ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 09.03.2017 р. N 572

Про внесення змін та доповнень до рішення Житомирської міської ради від 21.12.2016 N 487 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки"

З метою реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 10 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 641-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки" (Розпорядження N 641-р) та на виконання рішення міської ради від 13.10.2016 N 352 "Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання" (Порядок N 352), міська рада вирішила:

1. Викласти Програму розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки (Програма N 40) в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків та постійні комісії міської ради.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
09.03.2017 N 572

ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки

1. Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки

1

Назва Програми

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки

2

Ініціатор розроблення Програми

Департамент економічного розвитку міської ради

3

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення міського голови від 16.09.2015 N 126/Д

4

Головний розробник Програми

Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради

5

Співрозробники Програми

Департамент бюджету та фінансів міської ради, департамент містобудування та земельних відносин, управління комунального господарства міської ради, центр надання адміністративних послуг міської ради, Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирський міський центр зайнятості, Житомирська торгово-промислова палата, громадські об'єднання підприємців, суб'єкти малого і середнього підприємництва

6

Відповідальний виконавець Програми

Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради

7

Співвиконавці Програми

Департамент бюджету та фінансів міської ради, департамент містобудування та земельних відносин, управління комунального господарства міської ради, центр надання адміністративних послуг міської ради, Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирський міський центр зайнятості, Житомирська торгово-промислова палата, громадські об'єднання підприємців, суб'єкти малого і середнього підприємництва

8

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

9

Мета Програми

Головною метою програми на 2016 - 2018 роки є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку міста, розвиток пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі:

 

- коштів міського бюджету

735,6 тис. грн.;

- коштів державного бюджету

В межах затверджених кошторисів Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирського міського центру зайнятості;

- коштів позабюджетних джерел

0,00 грн.

11

Очікувані результати виконання

Вихідні дані на початок дії Програми 01.01.2016

Вихідні дані на початок дії Програми 01.01.2019

 

1. Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. населення, одиниць

93

94

 

2. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

31,6

33,0

 

3. Обсяг реалізованої продукції, робіт і послуг малими підприємствами, млн. грн.

5201,6

5500,0

 

4. Питома вага малого підприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту, %

28,9

31,6

12

Ключові показники ефективності:

 

 

 

Середній обсяг витрат на одного суб'єкта підприємництва (семінари, лекції, тренінги, інше) грн.

218,00

200,00

2. Стан розвитку малого і середнього підприємництва у місті та проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Існування цивілізованого сучасного підприємництва, в економічному просторі України є запорукою стабільного економічного зростання та забезпечення достатнього рівня життя громадян. Успішність економіки великою мірою визначається тим, як вдається реалізовувати потенціал малого і середнього підприємництва, цього динамічного і мобільного сектору економіки.

Підприємництво сприяє відродженню виробництва, вирішенню проблеми зайнятості населення, стимулює здорову конкуренцію, поліпшує фінансово-бюджетну ситуацію. Одним із пріоритетних напрямків розвитку міста є створення сприятливих умов для діяльності бізнесу, розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, вдосконалення системи надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання.

У 2014 році кількість малих підприємств становила 2373 од., що на 39 од. менше, ніж у 2013 році. У минулому році налічувалось 122 середніх підприємства, що на 12 менше, ніж у 2013 році.

Кількість малих та середніх підприємств міста Житомир упродовж 2012 - 2014 років

одиниць

Суб'єкти підприємництва, одиниць

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Малі підприємства, з них:

2263

2412

2373

темп росту/зниження

х

106,6

98,4

мікропідприємства

1782

1963

1964

темп росту/зниження

х

110,2

100,1

Середні підприємства

136

134

122

темп росту/спаду

х

98,5

91,1

Усього

2399

2546

2495

темп росту/спаду

х

106,1

98,0

Фінансовим результатом малих підприємств у 2014 році став збиток 120,7 млн. грн. (у 2013 році - збиток 198,2 млн. грн.). Найбільші збитки у 2014 році понесені в операціях з нерухомим майном та будівництвом (у 2013 році - в операціях з нерухомим майном та промисловості). Проте, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, торгівля, сільське, лісове та рибне господарство, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, надання інших видів послуг, освіта, фінансова та страхова діяльність закінчили минулий рік з чистим прибутком.

За підсумками 2014 року з розрахунку на 10 тисяч наявного населення кількість малих підприємств становила 88 одиниць (у 2013 році - 89 одиниць), кількість середніх підприємств у 2014 році склала 4 одиниці (у 2013 році - 5 одиниць).

У місті в 2014 році функціонувало 25004 суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб - підприємців. Це на 3155 осіб більше, ніж у 2013 році. Станом на 01.10.2015 кількість фізичних осіб - підприємців становила 24854 особи (за даними Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Житомирській області).

Суб'єкти малого підприємництва освоюють все більше нових напрямків діяльності та надають населенню послуги, що потребують великої освітньої підготовки та інтелектуального підходу до ведення бізнесу - послуги з бухгалтерського обліку, аудиторські, юридичні, туристичні.

Спостерігається негативна тенденція щодо зменшення кількості зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах міста. Загалом на малих підприємствах міста в 2014 році кількість зайнятих працівників склала 14,1 тис. осіб (у 2013 році - 15,8 тис. осіб). В середньому на одному малому підприємстві було зайнято у 2014 році - 6 осіб, 2013 році - 7 осіб.

Кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах у 2014 році в порівнянні з 2013 роком зменшилась на 0,9 тис. осіб. В цілому по малих і середніх підприємствах кількість зайнятих працівників у минулому році зменшилась до попереднього року на 2,6 тис. осіб.

Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах міста Житомир упродовж 2010 - 2014 років

тис. осіб

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Малих підприємств, у т. ч.

