НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.08.2012

м. Київ

N 428


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2012 р. за N 1571/21883

Про затвердження Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 23.07.2009 N 1607

Відповідно до статей 18, 20, 66 Закону України "Про телекомунікації", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067 (Положення N 1067/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 23 липня 2009 року N 1607 "Про затвердження Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв'язку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2009 року за N 736/16752.

3. Департаменту зв'язку та Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Г. А. Резніков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
23.08.2012 N 428

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2012 р. за N 1571/21883


ПРАВИЛА
надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають умови надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку (далі - ККЕ) операторів, провайдерів телекомунікацій іншим суб'єктам господарювання для власних потреб або надання телекомунікаційних послуг.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

бронювання місця в ККЕ - послуга постачальника, яка полягає у закріпленні за замовником місця в каналі ККЕ для подальшого використання згідно з виданими технічними умовами (далі - ТУ) до дати надання місця в каналі ККЕ;

використання ККЕ - послуга постачальника з надання права замовнику на договірних умовах користуватись місцем у каналі ККЕ;

вільна ємність ККЕ - вільна площа каналу/каналів ККЕ, яка не зарезервована/заброньована, доступна до використання і не передбачена оператором, провайдером телекомунікацій для використання в найближчі дванадцять місяців;

ділянка ККЕ - частина ККЕ між двома або більше оглядовими пристроями, двома адресами, розгалужувальною муфтою та адресою, двома розгалужувальними муфтами;

заміна кабелю - заміна наявного кабелю електрозв'язку замовника на інший кабель таких самих або інших діаметра й довжини на ділянках ККЕ, визначених попереднім робочим проектом;

замовник - суб'єкт господарювання, який отримує у постачальника на договірних засадах послуги з надання в користування ККЕ;

кабельний ввід - спеціально обладнане приміщення вводу кабелів (шахта), що розміщується в підвальному (цокольному) приміщенні, а в будинках без підвалу - на першому поверсі з улаштуванням приямка;

надання місця в каналі ККЕ - послуга постачальника, яка полягає у наданні замовнику місця в каналі/каналах ККЕ з метою прокладання кабелю замовника;

надання в користування ККЕ - забезпечення можливості прокладання кабелів електрозв'язку в каналах ККЕ шляхом виконання комплексу організаційно-технічних заходів з метою взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж для власних потреб та/або надання телекомунікаційних послуг, що включає в себе надання послуг замовнику з:

розробки та видачі ТУ;

погодження робочого проекту;

технічного нагляду постачальником ККЕ;

бронювання місця в ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ;

використання ККЕ;

планові експлуатаційні роботи - ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування, метою яких є відтворення первинного стану колодязів, блоків каналів ККЕ та кабелів електрозв'язку, в тому числі заміна існуючих кабелів, прокладених замовниками у ККЕ;

погодження робочого проекту - комплекс робіт, що проводиться постачальником з метою визначення відповідності розробленої проектної документації вимогам чинних нормативних документів та виданим ТУ;

позапланові експлуатаційні роботи - відновлювальні ремонтні роботи, пов'язані з ліквідацією аварій кабелів електрозв'язку замовників, колодязів, каналів/блоків каналів ККЕ;

постачальник - оператор, провайдер телекомунікацій, який є власником (володільцем) ККЕ і на договірних умовах надає в користування кабельну каналізацію електрозв'язку замовникам для власних потреб або надання телекомунікаційних послуг;

пошкодження ККЕ - стан ККЕ, коли має місце відхилення від нормативного стану, яке створює передумови для аварії на телекомунікаційній мережі;

робочий день - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством;

робочий час - період, встановлений законодавством чи трудовим договором відповідно до законодавства, протягом якого працівник постачальника відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки;

резервування місця в ККЕ - гарантування постачальником протягом строку до шістдесяти днів наявності вільної ємності ККЕ для можливості прокладання замовником кабелю електрозв'язку згідно з виданими ТУ. Відлік зазначеного строку здійснюється з дати видачі ТУ замовнику;

розробка та видача ТУ - комплекс робіт з підготовки та видачі вихідних даних постачальником для виконання замовником проектних робіт на прокладання кабелів електрозв'язку в каналах ККЕ;

технічний нагляд - послуга постачальника, яка полягає у здійсненні представником (інспектором) постачальника технічного нагляду за роботою замовника або виконавця робіт у ККЕ при прокладанні, демонтажі та при обслуговуванні кабелів електрозв'язку.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про телекомунікації".

II. Надання запитів про можливість надання в користування ККЕ

2.1. Для встановлення можливості надання в користування ККЕ замовник має право звернутися до постачальника із запитом про можливість надання в користування ККЕ (далі - запит).

