МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2018

м. Київ

N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2018 р. за N 274/31726

Про затвердження Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до пункту 15 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225, з метою впорядкування організації забезпечення і експлуатації інженерного майна в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
30 січня 2018 року N 35

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 березня 2018 р. за N 274/31726

ПОРЯДОК
використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, його постачання, експлуатації, зберігання, показники витрат моторесурсу (ресурсу) та напрацювання до списання, повноваження служб забезпечення інженерним майном.

2. Інженерне майно (далі - ІМ) - військове майно, яке є сукупністю матеріально-технічних засобів, що знаходяться на озброєнні (постачанні) в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України і призначені для використання під час виконання завдань інженерного забезпечення дій військ (сил).

До інженерного майна належать усі види засобів інженерного озброєння (далі - ЗІО), а саме інженерні боєприпаси, інженерна техніка, табельне та допоміжне майно, електротехнічні засоби, дорожньо-технічні засоби.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

боєготовність ЗІО - стан виробів, які мають необхідний запас ресурсу, підготовлених водіїв (механіків-водіїв), розрахунків (екіпажів), приведений у вихідне положення, встановлене експлуатаційною документацією, і підготовлений до виконання поставленого бойового завдання на використання за призначенням;

введення ЗІО в експлуатацію - сукупність підготовчих робіт, перевірка та приймання військовою частиною зразків ЗІО (після їх виготовлення або капітального (регламентованого) ремонту) відповідно до встановлених вимог і закріплення їх за структурним підрозділом, посадовою особою (екіпажами, обслугами);

використання ЗІО за призначенням - етап експлуатації, протягом якого ЗІО працюють відповідно до свого функціонального призначення;

відновлення ресурсу ЗІО - комплекс організаційних і технічних заходів, які проводяться з метою приведення майна у працездатний стан;

військовий ремонт ЗІО - ремонт несправних зразків у місцях розміщення чи базування військових частин або розташування несправної техніки силами та засобами військових ремонтних органів, а також бригадами ремонтних підприємств і (чи) підприємств-виробників;

граничний стан ЗІО - стан зразка, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне;

дорожньо-технічні засоби (далі - ДТЗ) - засоби, призначені для забезпечення експлуатації (утримання) та прикриття військових автомобільних доріг;

електротехнічні засоби (далі - ЕТЗ) - засоби, що перебувають на озброєнні (постачанні) військ (сил) та призначені для здійснення електропостачання озброєння, військової техніки і об'єктів технічного, тилового та медичного забезпечення військ (вироблення, акумулювання, перетворення параметрів, розподіл і каналоутворення електричної енергії), освітлення і електрифікації пунктів управління, зарядки акумуляторів, механізації (електрифікації) інженерних робіт, а також для бойового застосування вражаючих властивостей електричної енергії;

електротехнічна машина - конструктивно завершений ЕТЗ, що має конкретне функціональне призначення;

електротехнічне майно (далі - ЕТМ) - допоміжне і витратне майно, призначене для забезпечення працездатності електротехнічних машин, каналоутворення, розподілу, вимірювання і перетворювання параметрів електричної енергії;

експлуатація ЗІО - стадія життєвого циклу ЗІО з моменту прийняття їх військовою частиною від підприємства-виробника чи ремонтного підприємства до зняття з експлуатації;

етап експлуатації ЗІО - період експлуатації, який визначається завданнями щодо переведення ЗІО у певний стан чи підтримання їх у цьому стані протягом визначеного строку;

заводський ремонт ЗІО - ремонт зразків, який проводиться на ремонтних підприємствах чи підприємствах-виробниках, коли ЗІО знімаються з експлуатації для виконання ремонту;

зберігання ЗІО під час їх експлуатації - перебування ЗІО у спеціально відведеному для їх розміщення місці в заданому стані та забезпечення їх збереження протягом встановленого строку;

зняття ЗІО з експлуатації - припинення функціонування зразків ЗІО за своїм безпосереднім призначенням, документально оформлене встановленим порядком;

інженерна техніка (далі - ІТ) - засоби, призначені для виконання завдань інженерного забезпечення дій військ (сил), що включають машини інженерного озброєння, інженерне обладнання та інженерне устаткування;

інженерне обладнання (далі - ІО) - навісне чи причіпне робоче обладнання для бойових машин, призначене для виконання інженерних завдань, що не має у своїй конструкції двигуна;

інженерне устаткування (далі - ІУ) - механізми та пристрої, конструктивно поєднані із двигуном і призначені для механізації виконання інженерних завдань;

інженерні боєприпаси (далі - ІБП) - засоби інженерного озброєння, до складу яких входять вибухові чи піротехнічні суміші та інертні комплектуючі;

капітальний ремонт (далі - КР) ЗІО - ремонт зразків, який виконують для відновлення справного стану, повного чи близького до повного відновлення їх ресурсу із заміною чи відновленням будь-яких його частин, у тому числі й базових;

категорія ЗІО - умовна облікова характеристика зразків, що надається за певними правилами відповідно до їх технічного стану та необхідності проведення того чи іншого виду ремонту;

комплексне ТО ЗІО - ТО зразка, яке складається з кількох складових частин (номенклатури) служб забезпечення;

короткочасне зберігання (далі - КЗ) ЗІО - зберігання зразків під час експлуатації до одного року включно;

машини інженерного озброєння (далі - МІО) - автомобільне, бронетанкове або інше спеціальне шасі, конструктивно поєднане (вбудоване, змонтоване) з окремим обладнанням, а також навісне чи причіпне інженерне обладнання, призначене для виконання найбільш трудомістких, людино-, машинозатратних робіт, складних завдань інженерного забезпечення дій військ (сил);

машини "індивідуального" компонування - МІО, під час проектування яких використовуються типові деталі, вузли, агрегати, механізми з іншої техніки (машин), проте компонування та конструкція зв'язуючого елемента - корпусу - має індивідуальний характер;

міжремонтний ресурс - мінімально допустиме напрацювання зразка від початку експлуатації до першого планового ремонту або між наступними плановими ремонтами;

напрацювання ЗІО - тривалість або обсяг роботи зразка;

непридатний стан ЗІО - якісний (технічний) стан ЗІО, за яким їх неможливо використовувати за цільовим та функціональним призначенням;

незнижуваний ресурс ЗІО - мінімально допустимий запас ресурсу, встановлений для зразків цієї групи експлуатації або в цих умовах;

нормативно-технічні документи (далі - НТД) - документи, які встановлюють принципи, правила, порядок постачання, експлуатації, відновлення ЗІО, а також організацію управління;

підтримання ЗІО в готовності до використання за призначенням - комплекс робіт, установлених експлуатаційною та ремонтною документацією і спрямованих на підтримання ЗІО у встановленому ступені готовності;

поточний ремонт (далі - ПР) ЗІО - ремонт зразків, який виконують для забезпечення чи відновлення їх працездатності і полягає у заміні і (чи) відновленні їхніх окремих частин;

працездатний стан ЗІО - стан виробів, який характеризується їх здатністю виконувати усі визначені функції;

приведення ЗІО в готовність до використання за призначенням - комплекс зазначених в експлуатаційній документації робіт з приведення ЗІО у працездатний стан і вихідне положення, який забезпечує використання цих зразків за призначенням;

призначений ресурс ЗІО - сумарне напрацювання, досягаючи якого експлуатацію зразка належить припинити незалежно від його технічного стану;

регламентоване ТО ЗІО (далі - РТО) - ТО ЗІО, яке виконується незалежно від технічного стану виробу з періодичністю і в обсязі, встановленими нормативною документацією;

регламентований ремонт ЗІО (далі - РР) - плановий ремонт, який виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими в експлуатаційній документації, незалежно від технічного стану зразків на момент початку ремонту;

ремонт за технічним станом ЗІО (далі - РТС) - ремонт, під час якого контроль технічного стану виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими в нормативній документації, а обсяг і момент початку ремонту визначаються технічним станом виробу;

ремонт ЗІО - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану зразків, відновлення їх ресурсу та ресурсу їх складових частин;

середній ремонт (далі - СР) ЗІО - ремонт виробів, який виконується для відновлення справного стану і часткового відновлення ресурсу із заміною чи відновленням складників обмеженої номенклатури з відповідним контролем їхнього технічного стану в обсязі, встановленому в нормативній документації;

система експлуатації ЗІО - сукупність взаємопов'язаних виробів, засобів їх експлуатації, експлуатаційної документації та виконавців, призначених для виконання завдань кожного етапу експлуатації;

списання ЗІО - документально оформлене встановлених цим Порядком документів щодо вилучення ЗІО з обліку у військовій частині у випадку переведення ЗІО в останню (найнижчу) категорію, його витрачання, а також у разі його втрати;

справний стан ЗІО - стан ЗІО, який відповідає усім вимогам нормативної та (чи) конструкторської документації;

табельне та допоміжне майно (далі - ТДМ) - матеріально-технічні засоби у вигляді інженерних конструкцій, ручного інструменту, спеціальних приладів, пристосувань, вузлів, агрегатів, розхідних і витратних матеріалів;

строк служби ЗІО - календарна тривалість експлуатації зразків від початку експлуатації чи її поновлення після ремонту до переходу у граничний стан;

технічне обслуговування ЗІО (далі - ТО) - комплекс операцій чи операція підтримання справності або працездатності зразків під час їх технічної експлуатації;

технічний ресурс ЗІО - напрацювання зразка від початку експлуатації чи його відновлення після капітального (регламентованого) ремонту до настання граничного стану, за якого подальше використання за призначенням або відновлення справного (працездатного) стану неможливе чи недоцільне;

транспортування ЗІО - етап експлуатації, який включає підготовку, перевезення або переміщення ЗІО у заданих умовах з використанням транспортних або буксирних засобів і забезпечення їх збереження та комплектності;

тривале (довгострокове) зберігання (далі - ДЗ) ЗІО - зберігання зразків під час експлуатації понад один рік.

4. До ІБП належать інженерні міни, заряди розмінування, підривні заряди та засоби підриву.

5. До ІТ належать машини інженерного озброєння, інженерне обладнання, інженерне устаткування. До ІТ також належать машини "індивідуального" компонування. До машин "індивідуального" компонування належать самохідні пороми, плаваючі транспортери тощо.

ІТ за функціональним призначенням поділяється на засоби:

ведення інженерної розвідки;

влаштування мінно-вибухових загороджень;

подолання мінно-вибухових загороджень;

подолання руйнувань і перешкод;

подолання водних перешкод;

механізації дорожніх та земляних робіт;

забезпечення маскувальних робіт;

польового водопостачання;

механізації вантажно-розвантажувальних робіт;

механізації лісозаготівельних робіт;

технічного обслуговування і ремонту ЗІО;

забезпечення водолазних робіт;

загального призначення (у тому числі народногосподарських зразків).

6. До ТДМ належать:

засоби, які постачаються згідно зі встановленими нормами постачання;

засоби, які входять до комплектів ЗІО (двигуни внутрішнього згоряння та електричні машини до ЗІО; групові, ремонтні комплекти запасних частин, інструментів і приладь до ЗІО (далі - ЗІП); агрегати, вузли, прилади, окремі складові частини до ЗІО; шанцевий інструмент; витратні та розхідні матеріали, які використовуються під час експлуатації ЗІО);

парко-гаражне обладнання (пристосування та інвентар, верстати, пристрої, приладдя, інструмент, призначені для виконання спеціальних робіт під час технічного обслуговування і ремонту ЗІО);

учбово-тренувальні засоби (учбові інженерні боєприпаси та засоби підриву; розрізні зразки ЗІО, у тому числі складові частини робочого і спеціального обладнання, макети, тренажери, стенди, плакати, аудіо- та відеозаписи, кіноплівки, спеціальна навчальна література тощо), що використовуються під час проведення занять зі спеціальної підготовки у військових частинах (підрозділах) інженерних військ та інженерної підготовки у військових частинах (підрозділах) родів військ та спеціальних військ.

Табельне інженерне майно класифікується за основними видами:

прилади та апаратура інженерної розвідки;

обладнання і прилади для влаштування та подолання загороджень;

переправочні засоби;

засоби для прокладання колонних шляхів та обладнання позицій;

мостове і мостобудівельне обладнання;

лісозаготівельні та ремонтні засоби;

обладнання для польового водопостачання;

засоби для маскування;

шанцевий інструмент;

споруди фортифікаційні промислового виготовлення;

майно для влаштування невибухових загороджень;

водолазне спорядження та майно;

електроосвітлювальні засоби;

джерела струму для ЗІО;

групові та ремонтні комплекти ЗІП;

вузли, агрегати, окремі складові частини до інженерної техніки;

двигуни внутрішнього згоряння та елементи їх обладнання;

продукція виробничо-технічного призначення;

учбово-тренувальні засоби;

макети.

7. ЕТЗ включають:

електротехнічні машини, до яких належать електроагрегати пересувні та спеціальні з карбюраторними і дизельними двигунами; електростанції військові - силові, освітлювальні, зарядні, інженерні в одно- та багатоагрегатному, капотному або кузовному виконанні; електромеханічні джерела електричної енергії (турбогенератори); електризовані загородження; джерела електропостачання з відбором потужності від двигуна засобу рухомості; випрямувачі зарядні; перетворювачі напруги та частоти; рухомі засоби обслуговування, контролю і ремонту ЕТЗ;

ЕТМ, до якого належать двигуни внутрішнього згоряння до ЕТЗ та елементи їх обладнання; електротехнічні машини (генератори, електродвигуни для ЕТЗ); низьковольтні електричні апарати (вимикачі, перемикачі, контактори, пускачі, рубильники до ЕТЗ тощо); апаратура захисту мережі та електроавтоматики; світлотехнічне обладнання; кабелі, проводи, шнури до електротехнічних засобів (крім стаціонарних кабелів зв'язку); електроінструмент інженерних електростанцій;  електровимірювальні прилади, вузли, групові і ремонтні (регламентні) комплекти ЗІП та запасні частини розсипом до ЕТЗ; навчально-тренувальні засоби (розрізні ЕТЗ, агрегати, тренажери, макети, стенди, плакати, технічна література по ЕТЗ тощо); ЕТЗ захист, засоби вимірювальної техніки для вимірювання електричних і магнітних величин.

Вимоги цього Порядку не поширюються на спеціальні ЕТЗ, які не належать до ЗІО.

8. До ДТЗ належать:

дорожньо-мостові засоби (автодорожні розбірні мости, наплавні автодорожні мости і пороми, палезаглиблюючі засоби, збірно-розбірні дорожні покриття);

засоби контролю та регулювання руху на автомобільних дорогах (диспетчерські пункти, електрифіковані і неелектрифіковані засоби регулювання);

прилади, обладнання та витратні засоби (матеріали), які входять до комплектів дорожньо-технічних засобів.

До ДТЗ також відносять дорожньо-технічне майно (далі - ДТМ), яке класифікується за основними видами засобів:

обладнання керування рухом;

групові та ремонтні комплекти ЗІП;

вузли, агрегати, окремі складові частини до ДТЗ;

продукція виробничо-технічного призначення;

учбово-тренувальні засоби;

макети ДТЗ.

9. Система експлуатації ЗІО включає:

ЗІО, прийняті на озброєння (постачання) Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

служби забезпечення органів військового управління (органи військового управління), які здійснюють постачання для військових частин ЗІО, планування та облік їх використання, контроль за підтриманням у справному стані протягом установленого строку та використання;

військові частини, які здійснюють експлуатацію закріплених за ними ЗІО;

військові ремонтні органи та підрозділи технічного обслуговування;

нормативно-технічну документацію з експлуатації ЗІО;

засоби обслуговування, ремонту та діагностування ЗІО;

місця (пункти, приміщення), призначені для огляду, обслуговування, ремонту та зберігання ЗІО.

10. Експлуатація ЗІО передбачає виконання таких етапів експлуатації:

введення ЗІО в експлуатацію;

приведення ЗІО в готовність до використання за призначенням;

підтримання ЗІО в готовності до використання за призначенням;

використання ЗІО за призначенням;

зберігання ЗІО під час їх експлуатації;

транспортування ЗІО під час їх експлуатації.

11. КР ЗІО полягає у повному розбиранні, дефектуванні, заміні або ремонті усіх відпрацьованих, пошкоджених деталей, збиранні й випробуванні згідно з технічними умовами на проведення капітального ремонту всіх вузлів, агрегатів в цілому, а також відновлення лакофарбового покриття.

Під час КР і РР може проводитись доопрацювання, а також заміна засобів рухомості.

II. Постачання інженерного майна

1. Постачання інженерного майна - комплекс заходів, що полягає в укомплектуванні військових частин і підрозділів ЗІО відповідно до потреби згідно зі штатами, табелями до штатів, нормами постачання (забезпечення) і створення необхідних запасів.

2. Постачання ЗІО для військових частин включає:

визначення повної потреби у ЗІО;

планування забезпечення ЗІО;

розміщення замовлень на виготовлення ЗІО на підприємствах національної економіки та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

своєчасне витребування та отримання ЗІО, яких не вистачає до штатної потреби та норм постачання (забезпечення);

приймання ЗІО, які постачаються з національної економіки та державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

перерозподіл ЗІО;

перевезення, приймання та видача (відправка) ЗІО;

підготовку місць зберігання;

ведення обліку, подання звітності, здійснення контролю за правильним утриманням та використанням ЗІО за їх прямим призначенням;

ведення рекламаційної і претензійної роботи за номенклатурою ЗІО;

списання ЗІО, які відпрацювали встановлений ресурс (вислужили встановлений строк експлуатації);

зняття з озброєння застарілих зразків ЗІО, вилучення з експлуатації працездатних надлишкових і списаних ЗІО, які не застосовуються у Збройних Силах України, та їх передача для подальшого відчуження;

вилучення агрегатів, вузлів, механізмів і деталей зі списаних ЗІО, придатних до подальшого використання;

відпрацювання вимог (тактико-технічних завдань) на розроблення, виготовлення, модернізацію та ремонт ЗІО;

централізовану та децентралізовану закупівлю ЗІО та запасних частин до них, у тому числі імпортованих;

виявлення та перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань, передбачених для закупівлі та утримання ЗІО;

здійснення контролю за зберіганням ЗІО на арсеналах, базах, складах, центрах забезпечення.