17,8

16,8

16,5

15,8

14,1

темп росту/зниження

х

94,4

98,2

95,8

89,2

Середніх підприємств

18,1

17,0

23,9

23,8

22,9

темп росту/зниження

х

93,9

140,6

99,6

96,2

Усього

35,9

33,8

40,4

39,6

37,0

темп росту/зниження

 

94,2

119,5

98,0

93,4

Малими підприємствами міста реалізовано споживачам продукції (робіт, послуг) на 4149,2 млн. грн., або 26,6 %, загального обсягу по місту. В середньому одним малим підприємством реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 1748,5 тис. грн., що на 12,7 % більше попереднього року.

В 2014 році середніми підприємствами міста реалізовано споживачам продукції (робіт, послуг) на 7097,9 млн. грн. (у 2013 році - 7139,6 млн. грн.).

За 2014 рік до бюджету міста Житомир надійшло 75,2 млн. грн. єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва. Це в 1,2 рази більше, ніж у 2013 році.

Динаміка надходжень єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва упродовж 2012 - 2014 років до бюджету міста

тис. грн.

 

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, у т. ч.:

43018,0

61222,4

75237,0

темп росту/зниження

х

142,3

122,9

з юридичних осіб

10865,0

16809,0

23380,1

темп росту/зниження

х

154,7

139,1

з фізичних осіб

32153,0

44413,4

51856,9

темп росту/зниження

х

138,14

116,8

З метою реформування системи надання адміністративних послуг та покращення якості їх надання в місті працює Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр), до складу якого входять дозвільний центр та сектор по наданню адміністративних послуг. Одним із пріоритетних завдань Центру є поліпшення підприємницького середовища в місті, спрощення та оптимізація дозвільних процедур.

Послугами Центру можуть скористатись як підприємці, так і громадяни. Через Центр організовано видачу 139 видів адміністративних послуг місцевими, регіональними дозвільними та адміністративними органами. Документи дозвільного характеру видаються за принципом організаційної єдності виключно через державних адміністраторів.

Упродовж 2014 року суб'єктам господарювання надано 13 тис. консультацій з питань отримання документів дозвільного характеру (за 9 місяців 2015 року надано 6,7 тис. консультацій). Крім того, за минулий рік видано 4,3 тис. відповідних дозволів та зареєстровано 1,4 тис. декларацій, що дають право на здійснення господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру (за 9 місяців поточного року відповідно 2,7 тис. дозволів та 2,0 тис. декларацій).

Для підвищення рівня та скорочення часу обслуговування підприємців та населення встановлено електронну систему управління чергою, що допомагає уникнути скупчення людей і організувати прийом відвідувачів за допомогою сучасних інформаційних технологій.

З метою інформування підприємців державними адміністраторами розроблено довідники і буклети про порядок видачі документів дозвільного характеру, що роздаються підприємцям під час консультацій.

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється системно та відповідно до норм Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Головним принципом міської влади є прийняття доцільних та економічно-ефективних регуляторних актів.

У 2014 році суб'єктам господарської діяльності передано в оренду 176 земельних ділянок загальною площею 84,1171 га, поновлено 112 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23,0913 га (упродовж 9 місяців 2015 року відповідно передано в оренду 31 земельну ділянку загальною площею 10,2299 га та поновлено 74 договори загальною площею 16,9304 га). Продано 36 земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна заявників, загальною площею 8,6070 га, у поточному році за 9 місяців продано 7 земельних ділянок площею 2,4246 га.

У 2014 році надано дозвіл на укладання договорів оренди об'єктів комунальної власності (по конкурсу) загальною площею 1353,18 кв. м 18 суб'єктам господарювання (упродовж 9 місяців 2015 року - 56 договорів загальною площею 4933,85 кв. м), переукладено договорів оренди об'єктів комунальної власності загальною площею 15265,26 кв. м з 56 суб'єктами господарювання (за 9 місяців поточного року переукладено 77 договорів загальною площею 10481,14 кв. м).

Загальна площа приватизованих приміщень у 2014 році становила 456,7 кв. м. Упродовж 9 місяців поточного року договори купівлі-продажу об'єктів комунальної власності міста Житомир не укладались.

З метою підвищення податкової культури платників податків, формування ідеології добровільної сплати, спеціалістами Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Житомирській області упродовж 2014 року проведено 67 семінарів та 26 засідань "круглого столу" з актуальних питань податкового законодавства, надано 12587 консультацій. За 9 місяців поточного року відповідно - 86 семінарів та 16 засідань "круглого столу".

Для підтримки безробітних у започаткуванні власної справи міський центр зайнятості проводить навчання безробітних та виплачує одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. У 2014 році 47 осіб отримали одноразову допомогу в сумі 898,6 тис. грн.

Крім того, у минулому році спеціалісти Житомирського міського центру зайнятості провели 22 семінари з організації підприємницької діяльності, в яких брали участь 240 безробітних осіб. На курси "Підприємець початківець" були направлені 44 безробітних. Компенсаційні виплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування отримали 27 роботодавців, які створили нові робочі місця та працевлаштували 108 безробітних осіб.

З метою діагностування підприємницького середовища проведений SWOT аналіз, яким визначено сильні та слабкі сторони сектора малого і середнього підприємництва, а також сприятливі можливості та загрози його розвитку.

