідчих (розшукових) дій або судового розгляду на письмову вимогу слідчого або суду;

письмового запиту ГЕКЦ ДПСУ або регіонального підрозділу, звідки надійшли об'єкти, про необхідність проведення експертного дослідження або інших дій;

розкриття злочину;

прийняття рішення про закриття кримінального провадження;

рішення суду про їх знищення;

закінчення строку давності притягнення особи до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

установлення джерела походження;

письмового запиту керівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, з метою використання як приводів та підстав для початку досудового розслідування та (або) отримання фактичних даних, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

7. Вилучені об'єкти та (або) відомості про них переміщуються до інформаційно-довідкової колекції або знищуються (якщо прийнято таке рішення).

III. Особливості ведення та використання інформаційно-довідкових колекцій

1. Інформаційно-довідкові колекції формуються з об'єктів, зазначених у пункті 8 розділу I цієї Інструкції.

2. Інформаційно-довідкові колекції використовуються:

під час проведення судових експертиз або експертних досліджень;

для створення та оновлення методичної і нормативної бази судової експертизи;

під час підготовки методичних рекомендацій;

для проведення консультаційних робіт;

для підготовки інформування;

для узагальнення відомостей про причини і умови вчинення злочинів та інших правопорушень;

для проведення навчальних занять (тренінгів, семінарів).

3. У разі відсутності потреби в зберіганні (виведення з офіційного обігу, завершення строку дії) об'єкти, уміщені до центральних та (або) регіональних інформаційно-довідкових колекцій, можуть знищуватися або за попереднім узгодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби України передаватися до інших колекцій, у тому числі навчальних закладів Державної прикордонної служби України для використання в навчальному процесі.

Для передачі об'єктів з інформаційно-довідкових колекцій до інших колекцій, у тому числі навчальних закладів Державної прикордонної служби України, складається акт приймання-передачі, який затверджується начальником ГЕКЦ ДПСУ та керівником підрозділу, до якого передаються об'єкти.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та
моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України

В. Є. Боднар

 

Додаток 1
до Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України
(пункт 12 розділу I)

Начальнику Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України
___________
                                    (звання, П. І. Б.)

Запит

Надсилаємо Вам ___, вилучені
                                                                                                    (найменування об'єктів)
під час проведення огляду ___,
                                                                                                               (фактичні обставини вчинення злочину)
у межах кримінального провадження N ____

Просимо перевірити зазначені об'єкти за відповідним видом криміналістичних обліків.

Додаток ______
                                                                                                         (перелік об'єктів)

Начальник ______
                                                (найменування органу,
____
   структурного підрозділу - ініціатора перевірки, звання)

 

Додаток 2
до Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України
(пункт 12 розділу I)

До матеріалів кримінального провадження не долучати

Начальнику
                                   (посада ініціатора перевірки,
___________
                                   звання, П. І. Б.)

ДОВІДКА

Про результати перевірки _____, проведеної
                                                                                             (назва об'єкта, який підлягав перевірці)
за кримінальним провадженням N _______,
за криміналістичними обліками __________,
                                                                                                                               (найменування колекції)
станом на ___.___.20__ встановлено / не встановлено відповідність з аналогічними
                                                               (необхідне підкреслити)
_,
                                                                     (назви об'єктів та (або) інші відомості про них)
які поставлені на облік ___.___.20__ та надійшли ________
__
                                                       (найменування підрозділу, номер кримінального провадження)

Відповідно до пункту 5 розділу I Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня 2017 року N 580,

_
                                                                                                   (назва об'єкта)
вміщено до ________ обліку ГЕКЦ ДПСУ*.
                                                                            (найменування обліку)

Начальник _________
                                        (підрозділ ГЕКЦ)
_______
                   (звання, підпис, П. І. Б.)


* Указується в разі потреби. Якщо об'єкти повертаються ініціаторові, про це в додатку робиться відповідний запис із зазначенням переліку об'єктів, які повертаються.

 

Додаток 3
до Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України
(пункт 17 розділу I)

Лицьовий бік картки

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на об'єкт, включений до

(назва колекції)

Підроблений об'єкт виявлено

Дата виявлення

Фактичні обставини вчинення злочину ____
__
__

Кримінальне провадження N

Відкрито/Закрито ___________

Вид підробки __

Найменування об'єкта ______

Серія, номер, дата видачі ____

Належність документа певній країні _______

Громадянство _

П. І. Б., що зазначені в об'єкті _

Зворотний бік картки

 

 

Кольорові зображення обкладинки та сторінки з даними об'єкта

 

 

Кольорові зображення способів та ознак зміни первинного змісту, імітації засобів захисту тощо

Картку заповнив

________
             (посада, звання)

_
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

___.___.20__

 

Додаток 4
до Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України
(пункт 18 розділу I)

(формат А-4 книжний)

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів, уміщених до оперативно-пошукової колекції

N з/п

Найменування об'єкта

Найменування підрозділу (органу), з якого надійшов об'єкт

Фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення (дата вчинення та вид кримінального правопорушення)

Номер з Єдиного реєстру досудових розслідувань

Дата перевірки за колекцією, П. І. Б. працівника, який проводив перевірку, вихідний номер та дата повідомлення за результатами перевірки

Дата вміщення до колекції

Дата та номер листа щодо надсилання об'єкта до іншої колекції

Підстави для зняття з обліку (рішення суду, розкриття злочину, установлення особи, знаряддя злочину тощо)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Додаток 5
до Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України
(пункт 18 розділу I)

(формат А-4 книжний)

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів, уміщених
до інформаційно-довідкової колекції

N з/п

Інвентарний номер

Дата та номер надходження

Звідки надійшов об'єкт

Найменування об'єкта, уміщеного до колекції

Підстави для зняття з обліку

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 6
до Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України
(пункт 4 розділу II)

До матеріалів кримінального провадження не долучати

Начальнику
                                   (посада ініціатора перевірки,
___________
                                   звання, П. І. Б.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до пункту 5 розділу I Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня 2017 року N 580, надісланий Вами об'єкт
__
                                                                                   (назва об'єкта, номер та дата видачі)
вміщено до оперативно-пошукової колекції _

Начальник _________
                                            (посада,
_______
                     звання, підпис, П. І. Б.)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.