3. Система постачання ЗІО для військових частин включає:

служби забезпечення органів військового управління, на які покладено функції матеріально-технічного забезпечення військових частин (визначення потреби, постачання ЗІО для військ (сил), ведення їх обліку, здійснення планування та контроль за утриманням та використанням);

служби оперативного (бойового) забезпечення органів військового управління, на які покладено визначення потреби, ведення обліку, участь у плануванні та здійснення контролю за утриманням ЗІО у військах (силах);

арсенали, центри забезпечення, об'єднані центри матеріально-технічного забезпечення, бази та склади (далі - АБС), які забезпечують утримання та ремонт ЗІО;

державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, які надають послуги (виконують роботи) для задоволення потреб Збройних Сил України у ЗІО;

військові частини, які знаходяться на забезпеченні (постачанні) ЗІО;

матеріально-технічні засоби (ЗІО).

До служби забезпечення стратегічного рівня органу військового управління, на який покладаються функції матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗІО, належить Центральне управління інженерного забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (далі - ЦУІЗ).

До служб забезпечення оперативного рівня органів військового управління належать:

інженерна служба управління оперативного забезпечення штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, інженерна служба відділу оперативного (бойового) забезпечення військ та електротехнічна служба інженерно-аеродромного управління логістики штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, морська інженерна служба управління оперативного (бойового) забезпечення штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, відділ оперативного забезпечення Сил спеціальних операцій (далі - інженерні служби видів ЗС України);

відділи інженерного забезпечення управлінь оперативного забезпечення штабів оперативних командувань "Захід", "Схід", "Південь" та "Північ" (далі - відділи ІЗ ОК ЗС України);

інженерні служби відділів бойового забезпечення та електротехнічні служби відділів матеріально-технічного забезпечення штабів повітряних командувань "Захід", "Схід", "Південь" та "Центр" (далі - інженерні служби ПвК ЗС України).

До служб забезпечення тактичного рівня належать інженерні служби військових частин.

До військових частин (підрозділів), які здійснюють утримання та постачання ЗІО, належать: арсенал, бази інженерних військ, центри інженерного та дорожнього забезпечення, об'єднані центри матеріально-технічного забезпечення, бази інженерних боєприпасів, склади інженерних боєприпасів, склади військово-технічного майна та інженерні склади військових частин.

До військових частин, які знаходяться на постачанні ЗІО, належать військові частини, які згідно зі штатною та табельною потребою, нормами постачання (забезпечення, утримання) комплектуються ЗІО.

У військових частинах, де посада начальника інженерної служби не передбачена штатом, ведення обліку інженерного майна покладається на посадових (службових) осіб, визначених наказом командира військової частини.

4. Постачання ЗІО для військових частин здійснюється за рахунок:

накопичених запасів ЗІО на арсеналах, базах, центрах, складах центрального підпорядкування;

закупівлі (постачання) матеріально-технічних засобів у підприємств та організацій національної економіки;

закупівлі імпортних матеріально-технічних засобів;

військово-технічної допомоги;

волонтерської допомоги;

трофейних ЗІО;

перерозподілу ЗІО, які вивільняються у військових частинах внаслідок проведення організаційних заходів у Збройних Силах України.

5. Постачання ЗІО для військових частин здійснюється за рішенням ЦУІЗ із підпорядкованих АБС і тимчасових складів (під час виконання бойових завдань або проведення польових навчань).

6. Постачання ЗІО для військових частин і підрозділів, які виконують миротворчі завдання на території інших держав, здійснюється за схемою: ЦУІЗ (із підпорядкованих АБС) - через військові частини, визначені наказами (розпорядчими документами) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

7. Постачання автомобільних, бронетанкових та інших спеціальних базових шасі для монтування на них інженерного (спеціального) обладнання, комплектування МІО, а також передача ЗІО підприємствам (організаціям) для забезпечення виконання державних контрактів з проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, розроблення (модернізації) ЗІО здійснюється за рішенням центральних служб забезпечення органів військового управління відповідно до закріпленої номенклатури, гідно з вимогами наказів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

8. У разі державного замовлення на підготовку відповідних спеціалістів для Збройних Сил України постачання ЗІО для навчальних підрозділів видів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (військових факультетів, кафедр тощо), професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів здійснюється у порядку, встановленому відповідними розпорядчими документами.

9. Зарахування військових частин, які формуються заново (переформовуються), на постачання ЗІО, зняття військових частин та підрозділів із постачання ЗІО у разі розформування або перепідпорядкування з одного виду Збройних Сил України до іншого здійснюються на підставі розпорядчих документів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України.

У разі формування військова частина подає до ЦУІЗ обґрунтоване клопотання за підпорядкованістю про зарахування на постачання (відкриття особового рахунку) та постачання ЗІО, необхідні для доукомплектування, при цьому додає завірені копії реєстраційної картки про присвоєння коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів та довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

У разі формування військової частини іншою військовою частиною - формувачем постачання ЗІО здійснюється через неї.

У разі відокремлення сформованої військової частини (передачі до іншої військової частини) військова частина - формувач подає до ЦУІЗ атестат, відповідно до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженого Міністерством оборони України від 17 серпня 2017 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за N 1192/31060 (зі змінами) (далі Інструкція з обліку військового майна), відповідно до якого передає облік ЗІО.

У разі переформування військової частини також подається до ЦУІЗ атестат, відповідно до якого передається облік ЗІО.

10. У разі розформування військових частин ЗІО, які за своїм технічним (якісним) станом придатні до подальшого використання (застосування), перерозподіляються між іншими військовими частинами або вилучаються на АБС безпосереднього підпорядкування ЦУІЗ із постановкою на тривале зберігання.

ЗІО, які за своїм технічним (якісним) станом непридатні до подальшого використання (застосування), після визначення їх технічного стану та можливості використання складових частин для ремонту ЗІО передаються до ремонтних органів Збройних Сил України або визначеного структурного підрозділу Міністерства оборони України для подальшого відчуження.

Вилучення і передача ЗІО здійснюється відповідно до нарядів начальника інженерних військ Збройних Сил України за поданням начальників інженерних служб видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України, інженерних служб ПвК ЗС України та командирів військових частин.

11. У разі перепідпорядкування військової частини із одного виду Збройних Сил України (ОК, ПвК, військової частини) до іншого або зняття з постачання обов'язково проводиться звірка облікових даних ЗІО військової частини та ЦУІЗ, за результатами якої ЦУІЗ виписується атестат військової частини, який оформлюється в установленому порядку відповідно до Інструкція з обліку військового майна та повертається у місячний строк, або довідка до ліквідаційного акта про те, що за військовою частиною ЗІО не обліковується.

Якщо військова частина, яка перепідпорядковується або знімається з постачання, знаходиться на постачанні в іншій військовій частині (яка знаходиться на постачанні в ЦУІЗ), військова частина подає до ЦУІЗ мотивоване клопотання про видачу атестату або довідку про відсутність заборгованостей, на підставі якої ЦУІЗ видає довідку до ліквідаційного акта.

12. Постачання ЗІО для комплектування зразків озброєння та військової техніки та ЗІП до них здійснюється інженерною (електротехнічною) службою військової частини або службою забезпечення, на яку покладене це завдання командиром військової частини.

13. Постачання акумуляторними батареями, автомобільними шинами, заправним інвентарем, ЗІП, медичними аптечками та іншим майном, яке не належить до номенклатури ЗІО (не постачається ЦУІЗ), для комплектування базових шасі МІО здійснюється відповідними службами забезпечення органів військового управління (відповідно до закріпленої номенклатури) за клопотаннями (заявками) командирів військових частин.

14. Постачання вузлів, агрегатів, деталей, електроустаткування, гумотехнічних виробів та іншого майна для проведення військового ремонту базових шасі МІО здійснюється відповідними службами забезпечення органів військового управління (відповідно до закріпленої номенклатури) через начальників відповідних служб військових частин за обґрунтованими клопотаннями (заявками) командирів військових частин.

15. Постачання запасних частин та витратних матеріалів для проведення обслуговування і військового ремонту ЗІО здійснюється через відповідні відділи та служби ЦУІЗ на підставі обґрунтованих клопотань (заявок) командирів військових частин за підпорядкованістю.

Клопотання (заявки) складаються начальниками інженерних служб (посадовими особами, відповідальними за постачання ЗІО) військових частин на підставі затверджених річних планів з експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки та встановлених норм витрат запасних частин і матеріалів, підписується командиром військової частини та подаються через відповідні служби видів, ОК, ПвК Збройних Сил України.

16. Запасні частини та витратні матеріали, які не постачаються службами забезпечення органів військового управління централізовано, проте необхідні для експлуатації та ремонту ЗІО, закуповуються за рахунок бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами Міністерства оборони України.

17. Військовим частинам дозволяється придбання запасних частин та витратних матеріалів до ЗІО, у межах затвердженого в установленому законом порядку кошторису.

Після закупівлі запасних частин і витратних матеріалів до ЗІО для взяття їх на облік у ЦУІЗ командири військових частин подають до ЦУІЗ прибуткові накладні та акти приймання.

18. Контроль за використанням закуплених військовими частинами запасних частин і витратних матеріалів до ЗІО покладається на ЦУІЗ.

19. Організація створення, накопичення, ешелонування, оновлення та поповнення непорушних запасів ЗІО встановлюється відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

20. Норми використання (витрат) ЗІО для заходів бойової підготовки інженерних військ та інженерної підготовки родів військ і спеціальних військ встановлюється відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

21. Планування постачання ЗІО для військових частин здійснюється ЦУІЗ відповідно до закріпленої номенклатури на підставі потреби, визначеної інженерними службами видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України, інженерних служб ПвК ЗС України та інженерних служб військових частин.

Вихідними даними для відпрацювання планів, розрахунків, відомостей і надання пропозицій для планування постачання військових частин ЗІО є:

схема мобілізаційного розгортання Збройних Сил України;

накази (розпорядчі документи) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

кількісний склад Збройних Сил України мирного та воєнного часу, їх розподіл за функціональним призначенням та резерв матеріально-технічних засобів;

штати і табелі до штатів військових частин (підрозділів);

норми утримання та постачання ЗІО;

норми витрат ЗІО на відмобілізування та приведення у бойову готовність військ (сил) Збройних Сил України;

норми витрат ЗІО на бойову підготовку;

план підготовки Збройних Сил України на навчальний рік;

обсяги та стан ЗІО, що утримують у Збройних Силах України;

організаційні заходи, визначені розпорядчими документами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у плановому періоді.

ЦУІЗ відповідно до вихідних даних, донесень і клопотань (заявок), отриманих від інженерних служб видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України, інженерних служб ПвК ЗС України та військових частин Збройних Сил України, розробляє (уточнює) розділ (за напрямом) Плану забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил України за номенклатурою ЗІО пояснювальну записку та подає її донесенням до Генерального штабу Збройних Сил України.

ЗІО п'ятої категорії в розрахунок забезпеченості не враховуються.

22. Визначення потреби військових частин в табельному майні, ЕТМ та ДТМ для їх доукомплектування здійснюється на підставі штатів і табелів до них, затверджених начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, а також норм постачання, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Визначення потреби Збройних Сил України в ЗІО для створення та поповнення непорушних запасів здійснюється згідно з нормами, затверджених наказами Генерального штабу Збройних Сил України.

23. Потреба військових частин (підрозділів) в ІБП для забезпечення табельної потреби, створення непорушних запасів, а також на інженерну підготовку (в тому числі військових навчальних закладів і полігонів) визначається ЦУІЗ за поданнями видів, ОК, ПвК Збройних Сил України та військових частин.

Вибухові речовини та засоби підриву для знищення ракет, снарядів, авіабомб та інших боєприпасів, що не вибухнули, виділяються начальником ЦУІЗ для військових частин за фактичною потребою, обґрунтованими розрахунками або нормами, затверджених установленому законом порядку.

Ліміт витрати ІБП на роботи з розмінування місцевості та об'єктів, захисту мостів у період льодоходу встановлюється наказом Генерального штабу Збройних Сил України щороку за клопотаннями начальників інженерних служб видів, ОК та ПвК Збройних Сил України з обґрунтованими розрахунками та нормами, встановленими відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

24. Розрахунок річної потреби військових частин (підрозділів) у матеріалах для експлуатації та ремонту ЗІО поточного забезпечення та непорушних запасів здійснюється за діючими нормами витрат, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

25. Розрахунок потреби військових частин у хімічних реактивах (матеріалах), технічних газах і речовинах для експлуатації засобів польового водопостачання, забезпечення підготовки водолазів здійснюється з урахуванням річних норм експлуатації ЗІО, вимог програм бойової підготовки за нормами, наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

26. З метою забезпечення постійної бойової готовності військ (сил) на арсеналах, базах, центрах, складах може створюватися резервний фонд ЗІО за рахунок їх вивільнення в результаті організаційних заходів у Збройних Силах України та змінах у штатах військових частин.

27. Для забезпечення постійної технічної готовності озброєння і військової техніки, безперебійної ритмічної роботи ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та ремонтних підрозділів на арсеналах, базах, складах, центрах може створюватися резервний фонд ЗІО, які потребують ремонту.

Визначення загальної потреби Збройних Сили України у ЗІО, їх виготовленні, закупівлі (постачанні), розробленні нових та модернізації існуючих зразків, а також здійснення контролю покладається на ЦУІЗ.

28. Невитрачені ІМ, ЕТМ та ДТМ повинні враховуватися при поданні клопотань на покриття запасів ЗІО поточного забезпечення військ (сил) в межах норм, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

29. Витребування військовими частинами вибухових речовин та засобів підриву для знищення ракет, снарядів, авіабомб та інших боєприпасів, що не вибухнули, на роботи з розмінування місцевості та об'єктів, знищення вибухонебезпечних предметів, захисту мостів у період льодоходу здійснюється інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України на підставі клопотань командирів військових частин, обґрунтованих розрахунками та нормами витрат, встановленими відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

30. Витребування військовими частинами інженерно-технічного майна для забезпечення виробничо-операційної діяльності здійснюється за клопотаннями командирів військових частин та керівників ремонтних підприємств за підпорядкованістю.

31. Клопотання на отримання інженерно-технічного майна для забезпечення виробничо-операційної діяльності арсеналів, баз, складів і центрів інженерних військ подаються командирами військових частин начальнику інженерних військ Збройних Сил України.

32. Витребування учбових ЗІО для забезпечення штатної потреби військових кафедр, циклів і відділень військової підготовки, факультетів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству оборони України, здійснюється їх начальниками після проведення інвентаризації за клопотаннями, що подаються до ЦУІЗ.

33. Перерозподіл ЗІО здійснюється ЦУІЗ на підставі розпорядчих документів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України на поточний рік відповідно до потреби у ЗІО військових частин, які реорганізовуються.

Перерозподіл ЗІО, які вивільняються внаслідок організаційних заходів, зміни штатно-табельної потреби (позаштатні), здійснюються відповідно до плану перерозподілу та переміщення ракет, боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів у Збройних Силах України.

ЦУІЗ готує розділ до плану перерозподілу та переміщення ракет, боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів у Збройних Силах України, з урахуванням пропозицій, наданих інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України за підпорядковані військові частини.

Під час відпрацювання розділу до плану перерозподілу та переміщення ракет, боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів, враховуються можливості військових частин з ремонту складових частин і деталей своїми ремонтними підрозділами, а також з придбання запасних частин, ремонтних матеріалів та інструментів за рахунок виділених бюджетних асигнувань і власних надходжень.

ІМ, ЕТМ та ДТМ, яке знаходиться у військових частинах понад норму забезпечення і утримання та в якому є потреба, підлягає перерозподілу до інших військових частин або здаванню на арсенали, бази, центри, склади згідно з нарядами ЦУІЗ.

III. Організація ведення обліку, списання, звітності та контролю наявності, руху, утримання ЗІО

1. Облік ЗІО

1. Облік ЗІО ведеться у порядку, встановленому Інструкція з обліку військового майна. Він ведеться ЦУІЗ, інженерними (електротехнічними) службами військових частин, військовими підрозділами, обліково-операційними відділами АБС.

Перелік основних зразків ЗІО, облік якого ведеться у ЦУІЗ, визначається та затверджується начальником інженерних військ Збройних Сил України.

Оперативний облік ЗІО ведеться ЦУІЗ (ЗІО, які не належать до основних зразків), а також інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України.

2. ЗІО незалежно від джерел надходження, способів придбання та виготовлення підлягають обов'язковому обліку у військових частинах у встановленому законодавством порядком.

3. Облік ЗІО полягає в оформленні всіх операцій, пов'язаних із рухом, зміною технічного (якісного) стану ЗІО, за встановленими формами документів і здійсненні своєчасних, повних, достовірних записів у книгах (картках) обліку (на носіях інформації електронно-обчислювальних машин).

2. Визначення технічного (якісного) стану

1. Технічний (якісний) стан ІТ, ЕТЗ та ДТЗ визначається технічним станом базового шасі та спеціального (вбудованого, змонтованого) робочого обладнання. Категорія ІТ, ЕТЗ та ДТЗ не може бути вищою за категорію його окремої складової частини.

2. ІТ та ЕТЗ за технічним (якісним) станом поділяються на п'ять категорій:

до першої категорії належать нові зразки, колісної та гусеничної техніки, які надійшли із заводів-виробників, не були в користуванні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан, з пробігом (напрацюванням) відповідно до 3000 км (100 мотогодин) і до 1500 км (100 мотогодин) або зі строком зберігання до 5 років;

до другої категорії належать зразки, колісної та гусеничної техніки технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан, з пробігом (напрацюванням) відповідно більше ніж 3000 км (100 мотогодин) і 1500 км (100 мотогодин) або зі строком зберігання більше ніж 5 років, а також такі, що пройшли СР, КР або РР;

до третьої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом (або технічним станом базових шасі) потребують СР (РТС);

до четвертої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом потребують КР (РР, РТС);

до п'ятої категорії належать зразки технічно несправні і за своїм якісним (технічним) станом непридатні для подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливо або економічно недоцільно та які підлягають списанню.

3. ДТЗ за технічним (якісним) станом поділяються на п'ять категорій, при цьому:

автодорожні збірно-розбірні мости - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, знаходяться або були в експлуатації не більше 5 років та знаходяться або були на зберіганні не більше 15 років;

третя категорія не встановлюється;

до четвертої категорії належать зразки, які знаходяться або були в експлуатації понад 5 років, на зберіганні понад 15 років, конструкції яких уражені іржею на глибину не більше 2 мм, потребують ПР із заміною не менше ніж 50 % деталей кріплення; підлягають технічній експертизі в установленому законом порядку щодо можливості подальшого використання за прямим призначенням;

до п'ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строк експлуатації (зберігання), за своїм якісним (технічним) станом непридатні для подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливо або економічно недоцільно та які підлягають списанню.