У запиті заявником зазначаються:

найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

адреси об'єктів замовника, між якими планується прокладання кабелів (із зазначенням типу, марки та зовнішнього діаметра кабелів) в ККЕ.

Запит подається виключно для прокладання одного кабелю на одній ділянці ККЕ.

2.2. Постачальник розглядає подані запити, при цьому здійснює перевірку повноти наданої у запиті інформації без стягнення за це оплати та у разі виявлення недоліків протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту письмово повідомляє про це замовника.

У строк до п'яти робочих днів, починаючи з дати подачі замовником запиту або отримання від замовника необхідної інформації, постачальник зобов'язаний:

2.2.1. За умови наявності вільної ємності ККЕ надати відповідь щодо можливості надання в користування ККЕ та одночасно надати банківські реквізити постачальника на оплату послуги з розробки та видачі ТУ.

2.2.2. За умови відсутності вільної ємності ККЕ:

а) запропонувати іншу можливу альтернативну пропозицію на базі своїх ресурсів;

б) запропонувати строк не більше одного року для проведення за рахунок постачальника розширення існуючої ККЕ на замовленому напрямку.

2.2.3. Відмовити у видачі ТУ із зазначенням причин відмови згідно з пунктом 2.3 цього розділу.

2.3. Постачальник має право відмовити замовнику у видачі ТУ в разі:

2.3.1. Відмови замовника від пропозиції постачальника провести розширення ККЕ за рахунок постачальника на замовленому напрямку у запропонований строк.

2.3.2. Наявності простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування ККЕ, надані даним постачальником.

2.4. Якщо замовник погодився на іншу альтернативну пропозицію, він повинен подати постачальнику остаточний запит у строк, який не перевищує семи робочих днів з дня отримання представлених постачальником пропозицій.

2.5. У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо можливості надання в користування ККЕ та оплати замовником послуги з розробки та видачі ТУ постачальник у строк до десяти робочих днів, починаючи з дати отримання підтвердження оплати послуги з розробки та видачі ТУ, надає замовнику:

ТУ, на підставі яких замовник розробляє або замовляє розробку робочого проекту;

відомості про осіб, які мають право від імені постачальника ККЕ погодити робочий проект, та про особу, відповідальну за зв'язки із замовником;

проект договору про надання в користування ККЕ.

2.6. ТУ на прокладання кабелів вважаються дійсними протягом одного року з дня видачі за умови своєчасного укладання договору про надання в користування ККЕ відповідно до пункту 3.2 розділу III цих Правил.

Якщо замовник не погодив робочий проект відповідно до виданих ТУ протягом строку їх дії та не звернувся за його продовженням, зазначені ТУ вважаються такими, що втратили чинність.

Повторне отримання ТУ здійснюється замовником відповідно до пунктів 2.1, 2.2 цього розділу.

2.7. Робочий проект прокладання та монтажу кабелю електрозв'язку має відповідати вимогам чинних у сфері телекомунікацій норм і стандартів.

Робочий проект подається на погодження постачальнику не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії ТУ.

2.8. Постачальник протягом семи робочих днів перевіряє оформлення робочого проекту на відповідність вимогам чинних нормативних документів та виданим ТУ. У разі виявлення недоліків письмово інформує про це замовника протягом трьох робочих днів з наданням переліку таких недоліків. Якщо зауваження до робочого проекту не надані замовнику в письмовій формі, робочий проект вважається погодженим.

Замовник усуває виявлені недоліки та надає робочий проект постачальнику на повторний розгляд.

Якщо робочий проект відповідає вимогам чинних нормативних документів та виданим ТУ, постачальник зобов'язаний його погодити.

Якщо робочий проект не погоджено, постачальник у письмовій формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані підстави для відмови.

При повторному розгляді проектної документації висунення будь-яких нових зауважень з боку постачальника, крім наданих раніше, не допускається.

Постачальник зобов'язаний погодити або письмово повідомити замовника про відмову в погодженні робочого проекту протягом десяти робочих днів з дня отримання доопрацьованого робочого проекту.

2.9. У разі заміни кабелів замовника в ККЕ постачальника з демонтажем раніше прокладеного кабелю замовником сплачуються такі послуги:

2.9.1. При заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель такого самого типу, діаметру та довжини - послуга з технічного нагляду постачальника ККЕ.

2.9.2. При заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель іншого типу, меншого діаметру, тієї самої або меншої довжини:

а) послуга з погодження робочого проекту;

б) послуга з технічного нагляду постачальника ККЕ.

2.9.3. При заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель меншої довжини такого самого діаметру:

а) послуга з погодження робочого проекту;

б) послуга з технічного нагляду постачальника ККЕ.

