ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 09.03.2017 р. N 550

Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки

З метою реалізації в місті Житомирі державної політики у сфері охорони здоров'я, відповідно до статей 26, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 N 36 (Програма N 36), та викласти її в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
09.03.2017 N 550

Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Назва Програми

Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження міського голови від 02.07.2015 N 374 "Про затвердження заходів"

4.

Головний розробник Програми

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

5.

Співрозробник Програми

Комунальні заклади охорони здоров'я

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради, комунальні заклади охорони здоров'я

7.

Співвиконавці програми

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради, комунальні заклади охорони здоров'я, департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

8.

Термін реалізації програми

2016 - 2017 роки

9.

Мета Програми

Вдосконалення організації надання медичної допомоги населенню м. Житомир, сприяння належному санітарному та епідемічному стану міського середовища

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: (тис. грн)

655329,5

в тому числі:

 

- коштів міського бюджету

98180,2

- коштів державного бюджету

508026,85

- кошти обласного бюджету

300,0

 

- інші кошти

19892,2

11.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:
- збільшити частку пацієнтів, що проліковані на первинному рівні медичної допомоги;
- наблизити первинну медичну допомогу до тих, хто її потребує;
- покращити рівень забезпеченості лікарів первинної ланки необхідними діагностичними приладами;
- підвищити якість лікувально-діагностичного процесу та зменшити час перебування пацієнтів у приймальних відділеннях лікарень;
- впорядкувати попередній запис пацієнтів до лікарів;
- забезпечити пільгові категорії громадян життєво необхідними ліками та спеціальними продуктами дієтичного харчування;
- забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови для перебування пацієнтів та роботи медичних працівників в закладах охорони здоров'я;
- збільшити кількість малоінвазивних оперативних втручань;
- зменшити середню тривалість перебування хворих хірургічного профілю на стаціонарному лікуванні;
- збільшити кількість жінок, обстежених за допомогою кольпоскопів тощо;
- зменшення популяції безпритульних тварин у місті Житомирі тощо

12.

Ключові показники ефективності

річні витрати на охорону здоров'я на одного мешканця міста Житомира;
- показник материнської смертності;
- показник післяопераційної летальності

Програма розроблена відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, а саме:

- Конституції України;

- Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я України";

- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закону України "Про охорону дитинства";

- Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб";

- Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ";

- Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз";

- Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" (Закон N 1708-VII);

- Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки" (Програма N 5451-VI);

- Указу Президента України "Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020" (від 12.01.2015 N 5/2015) (Указ N 5/2015);

- розпорядження Кабінету Міністрів від 31.10.2011 N 1164-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної Програми "Здоров'я 2020: Український вимір" (Розпорядження N 1164-р);

- постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

На сьогодні в Україні однією з найактуальніших є проблема забезпечення населення якісними медичними послугами та життєво необхідними лікарськими засобами. Розвиток галузі охорони здоров'я є надзвичайно важливим явищем. Зниження рівня надання медичної допомоги загрожує зростанням соціального напруження та виникнення різноманітних соціальних конфліктів.

Відсутність можливості утримувати стару модель охорони здоров'я в нових економічних умовах призвела до виникнення цілої низки проблем:

- низька частка первинної медико-санітарної допомоги в загальному комплексі допомоги, що надається населенню; виконання функції первинної допомоги на вторинному, а іноді і третинному рівні;

- недостатній рівень співфінансування галузі з інших джерел (страхових кампаній, від надання платних послуг, впровадження госпрозрахунку тощо);

- існування неформальних (тіньових) платежів населення за медичні послуги.

Упродовж багатьох років на надання медичної допомоги населенню спрямовується лише 40 % коштів від потреби, що, зважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення, є вкрай недостатнім.

Незадовільне матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я гальмує впровадження сучасних медичних технологій. Найбільш уразливими в цьому плані є приймальні відділення лікарень, оскільки виконання лабораторних досліджень в рутинний спосіб та нестача необхідного обладнання призводять до збільшення часу, необхідного для встановлення правильного діагнозу та вирішення подальшої долі пацієнта.

У суспільстві зберігається споживче ставлення населення до власного здоров'я, не формується відповідальність і мотивація щодо його збереження та зміцнення. Особливою загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров'я і спосіб життя найбільш перспективних у віковому аспекті категорій населення - дітей і молоді.

Погіршення стану здоров'я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, відсутність економічних важелів заохочення людей до збереження власного здоров'я призводять до об'єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку мають надати заклади охорони здоров'я.

Розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням житомирян якісною медичною допомогою, перш за все первинною, потребує розробки та реалізації міської програми розвитку охорони здоров'я.

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я, покращення якості діагностичного процесу та медичних послуг перш за все на первинній ланці та у приймальних відділеннях стаціонарів, сприяння належному санітарному та епідемічному стану міського середовища.