SWOT аналіз

Сильні сторони Позитивні фактори сьогодення

Слабкі сторони Негативні фактори сьогодення

- вигідне економіко-географічне розташування міста (знаходиться на відстані 135 км від міста Київ, Житомир розташований на лінії III пан'європейського автомобільного транспортного коридору, який поєднує п'ять європейських країн - Іспанію, Францію, Німеччину, Польщу та Україну);
- рейтинг інвестиційної привабливості міста визначено на рівні invBBB+ "Достатня інвестиційна привабливість". Інвестиції до міста Житомир надходять з 38 країн світу, в інвестиційному співробітництві у першому півріччі 2015 року брало участь близько 140 підприємств міста;
- частка малих і середніх підприємств у загальній кількості підприємств міста складає 99,8 %.
- мобільність і гнучкість бізнес-процесів (здатність оперативно реагувати на зміни кон'юнктури ринку);
- 72,2 % обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), міста забезпечується малими і середніми підприємствами;
- суттєвий вплив на формування соціальної політики в місті, завдяки створенню робочих місць, забезпеченню зайнятості населення;
- забезпечення насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту;
- спрощена система управління, швидке прийняття рішень;
- достатня мережа фінансово-кредитних установ та наявність небанківських фінансово-кредитних установ;
- розвинута науково-освітня інфраструктура, що забезпечує широкі можливості для підготовки та перепідготовки кадрів для сфери підприємництва;
- багата історично-культурна спадщина. Наявний потенціал для розвитку туристичної галузі;
- забезпечення органами місцевого самоврядування принципів державної регуляторної політики у сфері регуляторної діяльності;
- функціонування центру надання адміністративних послуг в місті, складовою частиною якого є дозвільний центр, що забезпечує видачу дозвільних документів за принципом "єдиного вікна"

- недостатня обізнаність підприємців з чинним законодавством, основами бізнесу та оподаткування, невміння використати сучасні підходи до управління бізнесом, його ризиками зокрема, інноваційними;
- недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
- низький рівень діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва щодо надання консультативної та інформаційної допомоги суб'єктам підприємництва;
- низький рівень взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, громадських організацій та об'єднань підприємців з метою об'єднання зусиль на розв'язання актуальних проблем, що заважають підприємницькій діяльності;
- присутність "тіньової" складової у діяльності суб'єктів підприємництва;
- низький рівень гармонізації українських стандартів з європейськими;
- недостатність матеріально-фінансових ресурсів та можливостей їх отримання у бажаючих займатись підприємницькою діяльністю (брак стартового капіталу);
- відсутність дешевих банківських кредитів для суб'єктів малого і середнього підприємництва;
- податковий тиск на підприємців, зокрема нестабільне податкове законодавство, значна кількість податків та зборів, складність звітності;
- недостатність промоціювання власної діяльності суб'єктами підприємництва;
- низька оплата праці, що сприяє міграційним процесам кваліфікованих кадрів;
- низька інноваційна активність. Складність впровадження, а також відсутність економічної мотивації до інвестування в наукоємні проекти;
- низька купівельна спроможність переважної частини населення;
- енерго- та ресурсозатратність виробництва;
- незначна кількість інноваційноактивних підприємств;
- незначний рівень конкурентоспроможності;
- незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг, у т. ч. з видачі дозвільних документів

Можливості Позитивні можливості, які очікуємо в майбутньому

Загрози Негативні можливості, які очікуємо в майбутньому

- можливість розвитку високопродуктивних, високотехнологічних та конкурентоспроможних вітчизняних виробництв;
- використання можливостей міжнародного та регіонального співробітництва;
- збільшення можливості експорту товарів шляхом популяризації якості;
- можливість виробництва високоякісних продуктів харчування;
- розвиток мережі торгових підприємств та товарної структури оптового і роздрібного товарообігу, послуг;
- постійне оновлення та оприлюднення бази вільних площ підприємств, установ комунальної власності, яка може бути запропонована до приватизації або передачі в оренду;
- зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;
- подальше реформування системи надання адміністративних послуг;
- формування іміджу міста з потужним науковим потенціалом;
- можливість задіяти значний трудовий потенціал у сфері підприємництва;
- налагодження співпраці органів місцевого самоврядування з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами з метою забезпечення фінансової підтримки суб'єктів господарювання;
- використання наявних освітніх установ з метою забезпечення перекваліфікації працівників;
- активізація потенціалу громадських організацій, які надають допомогу та захищають інтереси підприємців;
- формування нового Генерального плану міста;
- розширення меж міста;
- формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки бізнесу шляхом надання пільг з податків і зборів, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування;
- сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-інкубаторів, технопарків, лізингових компаній)

- військовий конфлікт на сході України, що потребує значних фінансових та людських ресурсів для захисту територіальної цілісності та інтересів держави, введення з боку Російської Федерації торгівельних обмежень;
- ризик вилучення прямих іноземних інвестицій;
- посилення ризику розбалансування валютного ринку на фоні зростання девальваційних очікувань у суб'єктів економічної діяльності, підігріті спекулятивними проявами на внутрішньому ринку, та формування суттєвих проблем у банківській системі;
- розбалансування системи державних та місцевих фінансів, стан якої безпосередньо залежить від економічної ситуації;
- збереження високої вартості кредитного ресурсу. Підвищення відсоткових ставок по кредитах;
- невідповідність бюджетної та податкової політики реаліям економіки (збільшення адміністративного тиску на платників податків, що призведе до зростання рівня тіньової економіки);
- негативні зміни в законодавстві, ускладнення процедури переміщення товарів через державний кордон. Збільшення вартості оформлення документів при експортних/імпортних операціях;
- підвищення вартості усіх видів ресурсів;
- існування правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації прав на підприємницьку діяльність;
- невизначеність механізмів державної підтримки інноваційного та науково-технічного розвитку;
- зниження купівельної спроможності населення;
- зниження рівня зайнятості населення;
- нестабільність і недосконалість регуляторного законодавства;
- невизначеність механізмів державної підтримки інноваційного та науково-технічного розвитку;
- зростання вартості енергоносіїв;
- висока вартість землі, нерухомості, орендна плата для малого та середнього бізнесу.

Незважаючи на наявність слабких сторін, загроз зовнішнього середовища і виходячи з тенденції розвитку економіки міста, можна зробити висновок, що малий та середній бізнес в м. Житомир є пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку. Тому перспективи розвитку підприємництва безпосередньо залежать від нівелювання зовнішніх загроз, зменшення слабких сторін за рахунок використання та збільшення сильних, та ефективне використання позитивних впливів за допомогою системи заходів державної підтримки підприємництва на муніципальному рівні.

