МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2017 року N 479

Про затвердження Положення про департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку

Наказую:

1. Затвердити Положення про департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.06.2016 N 1027 "Про затвердження Положення про департамент координації міжнародних програм" (Положення N 1027).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30 березня 2017 року N 479

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку

1. Загальні положення

1.1. Департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями керівництва Мінекономрозвитку та цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ державних інвестиційних проектів;

відділ підтримки інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами;

відділ координації міжнародної технічної допомоги;

відділ проектів міжнародної технічної допомоги;

відділ моніторингу проектів державних інвестицій та МТД.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення формування та реалізації державної політики з управління державними інвестиціями;

забезпечення формування та реалізації державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги (далі - МТД);

розроблення та опрацювання в межах повноважень, передбачених законодавством, проектів нормативно-правових актів у сфері управління державними інвестиціями, зокрема з питань оцінки, експертизи, відбору та моніторингу державних інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок державних капітальних вкладень та/або потребують державної підтримки у формі державних гарантій для залучення кредитних ресурсів та міжнародної технічної допомоги, а також експертизи та оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

підготовка пропозицій щодо стратегічних та програмних документів з питань державних інвестицій відповідно до стратегії управління державними фінансами;

розроблення стратегічних і програмних документів з питань залучення МТД і зовнішньої допомоги ЄС та координація діяльності щодо залучення такої допомоги, а також участь у розробленні стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО, відповідно до пріоритетних напрямів економічного та соціального розвитку України;

надання методологічної допомоги з питань розроблення державного інвестиційного проекту та проведення економічної оцінки, результати якої відображаються в державному інвестиційному проекті;

розгляд поданих державних інвестиційних проектів та підготовка пропозицій щодо їх участі у відборі або повернення документів із зазначенням причин відмови в допуску до участі у відборі;

підготовка та надання для проведення відбору державних інвестиційних проектів Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів інформації стосовно державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких може здійснюватися з використанням державних капітальних вкладень;

формування переліку державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, та розміщення його на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

підготовка пропозицій щодо розподілу загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів, а також надання їх Мінфіну;

підготовка пропозицій щодо порядку проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів;

проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у встановленому порядку;

підготовка пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на поточний рік на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів;

проведення моніторингу та аналізу ефективності використання державної підтримки на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів;

погодження титулів будов (об'єктів), фінансування яких реалізується із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;

підготовка пропозицій згідно з даними Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів підтримки державних інвестиційних проектів для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

участь у роботі та заходах щодо залучення позик міжнародних фінансових організацій (далі - МФО) та позик іноземних країн;

розроблення, упровадження та вдосконалення договірно-правової бази та організаційно-правових механізмів для розвитку технічного та фінансового співробітництва з країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС;

участь у роботі з ініціювання підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, а також інвестиційних проектів, для реалізації яких залучаються кредити іноземних країн під державні гарантії;

в межах повноважень, передбачених законом, проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

опрацювання проектних пропозицій з ініціювання інвестиційних проектів економічного та соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями або фінансуються іноземними країнами, підготовка висновків про відповідність таких проектів пріоритетам державної політики економічного та соціального розвитку України;

координація заходів щодо розроблення інвестиційних проектів з іноземними країнами, програм і проектів МТД, у тому числі механізмів та інструментів зовнішньої допомоги ЄЄ;

ведення переліку інвестиційних проектів, що реалізуються з використанням позик МФО та іноземних країн;

виконання в межах своїх повноважень робіт щодо забезпечення впровадження політики інтеграції економіки України у світову економіку шляхом розвитку співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, іншими МФО, організаціями системи ООН, Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та країнами-донорами, що співпрацюють з Україною з питань соціально-економічного та демократичного розвитку, у тому числі шляхом підтримки та спільної реалізації інвестиційних проектів в Україні та в третіх країнах;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів щодо розвитку співробітництва з МФО та залучення МТД;

координація заходів та проведення консультацій з представниками країн-донорів, міжнародних організацій та ЄЄ у ході розроблення стратегій допомоги Україні, підготовки, виконання та огляду спільних інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами, програм і проектів МТД;

координація роботи та заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;

участь у розробленні проектів програм стратегічних та інституційних реформ у рамках підготовки системних проектів міжнародних фінансових організацій відповідно до пріоритетів державної політики економічного та соціального розвитку України;

участь у розробленні заходів щодо політики структурних реформ, що підтримуються в рамках макрофінансової допомоги ЄС;

проведення експертизи та погодження запитів вітчизняних підприємств, установ та організацій на отримання міжнародної технічної допомоги;

опрацювання та погодження текстів договорів з питань технічного і фінансового співробітництва з країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС, та з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади;

підготовка проектів офіційних звернень до іноземних держав, міжнародних організацій та ЄС щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги, зовнішньої допомоги ЄС;

проведення державної реєстрації/перереєстрації проектів (програм) МТД в Україні;

ведення в установленому порядку єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів МФО та МТД, супроводження спеціалізованого сайту (www.OpenAid.gov.ua);

проведення акредитації іноземних організацій - виконавців проектів (програм) МТД в Україні та видача відповідних свідоцтв;

видача реєстраційних карток проектів (програм) МТД, що є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання пільг, привілеїв та імунітетів, передбачених національним законодавством і міжнародними договорами України;

