МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 лютого 2017 року N 198

Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2017 році за КПКВК 2201040

На виконання статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII), листа Державної казначейської служби України від 25. 01.2016 N 8-08/58-1562 "Про розпис Державного бюджету України на 2017 рік", наказів Міністерства освіти і науки України від 31.10.2016 N 1296 "Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок", від 30.01.2017 N 133 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2016 N 1296 та затвердження результатів експертизи проекту, що має обмежений доступ", та протокольних рішень засідань Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2016 року та 31 січня 2017 року, наказую:

1 Затвердити такі, що додаються:

1) "Обсяги фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт і розробок молодих учених вищих навчальних закладів та наукових установ на 2017 рік";

2) "Обсяги фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання на 2017 рік";

3) "Обсяги фінансової підтримки досліджень і розробок, грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, передплати доступу до електронних наукових баз даних, виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням на 2017 рік".

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) довести обсяги видатків Державного бюджету України на 2017 (Закон N 1801-VIII) рік згідно з пунктом 1 цього наказу до керівників вищих навчальних закладів та наукових установ відповідно до річного та помісячного розпису асигнувань видатків державного бюджету.

3. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ:

1) забезпечити протягом року цільове та ефективне використання бюджетних коштів за КПКВК 2201040 відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у межах визначених призначень;

2) до 20 лютого поточного року подати департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) кошториси, плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи на 2017 рік, інформацію про виконання паспорту бюджетної програми за 2016 рік за КПКВК 2201040.

4. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Поливач Л. Л.) забезпечити перерахування коштів вищим навчальним закладам та науковим установам відповідно до обсягів фінансування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
10 лютого 2017 року N 198

Обсяги фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт і розробок молодих учених ВНЗ та НУ на 2017 рік

КПКВК - 2201040 - "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів ідо становлять національне надбання забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень"

гривень

N з/п

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна сума

7224

Вінницький національний технічний університет

2996500,00

7854

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

100800,00

17820

Луцький національний технічний університет

1309500,00

1912

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

4510300,00

16724

Національна металургійна академія України

5650200,00

18160

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

9129600,00

79388

Криворізький національний університет

2258800,00

1325

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури"

2689800,00

14426

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

7646300,00

9655

Дніпродзержинський державний технічний університет

414200,00

18229

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

10427200,00

1904

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

214200,00

1363

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

3092400,00

18214

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

3432400,00

 

Університет митної справи та фінансів

0,00

 

ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"

0,00

644

Донецький національний університет імені Василя Стуса

348030000

660

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

1003200,00

5734

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь)

2665100,00

14367

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

414200,00

5870

Донбаська державна машинобудівна академія

3124600,00

81983

ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

20160000

986

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН

250070000

355

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

213400,00

263

Донецький державний університет управління

214200,00

8203

Маріупольський державний університет

401100,00

267

Житомирський державний університет імені Івана Франка

321800,00

321

Житомирський державний технологічний університет

1071800,00

18407

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

6125500,00

54498

Мукачівський державний університет

0,00

16520

Закарпатський художній інститут

0,00

116

Запорізький національний технічний університет

2058400,00

7578

Запорізька державна інженерна академія

554900,00

2045

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

1387600,00

10702

Бердянський державний педагогічний університет

810600,00

641

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

1402100,00

4276

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2390100,00

4270

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

2171500,00

3726

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

458800,00

2464

Кіровоградський національний технічний університет

977600,00

2319

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

67100,00

 

ВСП НАУ "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету"

0,00

7644

Донбаський державний технічний університет

602700,00

808

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ)

3105600,00

3491

ДВНЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

428500,00

 

Луганський національний аграрний університет

200000,00

1061

Львівський національний університет імені Івана Франка

13544400,00

1057

Національний університет "Львівська політехніка"

18976700,00

2549

Українська академія друкарства

477200,00

2786

Національний лісотехнічний університет України

984800,00

1889

Львівська національна академія мистецтв

414200,00

8508

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

655900,00

1393

Інститут фізичної оптики ім. О. Г. Влоха МОН України

3090500,00

1852

Львівський державний університет фізичної культури

36680000

4863

Природний заповідник "Розточчя"

1981700,00

 

Львівський інститут економіки і туризму

0,00

16275

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

5497100,00

17271

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

297500,00

16042

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

2562700,00

1297

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

20703400,00

1204

Одеський національний політехнічний університет

1760900,00

1287

Одеська державна академія будівництва і архітектури

892700,00

14953

Одеська національна академія харчових технологій

2745900,00

14940

Одеський державний екологічний університет

3361900,00

1375

Одеський національний економічний університет

1453500,00

1167

Національний університет "Одеська морська академія"

100900,00

1275

Одеський національний морський університет

957400,00

3200

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса)

514200,00

3324

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини

4826000,00

3252

Національний університет "Одеська юридична академія"

1363100,00

10090

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

214200,00

1341

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

1979800,00

12580

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

214200,00

5954

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

308700,00

9727

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

884300,00

8150

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

917100,00

 