Проведений аналіз стану, тенденцій розвитку малого і середнього підприємництва в місті та SWOT аналіз дозволили визначити основні проблеми, що стримують подальший розвиток підприємництва:

• недостатній розвиток малого і середнього бізнесу в сфері виробництва;

• низька купівельна спроможність громадян;

• військовий конфлікт на сході України, що потребує значних фінансових та людських ресурсів для захисту територіальної цілісності та інтересів держави, введення з боку Російської Федерації торговельних обмежень, зниження ринків збуту;

• відсутність дієвого механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;

• нестача фінансових ресурсів для розвитку бізнесу, обмеженість видів фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;

• низька активність громадських об'єднань підприємців в обговореннях проектів регуляторних актів;

• незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг у сфері господарської діяльності, складність та тривалість окремих процедур отримання документів дозвільного характеру для започаткування та здійснення підприємницької діяльності;

• недостатній розвиток та низька ефективність діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва (недостатня кількість бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, консалтингових центрів);

• недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів господарювання;

• недостатня кількість кваліфікованих кадрів;

• недостатня конкурентоспроможність продукції та послуг суб'єктів малого і середнього підприємництва.

3. Головна мета Програми

Головною метою програми на 2016 - 2018 роки є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку міста, розвиток пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Для досягнення головної мети мають бути вирішені такі пріоритетні завдання:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, залучення громадськості до всіх процедур прийняття регуляторних актів та відстеження результативності їх дії;

- удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру, спрощення адміністративно-дозвільних процедур;

- зменшення адміністративного тиску контролюючих органів на діяльність суб'єктів малого та середнього підприємництва;

- удосконалення системи інформаційної та ресурсної підтримки суб'єктів малого і середнього бізнесу;

- залучення до зайняття бізнесом широких верств населення, підвищення професійного рівня суб'єктів господарської діяльності;

- заохочення суб'єктів господарювання до створення нових робочих місць, фінансова підтримка безробітних у разі започаткування власної справи;

- вивчення можливостей розширення механізмів фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктів підприємництва, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

- налагодження партнерської, паритетної і конструктивної співпраці міської ради, її виконавчих органів та громадських організацій підприємців.

Консолідація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, громадських організацій та об'єднань підприємців на розв'язання актуальних проблем, що заважають підприємницькій діяльності;

сприяння формуванню розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг.

Джерелом фінансування Програми є державний та міський бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Житомир на 2016 - 2018 роки.

тис. грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

100,0

512,6

123,0

735,6

державний бюджет

В межах затверджених кошторисів Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирського міського центру зайнятості

міський бюджет

100,0

512,6

123,0

735,6

кошти небюджетних джерел

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Строки виконання Програми

Основні заходи Програми будуть виконуватись упродовж 2016 - 2018 років.

6. Основні напрями, заходи та результативні показники Програми

Реалізація політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва в місті та виконання основних заходів Програми буде проводитися у напрямах, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого і середнього підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджету міста.

Основними напрямами Програми є:

6.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

6.2. Інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва.

6.3. Розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради.

6.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

6.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Створення сучасної та сприятливої системи державного регулювання розвитку підприємництва, а також належне дотримання виконавчими органами міської ради вимог законодавства у сфері регуляторної політики та дозвільної системи є визначальним фактором поліпшення якості бізнес-клімату, що в свою чергу обумовлює активізацію підприємництва.

6.1.1. У сфері регуляторної діяльності передбачається здійснення заходів, спрямованих на всебічне врахування інтересів громадськості, зокрема:

Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства у регуляторній діяльності шляхом дотримання принципів державної регуляторної політики щодо забезпечення доцільності, передбачуваності та прозорості регуляторної діяльності, а саме:

- планування регуляторними органами діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення у засобах масової інформації, на відповідних веб-сайтах регуляторних органів;

- забезпечення оприлюднення та публічного обговорення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу, що суттєво впливають на ринкове середовище та інтереси підприємців;

- забезпечення проведення відстеження ефективності дії регуляторних актів;

- здійснення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики та приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства;

- забезпечення обговорень регуляторних актів шляхом проведення громадських слухань, засідань за круглими столами тощо;

- проведення учбово-методичних заходів щодо дотримання норм та принципів державної регуляторної політики посадовими особами міської ради та її виконавчого комітету, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

- розробка та надання центральним органам влади пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності;

- постійна актуалізація реєстру регуляторних актів, прийнятих Житомирською міською радою та її виконавчим комітетом.

6.1.2. У сфері адміністративно-дозвільної системи з метою підвищення якості надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг заплановано здійснення таких заходів:

- оперативне реагування на зміни в дозвільному законодавстві та державної реєстрації, розробка та внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади щодо спрощення адміністративно-дозвільних процедур;

- здійснення анкетування суб'єктів господарювання з питань якісного надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів, наявності правових, організаційних перешкод у їх отриманні;

- оприлюднення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центри надання адміністративних послуг на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах, у засобах масової інформації;

- проведення за участю підприємців, громадських організацій, місцевого дозвільного органу нарад, "круглих столів", семінарів, конференцій тощо з питань надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного характеру;

- проведення моніторингу здійснення дозвільних процедур.

6.1.3. У сфері нагляду і контролю заплановано комплекс заходів, що передбачає зменшення адміністративного тиску на підприємців, а саме:

- підготовка пропозицій спільно з громадськими організаціями, суб'єктами підприємництва до центральних органів виконавчої влади про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю);

- ініціювання змін до Податкового кодексу України щодо зменшення кількості податків та зборів, спрощення їх адміністрування, податкової звітності, застосування податкових "канікул" тощо;

- здійснення інформаційно-консультативної роботи для суб'єктів господарювання щодо недопущення порушень у сфері підприємницької діяльності шляхом проведення семінарів, "круглих столів", публікацій у засобах масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах.

Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме створенню належних правових умов для розвитку малого і середнього бізнесу, пожвавленню ділової активності підприємницької спільноти, створенню зручних умов та зменшенню витрат часу на отримання адміністративних послуг.

6.2. Інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього бізнесу.

Активізація розвитку малого та середнього бізнесу потребує покращення його інформаційно-консультативної, ресурсної підтримки та розширення механізмів фінансово-кредитної підтримки. Підприємцям для успішного ведення бізнесу необхідно мати вичерпну інформацію з широкого кола питань.

В рамках реалізації цього напряму Програми передбачається здійснення наступних заходів:

- надання на постійній основі консультацій щодо створення та діяльності суб'єктів підприємництва;

- забезпечення вільного доступу підприємців до нормативно-правових документів міської ради, що регулюють здійснення підприємницької діяльності, ресурсів міста, інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг, проведення виставок, ярмарок тощо;

- проведення семінарів, круглих столів, телевізійних передач, надання консультацій для суб'єктів господарювання по роз'ясненню діючого податкового законодавства;

- проведення учбово-методичних заходів для підвищення професійного рівня працівників виконавчих органів ради з питань регулювання та підтримки підприємництва;

- висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва з метою покращення іміджу підприємництва серед населення міста;

- розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності;

- залучення учнів та студентів до участі в обласному конкурсі бізнес-проектів підприємницької діяльності серед молоді;

- створення фонду нежитлових приміщень міської комунальної власності, виробничих площ, обладнання та іншого майна суб'єктів господарської діяльності, що пропонується для продажу або передачі в оренду;

- організація проведення конкурсів на право укладання договорів оренди нежилих приміщень, приватизації майнових об'єктів комунальної власності міста, земельних торгів;

- сприяння інноваційному розвитку малого та середнього бізнесу;

- створення та постійне оновлення бази даних банківських установ та переліку їх послуг у сфері кредитування суб'єктів господарювання;

- залучення підприємницьких структур до участі у виставках-ярмарках;

- залучення підприємницьких структур до участі в закупівлях товарів, робіт, послуг за кошти міського бюджету;

- створення єдиної інформаційної платформи;

- проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів для суб'єктів підприємницької діяльності;

- проведення комплексу заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи у сфері малого і середнього бізнесу, підвищення кваліфікації та перепідготовки незайнятого населення;

- сприяння розвитку самозайнятості та підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;

- надання суб'єктам підприємницької діяльності - роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця громадян, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- співпраця з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення фінансових ресурсів для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- опрацювання механізмів по впровадженню інвестиційної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва у виробничій та інноваційних сферах;

- вивчення можливості надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів тощо.

Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме збільшенню кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва, що діють у реальному секторі економіки, зайнятості населення, ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності.

6.3. Розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради.

Виконання завдань із реформування економіки потребує консолідації зусиль влади та бізнесу, у зв'язку із цим передбачається посилити роль координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної для підвищення ефективності взаємодії міської ради з підприємцями та їх громадськими об'єднаннями.

Основними заходами цього напряму є:

- організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності;

- вивчення вітчизняного та закордонного досвіду роботи органів місцевого самоврядування щодо підтримки підприємництва вивчення думки підприємців щодо підприємницького середовища в місті;

- визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії їх нагородження з нагоди Дня підприємця;

- проведення анкетування суб'єктів господарської діяльності з метою покращення роботи виконавчих органів міської ради підвищення авторитету підприємців шляхом відзначення найкращих;

- проведення засідань міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

- укладання угод про співпрацю з громадськими організаціями та об'єднаннями підприємців.

Реалізація заходів цього напряму сприятиме покращенню умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зростанню його інвестиційної активності, підвищенню соціального статусу та престижу підприємців.

6.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки. Однією з головних функцій інститутів інфраструктури є надання допомоги суб'єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов'язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації, доступу до кредитів тощо.

До об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, центри трансферу технологій, фонди підтримки малого підприємництва, лізингові компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації, основним завданням яких є сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.

З метою формування дієвої мережі інфраструктури підтримки підприємництва розроблено комплекс таких заходів:

- підтримка існуючих та сприяння створенню нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, у т. ч. бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва для суб'єктів господарювання, агенцій місцевого економічного розвитку (в т. ч. придбання офісної техніки, меблів, канцелярських товарів, розробка та видання інформаційних матеріалів), тощо;

- актуалізація реєстру мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

- вивчення можливостей по формуванню місцевої інфраструктури підтримки бізнесу в рамках проектів міжнародної технічної допомоги;

- налагодження співпраці наукових установ та суб'єктів малого і середнього бізнесу в реалізації проектів по розробці та впровадженню інноваційної продукції, технологій, ноу-хау.

Реалізація заходів щодо формування інфраструктури підтримки підприємництва сприятиме упорядкуванню діяльності існуючих об'єктів та координації процесів створення і розвитку нових установ інфраструктури підтримки підприємництва, їх організаційне та методичне забезпечення з метою надання допомоги суб'єктам господарювання в отриманні інформації.

7. Організація виконання та контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є департамент економічного розвитку міської ради. Крім того, виконавцями Програми визначені: виконавчі органи міської ради, Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирський міський центр зайнятості, Житомирська торгово-промислова палата, громадські об'єднання підприємців, суб'єкти малого і середнього підприємництва.

Виконавці Програми щоквартально надають департаменту економічного розвитку міської ради інформацію про виконання її заходів. За результатами аналізу отриманої інформації здійснюється її узагальнення та моніторинг виконання.

Департамент економічного розвитку міської ради щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання заходів Програми. Результати виконання Програми щорічно заслуховуються на засіданнях міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва та висвітлюються на офіційному сайті Житомирської міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми департамент економічного розвитку міської ради готує підсумковий звіт про її виконання.

