АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року N 356/6

Про План роботи Аудиторської палати України на 2018 рік

Керуючись статтею 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII (зі змінами й доповненнями), Статутом Аудиторської палати України, з метою організаційного забезпечення роботи Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити План роботи Аудиторської палати України на 2018 рік (додається).

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
29.03.2018 N 356/6

План роботи
Аудиторської палати України на 2018 рік

1. Організаційні заходи щодо забезпечення виконання АПУ повноважень, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність"

N з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1.1

Організація та забезпечення проведення засідань АПУ та засідань профільних комісій АПУ в порядку, визначеному Статутом АПУ, Регламентом АПУ та Положеннями про комісії АПУ.

упродовж року

Голова АПУ
Голови Комісій АПУ
Секретаріат АПУ

1.2

Організація розробки та підготовка на затвердження АПУ змін та доповнень до локальних нормативних актів, що регламентують діяльність АПУ.

упродовж року

Голова АПУ
Голови Комісій АПУ
Секретаріат АПУ

1.4

Прийом та опрацювання звітів аудиторських фірм (аудиторів) про виконані роботи (надані послуги) за 2017 рік (форма N 1-аудит).

I квартал

Секретаріат АПУ

1.5

Підготовка та подання до Кабінету Міністрів України узагальненої інформації про стан аудиторської діяльності в Україні у 2017 році.

II квартал

Голова АПУ
Голови Комісій АПУ
Секретаріат АПУ

1.6

Координація діяльності уповноважених представників АПУ при здійсненні ними своїх повноважень.

упродовж року

Голова АПУ
Члени АПУ
Секретаріат АПУ

1.7

Забезпечення виконання Кошторису надходжень і витрат АПУ на 2018 рік.

упродовж року

Завідувач Секретаріату АПУ

1.8

Звітування про виконання Кошторису надходжень і витрат АПУ за звітний 2017 рік.

I квартал

Завідувач Секретаріату АПУ

1.9

Реалізація норм Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII) в частині відповідальності АПУ.

I - II квартал

Голова АПУ
Секретаріат АПУ

2. Заходи з сертифікації аудиторів

N з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

2.1.

Організація розробки та підготовка на затвердження АПУ проектів нормативних актів з питань сертифікації аудиторів:

 

 

2.1.1.

проекту змін до Положення про сертифікацію аудиторів;

упродовж року

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.1.2.

проекту змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України.

упродовж року

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.2.

Організація розробки та погодження програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів на 2018 рік та винесення їх на затвердження АПУ.

упродовж року

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.3.

Організація розробки та погодження програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2018 рік та винесення її затвердження АПУ.

травень 2018 р.

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.4.

Організація роботи по забезпеченню сертифікації аудиторів:

 

 

2.4.1.

прийом документів від кандидатів, які мають намір отримати сертифікат аудитора і висловили своє бажання поданням заяви до АПУ;

упродовж року

Секретаріат АПУ

2.4.2.

прийом документів від кандидатів, які мають намір отримати сертифікат аудитора банків і висловили своє бажання поданням заяви до АПУ;

упродовж року

Секретаріат АПУ

2.4.3.

оприлюднення інформації щодо дат проведення кваліфікаційних іспитів;

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.4.4.

перевірка документів на відповідність вимогам Положення про сертифікацію аудиторів;

упродовж року

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.4.5.

перевірка документів на відповідність вимогам Порядку сертифікації аудиторів банків;

упродовж року

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.4.6.

організація і забезпечення розробки, розгляд та затвердження на засіданні Комісії тестів та ситуаційних завдань для проведення кваліфікаційних іспитів;

упродовж року

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.4.7.

організація роботи робочих груп, щодо здійснення заходів по забезпеченню проведення кваліфікаційного іспиту (адміністрування, кодування, перевірку екзаменаційних робіт, розкодування) та затвердження результатів проведених іспитів.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.5.

Прийом документів щодо продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів та їх перевірка на відповідність вимогам Положення про сертифікацію аудиторів.

щомісячно

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.6.

Прийом документів щодо продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів банків та їх перевірка на відповідність вимогам Порядку сертифікації аудиторів банків.

щомісячно

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.7.

Прийом та розгляд матеріалів, які входять в перелік інших видів удосконалення професійних знань аудиторів згідно розділу VI Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України.

щомісячно

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.8.

Перевірка документів щодо контрольного тестування аудиторів, які надаються Центрами, з якими Аудиторська палата України уклала договір щодо підготовки до контрольного тестування.

щомісячно

Голова АПУ
Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

2.9.

Підготовка та надання для розміщення на сайті АПУ:
тестів та ситуаційних завдань, які виносились на кваліфікаційні іспити;
списки аудиторів та аудиторів банків;
інформації щодо успішного проходження контрольного тестування;
інформації щодо центрів, з якими АПУ уклала договори щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування;
інформація щодо Плану проведення удосконалення професійних знань аудиторів.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
Секретаріат АПУ

3. Заходи з питань впровадження стандартів аудиту та Кодексу етики професійних бухгалтерів в національну практику аудиторської діяльності

N з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

3.1.

Затвердження для обов'язкового застосування в якості національних стандартів аудиту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2015 року.

II квартал 2018 р.

Голова АПУ
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.2.

Організація роботи по здійсненню перекладів на державну мову, редагування та повне чи часткове видання матеріалів з питань бухгалтерського обліку та аудиту, що надходять до АПУ від Міжнародної федерації бухгалтерів, а також інших міжнародних організацій та міжнародних науково-практичних конференцій.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.3

Організація розробки та погодження проектів змін до нормативних і методичних документів АПУ з питань практики аудиторської діяльності.