IV. Обґрунтування шляхів розв'язання проблеми та джерел фінансування Програми

Розв'язання проблем можливе шляхом запровадження комплексного підходу та виконання наступних завдань:

• створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги;

• забезпечення лікарів первинного рівня медичної допомоги необхідним інструментарієм;

• впровадження заходів заохочення лікарів первинного рівня медичної допомоги;

• впровадження сучасних технологій організації медичного обслуговування населення;

• проведення реконструкції приймальних відділень, оснащення їх сучасною діагностичною апаратурою та лабораторним обладнанням;

• сприяння реалізації прав пільгових категорій громадян на забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами та спеціальними продуктами дієтичного харчування;

• створення безпечних і комфортних умов перебування пацієнтів та роботи персоналу в закладах охорони здоров'я, забезпечення їх доступності для маломобільних груп населення.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

За роками виконання (тис. грн.)

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2016 рік

Прогнозований обсяг на 2017 рік

Обсяг ресурсів, всього, в тому числі:

249179,68

406149,84

655329,5

Державний бюджет

204539,02

332418,1

536957,1

Обласний бюджет

300,0

-

300,0

Міський бюджет

44340,66

53839,5

98180,2

Інші джерела

-

19892,2

19892,2

Всього:

249179,68

406149,84

655329,5

Завдання і заходи Програми наведені в додатку до Програми.

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- збільшити частку пацієнтів, що проліковані на первинному рівні медичної допомоги;

- наблизити первинну медичну допомогу до тих, хто її потребує;

- покращити рівень забезпеченості лікарів первинної ланки необхідними діагностичними приладами;

- підвищити якість лікувально-діагностичного процесу та зменшити час перебування пацієнтів у приймальних відділеннях лікарень;

- впорядкувати попередній запис пацієнтів до лікарів;

- забезпечити пільгові категорії громадян життєво необхідними ліками та спеціальними продуктами дієтичного харчування;

- забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови для перебування пацієнтів та роботи медичних працівників в закладах охорони здоров'я;

- збільшити кількість малоінвазивних оперативних втручань;

- зменшити середню тривалість перебування хворих хірургічного профілю на стаціонарному лікуванні;

- збільшити кількість жінок, обстежених за допомогою кольпоскопів тощо;

- зменшення популяції безпритульних тварин у місті Житомирі тощо.

з/п

Назва показника

Од. виміру

Етапи виконання програми

2016 р.

2017 р.

I. Показники затрат

l.

Кількість структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які потребують впровадження попереднього електронного запису до лікарів.

од.

6

5

2.

Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, які потребують забезпечення імуносупресорами

осіб

8

9

3.

Кількість пацієнтів, хворих на фенілкетонурію, віком до 14 років, які потребують забезпечення спеціальними продуктами дієтичного харчування

осіб

11

11

4.

Кількість аналізаторів, необхідних для лабораторій приймальних відділень міських лікарень

од.

11

-

5.

Кількість безпритульних тварин, які потребують проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин

особини

 

2563

II. Показники продукту

1.

Кількість структурних підрозділів закладів охорони, в яких планується впровадження попереднього електронного запису до лікарів

од.

1

2

2.

Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких планується забезпечити імуносупресорами

осіб

8

9

3.

Кількість пацієнтів, хворих на фенілкетонурію, віком до 14 років, яких планується забезпечити спеціальними продуктами дієтичного харчування

осіб

11

11

4.

Кількість аналізаторів, що планується придбати для лабораторій приймальних відділень міських лікарень

од.

11

-

5.

Кількість безпритульних тварин, з якими планується провести заходи з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин

особини

 

2563

III. Показники ефективності Програми

1.

Середній обсяг видатків на забезпечення одного хворого - реципієнта органів препаратами імунодепресантами

тис. грн.

123,25

172,944

2.

Середній обсяг видатків на забезпечення однієї дитини, хворої на фенілкетонурію, спеціальними продуктами дієтичного харчування

тис. грн.

62,7

124,68

3.

Середня вартість одиниці аналізатора

тис. грн.

121,8

-

4.

Динаміка часу, витраченого на проведення лабораторних аналізів для хворого, який потрапляє у приймальне відділення лікарні

хв.

120

80

5.

Середній обсяг видатків на проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин на одну особину

грн.

 

393,94

IV. Показники якості програми

1.

Питома вага структурних підрозділів міських закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено попередній електронний запис до лікарів

%

16,7

40

2.

Питома вага пацієнтів - реципієнтів органів, що забезпечені імунодепресантами, до загальної кількості пацієнтів, що потребують такого лікування

%

100

100

3.

Питома вага дітей віком до 14 років, хворих на фенілкетонурію, які забезпечені спеціальними продуктами дієтичного харчування, до загальної кількості що потребують такого харчування

%

100

100

4.

Питома вага кількості аналізаторів, що придбані, до загальної потреби

%

100

100

5.

Питома вага розходжень первинного та остаточного діагнозів (за рік)

%

14

12

6.

Питома вага кількості безпритульних тварин, до яких застосовано заходи з проведення відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин, до загальної потреби

%

 

100

VI. Строки виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити упродовж 2016 - 2017 років.

8. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та управлінням охорони здоров'я міської ради.

