МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 грудня 2016 року N 459

Про внесення змін до Положення про Хорольський ботанічний сад

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Унести зміни до Положення про Хорольський ботанічний сад, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18 жовтня 2011 року N 395, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
18 жовтня 2011 року N 395
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
від 05 грудня 2016 року N 459)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ХОРОЛЬСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Хорольський ботанічний сад (далі - Ботанічний сад) створений відповідно до Указу Президента України від 11.12.2009 N 1041 "Про створення Хорольського ботанічного саду", є об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Ботанічний сад розташований на території міста Хорол Полтавської області.

Ботанічний сад є базою для науково-дослідної роботи, навчального процесу для студентів біолого-екологічних спеціальностей та просвітницько-виховної роботи серед молоді та населення регіону.

1.2. Ботанічний сад є бюджетною, неприбутковою, науково-дослідною природоохоронною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Ботанічний сад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Ботанічний сад має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку, та бланки.

1.4. Ботанічний сад віднесено до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди).

1.5. Ботанічний сад у своїй діяльності керується Конституцією України, Лісовим та Водним кодексами України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації території Хорольського ботанічного саду (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Ботанічного саду визначаються у цьому Положенні.

1.6. Загальна площа Ботанічного саду становить 18 гектарів земель, які вилучаються в установленому порядку, та надаються Ботанічному саду в постійне користування.

1.7. Ділянки землі з усіма природними ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського використання і надаються Ботанічному саду в постійне користування у порядку, встановленому законодавством.

1.8. Право Ботанічного саду на постійне користування земельними ділянками оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження".

1.9. Межі земельних ділянок, що перебувають у користуванні Ботанічного саду встановлюються в натурі (на місцевості) та закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про межі, цільове призначення, оцінку, угіддя земельних ділянок, що перебувають у користуванні Ботанічного саду, та про обмеження в їх використанні вносяться до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку.

1.10. На території Ботанічного саду у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

1.11. Юридична та поштова адреса Ботанічного саду: вул. Кременчуцька, 5-а, м. Хорол, Полтавська область, 37800.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Ботанічний сад створено з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи.

2.2. Основними завданнями Ботанічного саду є:

збереження, вивчення, акліматизація, розмноження в штучних і природних умовах та поповнення ботанічних колекцій рослин, особливо рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення;

збагачення біорізноманіття України шляхом введення в культуру інтродукованих видів, впровадження у зелене будівництво та сільськогосподарське виробництво нових високопродуктивних і стійких видів рослин;

догляд та утримання колекційних фондів і експозиційних ділянок, реконструкція насаджень;

проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з інтродукції та акліматизації, розмноження та ефективне використання рослин місцевої і світової флори;

ведення навчальної, освітньо-виховної та просвітницької роботи в сфері біології, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури.

3. УПРАВЛІННЯ БОТАНІЧНИМ САДОМ

3.1. Управління Ботанічним садом здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).

3.2. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Мінприроди.

3.3. Адміністрація Ботанічного саду розробляє:

структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає на затвердження в установленому порядку до Мінприроди;

плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Мінприроди.

3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт на території Ботанічного саду адміністрація має право в установленому порядку:

створювати основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці тощо) і допоміжні підрозділи;

здійснювати будівництво адміністративних, лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, ліній електропередач, прокладання телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж;

надавати платні послуги згідно із законодавством;

публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом;

отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;

здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

До затвердження Проекту організації території проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення Ботанічного саду та цього Положення.

3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Ботанічний сад завдань, у тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Ботанічним садом державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Ботанічного саду тощо.

3.6. Повноваження директора Ботанічного саду:

здійснює керівництво роботою адміністрації Парку та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2 Розділу 2 "Мета створення і завдання" Положення;

представляє Ботанічний сад в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, а також на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;

розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Ботанічного саду у порядку, встановленому законодавством;

відповідає за результати діяльності перед Мінприроди;

видає у межах своєї компетенції накази та доручення;

укладає господарські, цивільно-правові договори/угоди, трудові договори (контракти);

визначає функціональні обов'язки працівників Ботанічного саду;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.7. Директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора та головного бухгалтера за погодженням із Мінприроди. Керівника юридичної служби (у разі відсутності юридичної служби - юрисконсульта) за погодженням з юридичною службою Мінприроди.

Директор Ботанічного саду визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) відповідно до Закону України "Про відпустки" за погодженням з Мінприроди.

Директор Ботанічного саду погоджує свої відрядження:

закордонні - письмово з заступником Міністра екології та природних ресурсів, який відповідно до розподілу функціональних повноважень здійснює спрямування, координацію та контролює діяльність Департаменту з питань заповідної справи Мінприроди;

в межах України - у телефонному режимі з Директором департаменту з питань заповідної справи Мінприроди.

Мінприроди проводить атестацію директора Ботанічного саду відповідно до вимог законодавства України.

Директор Ботанічного саду організовує проведення атестації інших працівників керівного складу Ботанічного саду відповідно до вимог законодавства України.