Полтавська державна аграрна академія

223100,00

13871

Національний університет водного господарства та природокористування

1647600,00

15208

Рівненський державний гуманітарний університет

359900,00

5402

Національний університет "Острозька академія"

879100,00

5677

Сумський державний університет

8440300,00

6485

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

150000,00

13724

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

0,00

4451

Тернопільський національний економічний університет

2016100,00

8829

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2366200,00

5650

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

103920000

9680

Інститут іоносфери

3122300,00

1533

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

48431900,00

4225

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

21385200,00

3658

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

1904500,00

5108

Харківський національний університет радіоелектроніки

6693500,00

5142

Харківський національний університет будівництва і архітектури

300900,00

1001

Харківська національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

1643000,00

1151

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

1949800,00

10377

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого

1378000,00

12241

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

813900,00

3135

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

200000,00

4199

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

11973100,00

3639

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

485000,00

9705

Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України

1172200,00

4613

Харківський державний університет харчування і торгівлі

1357800,00

5567

Харківська державна академія фізичної культури

80800,00

11596

Український державний університет залізничного транспорту

1136700,00

 

Харківська державна зооветеринарна академія

0,00

 

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

200000,00

1194

Херсонський національний технічний університет

2676400,00

120

Херсонський державний університет

828800,00

1555

Херсонська морська академія

811200,00

12059

Хмельницький національний університет

4388100,00

13720

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

500000,00

 

Подільський державний аграрно-технічний університет

0,00

612

Черкаський державний технологічний університет

1122900,00

4420

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

480400,00

1494

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

2150600,00

7831

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

9748400,00

5750

Інститут термоелектрики НАН та МОН України

3756800,00

6996

Чернігівський національний технологічний університет

959000,00

6970

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

375800,00

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

0,00

7646

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

214200,00

13853

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

26399700,00

11361

Національний транспортний університет

2875500,00

13535

Київський національний університет будівництва і архітектури

7587100,00

3551

Київський національний університет технологій та дизайну

4690100,00

13768

Національний університет харчових технологій

4836600,00

16380

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

2624900,00

13777

Національний авіаційний університет

14835300,00

13601

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

3744700,00

16438

Київський національний лінгвістичний університет

1106000,00

16398

Київський національний торговельно-економічний університет

3695800,00

12288

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

4162200,00

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту

1466000,00

 

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

214300,00

88743

Науково-дослідний інститут українознавства

4518900,00

13546

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2779400,00

13510

Національний університет фізичного виховання та спорту України

5233300,00

86638

Державний університет телекомунікацій

214200,00

16289

Національний університет біоресурсів і природокористування України

21608900,00

15910

ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція"

630200,00

55146

ВП НУБіП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"

1075300,00

 

ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта"

0,00

 

Університет банківської справи

1490000,00

9356

Білоцерківський національний аграрний університет

214200,00

2055

Вінницький національний аграрний університет

214200,00

213

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

1216500,00

272

Житомирський національний агроекологічний університет

414200,00

52

Львівський національний аграрний університет

414200,00

2642

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

414200,00

18287

Миколаївський національний аграрний університет

830900,00

5656

Сумський національний аграрний університет

614200,00

2221

Таврійський державний агротехнологічний університет

214200,00

3904

Уманський національний університет садівництва

520900,00

17361

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

214200,00

13880

Науково-дослідницький інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

2738400,00

63712

Державна наукова установа "Державний центр інноваційних біотехнологій"

3076000,00

 

Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації"

9194600,00

5463

Державне підприємство "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій"

320400,00

4344

Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

19938400,00

 

Таврійський національний університет імені В І. Вернадського

200000,00

ВСЬОГО

 

490173700,00

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
10 лютого 2017 року N 198

Обсяги фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання на 2017 рік

КПКВ - 2201040 - "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень"

гривень

N з/п

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна сума

79388

Криворізький національний університет

75000,00

4276

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

73000,00

4270

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

618000,00

1061

Львівський національний університет імені Івана Франка

4004100,00

16275

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

85000,00

1297

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

1950000,00

9680

Інститут іоносфери НАН України та МОН України

690000,00

1533

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

1322000,00

4225

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

2234600,00

5108

Харківський національний університет радіоелектроніки

233000,00

4199

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

290000,00

7831

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

781000,00

13853

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

71800,00

13777

Національний авіаційний університет

975000,00

13880

Науково-дослідницький інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

628100,00

12955

Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації"

290000,00

3904

Уманський національний університет садівництва

580000,00

52

Львівський національний аграрний університет

29400,00

14785

Подільський державний аграрно-технічний університет

198000,00

ВСЬОГО

 

15128000,00

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
10 лютого 2017 року N 198

Обсяги фінансової підтримки досліджень і розробок, грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, передплати доступу до електронних наукових баз даних, виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням на 2017 рік

КПКВ - 2201040 - "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень"

гривень

N з/п

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна сума

85388

Міністерство освіти і науки України

79028200,00

ВСЬОГО

 

79028200,00

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.