2.9.4. При заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель більшого діаметру такої самої чи меншої довжини:

а) послуга з розробки та видачі ТУ;

б) послуга з погодження робочого проекту;

в) послуга з технічного нагляду постачальника ККЕ;

г) послуга з надання місця в каналі ККЕ.

2.9.5 Послуга з надання місця в каналі ККЕ сплачується у розмірі різниці між вартістю послуги надання місця в ККЕ кабелю, що прокладається, та вартістю послуги надання місця в ККЕ кабелю, що демонтується, на дату надання послуги.

III. Вимоги до договорів про надання в користування ККЕ

3.1. Договір про надання в користування ККЕ повинен відповідати нормам чинного законодавства та містити:

3.1.1. Технічні характеристики (інформацію про кількість, діаметр та довжину кабелю, кількість каналів тощо), умови та строк бронювання місця в ККЕ, технічного нагляду власником ККЕ, надання місця в ККЕ та використання ККЕ.

3.1.2. Зобов'язання сторін щодо дотримання вимог з експлуатації та обслуговування технічних засобів, інженерних об'єктів та виробничих споруд, які прокладаються в ККЕ.

3.1.3. Порядок проведення планових та позапланових експлуатаційних робіт у ККЕ.

3.1.4. Порядок розрахунків за надання в користування ККЕ.

3.1.5. Порядок вивільнення ресурсів у ККЕ (демонтаж кабелю).

3.1.6. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору.

3.1.7. Процедуру врегулювання спорів.

3.1.8. Строк дії та умови розірвання договору.

Постачальнику забороняється включати до договору умови, які передбачають покладання робіт на замовника, зокрема: ремонт чи дообладнання замовником колодязів, блоків каналів ККЕ, які призводять до витрат, пов'язаних з цими роботами, а також вимоги, які передбачають передачу прокладених замовником кабелів електрозв'язку на баланс власника ККЕ.

Будь-які зміни, що вносяться до договору про надання в користування ККЕ, оформлюються як додаткові угоди до договору.

3.2. Строк дії договору на користування ККЕ має бути не менше трьох років.

Сторони зобов'язані попередити одна одну про розірвання договору про надання в користування ККЕ не менше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії договору.

Якщо сторони договору не повідомили одна одну про розірвання договору, договір вважається продовженим на один рік або на строк, обумовлений у договорі.

Договір має бути укладеним до закінчення максимального строку резервування. У разі неукладання договору з вини замовника у зазначений строк ТУ втрачають чинність.

IV. Досудове врегулювання спорів

4.1. Досудове врегулювання спорів між замовником та постачальником, які виникають на будь-яких етапах укладення та виконання договору, вирішується шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Консультації та переговори проводяться уповноваженими представниками замовника та постачальника ККЕ після попереднього повідомлення однієї зі сторін про ініціювання проведення переговорів.

4.2. Якщо за результатами переговорів з'ясовано, що сторони не можуть дійти згоди щодо укладення чи виконання договору, позиції сторін оформлюються у вигляді протоколу розбіжностей. Кожна зі сторін може направити протокол розбіжностей разом із заявою про врегулювання спору в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ). За результатами розгляду заяви НКРЗІ надає сторонам рекомендації щодо досудового врегулювання спору.

4.3. У разі неможливості досудового врегулювання спору між сторонами шляхом переговорів або відповідно до пункту 4.2 цього розділу спір вирішується в судовому порядку.

V. Допуск до ККЕ

5.1. Постачальник надає замовнику допуск до ККЕ відповідно до умов, визначених у договорі.

5.2. Для отримання допуску на проведення монтажних робіт згідно з робочим проектом замовник повинен письмово звернутись до постачальника.

У зверненні замовника визначаються ділянка (ділянки) ККЕ, на якій (яких) планується виконання робіт відповідно до робочого проекту, та строки проведення цих робіт.

До звернення додаються:

перелік осіб, які будуть проводити роботи на ділянці ККЕ;

гарантійний лист замовника щодо залучення підрядної організації до виконання будівельних робіт (у разі залучення);

технологічна карта або графік виконання робіт;

копія погодженого робочого проекту;

реквізити договору про надання в користування ККЕ;

копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, або копії договору з підрядною організацією, яка має таку ліцензію.

Постачальник протягом трьох робочих днів з дня реєстрації звернення перевіряє надані документи, проводить обстеження технічного стану ККЕ і організовує здачу замовнику (підряднику) ККЕ на ділянці (ділянках), на якій (яких) планується виконання робіт, з оформленням відповідного акта, в якому визначається дійсний стан ККЕ на зазначених ділянках. У разі неможливості виконання робіт з прокладання кабелю актом визначаються порядок і строк усунення дефектів.