Основні напрями і заходи програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в місті.

8. Очікувані результати виконання Програми

В результаті реалізації програмних заходів очікується:

- збільшення загальної кількості працюючих на підприємствах міста, створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття;

- збільшення податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб'єктів підприємництва;

- підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом в рамках державно-приватного партнерства;

- підвищення рейтингових позицій міста по рівню ділової та інноваційної активності серед міст України;

- створення дієвих об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що відповідають європейським стандартам;

- покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб'єктів малого підприємництва, підвищенню рівня правової та економічної грамотності;

- забезпечення малого бізнесу підготовленими кадрами;

- забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики.

Показники результативності Програми

Назва показника

2014 рік
звіт

2015 рік
звіт

2016 рік Очікувані показники

2017 рік прогноз

2018 рік прогноз

Показники затрат

Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми, тис. грн. (міський бюджет)

0,0

100,0

100,0

512,6

123,0

Показники продукту

Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. наявного населення (одиниць)

92

93

93

93

94

Чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

30,9

31,6

32,0

32,4

33,0

Обсяг реалізованої продукції, робіт і послуг малими підприємствами, млн. грн.

4431,7

5201,6

5300,3

5400,4

5500,0

Об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва (одиниць), з них:

 

 

 

 

 

бізнес-центри

2

3

3

3

3

бізнес-інкубатори

1

1

1

1

1

фонд підтримки підприємництва

1

1

1

1

1

кредитні спілки

11

11

11

11

11

страхові компанії

29

28

28

28

29

філії банків та відділення банківських установ

122

100

100

100

100

громадські об'єднання суб'єктів підприємництва

44

30

30

30

31

Кількість осіб, які брали участь у семінарах з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність

284

276

250

270

270

Кількість заходів з реалізації Програми за рахунок видатків з міського бюджету, од., з них

39

39

46

46

46

Показники ефективності

Середній обсяг витрат на одного суб'єкта підприємництва (семінари, лекції, тренінги, інше) грн.

-

-

218,00

210,00

200,00

Показники якості

Питома вага обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами в загальному обсязі реалізації міста, %

27,4

28,9

29,4

29,7

30,0

Відстеження ефективності реалізації Програми за кількісними показниками планується здійснювати за допомогою аналізу офіційних статистичних даних, Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирського міського центру зайнятості, а якісні показники - ґрунтуючись на результатах проведення анкетувань, використанні даних громадських об'єднань підприємців.

9. Основні напрями та заходи реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках

Очікуваний результат

2016

2017

2018

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Забезпечити дотримання норм ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при прийняті регуляторних актів

1.1.1. Планування регуляторними органами діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення у засобах масової інформації, на відповідних веб-сайтах регуляторних органів

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Забезпечення системності, послідовності дій з підготовки та прийняття регуляторних актів

 

 

1.1.2. Забезпечення оприлюднення та публічного обговорення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу, що суттєво впливають на ринкове середовище та інтереси підприємців

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Прийняття ефективних нормативно-правових актів

 

 

1.1.3. Забезпечення проведення відстеження ефективності дії регуляторних актів

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Вдосконалення регулювання підприємницької діяльності. Уникнення фактів прийняття неефективних регуляторних актів

 

 

1.1.4. Здійснення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики та приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Забезпечення ефективності регуляторної діяльності

 

 

1.1.5. Забезпечення обговорень регуляторних актів шляхом проведення громадських слухань, засідань за круглими столами тощо

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Забезпечення прозорості регуляторної діяльності та уникнення фактів прийняття неефективних регуляторних актів

 

 

1.1.6. Проведення учбово-методичних заходів щодо дотримання норм та принципів державної регуляторної політики посадовими особами міської ради та її виконавчого комітету, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, сектор представництва у Житомирській області Державної регуляторної служби України

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Безумовне виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності". Підвищення професійного рівня посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету

 

 

1.1.7. Розробка та надання центральним органам влади пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності

2016 - 2018 роки

Громадські організації підприємців, суб'єкти господарської діяльності

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Усунення правових перешкод для розвитку господарської діяльності в місті

 

 

1.1.8. Постійна актуалізація реєстру регуляторних актів, прийнятих Житомирською міською радою та її виконавчим комітетом

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Впорядкування регуляторних актів, прийнятих Житомирською міською радою та її виконавчим комітетом

1.2

Удосконалити систему видачі документів дозвільного характеру, спростити адміністративно-дозвільні процедури

1.2.1. Оперативне реагування на зміни в дозвільному законодавстві, розробка та внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади щодо спрощення адміністративно-дозвільних процедур

2016 - 2018 роки

Центр надання адміністративних послуг міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Спрощений та прозорий механізм видачі документів дозвільного характеру для суб'єктів господарської діяльності, удосконалення адміністративно-дозвільних процедур

 

 

1.2.2. Здійснення анкетування суб'єктів господарювання з питань якісного надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів, наявності правових, організаційних перешкод у їх отриманні

2016 - 2018 роки

Центр надання адміністративних послуг міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Удосконалення якості надання адміністративних послуг

 

 

1.2.3. Оприлюднення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центри надання адміністративних послуг на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах, у засобах масової інформації

2016 - 2018 роки

Центр надання адміністративних послуг міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Підвищення ефективності процедури видачі документів дозвільного характеру

 

 

1.2.4. Проведення за участю підприємців, громадських організацій, місцевого дозвільного органу нарад, "круглих столів", семінарів, конференцій тощо з питань надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного характеру

2016 - 2018 роки

Центр надання адміністративних послуг міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня обізнаності суб'єктів підприємницької діяльності у сфері отримання документів дозвільного характеру

 

 

1.2.5. Проведення моніторингу здійснення дозвільних процедур

2016 - 2018 роки

Центр надання адміністративних послуг міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Оптимізація термінів видачі документів дозвільного характеру, необхідних для здійснення господарської діяльності

