МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 березня 2017 року N 459

Про внесення змін до Положення про департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Наказую:

1. Унести до Положення про департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.04.2015 N 328 (Положення N 328), зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
27 березня 2017 року N 459

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Положення N 328)

1. Пункт 2.7 розділу 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.41 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.40.

2. Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Директор департаменту підпорядкований заступнику Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

4.4. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису документів дозвільного характеру, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

бере участь у підготовці матеріалів, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок, тактику ведення переговорів, позицію щодо готовності йти на поступки, мету здійснення переговорів, засоби здійснення впливу на контрагентів для делегацій, які представляють Україну на міжнародних переговорах із зовнішньоекономічних питань;

забезпечує відповідно до вимог законодавства нерозголошення відомостей, що дають змогу визначити обізнаність української сторони на переговорах про плани (наміри) контрагента та зміст або результати конкретних переговорів, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці;

у межах повноважень з видачі в установленому порядку висновків щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті в разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення використовує відомості про обсяги, номенклатуру, маршрути перевезення, найменування транспортних засобів, час їх руху, місця навантаження і розвантаження, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, які є предметом зовнішньоекономічного контракту у військово-технічній сфері;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності, заступника директора департаменту - начальника відділу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу нетарифного регулювання, начальника відділу аналізу ефективності та інформаційно-технологічного супроводу зовнішньоекономічної діяльності;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту;

забезпечує здійснення заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

забезпечує участь у діяльності міжнародних, міжурядових та міжгалузевих комісій і робочих груп експертів з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

спрямовує і координує діяльність відділу нетарифного регулювання;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечує підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів та запровадження заходів контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечує здійснення заходів, спрямованих на захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, участь у розробленні, погодженні і виконанні заходів контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечує участь у розробленні проектів річних та перспективних програм соціально-економічного розвитку в частині здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

уносить директору департаменту пропозиції щодо організаційних питань роботи департаменту;

надає пропозиції директору департаменту та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

бере участь у підготовці матеріалів, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок, тактику ведення переговорів, позицію щодо готовності йти на поступки, мету здійснення переговорів, засоби здійснення впливу на контрагентів для делегацій, які представляють Україну на міжнародних переговорах із зовнішньоекономічних питань;

забезпечує відповідно до вимог законодавства нерозголошення відомостей, що дають змогу визначити обізнаність української сторони на переговорах про плани (наміри) контрагента та зміст або результати конкретних переговорів, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник відділу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової одночасної відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

спрямовує та координує діяльність відділу аналізу ефективності та інформаційно-технічного супроводу зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

у межах повноважень з видачі в установленому порядку висновків щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті в разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення використовує відомості про обсяги, номенклатуру, маршрути перевезення, найменування транспортних засобів, час їх руху, місця навантаження і розвантаження, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, які є предметом зовнішньоекономічного контракту у військово-технічній сфері;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань державного регулювання та інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечує підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів та запровадження заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечує здійснення заходів, спрямованих на захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, участь у розробленні, погодженні і виконанні заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечує участь у розробленні проектів річних та перспективних програм соціально-економічного розвитку в частині здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

уносить директору департаменту пропозиції щодо організаційних питань роботи департаменту;

надає пропозиції директору департаменту та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації.".

 

Заступник директора департаменту
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності - начальник відділу
державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Н. В. Савельєва


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.