МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 лютого 2017 року N 301/5

Про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), пункту 2 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, та з урахуванням наказу Міністерства юстиції України від 25 січня 2017 року N 182/5, наказую:

1. Затвердити Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України, що додається.

2. Затвердити Склад Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України, що додається.

3. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, Державному секретарю Мін'юсту, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі і міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін'юсту, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту, забезпечити дотримання Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України, затвердженого цим наказом.

4. Прес-службі забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
07 лютого 2017 року N 301/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України (далі - Комісія).

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України.

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства, а також дорученнями Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту;

2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту;

3) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми Мін'юсту.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Мін'юсту з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Мін'юсту;

3) організовує, шляхом використання різних джерел, отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

5) здійснює у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків;

6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

7) розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до проекту антикорупційної програми Мін'юсту;

9) здійснює за дорученням керівництва Мін'юсту інші повноваження.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) заслуховувати представників структурних підрозділів апарату Мін'юсту, Головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту, з питань, що належать до компетенції Комісії, давати їм обов'язкові до виконання доручення, необхідні для вирішення поставлених питань;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату Мін'юсту, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту, інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією завдань;

3) залучати у разі потреби до роботи комісії інших працівників структурних підрозділів Мін'юсту, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу;

4) вносити керівництву Мін'юсту пропозиції щодо вдосконалення у Мін'юсті роботи з питань запобігання і протидії корупції;

5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси Мін'юсту.

7. Склад Комісії визначається наказом Міністра юстиції України. У складі Комісії обов'язково призначається голова, заступник голови та секретар комісії.

Комісію очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови.

До складу Комісії входять особи, які знають особливості діяльності Мін'юсту, його внутрішнє і зовнішнє середовище, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської служби, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Мін'юсту, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мін'юсту.

8. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.

9. Секретар Комісії:

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

10. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії.

11. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.

12. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

13. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

14. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

15. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

16. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

17. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

Начальник відділу
з питань запобігання корупції

О. А. Вишневський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
07 лютого 2017 року N 301/5

Склад
Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Міністерства юстиції України

СЕВОСТЬЯНОВА
Наталія Іларіонівна

перший заступник Міністра юстиції, голова Комісії

ВИШНЕВСЬКИЙ
Олександр Анатолійович

начальник відділу з питань запобігання корупції, заступник голови Комісії

БОЙКО
Людмила Павлівна

заступник начальника відділу антикорупційної експертизи Управління кримінальної юстиції Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки, секретар Комісії

Члени Комісії:

ПОТЬОМКІН
Андрій Олександрович

начальник Управління внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції

СОВА
Наталія Петрівна

директор Департаменту персоналу

КОСОЛАПОВА
Олена Андріївна

керівник Секретаріату державного секретаря Міністерства

БОРКОВСЬКА
Ірина Олександрівна

заступник директора Департаменту - начальник Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

ГУНАЗА
Олег Євгенович

директор Департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України

ПАЩЕНКО
Оксана Володимирівна

директор Департаменту організаційного забезпечення діяльності служб Державної кримінально-виконавчої служби України

ПОЛІЩУК
Дмитро Владиславович

директор Департаменту Державної виконавчої служби

ГАЙДУК
Віталій Михайлович

директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату

МОІСЕЄВ
Юрій Олександрович

директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

ОЛІЙНИК
Олександр Миколайович

директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки

БЄЛАШОВА
Наталя Валентинівна

директор Департаменту комунікації, документообігу та контролю

КОЛОДІЙ
Ірина Олександрівна

в. о. директора Департаменту внутрішнього аудиту

УСЕНКО
Роман Анатолійович

радник Міністра юстиції

БУЛГАКОВА
Ганна Володимирівна

начальник відділу з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права

ПЕТРИК
Ірина Володимирівна

Головний спеціаліст відділу з питань цивільного, комерційного та екологічного законодавства Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.