ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

23.12.2013 р.

N 826/17549/13-а

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді - Арсірія Р. О., за участю секретаря судового засідання - Шевченко М. В., розглянувши позовну заяву За позовом ОСОБА_1 до Служби безпеки України про визнання протиправним та скасування наказів N 1163-ОС від 01.10.2013 року, N 1212-ос від 15.10.2013 в частині, поновлення на посаді та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, встановив:

Позивач звернувся до суду з позовними вимогами до відповідача про визнання протиправним та скасування наказу N 1163-ОС від 01.10.2013 року про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження про неповну службову відповідність за порушення військової дисципліни, та визнання протиправним та скасування наказу Голови Служби безпеки України від 15 жовтня 2013 року N 1212ос в частині звільнення з військової служби у запас Збройних Сил України, стягнення коштів.

Ухвалою суду від 12.12.2013 року об'єднано до спільного розгляду і вирішення адміністративну справу N 826/17549/13-а зі справою N 826/16337/13-а.

23.12.2013 року у судовому засіданні представник ОСОБА_1 подав клопотання про зупинення провадження по справі до надання державними органами представнику позивача та позивачу допуску до документів, які складають державну таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що через відсутність у позивача та його представника допуску до державної таємниці він обмежений у праві на ознайомлення з матеріалами справи, до яких входять і оскаржувані накази N 1163-ОС від 01.10.2013 року, N 1212-ос від 15.10.2013 року, а відтак позбавлений можливості в повній мірі здійснювати захист своїх порушених прав та законних інтересів.

Представник Служби безпеки України не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши міркування сторін щодо заявленого позивачем клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають право, зокрема, знайомитися з матеріалами справи.

У матеріалах справи за позовом ОСОБА_1 до Служби безпеки України містяться документи, відомості в яких складають державну таємницю.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про державну таємницю" з метою захисту державної таємниці впроваджуються, зокрема, спеціальний порядок допуску та доступу громадян до державної таємниці.

Представник позивача та позивач не мають спеціального доступу до державної таємниці.

Відсутність у позивача та його представника допуску до державної таємниці перешкоджає їм в реалізації наданих їм чинним законодавством процесуальних прав, як сторони та його представника по справі.

Так, згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Згідно зі ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України серед принципів адміністративного судочинства значаться такі принципи як рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі.

Відповідно до ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України усі учасники адміністративного процесу є рівними перед законом і судом.

Не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Принцип змагальності полягає в тому, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ст. 11 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відповідно до ст. 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачено, що здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Як зазначалося вище, позивач та його представник не мають доступу до відомостей, що становлять державну таємницю. В той же час, представники відповідача по справі таким допуском наділені. Відтак, вони мають перевагу перед позивачем стосовно доступу до відомостей, що містяться у справі N 826/17549/13-а, віднесених до державної таємниці.

Наведена вище обставина свідчить про нерівність процесуального становища сторін по справі та може призвести до дискримінації позивача по відношенню до відповідача, як суб'єкта владних повноважень, протиправність дій та актів яких оскаржує позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 123 Кодексу адміністративного судочинства України головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про державну таємницю" допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки. Порядок надання допуску до державної таємниці визначається Кабінетом Міністрів України.

В окремих випадках, які визначаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із Службою безпеки України громадянам України віком від 16 років може надаватися допуск до державної таємниці із ступенями секретності "цілком таємно" та "таємно", а віком від 17 років - також до державної таємниці із ступенем секретності "особливої важливості".

Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять службу або навчаються громадяни, оформляються документи, які надсилаються до органів Служби безпеки України. Перелік та форми таких документів, а також порядок їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України.

Якщо потреба громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю, не пов'язана з місцем роботи, служби або навчання, документи про надання допуску до державної таємниці можуть оформлятися за місцем провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Надання допуску передбачає:

визначення необхідності роботи громадянина із секретною інформацією;

перевірку громадянина у зв'язку з допуском до державної таємниці;

взяття громадянином на себе письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;

одержання у письмовій формі згоди громадянина на передбачені законом обмеження прав у зв'язку з його допуском до державної таємниці;

ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

З метою забезпечення дотримання процесуальних прав позивача, зокрема, права на ознайомлення з матеріалами справи та права на належну підготовку доводів на обґрунтування заявлених позовних вимог, а також для недопущення дискримінації позивача по відношенню до інших сторін у справі, суд вважає за необхідне вжити заходів для вирішення питання про надання позивачу допуску до державної таємниці.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України суд має право за наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору зупинити провадження у справі до терміну, встановленого судом.

Керуючись положеннями п. 17 ч. 4 ст. 160 та п. 4 ч. 2 ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив:

1. Погодитись з доводами позивача ОСОБА_1 та його представника ОСОБА_2 про необхідність отримання допуску до державної таємниці з метою ознайомлення з матеріалами справи.

2. Звернутися до Голови Окружного адміністративного суду міста Києва з метою надання доручення Режимно-секретному органу Окружного адміністративного суду міста Києва для підготовки пакету документів, необхідних для оформлення допуску ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до державної таємниці з поданням їх до органів Служби безпеки України для вирішення питання про надання допуску до державної таємниці.

3. Зобов'язати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати необхідні документи для оформлення допуску до державної таємниці Режимно-секретному органу Окружного адміністративного суду міста Києва.

4. Задовольнити клопотання позивача та його представника та зупинити провадження у справі на строк до 24.02.2013 року, для вирішення питання про надання допуску до державної таємниці

Ухвала в частині задоволення клопотання про надання позивачу допуску до державної таємниці набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Ухвала в частині зупинення провадження по справі набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 цього Кодексу.

 

Суддя

Р. О. Арсірій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.