упродовж року

Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.4.

Підготовка нормативних та методичних документів з питань стандартів та практики аудиторської діяльності в Україні.

упродовж року

Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.5.

Співпраця з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з питань підготовки регуляторних актів щодо аудиту суб'єктів ринку фінансових послуг.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.6.

Співпраця з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з питань підготовки регуляторних актів щодо аудиту суб'єктів ринку цінних паперів та фондового ринку.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.7.

Співпраця з Національним банком України з питань підготовки регуляторних актів щодо аудиту суб'єктів банківського сектору.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.8.

Участь у конференціях, семінарах та круглих столах з метою поширення та запровадження в практику аудиторської діяльності професійних стандартів, положень з національної практики завдань, міжнародного досвіду.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

3.9.

Участь у розгляді скарг, які надходять до АПУ, з питань дотримання аудиторами професійних стандартів та рішень АПУ.

упродовж року
(у разі їх надходження)

Голова АПУ
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

4. Заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг

N з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

4.1.

Організація розробки та підготовка на затвердження АПУ нормативних актів з питань контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, а саме:

 

 

4.1.1.

Організація розробки та погодження змін до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (Положення N 302/9).

упродовж року
(у разі необхідності)

Голова Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики
Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг

4.1.2.

Організація розробки та погодження змін до Положення про моніторинг практики аудиторської діяльності (Положення N 315/7.1).

упродовж року
(у разі необхідності)

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики
Комітет з контролю якості аудиторських послуг
Секретаріат АПУ

4.1.3.

Участь у розробці змін до Порядку проведення перевірок (Порядок N 339/12) матеріалів скарг, які надходять до Аудиторської палати України.

упродовж року
(у разі необхідності)

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики
Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та
інформаційного забезпечення аудиторської діяльності

4.2.

Проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських послуг, створених суб'єктами аудиторської діяльності.

упродовж року

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики
Комітет з контролю якості аудиторських послуг
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності

4.3.

Проведення позапланових перевірок суб'єктів аудиторської діяльності за результатами моніторингу практики їх аудиторської діяльності.

упродовж року
(у разі необхідності)

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики
Комітет з контролю якості аудиторських послуг Секретаріат АПУ

4.4.

Забезпечення проведення перевірок матеріалів скарг відповідно до вимог Порядку проведення перевірок (Порядок N 339/12) матеріалів скарг, які надходять до АПУ.

упродовж року
(у разі їх надходження)

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики
Комітет з контролю якості аудиторських послуг
Секретаріат АПУ

4.5.

Розгляд звіту Комітету з контролю якості аудиторських послуг про виконання Плану зовнішніх перевірок системи контролю якості на 2017 рік (План N 332/6).

Лютий 2018 р.

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики Комітет з контролю якості аудиторських послуг
Секретаріат АПУ

4.6.

Вивчення досвіду Європейського Співтовариства щодо організації і проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг та оприлюднення інформації на засобах масової інформації.

упродовж року

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики
Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

5. Заходи з питань правового забезпечення аудиторської діяльності

N з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

5.1

Моніторинг законопроектів та проектів нормативних актів, що стосуються аудиторської діяльності, аналіз їх впливу на аудиторську діяльність.

упродовж року

Комісія АПУ з питань правового забезпечення аудиторської діяльності
Комісія АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

5.2

Участь у підготовці та експертизі проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються аудиторської діяльності та внесення пропозицій по їх удосконаленню.

упродовж року
(за результатами моніторингу)

Голова АПУ
Комісія АПУ з питань правового забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

5.3

Участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів, що стосуються аудиторської діяльності, робота з урядовими та неурядовими організаціями, суб'єктами законодавчої ініціативи.

упродовж року
(в разі проведення таких заходів)

Голова АПУ
Комісія АПУ з питань правового забезпечення аудиторської діяльності
Члени АПУ за довіреністю АПУ

5.4

Аналіз виданих Аудиторською палатою України документів та підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність з принципами та стандартами Європейського Співтовариства.

упродовж року

Комісія АПУ з питань правового забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

5.5.

Підготовка роз'яснень з питань аудиту за результатом звернень аудиторів та аудиторських фірм.

упродовж року
(за результатами розгляду звернень)

Комісія АПУ з питань правового забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

6. Заходи з питань зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності

N з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

6.1.

Прийом та перевірка на відповідність вимогам Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів документів щодо включення (виключення) суб'єктів аудиторської діяльності до (із) Реєстру аудиторських фірм, продовження терміну чинності Свідоцтва, включення (виключення) суб'єктів аудиторської діяльності до (із) Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

упродовж року

Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

6.2.

Забезпечення організаційної та інформаційної підтримки веб-сайту АПУ.

упродовж року

Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

6.3.

Розміщення на веб-сайті АПУ інформації, наданої аудиторами та фахівцями, за структурою і тематикою розділів, затвердженої АПУ.

упродовж року

Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

6.4.

Розсилка інформації з питань регулювання та контролю аудиторської діяльності.

упродовж року

Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

6.5.

Співпраця з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України з питань регулювання аудиту відповідних суб'єктів господарювання.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

6.6.

Участь у роботі національних та міжнародних організацій з питань аудиту.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ

6.7.

Участь у роботі в урядових і неурядових комісій, у проведенні конференцій, виставок, круглих столів з питань регулювання аудиту.

упродовж року

Голова АПУ
Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності
Секретаріат АПУ


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.