проведення в установленому порядку моніторингу виконання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що підтримуються країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС;

забезпечення представництва в керівних, консультативних і дорадчих органах, які утворюються з метою впровадження інвестиційних проектів за рахунок позик іноземних країн, програм і проектів МФО та МТД, включаючи програми прикордонного співробітництва ЄС;

сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в налагодженні зв'язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

участь у межах компетенції в розвитку транскордонного співробітництва;

сприяння в межах компетенції налагодженню інституційного діалогу з питань співробітництва між органами виконавчої влади та уповноваженими представниками ОЕСР та забезпеченню їх взаємодії;

здійснення організаційного та аналітичного забезпечення діяльності заступника керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги, а також діяльності в рамках роботи Координаційної групи Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

участь у діяльності щодо реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

підготовка в установленому порядку пропозицій щодо участі України в діяльності відповідних міжнародних організацій, а також стосовно призначення представників України в таких організаціях, та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної політики з управління державними інвестиціями, державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

здійснення заходів, у тому числі міжнародних, спрямованих на формування позитивного інвестиційного іміджу;

участь в організації навчання і підвищенні кваліфікації фахівців у сфері управління державними інвестиціями та залучення МТД;

підготовка пропозицій щодо утворення консультативно-дорадчих органів, організаційного та інформаційно-аналітичного супроводу їх діяльності, зокрема забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів;

надання методичної та інформаційно-аналітичної допомоги іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до повноважень департаменту;

участь в розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема щодо стану та показників соціального та економічного розвитку України, упровадження реформ, макроекономічного прогнозу, пріоритетів, проблем та перспектив розвитку окремих секторів економіки та підприємств, об'єктів державної та комунальної власності, для розвитку яких може надаватися державна підтримка та залучатися МТД;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

взаємодіяти в межах компетенції з органами державної влади України, представництвами країн-донорів, міжнародних організацій, неурядовими організаціями та дипломатичними представництвами в Україні, інституціями ЄС тощо;

організовувати та проводити в межах повноважень департаменту експертні зустрічі, обговорення, семінари, круглі столи із залученням представників міністерств, інших органів виконавчої влади, неурядових організацій, представників країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС (за згодою їх керівників);

брати участь у нарадах, зустрічах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.2. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує в межах компетенції взаємодію Мінекономрозвитку з представництвами країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до повноважень департаменту;

у межах компетенції забезпечує виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

має право підпису вихідних документів на адресу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а саме:

- реєстраційних карток проектів (програм) МТД;

- відомостей про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) МТД;

- свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) МТД;

- листів про відкриття гривневого рахунку в банку для виконавців проекту (програм) МТД, агентських угод і договорів у рамках реалізації грантів;

- висновків оцінки економічної ефективності інвестиційних пропозицій та проектів;

- листів про повернення державних інвестиційних проектів з відповідними документами із зазначенням причин відмови в допущенні до участі у відборі;

бере участь у проведенні аналізу мобілізаційних потужностей галузей національної економіки для визначення напрямів їх розвитку;

на підставі допуску ознайомлюється в установленому порядку з інформацією та відповідно до службових повноважень департаменту здійснює діяльність, пов'язану з державною таємницею;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до повноважень департаменту;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про зміст директив та вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах, консультаціях, нарадах, форумах із зовнішньоекономічних питань;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника відділу підтримки інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами, заступника директора департаменту - начальника відділу координації міжнародної технічної допомоги, начальника відділу державних інвестиційних проектів, начальника відділу проектів міжнародної технічної допомоги та начальника відділу моніторингу проектів державних інвестицій та МТД;

погоджує положення про відділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу підтримки інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

спрямовує та координує роботу відділу підтримки інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами та відділу моніторингу проектів державних інвестицій та МТД;

уносить пропозиції, опрацьовує документи щодо моніторингу та аналізу ефективності використання державної підтримки на реалізацію інвестиційних проектів у межах компетенції департаменту;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про зміст директив та вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах, консультаціях, нарадах, форумах із зовнішньоекономічних питань;

уносить пропозиції та опрацьовує документи щодо проведення аналізу мобілізаційних потужностей галузей національної економіки для визначення напрямів їх розвитку;

виконує інші повноваження, надані керівництвом Мінекономрозвитку та директором департаменту з питань, що належать до компетенції відділу підтримки інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами;

візує документи, підписання яких належить до компетенції департаменту;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції департаменту.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу координації міжнародної технічної допомоги:

у разі відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника відділу підтримки інвестиційних проектів з МФО та іноземними країнами виконує обов'язки директора департаменту;

спрямовує та координує роботу відділу координації міжнародної технічної допомоги та відділу проектів міжнародної технічної допомоги;

організовує, забезпечує та контролює виконання завдань, пов'язаних із залученням МТД;

уносить пропозиції, опрацьовує документи щодо моніторингу проектів МТД;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису:

- реєстраційних карток проектів (програм) МТД;

- відомостей про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- листів про відкриття гривневого рахунку в банку для виконавців проекту (програм) міжнародної технічної допомоги, агентських угод та договорів у рамках реалізації грантів;

виконує інші повноваження, надані керівництвом Мінекономрозвитку та директором департаменту з питань, що належать до компетенції відділу координації міжнародної технічної допомоги;

візує документи з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції департаменту.

 

Директор департаменту
державних інвестиційних проектів
та підтримки розвитку

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.