Після усунення дефектів складається відповідний акт приймання-передачі ділянки ККЕ.

Оплата за послугу бронювання ККЕ не стягується до усунення дефектів.

Замовник проводить оплату за технічний нагляд постачальником ККЕ відповідно до умов договору.

На наступний робочий день після здійснення оплати замовником за технічний нагляд постачальник надає допуск на проведення монтажних робіт у ККЕ, після чого замовнику (підряднику) забезпечується доступ до ККЕ в присутності інспектора з технічного нагляду постачальника.

5.3. Замовник (підрядник) зобов'язаний провести монтаж кабелів згідно з робочим проектом.

Монтажні роботи можуть бути виконані замовником/підрядником лише під наглядом інспектора з технічного нагляду постачальника.

5.4. Прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Планові експлуатаційні роботи можуть виконуватися в кабельній каналізації замовником або підрядником, що діє від його імені, лише під наглядом інспектора з технічного нагляду постачальника.

У повідомленні, яке надсилається замовником за три робочих дні до початку планових експлуатаційних робіт, вказуються запланований обсяг та приблизний час проведення робіт.

5.6. Про позапланові експлуатаційні роботи замовник зобов'язаний сповістити постачальника телефоном із подальшим письмовим підтвердженням до кінця наступного робочого дня.

У повідомленні вказується час початку проведення позапланових експлуатаційних робіт.

На підставі повідомлення постачальник зобов'язаний надати замовнику допуск до ККЕ з часу початку проведення позапланових експлуатаційних робіт, вказаних замовником, та забезпечити технічний нагляд за проведенням відповідних робіт до повного завершення їх виконання.

Кожного разу після завершення замовником позапланових експлуатаційних робіт сторони підтверджують виконання робіт відповідним актом приймання виконаних робіт, підписаним сторонами.

Факт відмови в підписанні акта приймання виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується в акті, при цьому вказується причина відмови.

5.7. У разі виявлення однією зі сторін пошкодження ККЕ, яке впливає або може вплинути на технічний стан кабелів електрозв'язку, сторони зобов'язані негайно повідомити одна одну про виявлений факт та підтвердити повідомлення офіційним листом.

Упродовж трьох робочих днів з дати отримання однією зі сторін повідомлення щодо пошкодження ККЕ сторони зобов'язані скласти в двох примірниках та підписати акт визначення технічного стану ККЕ. Факт відмови в підписанні зазначеного акта будь-якою зі сторін фіксується в акті з вказівкою причин відмови.

Пошкодження кабельної каналізації мають бути усунені постачальником протягом чотирнадцяти робочих днів з дати підписання акта про визначення технічного стану ККЕ, а у разі появи небезпеки аварії - негайно після отримання постачальником відповідного повідомлення.

Якщо усунення пошкодження ККЕ потребує погодження з третіми сторонами, відлік строку усунення пошкодження розпочинається з дати отримання таких погоджень.

Якщо усунення пошкодження ККЕ неможливе або потребує більше тридцяти діб на усунення пошкоджень, постачальник повинен розглянути питання про надання альтернативної траси прокладання кабелю з наданням відповідних ТУ. При цьому оплата послуг з надання місця в каналі ККЕ та з погодження робочого проекту не здійснюється.

5.8. Вивільнення ресурсів зайнятої ККЕ відбувається у разі розірвання договору про надання в користування ККЕ або закінчення строку його дії.

Замовник зобов'язаний демонтувати кабелі електрозв'язку протягом двадцяти робочих днів з дня розірвання договору або закінчення строку його дії, якщо договором не визначено інше.

У разі якщо замовник не проведе демонтування кабелів електрозв'язку у вищевказані строки, постачальник має право демонтувати з ККЕ кабелі електрозв'язку замовника за власний рахунок та на ризик замовника з відшкодуванням збитків відповідно до законодавства.

У разі якщо на день припинення договору між замовником та постачальником має місце спір, демонтаж та видалення кабелю із ККЕ забороняється до вирішення спору у встановленому законодавством порядку.

VI. Умови розрахунків та оплати наданих послуг

6.1. За надані постачальником послуги з надання в користування ККЕ замовник здійснює їх оплату згідно з договором про надання в користування ККЕ.

6.2. НКРЗІ встановлює тарифи на надання в користування ККЕ, які включають в себе надання послуг замовнику з:

розробки та видачі ТУ;

погодження робочого проекту;

технічного нагляду постачальником ККЕ;

бронювання місця в ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ;

використання ККЕ.

6.3. Тарифи на надання в користування ККЕ застосовуються постачальниками, які надають в користування належну їм ККЕ, з дня набрання ними чинності або внесення змін до них.

 

Директор Департаменту зв'язку

В. Гресько 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.