наплавні автодорожні мости та пороми - на п'ять категорій:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, знаходяться або були в експлуатації від 5 до 10 років;

до третьої категорії належать технічно справні зразки, в яких не менше ніж 50 % ланок (річкових і берегових) потребують СР, зі строком служби від 10 до 20 років;

до четвертої категорії належать зразки, в яких не менше ніж 50 % ланок (річкових і берегових) потребують КР, знаходяться або були в експлуатації понад 20 років; підлягають технічній експертизі в установленому законом порядку щодо можливості подальшого використання за прямим призначенням;

до п'ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строк експлуатації (зберігання), за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне;

збірно-розбірні дорожні покриття - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше ніж 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан і знаходяться або були на зберіганні від 5 до 10 років;

третя категорія не встановлюється;

до четвертої категорії належать зразки, які знаходяться або були в експлуатації (не більше ніж 50 тис. пропусків), на зберіганні - понад 10 років, потребують ПР;

до п'ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строк експлуатації або зберігання, за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне;

палезаглиблюючі засоби - на п'ять категорій:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше ніж 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, з напрацюванням менше 750 мотогодин до СР або менше 1500 мотогодин до КР, знаходяться або були в експлуатації від 5 до 10 років, а також ті, що пройшли СР або КР;

до третьої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом потребують СР, з строком служби не більше ніж 18 років;

до четвертої категорії належать зразки, які знаходяться або були в експлуатації понад 18 років та потребують КР;

до п'ятої категорії належать зразки, які відслужили установлені норми напрацювання або строк експлуатації (зберігання), за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне;

диспетчерські пункти типу ДП-С, ДП-Р, Б - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше ніж 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, знаходяться або були в експлуатації не більше ніж 15 років та знаходяться або були на зберіганні не більше ніж 18 років, що укомплектовані з відомістю технічного обладнання на 100 %;

до третьої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом потребують РР, з строком експлуатації (зберігання) понад 18 років, що укомплектовані з відомістю технічного обладнання не менше ніж 75 %;

четверта категорія не встановлюється;

до п'ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строком експлуатації (зберігання), за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне;

електрифіковані засоби регулювання дорожнього руху - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше половини граничного строку зберігання;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, не повністю вислужили граничні строки експлуатації та зберігання;

до третьої категорії належать технічно справні зразки, які вислужили граничні строки експлуатації (зберігання), але придатні до використання за прямим призначенням;

четверта категорія не встановлюється;

до п'ятої категорії належать зразки, які є технічно несправні і за своїм якісним (технічним) станом непридатні до подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливий або економічно недоцільний та які підлягають списанню;

засоби регулювання дорожнього руху не електрифіковані, у тому числі дорожні знаки - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в експлуатації, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше половини граничного строку зберігання;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, не повністю вислужили граничні строки експлуатації та зберігання;

до третьої категорії належать технічно справні зразки, які вислужили граничні строки експлуатації (зберігання), але придатні до використання за прямим призначенням;

четверта категорія не встановлюється;

до п'ятої категорії належать зразки технічно несправні і за своїм якісним (технічним) станом непридатні до подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливий або економічно недоцільний та які підлягають списанню;

поковки мостові, метисні та скоб'яні вироби, металопрокат (із чорного або кольорового металу), канати сталеві, канати смоляні, вироби целюлозної промисловості та інші матеріали, які входять до комплектів ДТЗ - на три категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в експлуатації, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше половини граничного строку зберігання;

до другої категорії належать кондиційні зразки, які відповідають вимогам державних стандартів і технічних умов;

третя та четверта категорії не встановлюються;

до п'ятої категорії належать некондиційні зразки (визначаються комісією).

4. Майно, ЕТМ та ДТМ за своїм технічним (якісним) станом обліковується за п'ятьма категоріями:

перша категорія нові - зразки, які не були у використанні, зі строком зберігання до 50 % граничного строку (додаток 1);

друга категорія - зразки, придатні до використання, які знаходяться або були у використанні, а також нові зі строком зберігання більше ніж 50 % граничного строку;

третя категорія встановлюється для зразків, які потребують ПР (СР);

четверта категорія встановлюється для зразків, які потребують та яким передбачено інструкціями з експлуатації проведення КР (РР) ремонту;

п'ята категорія - зразки, які набули непридатного (граничного) стану (за неможливості або економічної недоцільності їх відновлення і використання).

5. Інженерне обладнання (устаткування) за технічним (якісним) станом поділяється на п'ять категорій:

до першої категорії належить нове інженерне обладнання (устаткування), яке надійшло з заводів-виробників, не було в використанні, працездатне та відповідає вимогам ДСТУ, ГОСТ з напрацюванням до 50 мотогодин (годин) та (або) строком зберігання до 5 років;

до другої категорії належить технічно справне, працездатне інженерне обладнання (устаткування), з напрацюванням більше 50 мотогодин (годин) та (або) строком зберігання більше ніж 5 років, а також таке, що пройшло КР (РР);

третя категорія для інженерного обладнання (устаткування) не встановлюється;

до четвертої категорії належить інженерне обладнання (устаткування), яке потребує КР (РР);

до п'ятої категорії належить інженерне обладнання (устаткування), яке технічно несправне, непрацездатне, відновлення якого неможливе або економічно недоцільне.

6. Визначення технічного (якісного) стану автомобільних, бронетанкових базових шасі та їх категорування встановлюється керівництвами з експлуатації відповідних служб забезпечення.

7. Переведення ЗІО із вищої категорії до нижчої (з першої до четвертої категорії включно) здійснюється командирами військових частин, а переведення із нижчої категорії до вищої - посадовими особами ремонтних підприємств або командирами ремонтних частин (підрозділів), де здійснювався ремонт.

Переведення ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до нижчих або вищих категорій здійснюється на підставі актів технічного стану, а майно, ЕТМ та ДТМ - на підставі актів зміни якісного стану, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, про що робиться запис у паспортах (формулярах) зразків.

Переведення ЗІО з першої до другої категорії здійснюється після набуття встановленого строку зберігання за актами технічного (якісного) стану або введення в експлуатацію.

Переведення в п'яту категорію (списання) ЗІО, які відслужили встановлені строки експлуатації, мають визначене напрацювання (пробіг) та прийшли у непрацездатний стан або втрачені, проводиться визначеними посадовими особами у порядку та в межах повноважень, встановлених нормативно-правовими актами України, відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

8. Закінчення строків служби ЗІО не є підставою для їх списання, якщо вони за своїм технічним (якісним) станом придатні для подальшої експлуатації або підлягають ремонту.

Перелік майна, ЕТМ та ДТМ, строки служби під час використання якого визначені роками перебування в експлуатації та якому не встановлюється плановий ремонт, наведений у додатку 1 до цього Порядку.

9. Норми напрацювання (строки служби) ЗІО, які не ввійшли в додатки до цього Порядку, встановлюються відповідно до норм напрацювання (строків служби) типів ЗІО, які за своєю класифікацією, призначенням і технічними характеристиками є однотипними зразками (якщо іншого не передбачено інструкціями заводів-виробників).

10. Строки служби індивідуальних комплектів ЗІП до ЗІО встановлюються відповідно до строку проведення капітального ремонту тих ЗІО, до комплектів яких вони входять.

11. У разі закінчення граничних строків зберігання ЗІО відповідними комісіями військових частин проводиться перевірка їх технічного (якісного) стану. За її результатами складаються акти з метою визначення можливості (доцільності) подальшої експлуатації ЗІО із клопотанням про продовження строків зберігання або його видачу у військові частини для забезпечення поточного некомплекту.

Рішення щодо подальшої експлуатації ЗІО приймає начальник інженерних військ Збройних Сил України.

Для ЗІО, у яких закінчився граничний строк зберігання, визначений цим Порядком, та в яких технічний (якісний) стан задовільний і відповідає технічним вимогам, строк їх подальшого зберігання може продовжуватися щороку. Продовження строку зберігання ЗІО на один рік, у тому числі наступний, здійснюється на підставі висновку комісії військової частини після перевірки його технічного (якісного) стану та оформляється відповідними актами, які затверджує начальник інженерних військ Збройних Сил України.

12. Строки служби майна, ЕТМ і ДТМ, знятого зі зберігання, скорочуються залежно від тривалості зберігання (тільки для майна, якому встановлені строки служби до списання):

на 20 % - після зберігання протягом 6 - 8 років;

на 30 % - після зберігання протягом 9 - 10 років;

на 50 % - після 10 та більше років зберігання.

Строки служби майна, ЕТМ і ДТМ, яке використовується для навчальних цілей у навчальних підрозділах і військових частинах (за винятком навчального майна, яке не використовується для практичного навчання), скорочуються на 20 %.

13. Бухгалтерський облік ЗІО ведеться у військових частинах, АБС відповідно до Інструкції з обліку військового майна.

Бухгалтерському обліку підлягають усі ЗІО незалежно від їх призначення, джерел надходження та способу придбання, при цьому ЗІО недоторканих запасів ураховуються окремо від ЗІО поточного забезпечення.

14. Для постановки на облік матеріально-технічних засобів, отриманих як благодійна допомога в натуральному вигляді (які за своєю класифікацією, призначенням та технічними характеристиками є однотипними із засобами інженерного озброєння), до служб забезпечення ЗІО невідкладно подаються із супровідним листом заявка на бюджетні асигнування до кінця року, примірник (завірені належним чином копії), актів прийому, накладних, а також акта технічного стану.

Для постановки на облік транспортних засобів, отриманих відповідно до Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1921 (зі змінами), до служб забезпечення стратегічного та оперативного рівнів надається по одному примірнику акта прийому, акта технічного стану, довідки про вартість транспортного засобу та завірену копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

15. Звітність про наявність та рух ЗІО у кількісному, якісному та номерному вираженні складається начальниками інженерних (електротехнічних) служб військових частин або визначеними командирами військових частин посадовими особами. Відомості про наявність і рух ЗІО подаються до відповідних відділів (служб) забезпечення ЦУІЗ у порядку та в строки, відповідними розпорядчими документами.

16. Інвентаризація ЗІО та оформлення її результатів здійснюється у порядку та строки, визначені відповідними розпорядчими документами.

17. Контроль за веденням обліку наявності, руху, утримання та експлуатації ЗІО здійснюється ЦУІЗ, а також інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України у порядку, передбаченому відповідними розпорядчими документами.

Контроль за використанням, утриманням та списанням ЗІО здійснюється:

ЦУІЗ - у військових частинах безпосереднього підпорядкування;

у військових частинах, закладах, установах, які знаходяться на централізованому забезпеченні; на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, які здійснюють розроблення (модернізацію) ЗІО;

інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України, інженерними службами ПвК ЗС України - у підпорядкованих військових частинах виду Збройних Сил України.

3. Списання ЗІО

1. Списання ЗІО, які стали непридатними для подальшої експлуатації або ремонт яких економічно недоцільний, а також втрачених, здійснюється відповідно до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого Міністерством оборони України від 12 січня 2015 року N 17 (Порядок N 17), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 118/26563 (зі змінами) (далі - Порядок списання військового майна).

2. Зняті з експлуатації ЗІО можуть бути спрямовані в ремонт, переведені в учбове обладнання, переобладнані для використання з метою, що відрізняється від його призначення або утилізоване.

3. Оптичні, електронно-оптичні та лазерні прилади після закінчення строків служби здаються згідно з відповідними нарядами органу забезпечення на спеціалізовані ремонтні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, де здійснюється їх ремонт або списання.

4. ЗВТ, які застосовуються в ЗІО, переводяться у п'яту категорію за наявності Сповіщень про непридатність для застосування, виданих військовими метрологічними лабораторіями, за умови недоцільності їх ремонту та закінчення визначених строків служби або вироблення встановленого технічного ресурсу.

5. Балони та ємності, що працюють під тиском, вантажозахватні засоби та їх обладнання, які застосовуються в ЗІО, списуються за наявності висновків визначених розпорядчими документами.

6. Апаратура захисту мережі та електроавтоматики, яка застосовується в електротехнічних засобах, списується за наявності відповідних висновків інспекторів.

7. Електричні кабелі, шнури, проводи до ВЕУ списуються раніше визначеного строку служби, якщо опір їх ізоляційного покриття не відповідає параметрам, встановленим технічною документацією, та не забезпечується їх безпечна експлуатація.

8. Переведення зазначеного виду майна у п'яту категорію (списання) здійснюється на підставі висновків і пропозицій інспекторів після обстеження.

9. Під час будівництва польових фортифікаційних споруд (бліндажів, перекритих щілин, перекритих ділянок траншей, окопів, траншей тощо) витрачені матеріали (лісоматеріал, залізобетонні конструкції, цвяхи, скоби, дріт в'язальний, гідроізоляційні матеріали тощо) знімаються з обліку за актами зміни якісного складу, а споруда обліковується окремо або у складі опорного пункту (пункту управління, блокпоста тощо) (далі - опорні пункти).

Облік опорних пунктів ведеться за первинними документами у військових частинах та оперативний - у ЦУІЗ, інженерних службах видів ЗСУ, відділах ІЗ ОК ЗС України та інженерних службах ПвК ЗС України.

Списання фортифікаційних споруд здійснюється відповідно до додатка 1 до цього Порядку.

10. Під час створення невибухових інженерних загороджень витрачене інженерне майно (колючий дріт, скоби до колючого дроту, малопомітні перешкоди, бар'єрні рубежі типу Єгоза, колючі стрічки, дріт в'язальний, цвяхи тощо) знімається з обліку за актами зміни якісного складу, при цьому облік невибухових загороджень не ведеться.

11. Списані ЗІО за рішенням ЦУІЗ можуть підлягати огляду та перевірці відповідними комісіями з метою надання пропозицій щодо його подальшого використання (розбирання (розділення) на запасні частини та інші вторинні ресурси, утилізації, відчуження в установленому порядку).

До складу комісії військової частини з перевірки технічного (якісного) стану ЗІО, які підлягають розбиранню (розділенню), утилізації, списанню, обов'язково повинні входити: начальник фінансового органу, фахівці-ремонтники та посадові особи, які відповідають за стан збереження відповідного виду ЗІО.

12. Передача (переміщення), розбирання (розділення) та утилізація ЗІО, на які отримано затверджені акти технічного (якісного) стану (списання), здійснюється на підставі окремих рішень (розпоряджень, нарядів) ЦУІЗ в межах своїх повноважень.

Отримані під час розбирання ЗІО агрегати, вузли та інші складові частини, якщо вони технічно справні, робочі та придатні для подальшого використання, за рішенням ЦУІЗ можуть використовуватися для ремонту ЗІО, а також утримуватися та обліковуватися у військових частинах як ремонтний фонд або передаватися встановленим порядком у ремонтні військові частини (підрозділи) Збройних Сил України, на ремонтні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

13. Дозволяється передача (видача) для використання електроінструменту з вичерпаним граничним строком зберігання, якщо повністю забезпечена його безпечна експлуатація (його опір та стан його ізоляційного покриття відповідають параметрам, установленим технічною документацією). Відповідне обстеження здійснюється інспекторами. На підставі їх висновків і пропозицій начальник інженерних військ Збройних Сил України приймає рішення щодо продовження строку подальшого використання електроінструменту.

14. ЗІО, які знімаються з експлуатації та у своєму складі містять дорогоцінні метали і коштовне каміння, разом із формулярами, паспортами та іншими документами, які підтверджують їх вміст, підлягають передачі встановленим порядком до визначених ЦУІЗ військових частин для проведення його розбирання (розділення).

15. В окремих випадках, за рішенням ЦУІЗ, розбирання ЗІО, які у своєму складі містять дорогоцінні метали і коштовне каміння, може проводитися у військових частинах, при цьому на окремий облік в обов'язковому порядку зараховуються вузли, агрегати та інші складові, які містять дорогоцінні метали і коштовне каміння.

Одержані від розбирання списаних ЗІО агрегати, вузли й інші складові частини до ЗІО, які у своєму складі містять дорогоцінні метали і коштовне каміння, списуються з обліку військової частини на підставі належно оформлених документів, що підтверджують здавання цих агрегатів, вузлів, інших складових частин ЗІО визначеним військовим частинам для їх подальшої переробки (утилізації).

16. Під час списання або зняття (демонтування) спеціального робочого обладнання з ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, яке змонтоване (розміщене) на автомобільному, бронетанковому та спеціальному базовому шасі, ЦУІЗ подає до відповідної центральної служби забезпечення органів військового управління, яким належить базове шасі, відомості про кількість, технічний (якісний) стан і місцезнаходження для прийняття рішення щодо їх подальшого використання.

17. Спеціальні базові шасі машин "індивідуального" компонування, які відслужили встановлений строк експлуатації або після демонтування з них інженерного робочого (спеціального) обладнання, використовуються за рішенням ЦУІЗ.

18. Використані в процесі експлуатації, а також списані встановленим порядком ЗІО поповнюються відповідно до показників, визначених табелями до штатів військових частин та згідно з нормами постачання.

19. ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які не можуть бути відремонтовані за рахунок наявних бюджетних асигнувань за напрямом інженерно-технічного забезпечення, зараховуються у резерв ЦУІЗ з метою створення ремонтного фонду і зберігаються на підпорядкованих арсеналах, базах, складах, центрах.

20. Якщо у ремонтному фонді знаходяться ЗІО, які відпрацювали встановлені цим Порядком норми напрацювання (строки служби), або зазнали бойових пошкоджень, до подальшої експлуатації непридатні, а відновлення економічно недоцільне, рішенням ЦУІЗ за поданням командирів АБСЦ окремі деталі зазначеного ЗІО можуть використовуватись для ремонту аналогічного ЗІО.

При цьому видачу або заміну запасних частин (вузлів, агрегатів) здійснювати лише за рішенням начальника інженерних військ Збройних Сил України, про що складати та надавати по одному примірнику акти зміни якісного складу, акти заміни чи акти вилучення.

Після використання вищезазначеного ЗІО подати акти на списання відповідно до Порядку списання військового майна (Порядок N 17).

Особливості здійснення забезпечення, ведення обліку, використання та списання інженерних боєприпасів визначені розпорядчими документами.

IV. Експлуатація інженерного майна

1. Введення інженерного майна в експлуатацію

1. Експлуатація ЗІО включає комплекс заходів щодо їх підготовки до використання, використання за прямим призначенням, ТО, зберігання і транспортування.

2. Підготовка ЗІО до використання включає введення в стрій, визначення її технічного стану, проведення ТО та інших робіт, спрямованих на забезпечення надійності під час використання в конкретних умовах та створення необхідного запасу технічного ресурсу.

3. Введення ЗІО в стрій проводиться під час їх отримання військовою частиною і полягає в проведенні заходів щодо зарахування їх до списків частини, передачі до підрозділу, закріпленні за особовим складом та обкатці (за потреби).