Управління охорони здоров'я міської ради щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом місяця подає департаменту економічного розвитку інформацію про стан та результати виконання програми.

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку охорони здоров'я на 2016 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяг фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

2016

2017

Всього

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

1. Відокремлення первинного рівня надання медичної допомоги

1.1. Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

50,0

 

50,00

0,00

Підвищення кількості пацієнтів, які отримали належну медичну допомогу на первинному рівні

2. Впровадження заохочувальних заходів для лікарів та сестер медичних центрів ПМСД, амбулаторно-поліклінічної служби

2.1. Придбання проїзних квитків для медичного персоналу центрів ПМСД, амбулаторно-поліклінічної служби

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

473,9

473,90

473,90

473,90

Забезпечення безкоштовного проїзду медичних працівників у громадському транспорті (відшкодування витрат на проїзд медичного персоналу до хворих)

Міський бюджет

231,42

 

 

231,42

231,42

3. Профілактика поширення гіпертонічної хвороби

3.1. Участь у реалізації соціально інформаційних проектів "Профілактика і контроль гіпертонії - запорука здоров'я нації" тощо шляхом виділення міського гранту

2017

УОЗ ЖМР

Міський бюджет

 

90,0

 

90,00

0,00

Підвищення обізнаності населення з питань гіпертонічної хвороби, поступове зниження смертності від ускладнень гіпертонічної хвороби

4. Забезпечення господарського утримання закладів охорони здоров'я

4.1. Здійснення додаткового фінансування комунальних закладів охорони здоров'я для повного забезпечення дезінфікуючими засобами, лікарськими засобами, витратними матеріалами та малоцінним інвентарем; забезпечення лікарськими засобами пацієнтів - інвалідів I категорії з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при лікуванні у спеціалізованих палатах КУ ЦМЛ N 1 м. Житомира

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

9608,5

9608,50

9608,50

9608,50

Забезпечення доступності медичної допомоги для населення, перш за все у приймальних відділеннях та тих структурних підрозділах, які надають невідкладну медичну допомогу, а також лікування інвалідів I категорії з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у спеціалізованих палатах КУЦМЛ N 1

Міський бюджет

6630,00

 

 

6630,00

6630,00

4.2. Забезпечення оплати праці працівників міських закладів охорони здоров'я

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

156168,85

252922,0

183910,20

409090,9

340079,1

Забезпечення оплати праці працівників міських закладів охорони здоров'я

Міський бюджет

14969,9

 

 

14969,90

14969,90

Недопущення заборгованості по оплаті праці працівникам медичної галузі міста

4.3. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв міських закладів охорони здоров'я

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

17182,06

 

 

17182,06

17182,06

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв, сталої роботи міських закладів охорони здоров'я

Міський бюджет

 

27661,3

27661,30

27661,30

27661,30

4.4. Забезпечення міських закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, виробами медичного призначення тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

6708,61

7486,4

7486,40

14195,01

14195,01

Забезпечення лікувально-діагностичного процесу у міських закладах охорони здоров'я (проведення лабораторних, рентгенологічних та інших обстежень, лікувальних процедур тощо)

Міський бюджет

 

250,0

483,01

250,00

483,01

4.5. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних), обладнання і предметів довгострокового користування тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

3265,00

3658,5

3658,50

6923,50

6923,50

Належне адміністративно-господарське та санітарне утримання закладів охорони здоров'я

Міський бюджет

903,09

750,0

807,90

1653,09

1710,99

4.6. Забезпечення міських закладів охорони здоров'я продуктами харчування тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

2922,62

3321,6

3321,60

6244,22

6244,22

Забезпечення харчуванням пацієнтів, які перебувають на лікуванні у міських закладах охорони здоров'я

4.7. Забезпечення міських закладів охорони здоров'я у видатках на відрядження працівників

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

248,22

253,4

253,40

501,62

501,62

Сприяння підвищенню кваліфікації медичних працівників, у тому числі в закладах післядипломної освіти

Міський бюджет

 

100,0

 

100,00

0,00

4.8 Забезпечення видатків на державне обов'язкове особисте страхування відповідно до законодавства

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

18,0

 

18,00

0,00

Здійснення обов'язкового особистого страхування на випадок медичної аварії тощо

4.9. Підготовка (перепідготовка) кадрів, підвищення кваліфікації працівників міських закладів охорони здоров'я тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

76,8

 

76,80

0,00

Навчання відповідальних за пожежну безпеку, навчання з охорони праці, з цивільного захисту, електробезпеки, ліфтерів тощо

Державний бюджет

5,28

11,9

11,90

17,18

17,18

4.10. Забезпечення відшкодування міськими закладами охорони здоров'я пільгових пенсій згідно чинного законодавства

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ

Державний бюджет

628,70

1087,3

1087,30

1716,00

1716,00

Виконання вимог законодавства щодо відшкодування міськими закладами охорони здоров'я пільгових пенсій

5. Забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами та інш.

