ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 липня 2017 року N 169

Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2017 рік

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481 (Постанова N 481), наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби статистики України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держстату забезпечити виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених Антикорупційною програмою, затвердженою пунктом 1 цього наказу, та щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати інформацію щодо виконання Антикорупційної програми головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Сошенку Ю. Д. направити на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції Антикорупційну програму, затверджену цим наказом.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату від 01 березня 2017 року N 53 "Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2017 рік" (Програма N 53).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстату Жук І. М.

 

Голова

І. Є. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
14 липня 2017 року N 169

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби статистики України на 2017 рік

I. Основні засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби статистики України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблена на виконання частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 (Постанова N 265), з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31).

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є вдосконалення та розвиток системи запобігання і виявлення корупції. Досягнення успіху в цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

Запорукою успішного виконання завдання зі зменшення проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як працівниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством у цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню в населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, Закон України "Про державну статистику" та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, стандартизації, а також міжнародні договори України у сфері статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Отже, основні засади загальної політики органів державної статистики щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на:

верховенстві права;

доброчесності на публічній службі;

формуванні негативного ставлення до корупції;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності, участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції є:

1) заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення передумов для вчинення корупційних правопорушень, ризиків у діяльності працівників Держстату, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом опрацювання проектів нормативно-правових актів Держстату щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

3) здійснення контролю за дотриманням державними службовцями органів державної статистики під час виконання посадових обов'язків антикорупційного законодавства та загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках із громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

4) забезпечення створення механізму повідомлень про порушення антикорупційного законодавства у Держстаті;

5) забезпечення прозорості діяльності органів державної статистики з питань запобігання корупції;

6) забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів органів державної статистики;

7) забезпечення контролю своєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

8) зменшення корупційних чинників у процедурах закупівель;

9) забезпечення проведення навчання з питань запобігання і протидії корупції.

Крім того, Держстат у межах компетенції забезпечує реалізацію заходів із виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 (Постанова N 265) (додаток 1).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держстату, заходи щодо усунення виявлення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методики оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31).

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держстату затверджено звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держстату з питань запобігання корупції, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Інформаційно-роз'яснювальна робота в Держстаті носить системний характер і спрямовується на забезпечення належного знання та розуміння працівниками апарату Держстату положень законодавства про запобігання корупції.

Однією з поширених форм здійснення такої діяльності є проведення з працівниками занять і семінарів на відповідну тематику. У рамках організації цієї роботи, з метою забезпечення ефективності цього інструменту, необхідно планувати проведення відповідних заходів з урахуванням рівня поширеності корупційних проявів серед працівників, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних питань, які виникають при застосуванні положень законодавства про запобігання корупції.

Уключення та частота проведення відповідних заходів визначається з урахуванням потреб на основі опитувань або іншого збору інформації, а також ураховуючи чисельність апарату Держстату.

Проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою роз'яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам апарату Держстату здійснюється на підставі плану-графіка проведення навчань на певний період.

Затвердження плану-графіка навчань на II півріччя орієнтовано відбудеться в липні - серпні цього року.

Зокрема, під час проведення вказаного навчання передбачено розкриття таких тем: заповнення електронних декларацій; дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

IV. Процедури моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Забезпечення періодичної оцінки корупційних ризиків, розроблення заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції, покладається на Комісію з оцінки корупційних ризиків у Держстаті.

Комісія з оцінки корупційних ризиків веде облік і аналіз інформації, яка отримана під час заходів моніторингу, її узагальнення, а також за його результатами щоквартально оформлює звіт.

Антикорупційна програма підлягає перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, змін антикорупційного законодавства, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції відповідних пропозицій.

V. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи

Територіальні органи Держстату, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держстату, забезпечують:

1) розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції;

2) регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності та здійснюють відповідні антикорупційні заходи;

3) оприлюднення на офіційних веб-сайтах планів здійснення антикорупційних заходів;

4) щоквартальне звітування Держстату про здійснення антикорупційних заходів та розміщення відповідних звітів на офіційних веб-сайтах.

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

Ю. Д. Сошенко

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2017 рік
(розділ I)

Завдання та заходи
із забезпечення виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 (Постанова N 265)

N
п/п

Визначення заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (підпункт м) пункту 1 завдання 1 розділу I Завдань та заходів з виконання Програми)

Протягом року

Департамент інформаційного забезпечення

Договір укладено

2.

Забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (підпункт н) пункту 1 завдання 1 розділу I Завдань та заходів з виконання Програми)

Протягом року

Департамент інформаційного забезпечення

Доступ забезпечено

3.

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема, проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та на його основі забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік (підпункт б) пункту 2) завдання 1 розділу I Завдань та заходів з виконання Програми)

Відповідно до строків, визначених Агентством

Департамент управління персоналом та організаційного забезпечення

Тренінги проведено

4.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішенням, прийнятим в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах (підпункт 5) пункту 1) завдання 8 розділу II Завдань та заходів з виконання Програми)

Протягом року

Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України

Підготовлено аналітичні дані

5.

Забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади (підпункт б) пункту 1) завдання 14 розділу II Завдань та заходів з виконання Програми)

Щороку до 1 березня

Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Антикорупційна програма затверджена

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

Ю. Д. Сошенко

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2017 рік
(розділ II)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України

____ І. Є. Вернер

14 липня 2017 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України

Відповідно до наказу Держстату від 08 лютого 2017 року N 34 "Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України та затвердження Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України" (Положення N 34) з 10 по 20 лютого 2017 року Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України (далі - Комісія) провела оцінку корупційних ризиків, за результатами якої 20 лютого 2017 року ухвалено звіт та подано на затвердження Голові Держстату (далі - Звіт). Зазначений Звіт затверджено Головою Держстату 24 лютого 2017 року.