4. ЗІО, які прибули у військову частину на штатне доукомплектування, після проведення огляду та прийняття їх комісією зараховуються на облік в інженерній службі, а базове шасі в автомобільній та бронетанковій службах (відповідно до номенклатури) вводяться в експлуатацію актом встановленої форми та наказом командира військової частини.

5. Використання ЗІО до затвердження акта та видання наказу командира військової частини про введення їх в експлуатацію забороняється.

6. Прийняття ЗІО оформляється відповідним первинним документом та актом технічного стану, про що доповідається командиру військової частини.

У наказі вказується: тип, марка, заводський номер ЗІО, номер шасі, двигуна, напрацювання (пробіг для рухомого засобу) на день введення у стрій, витрати моторесурсу до кінця року, в яку групу експлуатації зараховується, присвоєний військовий номер (для самохідних і причіпних засобів), у який підрозділ (відділ зберігання) зараховується, прізвище та ініціали механіка-водія (водія, командира екіпажу), за яким вони закріплюються, вид зберігання, на якому вони утримуються. Номер наказу про введення ЗІО в стрій, група експлуатації, до якої вони зараховані, та прізвище водія (механіка-водія) заноситься до паспорта (формуляра).

7. Табельне майно, ЕТМ і ДТМ підлягають маркуванню у підрозділах військової частини.

Маркування виконується на спеціальній табличці або безпосередньо на корпусі (чохлі) виробу. При цьому зазначається: найменування або марка виробу, присвоєний інвентарний номер, підрозділ та особа, відповідальна за експлуатацію.

Під час маркування шанцевого інструменту зазначається його належність до підрозділу військової частини, номер, який встановлюється командиром (начальником) підрозділу. Маркування наноситься на незадіяній частині інструменту (держаку, ручці).

У підрозділі військової частини табельне майно, ЕТМ і ДТМ закріплюється за особовим складом.

Допускається використання тільки того табельного майна, ЕТМ і ДТМ, що закріплене за особовим складом.

8. Річні норми витрат моторесурсу нових зразків ЗІО, які приймаються на озброєння після введення в дію цього Порядку, встановлюються відповідно до однотипних зразків у разі відсутності інших норм.

9. У військових частинах зразки ІТ, ЕТЗ і ДТЗ розподіляються на групи експлуатації: бойову, навчально-бойову, стройову, навчально-стройову та навчальну. Зарахування ІТ, ЕТЗ і ДТЗ до тієї чи іншої групи експлуатації здійснюється на підставі штату та вимог цього Порядку.

10. До бойової групи експлуатації зараховується ІТ, яка призначена для виконання завдань інженерного забезпечення у бойових порядках військ з метою підвищення їх живучості та нанесення втрат живій силі і техніці противника, знищення або пошкодження об'єктів із використанням інженерних боєприпасів.

До цієї групи експлуатації належить ІТ:

засоби інженерної розвідки;

засоби подолання мінно-вибухових загороджень;

засоби подолання руйнувань і перешкод;

засоби мінування наземні.

11. До стройової групи експлуатації зараховується інша ІТ, ЕТЗ і ДТЗ.

До бойової та стройової груп експлуатації зараховується ІТ, ЕТЗ і ДТЗ першої або другої категорії, які придатні до використання за призначенням, укомплектовані відповідним обладнанням і запасними частинами, інструментом і приладдям (далі - ЗІП) із запасом моторесурсу (ресурсу) до чергового планового ремонту або списання не менш як:

12000 км - для шасі ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, змонтованих на автомобілях і причепах;

3500 км - для МІО, змонтованих на гусеничних базових шасі (інженерно-розвідувальні машини, гусеничні мінні загороджувачі, установки розмінування, паромно-мостові машини, плаваючі транспортери, машини розгородження, бойові машини розмінування, танкові мостоукладачі);

1000 мотогодин (годин) - для інженерного устаткування та спеціального робочого обладнання ІТ, ЕТЗ і ДТЗ (обладнання пересувних рекомпресійних станцій (водолазних), бурильних машин, інженерних рухомих засобів обслуговування і ремонту, пересувних бурових установок, фільтрувальних станцій, пересувних опріснювальних станцій, установок для добування води, комплектів заглиблених насосів, екскаваторів військових і народногосподарських, автомобільних і пневмоколісних кранів, самонавантажувачів гідравлічних, автонавантажувачів, електротехнічних засобів загальновійськового призначення);

450 мотогодин - для машин індивідуального компонування (буксирно-моторні катери, автогрейдери, скрепери, електронавантажувачі); для інженерного устаткування й обладнання (засобів моторизації човнів, бульдозерів танкових, бульдозерів на тракторах, пересувних компресійних станцій, фарбувальних станцій, лісопильних рам, мотопил, мотопомп, електрозварювальних агрегатів);

250 мотогодин - для гусеничних шляхопрокладачів, траншейних і котловинних машин.

12. ІТ, ЕТЗ і ДТЗ бойової та стройової груп експлуатації утримуються на зберіганні і використовуються тільки на навчаннях у межах, установлених річних норм витрат моторесурсу.

13. У разі наявності у військовій частині кількох однотипних зразків ІТ, ЕТЗ і ДТЗ у бойову та стройову групи експлуатації призначаються ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, які знаходяться у кращому технічному стані та з більшим запасом ресурсу до чергового ремонту.

14. До навчально-бойової та навчально-стройової груп експлуатації у військовій частині призначаються ІТ, ЕТЗ і ДТЗ з розрахунку:

один зразок (комплект) - за наявності 2 - 6 зразків (комплектів);

два зразки (комплекти) - за наявності 7 - 10 зразків (комплектів);

три зразки (комплекти) - за наявності більше ніж 10 зразків (комплектів).

У понтонно-мостовому батальйоні до навчально-стройової групи експлуатації зараховується 0,5 комплекту понтонно-мостового парку.

ІТ, ЕТЗ і ДТЗ навчально-бойової та навчально-стройової груп експлуатації призначені для забезпечення бойової підготовки та життєдіяльності військових частин.

15. У разі некомплекту ІТ, ЕТЗ і ДТЗ у військовій частині передусім укомплектовуються бойова і стройова групи експлуатації.

16. ІТ, ЕТЗ і ДТЗ навчально-бойової і навчально-стройової груп експлуатації направляються у КР після відпрацювання встановленого ресурсу, оформлення відповідних документів та отримання наряду на ремонт і замінюються зразками з бойової і стройової груп, які мають найменший запас ресурсу до чергового ремонту.

17. До навчальної групи експлуатації зараховуються ІТ, ЕТЗ і ДТЗ центрів підготовки інженерних військ, підрозділів забезпечення навчального процесу військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових кафедр вищих навчальних закладів, навчальних підрозділів і призначені для забезпечення навчального процесу.

18. ЗІО, які входять до складу комплектів (комплексів) будь-якого виду озброєння і військової техніки (далі - ОВТ), зараховуються до тієї самої групи експлуатації, що й основна складова комплексу (комплекту), яка визначає його призначення.

19. Експлуатація ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, які підлягають реєстрації у відділі державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.

20. Реєстрація ІТ, ЕТЗ і ДТЗ (автомобілів, засобів рухомості озброєння, причепів, напівпричепів) та нанесення номерних і розпізнавальних знаків на бронетанковому та спеціальному базовому шасі, а також машинах індивідуального компонування виконуються встановленим порядком. Використання ІТ, ЕТЗ і ДТЗ без номерних знаків забороняється.

21. Перед закріпленням ЗІО з особовим складом, який буде їх експлуатувати, проводяться заняття з вивчення будови, правил експлуатації, заходів безпеки під час їх використання, обслуговування та ремонту.

22. Перепідготовка особового складу усіх категорій військових частин і підрозділів, які переозброюються на ЗІО нових (модернізованих) зразків, проводиться на 45-денних зборах, а осіб офіцерського складу - керівників занять з вивчення нових зразків ЗІО - на 30-денних зборах з вивчення і засвоєння нових зразків ЗІО за програмою, затвердженою начальником інженерних військ Збройних Сил України.

23. Вручення особовому складу озброєння, бойової та іншої техніки, в тому числі ЗІО, встановлюється Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

24. Водій (механік-водій), який прийняв ЗІО, розписується у формулярі (паспорті) і після цього несе повну відповідальність за їх збереження, справність і готовність до використання за призначенням.

25. Річні норми витрат моторесурсу (ресурсу) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ по групах експлуатації наведені у додатку 2 до цього Порядку.

2. Використання ЗІО

1. Готовність ЗІО до використання визначається їх справністю, надійністю, запасом ресурсу, наявністю підготовлених механіків-водіїв (екіпажів, розрахунків), укомплектованістю необхідними запасними частинами, інструментами та приладами, заправкою пально-мастильними матеріалами (далі - ПММ), які необхідні для виконання поставлених завдань.

2. Технічна готовність ЗІО досягається:

використанням їх лише за прямим призначенням для виконання завдань інженерного забезпечення;

правильним розподілом за групами експлуатації та дотриманням річних норм витрати ресурсів;

дотриманням вимог і правил їх експлуатації, встановлених НТД;

своєчасним і якісним ремонтом пошкоджених ЗІО, які вийшли з ладу;

своєчасним і повним забезпеченням військ ЗІП, ремонтними та експлуатаційними матеріалами, раціональним їх використанням;

створенням та підтриманням у працездатному стані парків та їх елементів, які забезпечують виконання усіх технічних вимог з підготовки до використання, ТО, зберігання та ремонту машин;

підтриманням рухомих засобів ремонту та ТО у постійній готовності до використання.

3. Рішення на використання ЗІО приймає командир військової частини.

4. До використання допускаються справні ЗІО, які пройшли технічне обслуговування та підготовлені до роботи.

5. Підготовка ЗІО включає:

закріплення їх за механіками-водіями (екіпажами, розрахунками);

нанесення (кріплення) номерних і розпізнавальних знаків (маркування) (у разі введення у стрій);

обкатку нових та відремонтованих ЗІО (під час надходження у військову частину);

проведення щоденного та чергового ТО-1 або ТО-2;

проведення робіт, які виконуються перед виходом з парку;

контрольний огляд (далі - КО) механіками-водіями (екіпажами, розрахунками), перевірку готовності старшим техніком (техніком) підрозділу, контроль технічного стану начальником контрольно-технічного пункту.

6. Забороняється використання ЗІО:

несправних;

не за прямим призначенням;

до введення в експлуатацію та без військових номерних знаків (маркування) (ЗІО, яким це передбачено);

позаштатних та тих, які використали встановлену річну норму витрати ресурсу;

водіями (механіками-водіями), екіпажами (розрахунками), які не мають відповідної підготовки (перепідготовки), відповідних документів на право керування (експлуатації) визначеними ЗІО та які за ними не закріплені;

у разі заправлення їх ПММ, які не передбачені НТД;

які не пройшли реєстрацію, відповідного чергового технічного ТО та не мають дозволу органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України;

на яких не перевірені засоби вимірювання, не випробувані захисні засоби (пристрої), не пройшли опосвідчення балони та ємності, які працюють під тиском, вантажозахватні пристрої;

з несправним, відключеним і неопломбованим лічильником мотогодин робочого обладнання, спідометром або лічильником мотогодин базового шасі;

не включених у наряд на їх використання і на які не оформлені шляхові листи або (та) робочі листи агрегату.

7. Використання ЗІО дозволяється в межах річних норм витрат моторесурсу (ресурсу), встановлених цим Порядком. Річні норми витрати моторесурсу (ресурсу) плануються лише на списочну кількість штатних ЗІО поточного забезпечення.

8. Використання ЗІО, які витратили річну норму моторесурсу (ресурсу) достроково, в поточному році завершується і вони ставляться на зберігання до початку наступного року.

9. Перед використанням нових або відремонтованих ЗІО перевіряється їх технічний стан.

10. Використовуються тільки справні та перевірені на відповідність технічним умовам експлуатації ЗІО (проведення в установлені строки калібрування (повірки), випробування, технічний огляд).

11. Калібруванню (повірці) підлягають засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ); випробуванню - водолазне спорядження та майно, а також електроінструмент, кабельна мережа, низьковольтні електричні апарати, апаратура захисту мережі та електроавтоматики, які використовуються під час експлуатації ЕТЗ; технічному огляду - балони та ємності, які знаходяться та працюють під тиском, а також вантажозахватні пристрої вантажопідіймальних засобів.

Проведення калібрування (повірка), випробування, технічний огляд майна, ЕТМ і ДТМ, які не зазначені в цьому пункті, здійснюється, якщо воно передбачене відповідними технічними умовами та інструкціями з експлуатації заводів-виробників.

12. Експлуатація ЗВТ, які застосовуються та входять до комплектів ЗІО, здійснюється відповідно до вимог експлуатаційної документації зразків ОВТ. Організація експлуатації та калібрування (повірки), визначення норм мінімального напрацювання ЗВТ здійснюються відповідно до технічних умов та інструкцій з експлуатації заводів-виробників.

13. Калібрування (повірка) ЗВТ здійснюється з періодичністю, визначеною в Переліку військової вимірювальної техніки, що підлягає повірці (атестації) у Збройних Силах України.

14. Експлуатація та періодичність технічного огляду балонів і ємностей, які працюють під тиском, визначаються Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, водолазних і медичних барокамер спеціального та військового призначення, затверджених наказом Міністра оборони України від 13 квітня 1998 року N 149 (зі змінами).

15. Для проведення інспектування та підсумкових перевірок у військових частинах створюється резерв моторесурсу в розмірі 5 % річної норми витрати моторесурсу кожної групи та зразків ЗІО, забезпечених ПММ.

16. Для виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру моторесурс для ЗІО, який не передбачений річними планами експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки, виділяється рішенням Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України або начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

17. Для зменшення кількості ЗІО, які перебувають в експлуатації, забезпечення її ступінчастого (рівномірного) виходу в плановий ремонт командиру військової частини дозволяється збільшувати напрацювання до двох річних норм моторесурсу (ресурсу) одних зразків за рахунок зменшення річних норм моторесурсу (ресурсу) інших однотипних зразків тієї самої групи експлуатації. При цьому загальне напрацювання цього зразка ЗІО військової частини не повинно перевищувати сумарної річної норми моторесурсу (ресурсу).

18. Рішення оформлюється наказом командира військової частини та вносяться відповідні зміни до річного плану експлуатації та ремонту.

19. Для полігонів, науково-дослідних інститутів, арсеналів, майстерень, органів квартирно-експлуатаційної служби, баз, складів, центрів тощо, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також для окремих інженерно-аеродромних батальйонів та окремих батальйонів (рот) аеродромно-технічного забезпечення річні норми витрати моторесурсу (ресурсу) ЗІО встановлюються на підставі затверджених виробничих завдань (планів науково-дослідних робіт) в межах, які забезпечують виконання цих завдань.

20. Моторесурс, витрачений ЗІО під час виконання бойових завдань в особливий період та у період проведення АТО понад норми, визначені річним планом експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки, списується за фактичною витратою відповідно до покладених завдань.

21. ЗІО, які за своїм моральним та фізичним станом, технічними та експлуатаційними характеристиками, ремонтопридатністю й ергономічними даними не відповідають сучасним вимогам, належать до застарілих зразків ЗІО.

22. Перелік застарілих зразків ЗІО наведено у додатку 3 до цього Порядку.

Застарілі зразки ЗІО використовуються в першу чергу з витратою ресурсу до чергового планового ремонту, після чого підлягають списанню.

Вилучення зі штатів військових частин ЗІО застарілих зразків виконується під час проведення організаційних заходів, пов'язаних зі зміною штатів та переозброєнням на нові зразки ЗІО.

На ЗІО, які вилучені зі штатів, військовою частиною у 10-денний строк до ЦУІЗ направляється донесення, яким сповіщається про зміни до штату, та надається перелік ЗІО з зазначенням року виготовлення зразків, категорії та витраченого ресурсу.

Подальша робота щодо експлуатації ЗІО застарілих зразків виконується згідно зі вказівками ЦУІЗ.

У разі неможливості забезпечення військової частини новітніми зразками ЗІО з метою підтримання їх бойової готовності застарілі зразки продовжують використовуватися до їх заміни.

Застарілі зразки ЗІО після їх вилучення зі штатів, їх групові запасні інструменти та приладдя підлягають передачі на арсенал, бази, склади та центри ЦУІЗ з подальшим їх списанням, розбракуванням та постановкою на облік складових частин, які можуть використовуватися або відчужуватися.

23. У разі виявлення дефектів та пошкоджень ЗІО у процесі експлуатації, гарантійні строки якого не закінчилися (за умови належної експлуатації з дотриманням встановлених вимог інструкцій з експлуатації), військовою частиною оформлюється та подається в установленому порядку рекламація заводу-виробнику.

24. Особливості використання ЗІО в різних кліматичних умовах, а також перелік додаткових робіт, які виконуються під час технічного обслуговування в процесі експлуатації, визначаються експлуатаційною документацією.

3. Технічне обслуговування інженерного майна

1. Система технічного обслуговування ЗІО - важливий елемент системи експлуатації ЗІО.

2. Система технічного обслуговування ЗІО є планово-попереджувальною, яка ґрунтується на обов'язковому виконанні з визначеною періодичністю встановленого комплексу робіт у період їх використання, зберігання та транспортування з метою забезпечення постійної бойової готовності, попередження підвищеного зношування і виникнення відмов і несправностей.

3. Основою забезпечення постійної готовності ЗІО до використання за призначенням є своєчасне, повне і якісне проведення передбачених нормативно-технічною документацією ТО.

4. Своєчасне і якісне проведення ТО ЗІО повинно забезпечувати:

постійну готовність зразків ЗІО до використання;

безпечне і безаварійне використання зразків ЗІО;

максимальне продовження міжремонтного ресурсу;

усунення причин, що призводять до підвищеного зношення, передчасного старіння, руйнування, несправності та поломки складових частин і механізмів;

надійну роботу зразків ЗІО протягом відпрацювання встановлених міжремонтних ресурсів та строків їх служби до ремонту і списання;

мінімальну витрату ПММ та інших експлуатаційних матеріалів.