5.1. Забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

986,00

 

 

986,00

986,00

Підвищення тривалості та якості життя пацієнтів з пересадженими органами, попередження відторгнення трансплантованих органів

Державний бюджет

 

1556,5

1556,5

1556,5

1556,5

5.2. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, спеціальними продуктами дієтичного харчування (у разі відсутності централізованого забезпечення за поставками МОЗ України)

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

1371,5

1371,50

1371,50

1371,50

Запобігання розвитку розумової відсталості у дітей, хворих на фенілкетонурію, сприяння їх повноцінної адаптації у суспільство

Міський бюджет

689,73

 

 

689,73

689,73

5.3. Забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами; безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення; забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

2050,39

6455,8

6455,75

8506,14

8506,14

Безперебійне забезпечення лікувального процесу пацієнтів пільгових категорій населення, заходів з профілактики інфекційних захворювань, попередження ускладнень хронічних захворювань, підвищення якості життя хворих та осіб з обмеженими функціональними можливостями тощо відповідно до вимог чинного законодавства

Міський бюджет

2638,06

60,0

165,22

2698,06

2803,28

5.4. Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення згідно чинного законодавства

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

1109,5

 

1109,50

0,00

Надання послуг з протезування зубів пільговим категоріям населення згідно чинного законодавства

Державний бюджет

409,30

465,0

465,00

874,30

874,30

5.5. Реабілітація учасників АТО

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

 

100,00

0,00

100,00

Покращення стану здоров'я учасників АТО

6. Юридичне оформлення земельних ділянок, на яких розташовані заклади охорони здоров'я

6.1. Виготовлення документації із землеустрою, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, реєстрація у відповідних державних органах

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

31,42

 

 

31,42

31,42

Приведення документації у відповідність до вимог чинного законодавства

7. Підготовка міських медичних закладів до осінньо-зимового періоду

7.1. Промивка (гідрохімічне очищення) систем опалення в приміщеннях закладів охорони здоров'я (при наявності експертних висновків відповідних організацій) тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

330,0

330,00

330,00

330,00

Забезпечення оптимального температурного режиму в приміщеннях лікарні у зимовий період

Міський бюджет

190,00

 

 

190,00

190,00

8. Окремі заходи у системі охорони здоров'я. (Забезпечення медичного патронажу незахищених верств населення тощо)

8.1. Підтримка функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР

Міський бюджет

 

 

160,00

0,00

160,00

Отримання незахищеними верствами населення послуг патронажного медичного супроводу тощо

8.2. Оплата послуг патронажного медичного супроводу тощо

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР

Міський бюджет

 

 

 

0,00

0,00

9. Впровадження сучасних технологій організації медичного та іншого документообігу

9.1. Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

677,52

2450,0

2450,00

3127,52

3127,52

Забезпечення можливості електронного попереднього запису до лікарів у закладах охорони здоров'я, поступовий перехід на ведення медичної, статистичної, бухгалтерської документації в електронному вигляді

10. Забезпечення гідного нагляду за інкурабельними пацієнтами в термінальній стадії хвороби

10.1. Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м Житомирі, у т. ч. виготовлення ПКД

2016 - 2017

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

50,00

2000,0

200,00

2050,00

250,00

Підвищення якості життя, полегшення страждань невиліковних хворих

11. Впровадження заходів з контролю за використанням енергоносіїв

11.1. Придбання та встановлення приладів обліку тепла, електроенергії та води, засобів дистанційної передачі даних обліку тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

1064,95

613,60

 

1678,55

1064,95

Здійсненим моніторингу, обліку, аналізу витрат на енергоносії, економне витрачання коштів на енергоносії в ЗОЗ

11.2. Реконструкція комерційного вузла обліку газу в теплогенераторній КУ Житомирська міська дитяча стоматологічна поліклініка за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 11

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

25,15

 

 

25,15

25,15

Забезпечення безперебійного процесу теплопостання у закладі охорони здоров'я, у якому перебувають діти

12. Будівництво автономних джерел електроживлення - попередження ймовірних надзвичайних ситуацій

12.1. Будівництво автономного джерела електроживлення на пологовий корпус стаціонару КУ ЦМЛ N 1 в м. Житомирі

2016 - 2017

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

1401,20

 

 

1401,20

1401,20

Забезпечення безперебійного енергоживлення медичного обладнання на випадок відсутності централізованого постачання електричної енергії

12.2. Будівництво автономного джерела електроживлення на хірургічний корпус КУ ЦМЛ N 2 в м. Житомирі

2016

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

742,90

 

 

742,90

742,90

Забезпечення безперебійного енергоживлення медичного обладнання на випадок відсутності централізованого постачання електричної енергії

13. Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій будівель та приміщень закладів охорони здоров'я

13.1. Капітальний ремонт філії дитячої поліклініки КУ "ЦЦМЛ" по вул. М. Рибалка, 6 в м. Житомирі (вул Тараса Бульби-Боровця)