3.8. У разі відсутності директора (відпустка, хвороба, відрядження тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника директора Ботанічного саду з наукової роботи.

3.9. Кадри наукових працівників Ботанічного саду, інженерно-технічних та інших штатних працівників комплектуються згідно з вимогами законодавства.

3.10. Для розв'язання наукових або науково-технічних проблем у Ботанічному саду створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад та напрями діяльності затверджуються Мінприроди в установленому порядку.

3.11. Ботанічний сад використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або трудовим договором. Трудовий колектив складають усі працівники Ботанічного саду. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Ботанічний сад може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними відповідні цивільно-правові договори у встановленому порядку.

3.12. Ботанічний сад створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

3.13. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації Ботанічного саду між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.

4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ

4.1. Територія Ботанічного саду ураховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної, проектно-планувальної та проектної документації.

4.2. Для забезпечення додержання необхідного режиму охорони та ефективного використання території Ботанічного саду проводиться зонування та виділяються наступні функціональні зони відповідно до цього Положення та Проекту організації його території:

експозиційна зона, відвідування дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією Ботанічного саду;

наукова зона, до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники Ботанічного саду під час виконання ними службових обов'язків, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації Ботанічного саду;

адміністративно-господарська зона, на якій розміщуються адміністративно-господарські та виробничі приміщення, спеціальне устаткування та обладнання, відвідування якої здійснюється у відповідності до порядку, установленого адміністрацією Ботанічного саду.

4.3. На території Ботанічного саду забороняється будь-яка діяльність, не пов'язана з виконанням покладених на нього завдань, і яка загрожує збереженню колекцій рослин і природної флори, а саме:

будівництво споруд, шляхів, трубопроводів, мереж електропередач та інших комунікацій, які не пов'язані з діяльністю Ботанічного саду;

будь-які роботи, що зможуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території;

будь-які дії, що можуть завдати шкоди колекції рослин;

збір або знищення окремих рослин, їх квітів та плодів, будь-яке пошкодження дерев та чагарників, газонів, квітників, будівель;

проїзд на територію Ботанічного саду без дозволу адміністрації;

проведення спортивних тренувань або змагань, розміщення атракціонів та інших будівель і споруд;

влаштування місць відпочинку (за виключенням спеціально відведених місць та проведення організованих екскурсій), розведення вогнищ;

забруднення та засмічення території Ботанічного саду.

4.4. Створення нових експозицій, колекцій, формування ландшафтних груп, посадка та пересадка рослин виконуються за рішенням НТР Ботанічного саду та згідно з Проектом організації території.

4.5. Проведення будівництва та інших заходів на території Ботанічного саду, необхідних для забезпечення діяльності Ботанічного саду, відбувається відповідно до Проекту організації території.

4.6. Охорона колекцій Ботанічного саду включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання рослинного світу, відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

4.7. Використання природних ресурсів на території Ботанічного саду здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території Ботанічного саду та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Ботанічного саду під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Ботанічного саду здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

5. ОХОРОНА БОТАНІЧНОГО САДУ

5.1. Охорона території Ботанічного саду покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Ботанічного саду (далі - служба держохорони) очолює директор Ботанічного саду, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Управління службою держохорони здійснює Мінприроди.

5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та природних об'єктів на території Ботанічного саду;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду.

5.5. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.

5.6. Підприємства, організації та установи, розташовані на території Ботанічного саду та в суміжній зоні, провадять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Ботанічного саду.

5.7. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

5.8. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду, визначаються в установленому порядку.

5.9. Державний контроль за додержанням режиму Ботанічного саду здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

5.10. Громадський контроль за додержанням режиму території Ботанічного саду здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

6. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень на території Ботанічного саду спрямовано на створення колекцій рослин рідкісних та типових видів місцевої і світової флори, їх вивчення та ефективне господарське використання в умовах Середнього Придніпров'я, відповідно до законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 N 414 (Положення N 414), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за N 1444/27889, та інших нормативно-правових актів.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Ботанічного саду визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються НАН України та Мінприроди.

6.3. Наукові дослідження у Ботанічному саду проводяться за такими напрямами:

розробка наукових основ фітоіндикації екологічного стану урбанізованих територій та оптимізації техногенного середовища;

проведення інтродукції і акліматизації рослин природної та культурної флори з метою збереження біологічного різноманіття, збагачення і використання рослинних ресурсів;

розробка наукових основ охорони фітогенофонду в індустріальних регіонах Правобережного Придніпров'я;

розробка наукових основ фітодизайну промислових територій та об'єктів міської забудови;

вивчення антропогенних змін біогеоценотичного покриву Середнього Придніпров'я, розробки заходів щодо його поліпшення;

вивчення фізіолого-біохімічних та анатомо-морфологічних особливостей інтродуцентів до дії екологічних факторів;

розробка наукових основ розмноження та відтворення в культурі цінних видів, заходів з підвищення життєздатності інтродуцентів.