5. Залежно від періодичності та обсягу робіт проводяться такі види ТО:

для зразків ІТ, ЕТЗ і ДТЗ:

контрольний огляд (далі - КО);

щоденне технічне обслуговування (далі - ЩТО);

технічне обслуговування N 1 (далі - ТО-1);

технічне обслуговування N 2 (далі - ТО-2);

сезонне технічне обслуговування (далі - СО);

технічне обслуговування N 1 під час зберігання (далі - ТО-1з);

технічне обслуговування N 2 під час зберігання (далі - ТО-2з);

регламентоване технічне обслуговування (далі - РТО);

для ІМ, ЕТМ і ДТМ:

контрольний огляд (далі - КО);

технічне обслуговування N 1 (далі - ТО-1);

технічне обслуговування N 2 (далі - ТО-2);

сезонне технічне обслуговування (далі - СО), якщо воно передбачено інструкціями з експлуатації заводів-виробників;

контрольний огляд під час зберігання;

щомісячне технічне обслуговування під час зберігання;

річне технічне обслуговування під час зберігання;

регламентоване технічне обслуговування під час зберігання (далі - РТО), якщо воно передбачене інструкціями з експлуатації заводів-виробників.

6. ЗІО, які пройшли ТО, повинні бути справними, заправлені ПММ, чистими та змащеними. Усі агрегати, складові одиниці, механізми і прилади мають бути надійно закріплені, відрегульовані, надійно працювати і відповідати вимогам інструкцій з експлуатації.

7. Про проведення ТО відповідальними посадовими особами робиться запис у формулярах зразків ЗІО.

8. Періодичність, трудовитрати, обсяги та перелік робіт, які виконуються під час ТО, визначаються НТД і відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

9. Під час проведення ТО ЗІО строки та обсяги робіт, передбачених їх технічною документацією, не змінюються.

10. ТО-1 наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів проводиться після пропуску кожної тисячі гусеничних машин та під час підготовки до КЗ і включає:

виконання робіт, передбачених ЩТО;

заміну (за потреби) прокладок водовідливних і водоспускних пробок понтонів;

регулювання приводу штиря нижнього стикового пристрою;

змащування вузлів і механізмів (з частковим розбиранням приводів нижніх стикових пристроїв);

огляд обшивки, зварних швів та елементів корпусу і обшивки;

перевірку стану різьбових частин гвинтових упорів;

перевірку стану пластинчатих ланцюгів гвинтових підйомників;

очищення від забруднення маточини гайок гвинтових підйомників;

очищення від іржі та фарбування.

11. ТО-1 палезаглиблюючих засобів проводиться через кожні 100 годин роботи та включає:

виконання робіт, передбачених ЩТО;

перевірку стану металоконструкцій (не допускається наявність тріщин та деформацій);

підтягування кріплень механізмів забивання (загвинчування) палей;

перевірку стану і кріплення електропроводів системи електрообладнання;

змащування обладнання палезаглиблюючих засобів;

промивання фільтрів гідросистеми.

12. ТО-2 наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів здійснюється після пропуску кожних двох тисяч гусеничних машин та під час підготовки до ДЗ і включає:

виконання робіт, передбачених ТО-1;

заміну та додавання мастила з розбиранням деяких механізмів та вузлів;

регулювання черв'ячних пар лебідок кран-балок;

очищення, перевірку за описами і (за потреби) пофарбування ЗІП.

13. ТО-2 палезаглиблюючих засобів здійснюється через кожні 300 годин роботи та включає:

виконання робіт, передбачених ТО-1;

перевірку роботи гідравлічної системи і пультів управління.

14. Технічне обслуговування ЗІО, які входять у комплекти ОВТ, здійснюється одночасно з обслуговуванням відповідних комплектів ОВТ.

15. Для зразків ЗІО, які входять у їх комплект, складові частини яких належать до номенклатури інших служб забезпечення органів військового управління, ТО проводиться спільно за місцем і часом та називається комплексним ТО.

16. Комплексне ТО зразків ЗІО включає з відповідним за пробігом (часом) ТО базового шасі та ТО встановленого на них спеціального обладнання.

17. У разі розбіжностей періодичності рівнозначних за обсягом видів ТО озброєння, обладнання, спеціальної техніки і шасі спеціальних машин, періодичність ТО шасі встановлюється такою самою, як і для встановлених на ньому озброєнні, обладнанні та спеціальної техніки. Зміна періодичності технічного обслуговування шасі допускається тільки в бік її зменшення.

18. Періодичність проведення комплексного ТО ЗІО, які змонтовані на автомобільних і бронетанкових базових шасі (крім автомобільних причепів), визначається періодичністю ТО їх базового шасі.

19. Для ЗІО, які змонтовані на автомобільних причепах, періодичність ТО визначається періодичністю ТО основної (інженерної) складової частини.

20. ТО майна, яке входить у комплекти ЗІО, здійснюється в строки, встановлені для цих зразків ЗІО.

21. Під час здійснення технічного обслуговування ЗІО, які знаходяться на ДЗ та гарантійні строки якого не закінчилися, пломби заводів-виробників не порушуються.

22. Забезпечення запасними частинами та матеріалами для проведення комплексного ТО ЗІО здійснюється відповідними службами забезпечення органів військового управління за закріпленою номенклатурою відповідно до заявок, наданих командирами військових частин.

23. Усі операції ТО повинні бути проведені не пізніше закінчення строку (напрацювання, пробігу), який встановлюється НТД на конкретні зразки ЗІО.

24. Скорочення обсягів і зменшення тривалості робіт, що впливають на якість ТО ЗІО, забороняється.

25. У разі коли умови обстановки не дозволяють провести ТО-1 або ТО-2 в повному обсязі, насамперед здійснюються обов'язкові роботи, без яких ЗІО не можуть виконати поставлене завдання. Решта робіт ТО виконується на привалах, під час повернення до пунктів постійної дислокації. Усі операції ТО повинні бути проведені не пізніше сплину часу (напрацювання, пробігу), які встановлені НТД.

26. Командири військових частин і підрозділів зобов'язані забезпечити проведення ТО в будь-яких умовах та у визначені строки з виконанням повного обсягу робіт, надавати для цього особовому складу необхідний час, засоби та матеріали.

27. Безпосередньо відповідальні за правильне, своєчасне, повне та якісне виконання робіт з ТО зразків ЗІО командири військових частин і підрозділів.

28. ТО організовує заступник командира військової частини з озброєння - начальник технічної частини (головний інженер).

29. ТО-1, ТО-2, СО, РТО ЗІО виконуються особовим складом підрозділів ТО і ремонту за участю водіїв, механіків-водіїв (екіпажів, обслуг) на пунктах технічного обслуговування і ремонту (далі - ПТОР) (на спеціально створених для цього технологічних лініях обслуговування).

Особовий склад, який бере участь у ТО ЗІО, проходить необхідну підготовку і спеціалізується за видами робіт, відповідальний за повноту і якість.

Відрив особового складу, який залучають до проведення ТО, для проведення інших робіт забороняється.

30. ТО в постійних парках військових частин здійснюється на ПТОР, на майданчиках (пунктах) щоденного технічного обслуговування техніки з використанням табельного обладнання та індивідуальних комплектів ЗІП.

31. ТО в польових умовах проводиться з використанням пересувних засобів ТО та ремонту в порядку, встановленому командиром військової частини, з урахуванням конкретних умов експлуатації в межах річних норм витрат моторесурсу цих засобів.

32. РТО складних зразків ЗІО може проводитись ремонтними частинами або виїзними підрозділами (бригадами) від цих частин безпосередньо у військових частинах.

33. Якість номерного ТО перевіряється особисто командиром взводу або заступником командира по технічній частині (техніком або старшим техніком підрозділу).

34. Несправності ЗІО, які були виявлені у ході ТО, усуваються негайно. Поточний ремонт може проводитись на постах ТО, якщо його обсяги не порушують організацію робіт пункту ТО.

35. Під час проведення ТО безпосередньо в підрозділах усі роботи проводяться під керівництвом командира підрозділу, який відповідальний за повноту та якість проведених робіт. Роботи проводяться (якщо можливо) паралельно або у погодженій послідовності, що дає змогу звести до мінімуму тривалість перебування техніки на обслуговуванні.

36. КО ЗІО проводиться перед виходом з парку, під час руху (на привалах) з метою перевірки готовності зразків ЗІО до виконання поставлених завдань.

КО проводяться водіями, механіками-водіями (екіпажами, обслугою) безпосередньо в підрозділі під керівництвом заступника командира підрозділу з технічної частини (техніка або старшого техніка).

Перелік операцій КО, які здійснюються перед виїздом, під час роботи та в дорозі (під час перерв, на зупинках, привалах) визначається НТД.

37. КО наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів виконується перед наведенням мосту, улаштуванням поромної переправи або порома, а також під час перерви руху транспорту з метою перевірки готовності до використання.

38. КО включає:

перевірку надійності стопоріння приводів нижніх та верхніх стикових пристроїв;

перевірку надійності стопоріння палубних петель;

перевірку рівномірності натягування якірних тросів;

перевірку надійності натягування анкерних відтяжок;

перевірку відсутності води у понтонах.

39. КО палезаглиблюючих засобів проводиться перед початком роботи засобів з метою перевірки готовності до використання і включає:

перевірку відсутності поверхневих пошкоджень вузлів і механізмів;

перевірку кріплення механізмів, трубопроводів, електропроводів;

перевірку наявності та надійності кріплення комплекту ЗІП;

перевірку відсутності підтікання робочої рідини в місцях з'єднання трубопроводів і механізмів гідроприводу;

перевірку рівня робочої рідини в баці;

перевірку стану механізмів забивання (загвинчування) палей.

40. З метою перевірки стану автодорожніх розбірних мостів і приведення їх у готовність для пропускання навантажень один - два рази на три місяці (залежно від умов використання), а також після короткочасної, але інтенсивної експлуатації (пропуск колон гусеничних машин більше ніж 300 одиниць) здійснюється періодичний огляд, який включає:

огляд мосту та всіх його елементів;

перевірку стану болтових і штирьових з'єднань;

перевірку стану зварних швів, елементів прольотних будов та опор;

перевірку стану основи проміжних і берегових опор;

перевірку стану підходів до мосту;

визначення обсягу ремонтних робіт.

41. Виявлені під час огляду пошкодження, деформації і дефекти, які загрожують безпеці руху або знижують міцність та вантажопідйомність мостів, усуваються негайно.

42. ЩТО проводиться щодня після закінчення роботи з метою підтримання ЗІО в готовності до використання, а також забезпечення безпеки руху й виконання робіт.

43. Перелік операцій ЩТО визначається НТД.

ЩТО автодорожніх розбірних мостів включає:

перевірку стану несучих елементів. У разі наявності пробоїн, тріщин, деформацій в елементах, які можуть бути причинами значного послаблення конструкцій, виконуються виправлення та посилення пошкоджених частин;

перевірку шарнірних і болтових з'єднань.

ЩТО наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів включає:

перевірку наявності води в понтонах і за потреби її відкачування;

перевірку відсутності пошкоджень у вилці і вусі нижніх стиків та їх зварних швах;

перевірку та підтягування всіх болтових з'єднань;

перевірку стану шпилю, троса шпилю, тягових тросів кран-балок, тросів анкерних відтяжок;

перевірку плавності ходу та відсутності заїдань у приводах нижніх стикових пристроїв;

перевірку відсутності пошкоджень проїжджої частини;

перевірку відсутності пробоїн в обшивці понтонів;

перевірку стану гвинтових підйомників;

змащування вузлів (після завантажування понтонів на автомобілі).

ЩТО палезаглиблюючих засобів включає:

дозаправлення пальним, мастилами, робочою рідиною;

перевірку стану кріплення збірних одиниць і деталей засобу;

перевірку герметичності гідросистеми;

перевірку роботи механізмів підйому, повороту, висування опор;

перевірку стану та надійності кріплення механізмів забивання (загвинчування) палей.

44. КО та ЩТО проводяться в процесі використання ЗІО. У такому разі, коли ЗІО не використовується, КО не проводиться, а ЩТО планується в строки, визначені НТД.

45. ТО-1 та ТО-2 проводиться з метою підтримання працездатності ЗІО.

46. СО проводиться з метою підготовки і забезпечення надійної роботи ЗІО в осінньо-зимовий (весняно-літній) періоди експлуатації. СО здійснюється двічі на рік і проводиться разом з черговим ТО-1 (ТО-2).

47. СО передбачає підготовку особового складу, парків, засобів ТО і ремонту до експлуатації ІТ в зимовий (літній) період експлуатації і проводиться в строки, встановлені розпорядчими документами.

48. Дата переведення ЗІО на осінньо-зимовий (весняно-літній) режим експлуатації та зливу води з систем охолодження оголошується наказом командира військової частини.

49. При підготовці особового складу до експлуатації ЗІО в осінньо-зимовий (весняно-літній) період експлуатації на заняттях вивчаються:

організація підготовки і правила експлуатації техніки у відповідний період експлуатації;

експлуатаційні матеріали та правила їх застосування;

особливості водіння техніки і виконання робіт у відповідний період експлуатації;

способи і засоби підвищення прохідності техніки і правила їх застосування.

50. При підготовці особового складу до експлуатації ЗІО в осінньо-зимовий період експлуатації додатково вивчаються:

способи пуску холодного двигуна при низьких температурах повітря;

засоби, які полегшують пуск холодного двигуна;

засоби обігріву та підтримання нормальної температури двигуна;

заходи безпеки під час підігріву техніки та роботи з отруйними низько замерзаючими охолоджуючими рідинами.

51. Підготовка парків до експлуатації в осінньо-зимовий (весняно-літній) період включає перевірку стану, ремонт і наладку на режим роботи у відповідному періоді експлуатації паркового обладнання, водонагрівачів, акумуляторних, пунктів, приміщень, майданчиків, а також рухомих засобів ТО і ремонту та інших елементів парків. Паркове обладнання, що не передбачається використовувати, упорядковується і консервується.

52. СО ДТЗ включає:

заміну мастил та робочої рідини гідросистеми;

перевірку стану пофарбованих поверхонь, а за необхідності їх пофарбування.

53. Контрольно-технічні огляди (далі - КТО), ТО-1з, ТО-2з проводяться на ЗІО, які знаходиться на ДЗ, після одного (двох) років зберігання або за результатами огляду комісіями військової частини (посадовими особами) з метою підтримання її у справному стані.

ТО ЗІО, які знаходяться на зберіганні, полягає у перевірці укомплектованості, технічного стану і працездатності, очищенні від пилу, бруду та атмосферних опадів, перевірці і відновленні захисної поверхні і герметичності заклейки, поновленні експлуатаційних матеріалів, заміні деталей і збірних одиниць з граничними строками зберігання, а також у виконанні інших робіт, які повинні проводитися відповідно до інструкцій із експлуатації на конкретний зразок техніки та цього Порядку.

ТО проводиться комплексно одночасно для базових шасі, робочого обладнання і комплектуючих виробів.

54. З метою своєчасного виявлення й усунення недоліків в організації зберігання, а також визначення строків і обсягів виконання робіт з ТО (ТО-1з або ТО-2з) посадовими особами військових частин (арсеналів, баз, складів) проводяться контрольно-технічні огляди.

55. КТО плануються, як правило, у паркові дні з таким розрахунком, щоб щомісяця проводився огляд 100 % ЗІО, які знаходяться на зберіганні.

56. Під час проведення КТО перевіряється: наявність і цілісність пломб, положення зразків ЗІО на підставках, стан і кріплення тентів (брезентів для укриття), стан захисного і герметичного покриття, стан кабін, платформ, кузовів-фургонів, капотів, замків, запорів, стан пофарбованих поверхонь, відсутність підтікання ПММ, комплектність ЗІО, стан акумуляторних батарей, якщо вони встановлені на техніці.

57. Перевірка технічного стану і готовності до застосування ЗІО проводиться зовнішнім оглядом або повною розгерметизацією, частковою розконсервацією з випробуванням на місці (перевіркою працездатності), повною розконсервацією з випробуванням під навантаженням.

58. Регламентоване ТО ЗІО проводиться з метою підтримання їх надійності і постійної готовності до використання за призначенням.

Залежно від умов експлуатації регламентоване ТО проводиться на ЗІО, які утримуються на зберіганні, або з обмеженою витратою моторесурсів через 6 - 10 років служби.

4. Ремонт інженерного майна

1. З метою усунення поломок, відновлення ресурсу ЗІО та їх складових частин залежно від технічного стану, характеру несправностей (відмов, ушкоджень) і трудомісткості робіт з їх усунення встановлені такі види ремонтів:

для ІТ, ЕТЗ та ДТЗ - поточний, середній, капітальний і регламентований, за технічним станом;

для ЕТЗ та ІУ - поточний, капітальний і регламентований, за технічним станом;

для ІО - поточний, капітальний і регламентований;

для майна, ЕТМ (за винятком двигунів внутрішнього згоряння до ЕТЗ) та ДТМ - встановлюється тільки поточний ремонт, якщо інші не передбачені заводом-виробником.

2. Як виняток для тренажерів, електричних і мотопил, двигунів внутрішнього згоряння, електричних машин до ЗІО тощо додатково встановлюється плановий (капітальний, регламентований) ремонт, норми напрацювання до якого визначені інструкціями заводів-виробників та іншою НТД.

3. Своєчасний і якісний ремонт ЗІО є важливою умовою підтримання бойової готовності. Він забезпечується:

наявністю відповідно оснащених, укомплектованих підготовленим особовим складом ремонтних органів і постійною готовністю їх до виконання завдань з ремонту;

правильною організацією виробничої діяльності, дотриманням технологічного процесу та технічних умов на ремонт, постійним контролем за його проведенням;

високим рівнем спеціальної підготовки, навченості спеціалістів та постійним підвищенням їх кваліфікації;

своєчасним виявленням пошкоджених ЗІО та їх переміщення до ремонтних органів;

постійним удосконаленням технологічного процесу ремонту;

створення запасів і своєчасним забезпеченням ремонтних органів ЗІП;

чіткою взаємодією між ремонтними органами та службами забезпечення військово-технічним майном.

4. Ремонт ЗІО здійснюється:

ремонтними підрозділами військових частин на ПТОР;

ремонтними (ремонтно-відновними) батальйонами на ділянках ремонту ЗІО;

арсеналами інженерних військ (центрами, центральними базами зберігання);

підприємствами, які мають відповідні дозволи та ліцензії (далі - підприємства).

5. Ремонт ЗІО здійснюється такими методами:

знеособлений - коли належність відновлених складових частин зразка не зберігається;

агрегатний - знеособлений метод ремонту, коли несправні агрегати замінюються новими або заздалегідь відремонтованими;

незнеособлений - коли належність відновлених складових частин виробу зберігається;

комбінований - коли під час ремонту одночасно використовується знеособлений та незнеособлений методи ремонту;

паралельний - коли одночасно виконуються ремонт певної групи виробів;

послідовний - коли кожен виріб надходить у ремонт після завершення ремонту попереднього виробу;

паралельно-послідовний - коли всю групу поділяють на підгрупи, в яких ремонтні роботи виконують послідовним методом.