2016

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

162,7

 

 

162,69

162,69

Завершення будівельних робіт, розпочатих в 2015 році на об'єкті, забезпечення відповідності стану приміщень санітарним нормам

13.2. Капітальний ремонт філії дитячої поліклініки N 1 по вул. Черняховського, 129-в м. Житомирі (вул. Чуднівська)

2016

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР

Міський бюджет

359,1

 

 

359,06

359,06

Приведення приміщень у відповідність до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти

13.3. Капітальний ремонт приміщень КУ Житомирської міської дитячої стоматологічної поліклініки по майдану Перемоги, 11 в м. Житомирі

2016

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

 

 

 

0,00

0,00

Приведення приміщень до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти внутрішніх водопровідної та каналізаційної мереж

13.4. Реконструкція приміщення за адресою вул. Героїв Десантників, 23 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря

2016

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

1507,21

113,2

216,30

1620,41

1723,51

Забезпечення доступності первинної медичної допомоги для населення

13.5. Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ N 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77

2016 - 2017

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

40,00

1152,0

1152,00

1192,00

1192,00

Забезпечення доступності медичної допомоги для населення

13.6. Реконструкція приміщення за адресою вул. Корольова, 46 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря

2016

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

1424,24

 

 

1424,24

1424,24

Забезпечення доступності медичної допомоги для населення

13.7. Капітальний ремонт з утепленням фасадів та заміною вікон на металопластикові конструкції філії дитячої поліклініки по вул. Л. Українки, 4

2016

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

290,9

 

 

290,86

290,86

Приведення приміщень до санітарних норм, зменшення втрат за комунальні послуги

13.8. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові конструкції філії дитячої поліклініки Богунського району по проспекту Миру, 11 в м. Житомирі

2016

УОЗ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

335,19

 

 

335,19

335,19

Приведення приміщень до санітарних норм, зменшення витрат за комунальні послуги

13.9. "Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ N 1 по вул. Бердичівська, 70, м. Житомир"

2016 - 2017

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

200,00

2506,5

 

2706,50

200,00

Приведення приміщень у відповідність до санітарних норм приміщень, запобігання потраплянню атмосферних опадів та руйнуванню конструкцій покрівлі та будівлі та зменшення витрат на поточні ремонти, укріплення стін і фундаменту

13.10. Капітальний ремонт приміщення КУ ЦМЛ N 2 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77

2016

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Обласний бюджет

300,00

 

 

300,00

300,00

Забезпечення доступності первинної медичної допомоги для населення

13.11. Капітальний ремонт приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка N 2" за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2017

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

 

800,0

60,00

800,00

60,00

Передача частини приміщення під амбулаторію сімейного лікаря. Забезпечення доступності медичної допомоги для населення

13.12. Капітальний ремонт підвального приміщення харчоблоку (складські приміщення, овочесховище) в стаціонарі КУ ЦМЛ N 2 за адресою: вул. Романа Шухевича, 2-а в м. Житомирі

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

49,0

 

49,00

0,00

Приведення приміщень до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти

13.13. Капітальний ремонт дверей в боксах гаражу КУ ЦМЛ N 2 за адресою: вул. Романа Шухевича, 2-а в м. Житомирі

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

4,9

 

4,90

0,00

Впровадження енергозберігаючих заходів

13.14. Капітальний ремонт частини приміщення терапевтичного корпусу КУ ЦМЛ N 2 за адресою вул. Романа Шухевича, 2-а в м. Житомирі

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

36,8

 

36,80

0,00

Приведення приміщень терапевтичного корпусу у відповідність до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти

13.15. Капітальний ремонт пральні КУ ЦМЛ N 2 за адресою: вул. Р. Шухевича, 2-а в м. Житомирі

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

45,5

 

45,50

0,00

Приведення приміщень до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти

13.16. Капітальний ремонт об'єктів КУ ЦДМЛ (в т. ч. виготовлення ПКД), а саме:

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

 

 

5688,95

1116,85

Приведення приміщень відділень стаціонару та поліклініки Центральної дитячої міської лікарні до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти, впорядкування прилеглої території лікарні

Капітальний ремонт ЛОР відділення стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

26,93

982,9

982,9

Капітальний ремонт асфальтного покриття території стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

29,56

 

 

Капітальний ремонт педіатричного відділення стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

37,71

1208,1

 

Капітальний ремонт з утепленням фасадів дитячої поліклініки N 1 КУ ЦДМЛ по вул. С. Ріхтера, 23 в м. Житомирі тощо

39,80

3364,0

 

13.17. Реконструкція інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 по вул. В. Бердичівська. 70 (в т. ч. виготовлення ПКД) на об'єктах:
- реконструкція покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70;
- реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70;
- реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70;
на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3 %

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

5000,0

 

5000,00

0,00

 

Міський бюджет

 