6.4. Для проведення наукових досліджень у Ботанічному саду:

закладаються і поповнюються колекції, створюються експериментальні ділянки, спеціальні експозиції, гербарій;

проводяться експедиції для вивчення рослин і поповнення колекційних фондів;

здійснюється обмін, продаж і купівля насіння, живих рослин у різних установах, організаціях;

проводяться наукові, науково-практичні конференції, наради, семінари тощо;

готуються до видання у встановленому порядку наукові праці, науково-популярна література, каталоги насіння рослин, путівники, буклети та інші праці, пов'язані з науково-дослідною роботою і популяризацією діяльності Ботанічного саду;

розробляються прогнози в галузі біології та екології, проводяться ботанічні та екологічні експертизи;

створюються умови для здійснення підготовки наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру, стажування спільно з відповідними кафедрами вищих навчальних закладів.

6.5. Ботанічний сад має право:

брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Ботанічного саду.

6.6. Наукові дослідження на території Ботанічного саду можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Ботанічного саду.

6.7. Координацію проведення наукових досліджень на території Ботанічного саду здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, НАН України разом з Мінприроди.

6.8. Ботанічний сад є центром організації екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення людей до збереження природної спадщини. Для цього використовуються колекції живих рослин Ботанічного саду, створюються експозиції, публікується науково-популярна література, путівники, буклети та інші видання, проводяться виступи в пресі, на радіо і телебаченні тощо.

6.9. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Ботанічного саду.

7. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА

7.1. Ботанічний сад забезпечує організацію екологічної освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини, відповідно вимог законодавства.

Ботанічний сад є базою для навчання студентів вищих учбових закладів, коледжів, ліцеїв та шкіл, слухачів курсів підвищення кваліфікації тощо.

Ботанічний сад проводить екологічну освітньо-виховну роботу серед населення з метою формування у нього екологічного світогляду, підвищення екологічної культури, поширення екологічних та природоохоронних знань. Для цього використовуються колекції живих рослин, створюються спеціальні експозиції, музеї природи, прокладаються екологічні стежки, видається науково-популярна література, путівники, буклети та інші видання, організуються школи, проводяться тематичні лекції, виступи в пресі, на радіо і телебаченні.

7.2. Навчально-виховна робота учбових закладів на території Ботанічного саду проводиться на основі відповідних угод.

8. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Фінансування заходів для утримання Ботанічного саду здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

8.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є спеціальними коштами Ботанічного саду і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Ботанічного саду і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в установленому порядку.

8.3. Матеріально-технічне забезпечення Ботанічного саду здійснюється в установленому порядку.

8.4. Адміністрація Ботанічного саду може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку. Ботанічний сад самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.

8.5. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що затверджується Мінприроди.

8.6. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Ботанічний сад може подавати запити про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

8.7. Отримані Ботанічним садом доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

8.8. Доходи (прибутки) Ботанічного саду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Ботанічного саду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

9. МАЙНО БОТАНІЧНОГО САДУ

9.1. Майно Ботанічного саду складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Ботанічного саду.

9.2. Майно Ботанічного саду є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Ботанічний сад володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

9.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

9.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Ботанічним садом тільки в порядку, передбаченому законодавством.

9.5. Ботанічний сад має право за погодженням з Мінприроди здавати в установленому порядку в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення за цільовим призначенням на вигідних для Ботанічного саду умовах.

9.6. Збитки, заподіяні Ботанічному саду внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

10. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

10.1. Мінприроди здійснює контроль за діяльністю Ботанічного саду у порядку, встановленому законодавством.

10.2. Ботанічний сад звітує про свою діяльність перед Мінприроди та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

10.3. Ботанічний сад веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, квартальну, фінансову, річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку.

10.4. Директор та головний бухгалтер Ботанічного саду несуть відповідальність відповідно до законодавства за правильність та достовірність бухгалтерського та оперативного обліку, періодичної, квартальної, річної та статистичної звітності, а також за збереження фінансової документації.

11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Ботанічний сад є членом Міжнародної асоціації ботанічних садів і бере участь в міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження біологічного різноманіття, використання світового флористичного запасу для інтродукції шляхом обміну рослинним матеріалом, а також сприяє розвитку ботанічних садів та обміну науковою інформацією.

Співробітники Ботанічного саду беруть участь у проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експедицій, наукових робіт, видавничій діяльності, в розробці міжнародних наукових та науково-технічних програм тощо.

11.2. Ботанічний сад може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.

12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ БОТАНІЧНОГО САДУ

12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Ботанічного саду проводиться відповідно до законодавства.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ

13.1. Припинення діяльності адміністрації Ботанічного саду проводиться відповідно до вимог та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.2. У разі припинення діяльності адміністрації Ботанічного саду майно та кошти, що залишаються після здійснення передбачених законодавством України розрахунків, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям державної форми власності відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Директор Департаменту
з питань заповідної справи

І. Б. Іваненко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.