6. ПР ЗІО проводиться у разі їх виходу з ладу під час використання у міжремонтний період з метою забезпечення або відновлення їх боєздатного (працездатного) стану і полягає в усуненні відмов (ушкоджень) та відновлення працездатності із заміною або відновленням окремих складових частин (з використанням індивідуальних і ремонтних комплектів ЗІП).

7. При ПР ЗІО дозволяється заміна окремих складових частин, у тому числі однієї основної, крім рами або корпусу.

8. ПР виконується водіями, механіками-водіями (екіпажів, обслуг) та спеціалістів ремонтних підрозділів військових частин.

9. РТС ЗІО - обсяг і момент початку ремонту визначається технічним станом ЗІО, виконується силами та засобами арсеналів, баз, складів, центрів, а також ремонтними підприємствами чи підприємствами-виробниками.

10. СР ЗІО проводиться на підприємствах встановленим порядком, а також може проводитись на АБС інженерних військ.

11. При СР ЗІО допускається заміна або ремонт не менше двох і не більше половини основних складових частин, крім рами або корпусу зразка, а також обов'язково перевіряється технічний стан, а за потреби проводиться поточний ремонт решти складових частин.

12. КР ЗІО проводиться після відпрацювання міжремонтного ресурсу і полягає у відновленні справності і повного або близького до повного відновлення ресурсу зразка ЗІО до чергового планового КР (СР), з відновленням або заміною будь-яких складових частин, включаючи і базові.

13. КР проводиться на державних підприємствах і арсеналах, центрах, базах та складах згідно з нарядами ЦУІЗ.

Під час КР проводиться повне розбирання зразка ЗІО, заміна або КР усіх складових частин і зношених деталей, збирання, регулювання та випробування цих зразків.

14. Організація передачі ЗІО у ремонт, а також передачі ЗІО військовим частинам після ремонту визначається наказом Міністерства оборони України від 28 серпня 2017 року N 455 "Про затвердження Порядку передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання та його повернення" (Порядок N 455), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 вересня 2017 р. за N 1162/31030.

15. РР призначений для забезпечення (підтримання, відновлення) надійності ЗІО, які знаходяться на ДЗ, а також ЗІО поточного забезпечення при тривалій її експлуатації з обмеженою витратою ресурсу.

Обсяги робіт, що виконуються при РР ЗІО і перелік складових частин, які підлягають обов'язковій заміні, визначаються технічними умовами (керівництвами) на РР зразків ЗІО. РР може виконуватися по документації на КР.

РР проводиться через 8 - 10 років їх ДЗ або з напрацюванням менше 50 % міжремонтних норм до КР за цей самий період.

При РР ЗІО може проводитись їх доопрацювання, а також заміна засобів рухомості.

ЗІО, які пройшли РР, можуть ставитися на ДЗ або передаватись на укомплектування військових частин для використання за призначенням.

16. Міжремонтний моторесурс (ресурс) ЗІО, які знаходилися на ДЗ і пройшли РР, встановлюється такий самий, як і для нової машини, а для машин, які були в експлуатації і пройшли РР, міжремонтний ресурс встановлюється як для відремонтованих зразків до чергового КР.

17. Рішення про подальше використання ЗІО після РР приймає начальник інженерних військ Збройних Сил України. Норми напрацювання (строки служби) до планових ремонтів та списання ЗІО визначаються НТД зразків або додатками 1, 4 до цього Порядку.

18. Норми напрацювання (строки служби) автомобільних базових шасі і причепів, бронетанкових базових шасі, які не вказані в цьому додатку, встановлюються відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

19. ЗІО в плановий ремонт (СР, КР і РР), а також передчасно виведені з ладу або аварійні, направляються згідно з нарядами, які видаються начальником ЦУІЗ.

20. ЗІО, які направляються в ремонт, повинні відповідати вимогам технічних умов (далі - ТУ) на здавання її в ремонт. Забороняється перед відправкою в ремонт замінювати складові частини ЗІО.

21. ЗІО, які направляються в РР, повинні бути розконсервовані, укомплектовані відповідно до комплектувальних відомостей, з індивідуальним комплектом ЗІП.

22. ЗІО, які не відповідають вимогам ТУ на здавання їх в ремонт, приймаються державним підприємством на тимчасове зберігання. У цьому випадку керівник державного підприємства в триденний строк надсилає командиру військової частини, який відправив зразок в ремонт, та начальнику інженерних військ Збройних Сил України повідомлення з викладенням причин відмови у прийманні зразка у ремонт.

23. Командир військової частини, який відправив зразок в ремонт, отримавши повідомлення, зобов'язаний у триденний строк забезпечити здавання ЗІО в ремонт.

24. Посадові особи, які винні в незадовільній підготовці ЗІО до відправлення в ремонт, несуть відповідальність у встановленому порядку.

25. Норми часу на ремонт за видами і марками зразків ЗІО, технологічні процеси, технічні умови, періодичність проведення, а також норми витрати матеріалів, запасних частин та інструменту встановлюються НТД зразка.

26. Тривалість ремонту ЗІО з дня приймання підприємством повинна бути не більше: для КР і РР - 6 місяців, для СР - 3 місяці.

27. Під час відправлення ЗІО в ремонт на адресу ремонтного органу надсилаються такі документи:

три примірники наряду на ремонт;

акт технічного стану;

акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів;

паспорт (формуляр) зразка;

паспорти (формуляри) на комплектуючі, вказані у формулярі (паспорті) зразка;

комплектувальна відомість на зразок (інші документи, які затверджують комплектацію зразка ЗІП та іншим майном);

акт списання (інспекторське посвідчення) на предмети індивідуального комплекту ЗІП;

відомість некомплектності на кожне військове майно, завірене начальником служби органу військового управління;

довідка про стан виробу, який здається в ремонт;

довідка про стан складових одиниць, які здаються в ремонт.

28. Якщо в наряді вказано, що ЗІО, які направлені в ремонт, не підлягають поверненню у свою частину, акт технічного стану надається в трьох примірниках. У цьому випадку ЗІО повинні надходити для ремонту повністю укомплектовані. На використані предмети комплекту ЗІП повинні бути додані акти списання (інспекторські посвідчення). Заміна складових комплекту ЗІП на непридатні перед відправленням у ремонт забороняється.

29. Акти списання складових комплекту ЗІП, втрачених або непридатних до використання, затверджуються командиром військової частини і додаються до акта технічного стану.

30. Паспорт (формуляр) на зразок в цілому та двигун, які підлягають ремонту, повинен бути повністю оформлений і завірений гербовою печаткою військової частини.

31. Приймання ЗІО (складових частин) в ремонт без документів або неправильне їх оформлення забороняється.

32. У разі виявлення виходу з ладу ЗІО, які надходять з ремонту до закінчення гарантійного строку пробігу (напрацювання) за умови дотримання правил експлуатації, підприємству направляється рекламація.

33. Необхідність відправлення ЗІО (складових частин) у СР або КР визначає комісія, призначена командиром військової частини. Комісія визначає технічний стан ЗІО і складає акт технічного стану:

після відпрацювання встановленого міжремонтного ресурсу (строку служби);

у разі передчасного виходу з ладу.

Комісія перевіряє паспорти (формуляри) на ЗІО, їх складові частини і технічний стан (у разі потреби розкриває окремі агрегати).

34. Якщо ЗІО, які відпрацювали міжремонтні строки служби, за технічним станом не потребують чергового КР або СР, командир військової частини має право затвердити акт технічного стану з продовженням строку експлуатації зазначеної техніки не більше ніж на річну норму витрати для стройової (бойової) групи експлуатації цього типу техніки.

35. Повторне продовження строку експлуатації ЗІО має право затвердити начальник інженерних військ Збройних Сил України.

36. Продовження експлуатації понад встановлені міжремонтні ресурси більше двох разів забороняється.

37. Затверджений акт підшивається в паспорт (формуляр) і є підставою для подальшої експлуатації зразка.

38. Базові шасі ЗІО, з яких може демонтуватися спеціальне інженерне (навісне) обладнання (устаткування), ремонтуються на підприємствах.

39. В окремих випадках базові вироби (шасі) ЗІО ремонтуються на підприємствах в комплектності.

40. Ремонт окремих типів базових виробів (шасі), які важко відділити від змонтованого на них спеціального інженерного обладнання (устаткування), проводиться на підприємствах на готових складових одиницях.

41. Під час КР спеціального інженерного обладнання (устаткування) і спеціальної техніки дозволяється проводити СР базових шасі. Якщо ремонтується тільки навісне обладнання (устаткування), а базовий виріб не вимагає ремонту, йому проводиться ТО.

42. У ремонтних підрозділах інженерних військ може створюватися запас агрегатів, механізмів і приладів (оборотні фонди) у кількості, що забезпечує їх безперебійну роботу.

43. Розмір оборотних фондів агрегатів, механізмів і приладів встановлюється для кожного типу ремонтного органу відповідно до їх виробничих потужностей.

44. Ремонтні органи забезпечуються запасними частинами і матеріалами за нормами відповідно до затверджених для них планів (завдань) ремонту.

5. Зберігання інженерного майна

1. Зберігання інженерного майна - період експлуатації ЗІО, під час якого вони не використовуються на певний період часу, постійна готовність до бойового застосування підтримується за рахунок використання способів і засобів захисту від впливу факторів зовнішнього середовища та використання комплексу організаційно-технічних заходів.

2. Комплекс організаційно-технічних заходів із зберігання ЗІО включає:

постановку ЗІО на зберігання та їх утримання в процесі зберігання;

розробку і здійснення заходів для скорочення строків знімання зі зберігання;

контроль за технічним станом і якістю робіт, що проводяться, а також своєчасним вжиттям заходів щодо усунення виявлених недоліків;

своєчасне планування, матеріально-технічне забезпечення і облік робіт, які проводяться під час підготовки ЗІО до зберігання, їх обслуговування в процесі зберігання;

створення необхідних умов (будівництво сховищ, технологічних ліній обслуговування тощо) для якісного зберігання і обслуговування ЗІО.

3. Особливості порядку підготовки та постановки на зберігання ЗІО визначено в інструкціях з експлуатації заводів-виробників та розпорядчими документами

4. Цей Порядок визначає організацію та алгоритм підготовки ЗІО до зберігання, утримання її на зберіганні, ТО, переконсервації, випробування, здійснення контролю під час підготовки та утримання на зберіганні.

5. Зберігання ЗІО - етап експлуатації, під час якого вони перебувають у спеціально відведених для їх розміщення місцях у заданому стані та забезпечення їх збереження протягом установленого строку.

6. Відповідальність за організацію зберігання ЗІО та виконання вимог покладається на:

у військовій частині - командира частини, заступника командира частини з озброєння, начальника інженерної служби;

у підрозділі військової частини - командира підрозділу, заступника командира підрозділу з технічної частини (старшого техніка, техніка підрозділу);

на складі військової частини - начальника складу;

на арсеналі (базі, складі, центрі інженерних військ) - начальника арсеналу (бази, складу, центру), головного інженера і начальника зберігання. На арсеналі (базі, складі, центрі) інженерних військ, які мають два і більше відділів зберігання, проте штатом не передбачена посада начальника зберігання, його обов'язки виконує один із начальників відділів зберігання. На базах, складах, центрах, які мають один відділ зберігання, функції начальника зберігання виконує начальник цього відділу;

у відділі (відділенні) зберігання арсеналу (бази, складу, центру) інженерних військ - начальника відділу (відділення);

у сховищах - начальника відділу (відділення), начальника сховища.

7. На технічний стан (далі - ТС) ЗІО, які перебувають на зберіганні, впливає навколишнє середовище, ступінь дії якого залежить від умов зберігання. Умови зберігання ЗІО характеризуються місцем зберігання, зовнішніми кліматичними та біологічними факторами. Під час зберігання ЗІО утримуються в спеціально обладнаних місцях (опалювальних і неопалювальних сховищах, під навісами, на відкритих майданчиках тощо).

8. Основними кліматичними та біологічними факторами, які впливають на стан ЗІО під час зберігання, є: температура повітря, його відносна вологість та їх зміни; атмосферні опади, вітер, конденсація вологи, сонячне проміння, корозійно-активні агенти повітря, пил, пісок, бактерії, грибок плісняви.

9. Для ЗІО встановлюється чотири категорії умов зберігання:

легка категорія (далі - Л) - в опалювальному сховищі;

середня (далі - С) - в закритому неопалювальному сховищі;

жорстка (далі - Ж) - під навісом;

дуже жорстка (далі - ДЖ) - на відкритих майданчиках.

Захист ЗІО від впливу кліматичних та біологічних факторів, які впливають на ТС під час зберігання, забезпечується шляхом їх консервації.

10. Збереження ЗІО забезпечується:

якісною підготовкою ЗІО до зберігання із застосуванням сучасних засобів і методів захисту від впливу факторів навколишнього середовища;

створенням необхідних умов зберігання і правильним розподілом по місцях зберігання;

проведенням періодичних ТО;

здійсненням контролю за ТС.

11. Постійна готовність ЗІО, які знаходяться на зберіганні, до використання за призначенням підтримується за рахунок використання способів і засобів захисту від впливу агресивних факторів навколишнього середовища та проведення організаційно-технічних заходів.

12. Організаційно-технічні заходи зберігання ЗІО включають:

постановку ЗІО на зберігання;

обслуговування ЗІО в установлені строки під час утримання на зберіганні;

відпрацювання заходів щодо скорочення строків знімання ЗІО зі зберігання;

контроль за ТС ЗІО та якістю виконання робіт, під час підготовки, постановки й утримання на зберіганні;

своєчасне планування заходів і робіт, матеріально-технічне (далі - МТ) забезпечення, облік робіт, які виконуються під час підготовки ЗІО до зберігання, їх обслуговування під час утримання на зберіганні;

заходи безпеки під час проведення робіт;

створення відповідних умов для належного зберігання та обслуговування ЗІО.

13. Зберігання ЗІО у військових частинах і на АБС організовується відповідно до вимог цього Порядку та розпорядчих документів, а для базових шасі - вимог керівних документів зі зберігання відповідних служб забезпечення.

14. Зберігання ЗІО включає:

спеціальну підготовку (консервування) техніки (базових шасі, спеціального робочого обладнання та комплектуючих складових частин);

ТО під час підготовки й утримання на зберіганні, яке здійснюється відповідно до Перспективного плану ТО та опробування ЗІО, які перебувають на ДЗ у військовій частині, та Річного плану ТО і опробування ЗІО, які перебувають на ДЗ у військовій частині (додатки 5, 6);

перевірку ТС ЗІО та їх випробування під час утримання на зберіганні;

переконсервацію ЗІО під час утримання на зберіганні;

заміну (освіження) шин, акумуляторних батарей (далі - АКБ), палива, мастильних і експлуатаційних матеріалів та спеціальних рідин, а також деталей з обмеженим строком експлуатації.

15. ЗІО ставляться на зберігання у разі якщо їх використання не планується:

більше місяця - ЗІО на гусеничному шасі бронетанкової та автомобільної техніки, а також комплектуючі електротехнічні засоби;

більше трьох місяців - ЗІО на автомобільному колісному шасі.

16. Циліндри двигунів типів В-2, У1Д-6, 1Д12, УТД-20 підлягають консервації, якщо перерва в їх експлуатації перевищує один місяць.

17. Залежно від призначення ЗІО, тривалості перерви у використанні та способу консервації під час експлуатації установлюються два види зберігання:

короткочасне (короткострокове) (далі - КЗ) - строком до одного року;

тривале (довгострокове) (далі - ДЗ) - строком понад один рік.

18. На КЗ утримуються ЗІО:

на бронетанковій базі, які не планують використовувати більше місяця;

на автомобільному базовому шасі, які не планують використовувати більше трьох місяців. При цьому циліндри двигунів типу В-2, У1Д, 1Д12, УТД-20, які встановлені на ЗІО, підлягають консервації при перерві у використанні більше місяця;

відремонтовані на ремонтних підприємствах та які очікують відправлення у військові частини;

відпрацювали встановлений ресурс та очікують відправлення у ремонт;

відпрацювали встановлений річний ресурс.

19. На ДЗ утримуються ЗІО:

військових частин за штатами воєнного часу;

непорушних запасів, які зберігаються на арсеналах, базах, центрах і складах;

зняті з поточного забезпечення у зв'язку із змінами організаційно-штатної структури.

20. Під час виконання робіт з постановки ЗІО на зберігання та їх утримання на зберіганні необхідно дотримуватись заходів безпеки та охорони праці.

21. Нові ЗІО, а також ті, що прибули після КР або СР, ставляться на ДЗ після обкатки шасі, якщо воно підлягає обкатці.

22. Обкатка базових шасі ЗІО повинна складати: на колісному шасі - до 1000 км, на гусеничному - до 300 км, якщо інше не встановлено конструкторською документацією.

23. Запас ходу ЗІО, які підлягають зберіганню, до чергового КР (СР) необхідно мати не менше встановлених вимог.

24. ЗІО, які очікують відправлення в КР, а також які відремонтовані на ремонтних підприємствах і очікують відправлення у військові частини, ставляться на КЗ.

25. Постановка ЗІО на зберігання включає підготовку до зберігання, розміщення на місцях зберігання та оформлення встановленої документації.

Підготовка ЗІО до зберігання проводиться у порядку та в обсязі, передбачених інструкціями з експлуатації конкретних зразків, і включає проведення відповідних видів ТО і консервацію.

26. ЗІО ДЗ розміщуються окремо від ЗІО КЗ.

27. Під час зберігання ЗІО застосовуються два способи консервації: консервація без герметизації; консервація з герметизацією.

28. Консервація ЗІО без герметизації полягає у здійсненні захисту деталей та конструкційних матеріалів від корозії, старіння та біологічних ушкоджень засобами тимчасового захисту (які легко видаляються або не потребують видалення при підготовці виробів до використання) без ізоляції виробів від зовнішніх факторів.

29. Консервація з герметизацією полягає у додатковій ізоляції законсервованих ЗІО або їх внутрішніх порожнин від зовнішніх факторів з допомогою спеціальних герметичних оболонок або за рахунок використання корпусів і штатних вологонепроникних чохлів.

30. Герметизація ЗІО від дії навколишнього середовища може бути частковою - коли ізолюють окремі складові частини техніки, та повною - ізоляція зразка в цілому.

31. Підготовлені до зберігання ЗІО утримуються у спеціально обладнаних місцях зберігання: в опалювальних та неопалювальних сховищах, під навісами і на відкритих майданчиках.