200,0

200,00

200,00

200,00

Приведення приміщень будівлі, зведеної у XIX сторіччі, в якій розташоване інфекційне відділення, до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти, оплату енергоносіїв

13.18. Капітальний ремонт травмо-урологічного корпусу (в т. ч. виготовлення ПКД):
- Капітальний районі покрівлі травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня N 1 м. Житомира, за адресою: вул. В. Бердичівська, 70
- Капітальний ремонт санітарно-технічних систем та опалення травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня N 1 м. Житомира, за адресою: вул. В. Бердичівська, 70
- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня N 1 м. Житомира, за адресою: вул. В. Бердичівська, 70

2017

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗЖМР

Міський бюджет

 

150,0

150,00

150,00

150,00

Виготовлення ПКД на роботи з капітального ремонту. Приведення приміщень стаціонару до санітарних норм, зменшення втрат на поточні ремонти, впорядкування прилеглої території лікарні

13.19. Капітальний ремонт неврологічного відділення КУ Центральна міська лікарня N 1 м. Житомира, за адресою: вул. З. Бердичівська, 70 (в т. ч. виготовлення ПКД)

2017

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

 

2378,2

 

2378,20

 

 

14. Забезпечення доступності споруд для маломобільних груп населення

14.1. Реконструкція туалетної кімнати для маломобільних груп населення в поліклініці КУ ЦМЛ N 2 по вул. Л. Українки, 16 в м. Житомирі

2016

УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР

Міський бюджет

90,00

 

 

90,00

90,00

Забезпечення гарантованого права безперешкодного життєвого середовища маломобільним групам населення

14.2. Капітальний ремонт санвузла поліклініки N 1 ЦМЛ N 1 для забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення за адресою: вул. В. Бердичівська, 32 в м. Житомирі

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЦМЛ N 1

Міський бюджет

 

347,61

347,61

347,61

347,61

Забезпечення гарантованого права безперешкодного життєвого середовища маломобільним групам населення

14.3. Капітальний ремонт оглядового кабінету поліклініки N 1 ЦМЛ N 1 для забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення за адресою: вул. В. Бердичівська, 32 в м. Житомирі

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЦМЛ N 1

Міський бюджет

 

87,42

87,42

87,42

87,42

Забезпечення гарантованого права безперешкодного життєвого середовища маломобільним групам населення

14.4. Ремонт пандусів та облаштування зовнішніх сходів приміщень КУ ЦМЛ N 2

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЦМЛ N 2

Міський бюджет

 

50,0

50,00

50,00

50,00

Забезпечення доступності служб поліклініки ЦМЛ N 2 для маломобільних груп населення

15. Покращення матеріально-технічної бази міських лікувально-профілактичних установ

15.1. Придбання медичного обладнання для КУ ЦМЛ N 1 (відеоколоноскоп тощо)

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

1888,97

 

 

1888,97

1888,97

Забезпечення лікувальних закладів сучасним медичним обладнанням, оновлення морально та фізично зношеного обладнання та покращення якості надання медичних послуг

15.2. Придбання медичного обладнання для КУ ЦМЛ N 2 (фібро гастроскоп з відеосистемою, УЗД система з датчиками тощо)

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

1500,00

 

 

1500,00

1500,00

Забезпечення лікувальних закладів сучасним медичним обладнанням, оновлення морально та фізично зношеного обладнання та покращення якості надання медичних послуг

15.3. Придбання медичного обладнання для КУ ЦДМЛ (УЗД апарат, рентгенівський тощо)

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

1816,40

215,0

215,00

2031,40

2031,40

Забезпечення лікувальних закладів сучасним медичним обладнанням, оновлення морально та фізично зношеного обладнання та покращення якості надання медичних послуг

15.4. Капітальний ремонт комплексу рентгенівського діагностичного КРДЦ-Альфа КУ ЦМЛ N 2

2016

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

289,21

 

 

289,21

289,21

Забезпечення безперебійної роботи рентген-діагностичного обладнання

15.5. Придбання транспортних засобів для закладів охорони здоров'я м. Житомира

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

400,0

 

400,00

0,00

Створення умов для транспортування осіб з ознаками алкогольного сп'яніння та покращення якості надання медичних послуг

15.6. Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я м. Житомира на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3 %

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

20000,00

 

20000,00

0,00

Забезпечення лікувальних закладів сучасним медичним обладнанням для збільшення обсягу малоінвазивних оперативних втручань, впровадження нових сучасних медичних технологій

Міський бюджет

 

600,00

 

600,00

0,00

15.7. Придбання медичного та іншого обладнання, інструментарію тощо для міської дитячої стоматологічної поліклініки

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

742,0

 

742,00

0,00

Оновлення застарілого, морально та фізично зношеного стоматологічного обладнання для покращення якості надання стоматологічних послуг дітям

16. Покращення матеріально-технічної бази міських стоматологічних поліклінік з метою впровадження госпрозрахунку

16.1. Придбання медичного та іншого обладнання тощо для міських стоматологічних поліклінік

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

1500,00

 