Керуючись нормами Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі статистики України, затвердженого наказом Держстату від 08 лютого 2017 року N 34 (Положення N 34), планом роботи Комісії, затвердженим головою Комісії 26 травня 2017 року, та вимогами листа Національного агентства від 13 квітня 2017 року N 30-20/11122/17 Комісія з 26 травня по 09 червня 2017 року здійснила перегляд оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України.

Об'єктом оцінки корупційних ризиків були функції та завдання Державної служби статистики України, які визначені у Положенні про Державну службу статистики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481 (Постанова N 481).

Джерелами інформації для оцінки корупційних ризиків були Положення про Державну службу статистики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481 (Постанова N 481), та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів державної статистики.

Методами та способами оцінки корупційних ризиків визначено: перевірку наявності вчинення відповідних корупційних правопорушень у минулому; оцінку ймовірності вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень у минулому; оцінку ймовірності вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, визначення фінансових та репутаційних наслідків для органу від вчинення корупційних правопорушень.

Комісія, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, ідентифікувала корупційні ризики, здійснила їх формальне визначення та провела оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

 

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у Державній
службі статистики України

Ю. Д. Сошенко

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

N
п/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1

2

3

4

5

1.

Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію

Неврегульованість процедури щодо обробки повідомлень про корупцію (отримання, реєстрація, накладення резолюції, розгляд, контроль) може спонукати посадових осіб Держстату до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, зокрема шляхом приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцям з метою затягування строків його розгляду

Відсутність процедури та порядку обробки повідомлень про корупцію

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держстату, судові процеси проти Держстату

2.

Відсутність чітких вимог щодо професійної підготовки претендентів на зайняття посад державної служби

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, затверджуються за формами згідно з додатками 1 (Порядок N 72) - 2 до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" (Порядок N 72), затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року N 72, і не передбачають встановлення чітких вимог щодо професійної підготовки претендентів з урахуванням виконуваних за посадою обов'язків. Існує ризик, що при визначенні умов проведення конкурсу посадові особи Держстату на власний розсуд встановлюватимуть освітні вимоги до претендентів, зокрема, під конкретних осіб.

Відсутність чітких кваліфікаційних вимог до претендентів на зайняття посад державної служби

Оскарження результатів конкурсу, втрата репутації Держстату

3.

Неврегульованість порядку проведення закупівлі товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель

Під час проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою 200 тис. гривень, відсутній порядок вибору контрагента, можливий конфлікт інтересів при виборі контрагента у посадових осіб самостійних структурних підрозділів - замовників закупівель, які надають пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг

Неврегульованість питання щодо відповідальності структурних підрозділів, які надають пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг в залежності від обсягів та предмета закупівлі

Можливі фінансові втрати бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держстату

4.

Встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації

Під час підготовки тендерної документації працівники відділу договірних відносин та організації закупівель департаменту фінансово-економічного забезпечення, опираючись на технічну частину тендерної документації, надану самостійними структурними підрозділами Держстату - замовниками закупівлі, можуть встановити дискримінаційні вимоги в тендерній документації

Прогалини діючого законодавства щодо визначення дискримінації учасників закупівель

Встановлення дискримінаційних вимог для учасників закупівлі, звуження кола потенційних учасників закупівлі

5.

Недостатньо врегульована процедура щодо забезпечення конфіденційності на етапах виробництва статистичної інформації

Неврегульованість процедури щодо забезпечення конфіденційності на етапах виробництва статистичної інформації може призвести до вчинення посадовими особами Держстату корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, зокрема розкриття конфіденційних статистичних даних та їх використання для нестатистичних цілей

Відсутність основних регламентних документів

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держстату, судові процеси проти Держстату

 

Секретар комісії

С. В. Башкіров

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби статистики України

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

N
п/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику
(низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію

середня

розробити порядок обробки повідомлень про корупцію, які надходять до Держстату

Сошенко Ю. Д.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

серпень

не потребує виділення додаткових ресурсів

прийняття зазначеного порядку дозволить врегулювати питання обробки (отримання, реєстрації, визначення відповідальних виконавців)

2.

Відсутність чітких вимог щодо професійної підготовки претендентів на зайняття посад державної служби

низька

забезпечити внесення у вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" у Держстаті, чітко визначених переліків спеціальностей (галузей знань), за якими претендентам необхідно мати вищу освіту

Титаренко П. П.,
Рибалко Д. В.
(департамент управління персоналом та організаційного забезпечення)

серпень

не потребує виділення додаткових ресурсів

урегулювання процедури формування умов проведення конкурсу

3.

Неврегульованість порядку проведення закупівлі товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель

низька

розробити положення про ведення договірної роботи

Кононенкова А. А.
(департамент фінансово-економічного забезпечення)
Гінчук Л. І.
(відділ правового забезпечення)

листопад - грудень

не потребує виділення додаткових ресурсів

мінімізація корупційного ризику під час здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель.

4.

Встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації

низька

посилити контроль з боку членів тендерного комітету за якісною підготовкою умов тендерної документації

Кононенкова А. А.
(департамент фінансово-економічного забезпечення)
Тендерний комітет апарату Держстату України

постійно

не потребує виділення додаткових ресурсів

зниження корупційного ризику, ефективне та прозоре здійснення закупівель, економія бюджетних коштів

5.

Недостатньо врегульована процедура щодо забезпечення конфіденційності на етапах виробництва статистичної інформації

низька

Розробити регламентні документи, передбачені Методологічними положеннями щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики (наказ Держстату від 15.02.2017 N 41)

Комісія зі статистичної конфіденційності

грудень

не потребує виділення додаткових ресурсів

Прийняття зазначених регламентних документів дозволить врегулювати питання захисту конфіденційних статистичних даних

 

Секретар комісії

С. В. Башкіров


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.