32. Основні вимоги до місць зберігання ЗІО наведено в додатку 7 до цього Порядку.

33. ЗІО, які надходять на зберігання у військові частини (АБС) від підприємств-виробників у законсервованому вигляді, зберігаються без переконсервації до закінчення гарантійних строків зберігання, визначених цими підприємствами.

34. Визначення ТС ЗІО, які надходять від підприємств-виробників та з АБС у військові частини незаконсервованими або з строками зберігання понад гарантійні (встановлені) та які не підлягають обкатці, проводиться випробуванням на місці (перевіркою працездатності) протягом однієї години, про що робиться запис у формулярі (паспорті).

35. Про постановку ЗІО на зберігання робляться записи в розділі "Зберігання" формулярів (паспортів), а під час підготовки до ДЗ - додатково в картці машини ДЗ (додаток 8) та складається акт закладки матеріальних засобів.

36. Під час утримання ЗІО на зберіганні її озброєння і боєприпаси до них зберігаються на складі ракетно-артилерійського озброєння (далі - РАО) військової частини відповідно до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачу стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, а ІБП - зберігаються на складі інженерних боєприпасів військової частини відповідно до Керівництва зі зберігання інженерних боєприпасів у Збройних Силах України.

37. ЗІО, поставлені на зберігання під навісами і на відкритих майданчиках, опломбовуються.

38. ЗІО, які утримується на КЗ, розташовуються разом з іншою технікою.

39. До ЗІО, які утримується на КЗ, встановлюються такі вимоги:

металеві поверхні, які не фарбують, змащуються консерваційним мастилом (робочою консервацією);

місця з пошкодженими лакофарбовими покриттями зачищають, ґрунтують і фарбують;

комплекти ЗІП консервуються і зберігаються на засобах або складі частини у спеціальній упаковці з вказівкою про приналежність відповідному зразку;

комплектуючі вироби (озброєння, радіостанції, прилади нічного бачення, рентгенометри тощо) перевіряються відповідно до інструкцій з експлуатації і зберігаються на штатних місцях; озброєння і боєприпаси до них зберігаються на складах РАО та/або ІБП військової частини (АБС);

балони повітряного запуску, пожежного обладнання і вогнегасники повинні бути повністю зарядженими та опосвідченими;

паливні баки заповнюються пальним, картери агрегатів і механізмів всесезонними маслами або маслами зимових сортів;

циліндри двигунів і паливний насос високого тиску консервуються;

системи охолодження двигунів утримуються заправленими водою з трикомпонентною присадкою або охолоджуючою рідиною з низькою температурою замерзання. При температурі навколишнього повітря нижче 5° C вода із системи охолодження зливається. Під час переведення техніки на режим літньої експлуатації допускається зливання охолоджуючої рідини з низькою температурою замерзання і заливання води;

ЗВТ мають бути повірені (відкалібровані);

свинцеві стартерні акумуляторні батареї (далі - АКБ) встановлюються на техніку, а при температурі повітря нижче 15° C знімаються та зберігаються в акумуляторній (в спеціальному опалювальному приміщенні), інші хімічні джерела струму з ЗІО знімаються і зберігаються в акумуляторних для лужних АКБ;

робоче обладнання ЗІО переводиться у транспортне положення;

колеса і підвіска базового шасі не розвантажуються;

гумові та гумотехнічні вироби (резервуари, надувні човни, кабельні мережі тощо) промиваються теплою водою з милом, просушуються і зберігаються на складі інженерного (військово-технічного) майна або на штатних місцях;

вироби з текстильних матеріалів очищаються, просушуються і зберігаються: маскувальні сітки, брезенти для укриття, тенти, чохли тощо - на складі інженерного (військово-технічного) майна; комбінезони, водолазна білизна та інше - в підрозділі. Брезенти для укриття (тенти) плаваючих машин, катерів, електростанцій і завантажених причепів встановлюються на штатні місця.

40. ЗІО, які утримуються на ДЗ, розташовуються окремо від іншої техніки. Доступ особового складу до ЗІО ДЗ визначається наказом командира військової частини (начальника АБС).

41. До ЗІО, які утримуються на ДЗ, встановлюються такі вимоги:

двигуни базового шасі та спеціального робочого обладнання (далі - двигуни) консервуються;

картери агрегатів і механізмів заповнюються всесезонною або зимовою робочою консерваційною оливою (трансмісійна олива з добавкою антикорозійної присадки) та герметизуються;

паливні баки ЗІО з карбюраторними двигунами пальним не заповнюються, а їх внутрішні поверхні промиті і оброблені моторною робочою консерваційною оливою (моторна олива з додаванням антикорозійної присадки). Паливні баки ЗІО з дизельними двигунами утримуються заповненими пальним;

системи охолодження двигунів обробляються розчином з інгібітором корозії та консервуються;

42. АКБ із ЗІО знімаються і зберігаються в акумуляторній для сухозаряджених АКБ із запасом готового електроліту, а також обладнанням для приведення їх у робочий стан. Інші хімічні джерела струму із ЗІО знімаються і зберігаються в акумуляторних для сухих лужних АКБ із запасом готового електроліту й обладнанням для приведення їх у робочий стан;

металеві поверхні, які не фарбують, змащуються консерваційним мастилом (пластичне мастило з додаванням консерваційного мастила типу ПВК);

місця з пошкодженими лакофарбовими покриттями зачищають, ґрунтують і фарбують;

колеса і підвіска колісних базових шасі розвантажуються;

ЗІО корпусної конструкції герметизуються методами "напівчохол" або "заклеювання", кузови-фургони герметизуються методом "заклеювання";

балони повітряного запуску, пожежного устаткування і вогнегасники зберігаються повністю зарядженими та опосвідченими;

комплекти ЗІП консервуються і зберігаються на складі, опломбованими у спеціальній упаковці з вказівкою про приналежність відповідному виробу;

комплектуючі вироби ЗІО, тривалий час зберігання якого не допускається на відкритих майданчиках і в неопалювальних сховищах, знімаються, перевіряються відповідно до інструкцій з експлуатації, консервуються і зберігаються на складах із встановленими для них умовами зберігання. При цьому на місцях, де комплектуючі частини зняті, встановлюються таблички з вказівкою місця їх зберігання, а на знятих комплектуючих виробах - табличка з вказівкою про приналежність до зразка;

ЗВТ мають бути повіреними (відкаліброваними);

робоче обладнання (устаткування) ЗІО переводиться в транспортне положення;

ЗІО опломбовуються;

брезенти для укриття (тенти) плаваючих машин, катерів і завантажених причепів встановлюються на штатні місця. При цьому під час герметизації плаваючих машин і катерів методом "напівчохол" тенти зберігаються всередині загерметизованих корпусів машин.

43. Під час зберігання ЗІО ДЗ на відкритих майданчиках:

вироби з текстильних матеріалів (тенти, брезенти для укриття машин, чохли тощо) знімають, очищають, просушують, пакують та зберігають на складі;

шини захищають від прямої дії сонячних променів;

усередині кабіни на скло встановлюють захисні щити із картону або іншого світлонепроникного матеріалу. У разі якщо зразки мають штатні зовнішні щити скло кабіни з середини не захищається.

44. Комплектуючі складові частини, одиночні та групові комплекти ЗІП до ЗІО, які не знаходяться на штатних місцях, зберігаються:

на АБС інженерних військ - на інженерному складі (складі інженерного майна) та обліковуються в обліково-операційному відділі;

у військових частинах - на інженерному складі (складі військово-технічного майна) та обліковуються в інженерній службі.

45. Перевірка технічного стану і готовності ЗІО, які знаходяться на зберіганні здійснюється:

зовнішнім оглядом з частковою або повною розгерметизацією;

частковою розконсервацією з випробуванням на місці (перевіркою працездатності);

повною розконсервацією з випробуванням пробігом і в роботі під навантаженням (на плаву).

46. ЗІО, які підготовлені до КЗ, перевіряють командири підрозділів.

47. Якість робіт з підготовки ЗІО до ДЗ перевіряється поопераційним контролем, який здійснюється візуально і за допомогою вимірювальних та діагностичних приладів, комісіями.

48. Перевірка ЗІО, поставлених на ДЗ, а також при переконсервації, здійснюється комісією, призначеною командиром військової частини (начальником АБСЦ), яка перевіряє повноту і якість робіт.

49. До складу комісії включаються: заступник командира частини з озброєння (головний інженер, начальник зберігання); начальник інженерної служби (начальник відділу зберігання); начальники служб забезпечення (автомобільної, бронетанкової, пально-мастильних матеріалів).

50. Після перевірки ТС і готовності ЗІО до застосування робиться запис у книзі огляду (перевірок) ЗІО посадовими особами (додаток 9).

51. У разі виявлення пошкоджень або відмов конструкційного чи виробничого характеру (невідповідності якості виконаних робіт) незалежно від того, в якій складовій частині вони виявлені, під час зберігання ЗІО у період дії гарантійних зобов'язань на виріб, встановлених експлуатаційною документацією, підприємству-виробнику (ремонтному підприємству) пред'являється рекламація.

52. У разі виявлення пошкоджень і відмов на ЗІО після закінчення дії гарантійних зобов'язань рекламаційний акт не складається, а до центральної служби забезпечення органів військового управління подається акт технічного стану.

53. Після закінчення встановлених строків зберігання ЗІО підлягає РТО.

54. Планування робіт щодо постановки ЗІО на зберігання здійснюється з метою:

своєчасного проведення заходів і виконання робіт у визначені строки;

забезпечення необхідними МТ засобами;

повного та якісного виконання робіт з дотриманням заходів безпеки;

контролю посадовими особами за якістю виконання робіт і ТС ЗІО.

55. Роботи з постановки ЗІО на зберігання плануються з урахуванням виду зберігання, методів консервування, кількості зразків, затрат робочого часу на постановку однієї одиниці, підготовленості особового складу, дотримання заходів безпеки та наявності МТ засобів.

56. Постановку ЗІО на зберігання організовує командир військової частини (начальник АБС), шляхом видання наказу (додаток 10), в якому зазначає:

марки і номери зразків, які підлягають постановці на зберігання;

види зберігання та способи герметизації техніки;

строки виконання робіт ТО та консервування;

алгоритм підготовки особового складу до проведення робіт;

склад спеціалізованих постів, бригад та їх керівників;

матеріально-технічне забезпечення;

відповідальних осіб за виконання робіт;

склад комісії для перевірки ТС, обсягу та якості виконаних робіт, дотримання вимог безпечного їх виконання (далі - комісія);

відповідального за виконання наказу.

57. На підставі наказу командира військової частини (начальника АБСЦ) про постановку ЗІО на зберігання начальник інженерної служби (командир підрозділу, начальник зберігання) спільно з начальниками служб забезпечення складають план постановки ЗІО на зберігання у військовій частині за формою, визначеною в додатку 11 до цього Порядку, погоджують його з заступником командира військової частини з озброєння (головним інженером) та затверджують у командира військової частини.

58. У плані постановки ЗІО на зберігання передбачається:

підготовка особового складу з урахуванням занять (інструктажів) щодо заходів безпеки та охорони праці;

забезпечення підрозділів необхідними МТ засобами відповідно до орієнтовних витрат основних матеріалів, які використовуються для консервації та переконсервації постановки ЗІО на зберігання (додаток 12);

обсяги робіт щодо підготовки ЗІО до зберігання;

строки та обсяги робіт, які виконуються спеціалізованими постами та бригадами;

обладнання місць зберігання (стоянок) для ЗІО;

перевірка якості виконання робіт і дотримання заходів безпеки та охорони праці посадовими особами, членами комісії;

оформлення експлуатаційної документації.

59. На підставі плану командири підрозділів (начальники відділів зберігання) складають плани-графіки поставлення ЗІО на зберігання у підрозділах (відділах зберігання), у яких вказується перелік робіт, які необхідно виконати на техніці, МТ забезпечення, виконавці та строки виконання запланованих робіт.

60. Заходи безпеки та охорони праці під час постановки ЗІО на зберігання розробляються начальником інженерної служби (командиром підрозділу), начальником зберігання, оформляються окремою інструкцією, погоджуються із посадовою особою, відповідальною за охорону праці, та затверджуються командиром військової частини.

61. Підготовка ЗІО до зберігання проводиться силами особового складу, який пройшов інструктаж щодо заходів безпеки та охорони праці, із залученням спеціалістів ремонтних підрозділів та з участю водіїв (механіків-водіїв), екіпажів, розрахунків, обслуг.

62. До проведення робіт з підготовки ЗІО до зберігання допускається особовий склад, який пройшов підготовку за спеціальною програмою.

63. На практичних заняттях вивчають обладнання та матеріали, види і обсяги робіт і технологію їх виконання, а також заходи безпеки та охорони праці під час постановки ЗІО на зберігання.

64. Підготовка особового складу підрозділів обслуговування здійснюється з урахуванням характеру робіт, які вони виконуватимуть.

Під час підготовки особовий склад відпрацьовує роботи на практиці виходячи з номенклатури ЗІО, які готуються до постановки на зберігання. До виконання робіт на практиці особовий склад допускається після складання заліків.

65. Для виконання складних робіт, які вимагають застосування спеціального обладнання, зі складу ремонтного підрозділу і відділень технічного обслуговування створюються спеціалізовані бригади (пости), які виконують ці роботи безпосередньо на зразках або на спеціально обладнаних постах.

66. Особовий склад допускається до виконання робіт з підготовки ЗІО до зберігання на підставі наказу.

67. Особовий склад, допущений до виконання робіт з підготовки ЗІО до зберігання, під час їх проведення, залучати до виконання інших робіт забороняється.

68. Матеріально-технічне забезпечення постановки ЗІО на зберігання включає:

проведення розрахунку потреби необхідних пально-мастильних, експлуатаційних та спеціальних матеріалів, спеціальних рідин, обладнання, запасних частин і інструменту (далі - МТ засоби):

подання заявок на їх отримання;

підготовку засобів обслуговування, ремонту та консервації, які будуть використовуватися для постановки ЗІО на зберігання.

69. Перед початком робіт з постановки на зберігання створюється необхідний запас МТ засобів, а також виготовлення покриттів для герметизації з полімерних плівок або інших вологонепроникних матеріалів.

70. Забезпечення МТ засобами повинно бути завершено за 3 - 5 діб до початку проведення робіт на техніці.

Роботи з МТ забезпечення організовує заступник командира військової частини з озброєння (головний інженер) спільно з заступником командира частини з тилу (матеріально-технічного забезпечення) та начальниками відповідних служб забезпечення.

71. ЗІО розміщуються на зберіганні за підрозділами (командами), а в одному підрозділі (команді) - за марками.

ЗІО в місцях зберігання розміщуються з дотриманням вимог пожежної безпеки.

Штатні причепи розміщуються безпосередньо за тягачем, а за обмеженої ширини - поряд з ним.

Під час розміщення великогабаритних ЗІО відстань між рядами встановлюється з розрахунку забезпечення можливості виїзду з ряду без додаткового маневрування.

72. Підготовка ЗІО до зберігання включає роботи щодо ТО та консервації систем, вузлів і агрегатів, які є цілісним технологічним процесом.

Роботи з підготовки ЗІО до зберігання, перевірки якості і повноти їх виконання, дотримання заходів безпеки та охорони праці організовує заступник командира військової частин з озброєння (головний інженер), начальник зберігання, начальник інженерної служби (начальники відділів зберігання, техніки, начальники складів).

Підготовка ЗІО до зберігання здійснюється комплексно, автомобільних (бронетанкових) базових шасі та спеціального робочого обладнання (устаткування).

73. Обсяги робіт, які виконують під час підготовки ЗІО до зберігання, визначаються умовами і видами зберігання, заходами безпеки та охорони праці, напрацюванням (пробігом) зразка до моменту їх постановки на зберігання. Роботи, які проводяться на ЗІО під час підготовки до зберігання, визначено у додатку 13 до цього Порядку.

74. При підготовці ЗІО до зберігання проводиться чергове ТО і консервування.

75. Для нових ЗІО, які надійшли від підприємств-виробників у військові частини, на АБСЦ і не підлягають обкатці, перед консервацією проводиться ТО-1.

76. Під час підготовки ЗІО до ДЗ, які перебували в експлуатації (використанні) та пройшли обкатку, перед консервацією проводиться ТО-2.

77. ТО і консервування проводяться на пункті технічного обслуговування і ремонту (далі - ПТОР), пунктах (майданчиках) щоденного ТО або безпосередньо на місцях зберігання. При цьому використовується необхідне технологічне устаткування ПТОР або пересувний пункт консервації ППК (ППК-М).

78. Перед початком ТО, готуючи ЗІО до зберігання, проводяться прибирально-мийні роботи. Не допускається потрапляння води, пилу і бруду у внутрішні порожнини двигуна, агрегатів трансмісії, в паливні і масляні баки, на прилади електроустаткування тощо. Зовнішні поверхні агрегатів протирають насухо, з важкодоступних місць волога видаляється стислим повітрям.

79. Роботи з підготовки ЗІО до зберігання здійснюються відповідно до технологічних карт підготовки ЗІО до зберігання, які розробляють командири підрозділів (начальники відділів зберігань) відповідно до марок зразків, що закріплені за цими підрозділами (відділами).

80. Технологічні карти підготовки ЗІО до зберігання розробляються відповідно до вимог цього Порядку на підставі Орієнтовних технологічних карт постановки спеціального обладнання ЗІО на зберігання (додаток 14), а базових шасі - відповідно до технологічних процесів підготовки автомобілів і гусеничних машин до ДЗ і КЗ, визначених у керівництвах зі зберігання відповідних служб забезпечення.

81. У старшого спеціалізованих бригад (постів) повинні бути карти технологічного процесу підготовки ЗІО до зберігання з переліком робіт, які необхідно виконати, інструкції із заходів безпеки та охорони праці під час їх виконання та графік виконання за підрозділами, який підписує командир підрозділу (начальник інженерної служби) і затверджує заступник командира частини з озброєння (головний інженер).

82. Для виконання робіт виконавцям видаються плани-завдання, які розробляються на основі технологічних карт.

83. Для інших зразків ЗІО технологічні карти розробляються безпосередньо у військових частинах з урахуванням вимог цього Порядку та інструкцій з експлуатації заводів виробників.

84. На АБС інженерних військ у разі постановки великої кількості ЗІО на ДЗ та (або) наявні сили і засоби не забезпечують виконання повного обсягу робіт протягом року підготовка ЗІО на зберігання може здійснюватися поетапно (у дві черги).