 

1500,00

1500,00

Забезпечення міських стоматологічних поліклінік сучасним медичним обладнанням, оновлення морально та фізично зношеного обладнання, покращення якості надання стоматологічних послуг

17. Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

17.1. Внесок до статутного капіталу КП "Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"

2016

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП

Міський бюджет

173,60

 

 

173,60

173,60

Проведення капітального ремонту для перенесення зуботехнічної лабораторії з метою оптимізації використання приміщень підприємства, зменшення витрат на оплату комунальних послуг

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП

Міський бюджет

 

40,000

80,00

40,00

80,00

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі будівлі КП "Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"

17.2. Внесок до статутного капіталу КП "Аптека N 127 ЖМР"

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП

Міський бюджет

 

130,0

130,00

130,00

130,00

Проведення підготовчих робіт для організації виготовлення лікарських засобів за індивідуальними прописами

17.3. Внесок до статутного капіталу КП "Фармація"

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП

Міський бюджет

 

100,0

100,00

100,00

100,00

Реконструкція приміщень з подальшим розширенням аптечної мережі КП "Фармація"

18. Забезпечення охорони об'єктів закладів охорони здоров'я

18.1. Встановлення та наладка засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження та подальша оплата послуг тощо

2016 - 2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

283,60

 

 

283,60

283,60

Охорона об'єктів, що перебувають на балансі міських закладів охорони здоров'я та розташовані на окремих віддалених територіях, попередження крадіжок майна

Державний бюджет

 

892,4

892,40

892,40

892,40

19. Реалізація проекту "Невідкладна медична допомога" - капітальний ремонт приміщення, заміна обладнання, оптимізація ефективності роботи медичних закладів: комунальні установи "Центральна міська лікарня N 1", "Центральна міська лікарня N 2", "Центральна дитяча міська лікарня"

19.1. Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій приміщень лікарень (приймальних відділень)

2016 - 2017

УОЗ ЖМР ЦДМЛ (2016 р.)

Міський бюджет

376,30

40,0

 

416,30

376,30

Розмежування потоків хворих, відокремлення пацієнтів у різних станах важкості

ЦМЛ N 1 (2017 р.)

Державний бюджет

400,00

 

 

400,00

400,00

19.2. Придбання/заміна обладнання і предметів довгострокового користування для приймальних та інших відділень (гематологічні аналізатори, біохімічні аналізатори, аналізатори кислотно-лужного стану та електролітів крові, аналізатори сечі, мікроскопи, сухо повітряні термостати, електро кардіографи, кардіомонітори монітори пацієнта, дефібрилятори, електрокардіостимулятори, рентген апарати, апарати ультразвукової діагностики, ехоенцефалографи, спірометри, апарати штучної вентиляції легень, наркозно-дихальні апарати, ларингоскопи, електровідсмоктувачі, небулайзери, портативні кисневі балони, пульсоксиметри, інкубатори для новонароджених, реанімаційні системи, візків та нош для транспортування пацієнтів з надмірною вагою, комп'ютери, багатофункціональні пристрої, відеоендоскопічна система, електрохірургічний апарат, відеоколькоскоп, інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії глибоконедоношених тощо) на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3 %

2016

УОЗ ЖМР ЦМЛ N 1 ЦМЛ N 2

Міський бюджет

738,00

 

 

738,00

738,00

Скорочення часу, що витрачається на проведення досліджень крові, сечі, інших біологічних рідин; своєчасне встановлення діагнозу серцевої патології, надання невідкладної допомоги у разі зупинки або фатального порушення електричної діяльності серця, моніторинг діяльності серцево-судинної системи; проведення діагностичних досліджень тяжкохворим пацієнтам безпосередньо у приймальному відділенні; відновлення прохідності дихальних шляхів, забезпечення штучної вентиляції легенів; контрольоване введення лікарських засобів, безперервне забезпечення киснем пацієнтів у важкому стані, в тому числі при транспортуванні; успішна реанімація, інтенсивна терапія немовлят, які народились у важкому стані, зручне переміщення пацієнтів, які за станом здоров'я не в змозі пересуватися самостійно; ведення електронного реєстру пацієнтів, які потрапляють до приймальних відділень, тощо

ЦДМЛ

Державний бюджет

14550,00

 

 

14550,00

14550,00

20. Реалізація проекту "Розвиток медичних послуг з підтримки материнства та дитинства у м. Житомирі"

20.1. Проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетувань, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо якості медичних послуг тощо

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет. Міський бюджет

 

196,0

 

196,00

0,00

Виявлення недоліків в роботі пологової служби, жіночих консультацій, первинної мережі щодо збереження репродуктивного здоров'я жінок, та визначення шляхів покращення цього напрямку роботи, проведення навчання персоналу тощо

20.2. Придбання медичного обладнання тощо (на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3 %)

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

6712,70

 

6712,70

0,00

Забезпечення лікувальних установ сучасним медичним обладнанням, оновлення морально та фізично зношеного обладнання, покращення якості надання медичних послуг жінкам та новонародженим дітям