1.3

Зменшити адміністративний тиск у сфері нагляду і контролю

1.3.1. Підготовка пропозицій спільно з громадськими організаціями, суб'єктами підприємництва до центральних органів виконавчої влади про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю)

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку міської ради, громадські організації і об'єднання підприємців міста, державні наглядові та контролюючі органи (за згодою), Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Налагодження ефективної взаємодії між бізнесом і владою

 

 

1.3.2. Ініціювання змін до Податкового кодексу України щодо зменшення кількості податків та зборів, спрощення їх адміністрування, податкової звітності, застосування податкових "канікул"

2016 - 2018 роки

Громадські організації і об'єднання підприємців міста

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Налагодження взаємодії між бізнесом і владою з метою забезпечення ефективного реформування податкової системи України

 

 

1.3.3. Здійснення інформаційно-консультативної роботи для суб'єктів господарювання щодо недопущення порушень у сфері підприємницької діяльності шляхом проведення семінарів, "круглих столів", публікацій у засобах масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах

2016 - 2018 роки

Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня обізнаності суб'єктів підприємницької діяльності

2. Інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього бізнесу

2.1

Інформаційна та ресурсна підтримка суб'єктів малого і середнього бізнесу

2.1.1. Надання на постійній основі консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, Житомирський міський центр зайнятості, Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області, інші органи державної влади, громадські організації підприємців

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Отримання широким колом суб'єктів малого і середнього підприємництва інформаційно-консультативних послуг з метою підвищення культури та ефективності ведення бізнесу, поширення практики застосування податкового законодавства

 

 

2.1.2. Забезпечення вільного доступу підприємців до нормативно-правових документів міської ради, що регулюють здійснення підприємницької діяльності, ресурсів міста, інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг, проведення виставок, ярмарок тощо

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Вільний доступ громадян міста та суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів міської ради та виконкому, підвищення рівня інформованості щодо роботи міської ради та її виконкому

 

 

2.1.3. Проведення семінарів, круглих столів, телевізійних передач, надання консультацій для суб'єктів господарювання по роз'ясненню діючого податкового законодавства

2016 - 2018 роки

Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області

Державний бюджет

В межах кошторису державної податкової інспекції у м. Житомирі

Отримання широким колом суб'єктів малого і середнього підприємництва інформаційно-консультативних послуг з питань діючого податкового законодавства

 

 

2.1.4. Проведення учбово-методичних заходів для підвищення професійного рівня працівників виконавчих органів ради з питань регулювання та підтримки підприємництва

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Міський бюджет

12,0

12,0

-

-

-

-

Підвищення рівня професійної освіти посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету з питань регулювання та підтримки розвитку підприємництва

 

 

2.1.5. Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, засоби масової інформації

Міський бюджет

-

-

-

-

-

-

Створення позитивного іміджу приватних підприємців

 

 

2.1.6. Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, громадські організації підприємців

Міський бюджет

15,0

15,0

-

-

-

-

Підвищення інформаційної обізнаності підприємців щодо здійснення господарської діяльності

 

 

2.1.7. Залучення учнів та студентів до участі в обласному конкурсі бізнес-проектів підприємницької діяльності серед молоді

2016 - 2018 роки

Управління освіти міської ради, управління сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

-

-

Активізація розвитку молодіжного підприємництва

 

 

2.1.8. Створення фонду нежитлових приміщень міської комунальної власності, виробничих площ, обладнання та іншого майна суб'єктів господарської діяльності, що пропонується для продажу або передачі в оренду

2016 - 2018 роки

Департамент власності та ринкового регулювання міської ради, департамент економічного розвитку міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Покращення умов роботи суб'єктів малого підприємництва в місті, забезпечення доступності нежилих приміщень комунальної власності, виробничих площ підприємств, обладнання та іншого майна для суб'єктів малого бізнесу

 

 

2.1.9. Організація проведення конкурсів на право укладання договорів оренди нежилих приміщень, приватизації майнових об'єктів комунальної власності міста, земельних торгів

2016 - 2018 роки

Департамент власності та ринкового регулювання міської ради, управління регулювання земельних відносин міської ради, комунальні підприємства міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

-

-

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

 

 

2.1.10. Залучення суб'єктів малого підприємництва до участі у виставках-ярмарках

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, Житомирська торгово-промислова палата

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Активізація підприємницької діяльності, сприяння розвитку конкурентного середовища

 

 

2 1.11. Залучення підприємницьких структур до участі в закупівлях товарів, робіт, послуг за кошти міського бюджету

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства міської ради

Міський бюджет

-

-

-

-

-

-

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

 

 

2.1.12. Створення єдиної інформаційної платформи

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради

Міський бюджет

49,0

49,0

55,2

55,2

60,3

60,3

Підвищення інформаційної обізнаності підприємців щодо здійснення господарської діяльності, створення сучасного комунікаційного середовища між бізнесом та владою

2.2

Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності

2.2.1. Проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів для суб'єктів підприємницької діяльності

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, Житомирська об'єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирський міський центр зайнятості, Житомирська торгово-промислова палата, громадські організації, вищі навчальні заклади міста

Міський бюджет

24,0

24,0

57,4

57,4

62,7

62,7

Підвищення професійного рівня підприємців, культури та ефективності ведення бізнесу, покращення обізнаності в застосуванні податкового та митного законодавства

 

 

2.2.2. Проведення комплексу заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи у сфері малого і середнього бізнесу, підвищення кваліфікації та перепідготовки незайнятого населення

2016 - 2018 роки

Житомирський міський центр зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису Житомирського міського центру зайнятості

Залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, зниження рівня безробіття

2.3

Заохотити суб'єктів господарювання до створення нових робочих місць, фінансова підтримка безробітних у разі започаткування власної справи

