ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 січня 2017 року N 9

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснено розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення" (далі - проект постанови) та документи, що надані до нього листом Державної служби України з питань праці від 25.11.2016 року N 11759/1/4.3-ДП-16.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено:

як вбачається з доданих до проекту постанови документів, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" від 28.12.2014 N 77-III, який набрав чинності 01.01.2015 року, внесено зміни до частини другої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 N 877-V (далі - Закон N 877).

Вказаними змінами передбачено, що Закон N 877 не поширюється на відносини, які виникають під час проведення заходів контролю органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Для врегулювання даного питання розробник пропонує затвердити Порядок здійснення державного нагляду та контролю та додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (далі - проект Порядку).

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений у запропонованій редакції та потребує доопрацювання з урахуванням наступних зауважень.

У абзаці другому пункту 1 проекту Порядку зазначено, що цей Порядок розроблено з дотриманням норм конвенцій Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, Кодексу законів про працю України, законів України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Положення про Державну службу з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 96 (Постанова N 96) (із змінами).

Натомість, жоден із вищевказаних законодавчих актів не містить законодавчих підстав для розроблення Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Разом з тим, Служба звертає увагу розробника, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України зазначено, що орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дана норма, що відповідно до частини третьої статті 8 Конституції України є нормою прямої дії, була імплементована в статтю 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), у якій зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Тобто будь-які повноваження центрального органу виконавчої влади, а також способи їх реалізації мають бути визначені та закріплені на законодавчому рівні.

Отже, розробнику необхідно спочатку ініціювати внесення зміни до відповідних законів України.

Зазначене, у свою чергу, порушує вимоги статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) в частині викладення положень регуляторного акті у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, прийняття проекту постанови здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Законом про регуляторну політику принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу ДРС листами Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України" від 16.12.2016 N 4777, ГС "Національної Асамблеї України" від 27.12.2016 N 42, Громадська рада при Державній регуляторній службі України від 23.12.2016 N 104 та від 26.12.2016 N 105, Інтернет Асоціації України від 26.12.2016 N 215 надійшли зауваження до проекту постанови (копії додаються).

Акцентуємо увагу розробника, то відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що на сьогодні є передчасним розроблення проекту Порядку, оскільки діючими нормами законодавчих актів про працю не урегульовані вимоги щодо здійснення контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Таким чином, проектом постанови порушується принцип передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, який визначено статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Крім того, розробником не дотримано вимог статті 5 зазначеного вище Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Враховуючи викладене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення".

Додаток: 21 арк.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.