Міський бюджет

 

201,30

 

201,30

0,00

21. Реалізація проекту "Протидія поширенню онкологічних захворювань"

21.1. Проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетувань, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів тощо щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

196,0

196,0

196,0

196,0

Виявлення недоліків в роботі лікувальних закладів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань та визначення шляхів покращення цього напрямку роботи, проведення навчання персоналу з метою підвищення рівня знань в питаннях виявлення та діагностування онкологічної патології на ранніх стадіях

21.2. Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо (на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3 %)

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Державний бюджет

 

10810,70

 

10810,7

0,0

 

Міський бюджет

 

324,30

 

324,3

0,0

Створення умов для своєчасної діагностики новоутворень у пацієнтів

22. Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарно-епідемічному стану міського середовища

22.1. Створення матеріально-технічної бази КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради (придбання комп'ютерної та офісної техніки, програмного забезпечення тощо)

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП "Центр захисту тварин" ЖМР

Міський бюджет

 

40,0

40,0

40,0

40,0

Організація та забезпечення стабільної адміністративної діяльності підприємства

22.2. Створення ветеринарної клініки та кабінету функціональної діагностики (придбання аналізаторів, міскроскопів, медичних препаратів тощо)

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП "Центр захисту тварин" ЖМР

Міський бюджет

 

397,0

397,0

397,0

397,0

Забезпечення умов для надання повного спектру ветеринарних послуг та подальшого фінансового забезпечення підприємства

22.3. Заходи щодо належного поводження з безпритульними та домашніми тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП "Центр захисту тварин" ЖМР

Міський бюджет

 

1009,66

1009,66

1009,66

1009,66

Регулювання чисельності безпритульних тварин

22.4. Придбання мікрочіпів та сканерів в рамках реалізації проекту бюджету участі по проектній пропозиції "Зменшення кількості безпритульних собак у Житомирі"

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, КП "Центр захисту тварин" ЖМР

Міський бюджет

 

503,0

503,0

503,0

503,0

Забезпечення обліку, реєстрації та електронної ідентифікації безпритульних та домашніх тварин

23. Покращити теплотехнічні характеристики будівель закладів охорони здоров'я шляхом реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира" (НЕФКО)

23.1. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі пологового відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

2017

УКБ

Інші кошти (кошти фонду Е5Р)

 

8718,5

 

8718,5

0,0

Скорочення споживання енергоресурсів

Авторський нагляд, технагляд

Міський бюджет

 

 

187,5

 

187,5

23.2. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі терапевтичного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

2017

УКБ

Інші кошти (кошти фонду Е5Р)

 

5449,9

 

5449,9

0,0

Скорочення споживання енергоресурсів

Авторський нагляд, технагляд

Міський бюджет

 

 

117,2

 

117,2

23.3. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі травматологічного та урологічного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м Житомир, В. Бердичівська, 70

2017

УКБ

Інші кошти (кошти фонду Е5Р)

 

3551,3

 

3551,3

0,0

Скорочення споживання енергоресурсів

Авторський нагляд, технагляд

Міський бюджет

 

 

76,4

 

76,4

23.4. Капітальний ремонт (Енергоефективна термосанація) будівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ N 1 за адресою: м. Житомир, В. Бердичівська, 70

2017

УКБ

нші кошти (кошти фонду Е5Р)

 

2172,5

 

2172,5

0,0

Скорочення споживання енергоресурсів

Авторський нагляд, технагляд

Міський бюджет

 

 

46,7

 

46,7

24. Інформувати населення щодо поводження з медичними препаратами, термін придатності яких закінчився

24.1. Проведення інформаційних кампаній щодо утилізації медичних препаратів, у яких закінчився термін придатності

2017

УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ

Міський бюджет

 

0,0

20,0

0,0

20,0

Обізнаність населення щодо поводження з медичними препаратами, термін придатності яких закінчився

ВСЬОГО

 

 

 

 

249179,68

406149,84

259274,86

655329,5

508454,5

 

в т. ч. ДБ

в т. ч. ДБ

в т. ч. ДБ

в т. ч. ДБ

в т. ч. ДБ

204539,02

332418,1

220882,9

536957,1

425421,9

в т. ч. міський бюджет

в т. ч. міський бюджет

в т. ч. міський бюджет

в т. ч. міський бюджет

в т. ч. міський бюджет

44340,66

53839,5

38392,0

98180,2

82732,6

субвенція з обласного бюджету
300,00

 

 

субвенція з обласного бюджету
300,00

субвенція з обласного бюджету
300,00

 

Інші кошти (кошти фонду Е5Р)

Інші кошти (кошти фонду Е5Р)

Інші кошти (кошти фонду Е5Р)

Інші кошти (кошти фонду Е5Р)

 

19892,20

0,00

19892,20

0,00

 

Начальник управління охорони
здоров'я міської ради

М. О. Місюрова

Секретар міської ради

Н. М. Чиж


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.