2.3.1. Сприяння розвитку самозайнятості та підтримки підприємницької ініціативи безробітних з числа зареєстрованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, шляхом виплати їм допомоги по безробіттю одноразово для організації такої діяльності

2016 - 2018 роки

Житомирський міський центр зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису Житомирського міського центру зайнятості

Покращення бізнес-середовища, створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття та соціальної напруги у місті, підвищення економічної ефективності діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу

 

 

2.3.2. Надання роботодавцям компенсації фактичних витрат на сплату єдиного внеску за працевлаштування осіб з числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, яким надано статус безробітного на нові робочі місця

2016 - 2018 роки

Житомирський міський центр зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису Житомирського міського центру зайнятості

Створення нових робочих місць

 

 

2.3.3. Надання суб'єктам малого підприємництва компенсації фактичних витрат на сплату єдиного внеску за працевлаштування безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності

2016 - 2018 роки

Житомирський міський центр зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису Житомирського міського центру зайнятості

Створення нових робочих місць

2.4

Надати фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку розвитку малого і середнього підприємництва

2.4.1. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення фінансових ресурсів для суб'єктів малого і середнього підприємництва

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, банківські установи, громадські організації підприємців, підприємства

Міський бюджет, інші кошти

-

-

-

-

-

-

Покращення бізнес-середовища, створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття та соціальної напруги в місті, підвищення економічної ефективності діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу

 

 

2.4.2. Опрацювання механізмів по впровадженню інвестиційної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва у виробничій та інноваційних сферах

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку міської ради, громадські організації підприємців, підприємства

Міський бюджет, інші кошти

-

-

-

-

-

-

Покращення бізнес-середовища, підвищення економічної ефективності діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу

 

 

2.4.3. Вивчення можливості надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок частковою відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів тощо

2016 - 2018 роки

Житомирський регіональний фонд підтримки підприємництва, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, громадські організації підприємців

Міський бюджет, інші кошти

-

-

-

-

-

-

Покращення бізнес-середовища, підвищення економічної ефективності діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу

3. Розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради

3.1

Налагодити партнерську, паритетну і конструктивну співпрацю міської ради, її виконавчих органів та громадських організацій підприємців

3.1.1. Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, та інших представницьких заходів, що сприяють підприємницькій діяльності

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради, Житомирський міський центр зайнятості, Житомирська торгово-промислова палата, громадські організації підприємців

Міський бюджет

-

-

200,0

200,0

-

-

Обмін досвідом, вивчення думки експертів та підприємців, використання отриманої інформації для покращення бізнес-середовища у місті

 

 

3.1.2. Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду роботи органів місцевого самоврядування щодо підтримки підприємництва

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Обмін досвідом для покращення бізнес-середовища у місті

 

 

3.1.3. Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії їх нагородження з нагоди Дня підприємця

липень - вересень 2016 - 2018 роки

Міська координаційна рада з питань підтримки розвитку малого підприємництва, виконавчі органи міської ради, державна податкова інспекція в місті Житомирі, Житомирський міський центр зайнятості, Житомирська торгово-промислова палата, громадські організації підприємців

Міський бюджет

-

-

-

-

-

-

Популяризація підприємницької діяльності, підвищення іміджу підприємця

 

 

3.1.4. Проведення анкетування суб'єктів господарської діяльності з метою покращення роботи виконавчих органів міської ради

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Вивчення думки експертів та підприємців, використання отриманої інформації для покращення бізнес-середовища у місті

 

 

3.1.5. Проведення засідань міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

2016 - 2018 роки

Міська координаційна рада з питань підтримки розвитку підприємництва, виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Вирішення різноманітних проблемних питань, пов'язаних з розвитком підприємницької діяльності шляхом консолідації зусиль державних структур та громадських об'єднань підприємців. Покращення бізнес-клімату у місті

 

 

3.1.6. Укладання угод про співпрацю з громадськими організаціями та об'єднаннями підприємців

2016 - 2018 роки

Виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Постійна та чітка взаємодія міської ради та її виконавчих органів з громадськими організаціями та об'єднаннями підприємців

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.1

Сприяти формуванню розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг

4.1.1. Підтримка існуючих та сприяння створенню нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва у т. ч. бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва, для суб'єктів господарювання, агенцій місцевого економічного розвитку (в т. ч. придбання офісної техніки, меблів, канцелярських товарів, розробка та видання інформаційних матеріалів) тощо

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, сектор представництва у Житомирській області Державної регуляторної служби України, громадські організації підприємців

Міський бюджет, інші кошти

-

-

200,0

200,0

-

-

Створення нових робочих місць та підприємств, розширення знань і уявлень населення про ринкові відносини, сприяння структурній перебудові економіки міста

 

 

4.1.2. Актуалізація реєстру мережі інфраструктури підтримки підприємництва

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Розширення знань і уявлень населення про ринкові відносини

 

 

4.1.3. Вивчення можливостей по формуванню місцевої інфраструктури підтримки бізнесу в рамках проектів міжнародної технічної допомоги

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку міської ради

Міський бюджет, інші кошти

-

-

-

-

-

-

Підвищення ефективності існуючих та сприяння створенню нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва

 

 

4.1.4. Налагодження співпраці наукових установ та суб'єктів малого і середнього бізнесу в реалізації проектів по розробці та впровадженню інноваційної продукції, технологій, ноу-хау

2016 - 2018 роки

Вищі навчальні заклади, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, ДП "Житомирський центр науки, інновацій та інформатизації", громадські організації підприємців, підприємства тощо

Міський бюджет, інші кошти

-

-

-

-

-

-

Реалізація проектів по розробці та впровадженню інноваційної продукції, технологій, ноу-хау

Усього

100,0

100,0

512,6

512,6

123,0

123,0

 

 

Директор департаменту
економічного розвитку міської ради

М. М. Костриця

Секретар міської ради

Н. М. Чиж


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.