85. У першу чергу виконують такі роботи:

прибирання (очищення та миття) ЗІО зовні та всередині;

перевірка функціонування основних агрегатів, вузлів, механізмів і систем базового шасі та спеціального робочого обладнання;

заправка системи живлення кондиційним пальним та системи охолодження - охолоджуючою рідиною з низькою температурою замерзання;

консервація двигунів базового шасі, спеціального робочого обладнання та озброєння;

перевірка, обслуговування АКБ та інших хімічних джерел струму.

86. У другу чергу на ЗІО виконують роботи на агрегатах, вузлах і складових частинах базового шасі, спеціального робочого обладнання з постановки на ДЗ (перевірка стану з заміром вихідних параметрів, відновлення працездатності, заміна спеціальних рідин і масел, виконання робіт ТО-2 та консервація).

87. Консервування проводиться консерваційними і робочими консерваційними маслами і рідинами, робочими консерваційними мастилами, захисними покриттями з герметизацією вузлів, агрегатів та окремих складових частин або виробів у цілому.

88. Роботи з консервування, що проводяться поза ПТОР, виконуються в теплу суху, безвітряну погоду в умовах, що виключають потрапляння до агрегатів вологи і пилу. За необхідності допускається проведення консервування в холодну пору року, але при температурі повітря нижче 5° C захисні покриття наносяться в опалювальних приміщеннях. Перерви в роботі між підготовкою металевих поверхонь і нанесенням на них захисних покриттів не повинні перевищувати 2 години.

89. Консерваційні мастила наносяться на зовнішні металеві поверхні щіткою суцільним шаром. Забороняється нагрівати консерваційні мастила до температури вище 40° C.

90. Консерваційні мастила наносяться на поверхню шпателями завтовшки шару 1,5 - 2,5 мм. Дозволяється наносити консерваційне мастило ПВК в розігрітому вигляді (110 - 120° C) за допомогою щітки.

91. Відновлення лакофарбових покриттів проводиться частковим або повним фарбуванням ЗІО. Частковому фарбуванню підлягають ЗІО, у яких лакофарбові покриття пошкоджені лише на окремих ділянках. При пошкодженні більше 30 % пофарбованої поверхні здійснюється повне фарбування.

92. Консервація шляхом герметизації є завершальним етапом постановки ЗІО на ДЗ.

93. Ефективність ДЗ ЗІО досягається проведенням якісної герметизації, що виключає потрапляння зовнішнього повітря всередину загерметизованих об'ємів, періодичному контролю відносної вологості повітря та своєчасною зміною вологопоглинача.

94. Консервація ЗІО шляхом герметизації здійснюється методами "заклеювання", "напівчохол", "чохол", а також поєднанням цих методів.

95. Герметизація методом "заклеювання" полягає у використанні корпусів (капотів) для ізоляції внутрішніх об'ємів ЗІО. Щілини завширшки до 10 мм і отвори діаметром до 20 мм герметизуються мастиками ущільнювачів або герметиками, а ширші щілини і отвори герметизуються заклеювальними стрічками з вологонепроникних матеріалів.

96. Герметизація методом "напівчохол" здійснюється шляхом ізоляції внутрішніх об'ємів за рахунок використання нижньої частини корпусу і укриття верхньої частини ЗІО вологонепроникним покриттям. Як вологонепроникне покриття використовуються полімерні плівки або інші вологонепроникні матеріали (лакофарбові покриття на текстильній або паперовій основі). Використання полімерних плівок під час розміщення ЗІО на відкритих майданчиках не рекомендується.

97. Під час герметизації методом "чохол" здійснюється ізоляція ЗІО з розміщенням її усередині чохла з вологонепроникного матеріалу. Як вологонепроникний матеріал використовуються полімерні плівки. Метод "чохол" використовується також для герметизації окремих складових частин ЗІО: радіостанцій, приладів нічного бачення тощо.

98. Для створення у загерметизованих об'ємах умов, що запобігають корозії і біологічним ушкодженням, а також зменшують старіння неметалевих матеріалів, застосовуються вологопоглиначі та інгібітори.

99. Забороняється герметизація ЗІО без закладення всередину загерметизованих об'ємів засобів, які поглинають вологу. Допускається герметизація без застосування вологопоглинача просушених внутрішніх об'ємів ланок понтонних парків, напівчовнів, самохідних поромів і поромно-мостових машин, які раніше не використовувалися.

100. Роботи з герметизації виконуються при температурі навколишнього повітря не нижче 5° C і за відсутності атмосферних опадів. У будь-якому випадку роботи проводяться тільки за відсутності на поверхнях ознак конденсату (запотівання).

101. Перелік ЗІО, які підлягають обов'язковій герметизації при ДЗ, а також методи герметизації, що рекомендуються, наведені в додатку 15 до цього Порядку.

102. Завантаження вологопоглинача або інгібітора всередину об'єму, що герметизується, здійснюється безпосередньо перед остаточною герметизацією. Час після завантаження вологопоглинача або інгібітора до остаточної герметизації не повинен перевищувати однієї години. Норма завантаження вологопоглинача або інгібітора встановлюється відповідно до інструкцій з їх застосування.

103. Під час використання вологопоглиначів відносна вологість повітря усередині загерметизованих об'ємів не повинна перевищувати 60 %. Контроль відносної вологості повітря в загерметизованих об'ємах здійснюється: за допомогою гігрометрів, за ступенем обводнення вологопоглинача, дистанційними приладами контролю вологості, індикаторами вологості.

104. Під час використання дрібнопористого силікагелю як вологопоглинача норма його завантаження визначається залежно від методу герметизації, матеріалу для герметизації, який використовується для герметизації та кліматичної зони.

105. Під час герметизації ЗІО в помірній кліматичній зоні силікагель завантажується із розрахунку:

під час герметизації методом "заклеювання" - 1 кг на 1 м3 загерметизованого об'єму;

під час герметизації методами "напівчохол" і "чохол" - 1 кг на 1 м2 поверхні покриття, що герметизується.

106. У приморських районах, а також у районах з підвищеною вологістю повітря кількість силікагелю збільшується удвічі, а в районах, де середньорічна відносна вологість повітря нижча ніж 60 %, - зменшується у півтора - два рази.

107. Для перевірки якості герметизації через 10 діб після її проведення перевіряється відносна вологість повітря у загерметизованому об'ємі. Під час якісного проведення герметизації відносна вологість повітря становить 25 - 35 %, а стан обводнення вологопоглинача менше 10 %. В іншому випадку перевіряється якість герметизації, усуваються недоліки і через 10 діб проводиться повторна перевірка.

У подальшому перевірки проводяться двічі на рік, а при досягненні стану обводнення вологопоглинача до 80 % від гранично допустимої (для силікагелю це становить 20 %) або відносної вологості повітря 50 % - щомісяця.

Перевірка проводиться також при виявленні пошкоджень герметизації.

Результати кожної перевірки стану обводненості вологопоглинача або відносної вологості повітря записуються в картку машини ДЗ.

108. Для контролю стану внутрішніх поверхонь, герметизація яких проведена без застосування вологопоглинача, застосовуються "свідки" - зачищені до блиску пластини з низьковуглецевих нелегованих сталей, які розміщуються усередині загерметизованих об'ємів. При виявленні на поверхні "свідка" ознак корозії проводиться огляд внутрішніх поверхонь, за потреби відновлюються лакофарбові або інші захисні покриття і здійснюється просушування об'єму продуванням сухим повітрям. Періодичність огляду "свідків" - двічі на рік.

109. Якщо комплектуючі при ДЗ підлягають обов'язковій герметизації, вони розміщуються в опалювальних сховищах або усередині техніки, яка герметизується. У цьому випадку їх додаткова герметизація не проводиться.

110. Утримання ЗІО на зберіганні - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження, справності та постійної готовності до використання за призначенням.

Утримання ЗІО на зберіганні включає: догляд за зразками; проведення встановлених видів ТО на зберіганні; заміну (освіження) шин, АКБ, палива, мастильних і експлуатаційних матеріалів, спеціальних рідин, деталей з обмеженим строком служби; випробування; переконсервацію; контроль за утриманням під час зберігання.

111. Догляд за ЗІО КЗ проводиться у години, відведені розпорядком дня та під час паркових днів, силами штатних водіїв (механіків-водіїв, екіпажів, розрахунків, обслуг) під керівництвом командирів підрозділів (техніків, старших техніків), начальників відділів зберігання.

Догляд за ЗІО ДЗ проводиться в паркові дні силами підрозділів зберігання (технічного обслуговування) з таким розрахунком, щоб на кожній одиниці техніки роботи проводились один раз на місяць.

112. Види і періодичність технічних оглядів, обов'язкової повірки (калібрування) і періодичних випробувань ЗІО, які знаходяться на зберіганні, визначені в додатку 16 до цього Порядку.

113. Технічне обслуговування під час зберігання полягає в перевірці укомплектованості, ТС і працездатності, очищенні їх від пилу і опадів, перевірці і відновленні захисних покриттів і герметизуючого обклеювання, освіженні експлуатаційних матеріалів, заміні деталей і складових одиниць з обмеженими строками зберігання, а також у виконанні інших робіт, передбачених додатком 17 до цього Порядку, а для базових шасі, крім того, керівництвами зі зберігання відповідних служб забезпечення.

114. Для підтримання ЗІО у працездатному (справному) стані забезпечення збереженості та готовності до використання за призначенням для ЗІО, які знаходяться на зберіганні, встановлюються такі види ТО та їх періодичність:

при КЗ:

контрольно-технічні огляди (далі - КТО) - в паркові дні та в часи догляду за технікою;

ТО-1з - раз на шість місяців або за результатами КТО;

сезонне технічне обслуговування (далі - СТО) - двічі на рік;

при ДЗ:

КТО - в паркові дні та в часи догляду за технікою;

ТО-1з - раз на рік або за результатами КТО;

ТО-2з - раз на два роки або за результатами КТО;

РТО - після 6 - 10 років зберігання.

115. З метою своєчасного виявлення і усунення недоліків у зберіганні, а також визначення строків і обсягів виконання робіт з ТО (ТО-1з або ТО-2з) посадовими особами військових частин, арсеналів, баз, складів, центрів проводяться КТО.

116. КТО плануються, як правило, у паркові дні з таким розрахунком, щоб щомісяця оглядалося 100 % ЗІО, які знаходяться на зберіганні.

117. РТО ЗІО - комплекс заходів у системі ТО ЗІО ДЗ, які проводяться у встановлені строки для її підтримання у постійній готовності до використання. РТО ЗІО ДЗ залежно від категорії умов зберігання, способів консервації та методів герметизації проводиться в строки з такою періодичністю:

в категорії Л - 9 років без герметизації і 10 років з герметизацією;

в категорії С - 8 років без герметизації і 9 років з герметизацією;

в категорії Ж і ДЖ - 6 років без герметизації і 8 років з герметизацією.

РТО ЗІО проводиться:

підготовленими спеціалістами на місцях його зберігання, у ремонтних підрозділах військових частин;

силами й засобами ремонтних військових частин Збройних Сил України;

на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

118. Для автодорожніх (наплавних) розбірних мостів і поромів, які знаходяться на зберіганні, приводиться:

щомісячний огляд;

річне технічне обслуговування;

технічне обслуговування.

Під час проведення щомісячного огляду:

перевіряється положення залізобетонних труб і конструкцій у штабелях;

перевіряється, за потреби видаляється вода з місць її накопичення;

перевіряється стан пофарбованого покриття;

вживаються заходи щодо підтримання майданчиків зберігання та під'їзних шляхів у проїжджому стані.

119. Під час проведення річного технічного обслуговування:

перевіряється комплектність і наявність технічної документації;

виявлені місця корозії зачищають, заґрунтовують та фарбують;

відновлюється змащення на поверхнях, які не пофарбовані;

перекладаються штабелі мостових конструкцій з порушеною укладкою;

проводиться ремонт під'їзних шляхів і транспортних проїздів на майданчику зберігання.

120. Технічне обслуговування здійснюється один раз на 3 - 4 роки на спеціальному майданчику.

121. Під час його проведення:

виконуються роботи, передбачені річним технічним обслуговуванням;

перевіряється справність лебідок, домкратів та проводиться їх переконсервація;

здійснюється перевірка та переконсервація монтажного обладнання, болтів, штирів та інструменту.

122. Для палезаглиблюючих засобів, які знаходяться на зберіганні, приводиться:

щомісячне технічне обслуговування;

річне технічне обслуговування.

123. Під час щомісячного технічного обслуговування перевіряється положення засобу на підставках, збереженість пломб, усувається підтікання пального, мастил, охолоджуючої та спеціальних рідин.

124. Під час річного технічного обслуговування виконуються роботи зі щомісячного технічного обслуговування;

перевіряється: стан зовнішніх поверхонь агрегатів і механізмів;

герметичність склеювання на складових елементах і агрегатах;

справність пульта управління засобу;

замінюється пальне, мастила, спеціальні рідини у разі закінчення установлених строків їх зберігання в баках, складових елементах та агрегатах.

125. Під час проведення технічного обслуговування ДТЗ забороняється змінювати строки та обсяги робіт, передбачених НТД.

126. Опробування ЗІО ДЗ проводиться з метою визначення ТС, перевірки якості робіт, які виконувались під час підготовки ЗІО до зберігання, виявлення та усунення ушкоджень, відмов та інших дефектів.

Опробування ЗІО проводиться під час перевірок та інспектування військових частин, ТО-2 та її переконсервації. При цьому кількість ЗІО, що перевіряються, визначає голова комісії і вона не повинна перевищувати 10 - 15 % загальної кількості зразків ДЗ.

Опробуванню підлягають усі комплектуючі, які входять до складу зразка (радіостанції, мотопомпи, мотопили, верстати тощо).

127. Встановлено два види опробування ЗІО:

опробування на місці зберігання із запуском двигуна і перевіркою роботи агрегатів, систем і робочого устаткування без навантаження (далі - опробування на місці зберігання);

опробування контрольним пробігом з перевіркою робочого устаткування під навантаженням (на плаву) (далі - опробування контрольним пробігом).

128. Опробуванню на місці зберігання щорічно підлягає 10 % (але не менше однієї одиниці) ЗІО, які поставлені на зберігання одночасно, починаючи з третього року зберігання. Опробування поєднується за часом з ТО-1з або ТО-2з.

129. Тривалість роботи двигуна під час опробування на місці повинна бути:

не більше 30 хвилин для ЗІО, що мають окремі двигуни для приводу робочого устаткування;

не більше однієї години для ЗІО, привід робочого устаткування якої здійснюється від двигуна базового шасі.

130. Опробування контрольним пробігом проводиться у разі переконсервації і виконання РТО. Причіпні засоби опробуються контрольним пробігом в тому випадку, якщо вони обладнані гальмівною системою.

Опробування контрольним пробігом складає: для колісних зразків і причепів пробігом на відстань 25 км, для гусеничних зразків, колісних тракторів і спеціальних колісних шасі - 15 км; робота під навантаженням (на плаву) протягом 1 години.

131. Опробування плануються таким чином, щоб за період зберігання до РР кожна одиниця ЗІО опробувалися не більше чотирьох разів (включаючи опробування при РТО і переконсервації).

132. Для опробування ЗІО, які укомплектовані сухозарядженими АКБ, використовуються АКБ, які приведені в робочий стан (буферні групи).

133. Перед опробуванням на ЗІО розгерметизовуються агрегати, електроустаткування і сапуни.

134. Під час опробувань перевіряється легкість запуску двигуна, робота всіх ЗВТ, приладів електроустаткування, пневмо- і гідросистем, запобіжних пристроїв, систем регулювання і автоматики.

135. У ході опробування контрольним пробігом, роботою під навантаженням (на плаву) перевіряється відсутність пробуксовування зчеплення (головного фрикціону), плавність руху техніки з місця і рух її на різних передачах, легкість включення передач, механізмів відбору потужності, робота механізмів керування, справність гальм, робота нагнітачів фільтровентиляційних установок і опалювачів кабін. Пуск двигунів під час опробування проводиться з обов'язковою перевіркою роботи пускових підігрівачів незалежно від температури навколишнього повітря.

136. Особливу увагу під час опробування звертають: на щільність з'єднання трубопроводів; наявність підтікань палива, масел, гідравлічної й охолоджуючої рідин, витоків повітря; нагрів ступиць коліс, катків, гальмівних барабанів і картерів агрегатів.

137. Перевірка працездатності ЗІО в цілому, а також роботи агрегатів, приладів і систем проводиться в порядку, викладеному в інструкціях з експлуатації відповідних марок техніки.

138. У разі виявлення в процесі опробування пошкоджень, що не впливають на безпеку роботи і не призводять до відмов, випробування продовжується до завершення повного обсягу робіт. Усунення таких ушкоджень здійснюється після закінчення опробування. Усунення інших пошкоджень, а також відмов проводиться одразу після їх виявлення, після чого опробування продовжується до виконання повного обсягу робіт.

139. Після завершення опробування виконуються протиральні та мийні роботи, ТО-2, усуваються недоліки і пошкодження, відновлюються захисні покриття, проводиться консервація і герметизація агрегатів або техніки в цілому, після чого ЗІО ставляться на подальше зберігання.

140. За результатами проведеного опробування ЗІО оформляється протокол, який зберігається разом з карткою машини ДЗ. У формулярі (паспорті) зразків, а також у картці машини ДЗ робиться відмітка про виконані роботи (вид опробування, обсяг і дата виконання робіт, посада і підпис відповідальної особи).

141. Контроль за утриманням ЗІО під час зберігання здійснюється посадовими особами військових частин (АБС) в обсязі, визначеному керівництвами зі зберігання відповідних служб забезпечення.

142. Крім того, перевіряється:

повнота та якість робіт з утримання ЗІО на зберіганні (ТО, випробування, переконсервування, освіження комплектуючих тощо);

наявність та правильність ведення необхідної плануючої, облікової і звітної документації, а також своєчасність виконання запланованих робіт.

143. Під час зовнішнього огляду ЗІО посадовими особами також перевіряється:

стан комплектуючих ЗІО, які є складовою частиною зразків (інженерного майна, радіостанцій, приладів радіаційної та хімічної розвідки, нічного бачення, хімічних реагентів тощо);

якість герметизації, стан герметизуючих покриттів та оболочок, обводненість поглинача вологи або відносна вологість повітря всередині загерметизованих об'єктів.

144. У разі проведення часткової розгерметизації ЗІО для огляду стану внутрішніх поверхонь відновлення порушеної герметизації проводиться не пізніше чим через 2 години після завершення огляду. Виявлені під час огляду пошкодження, продукти корозії, біологічні ушкодження та волога видаляються.

145. Переконсервація ЗІО проводиться при ДЗ з метою продовження строків зберігання і полягає у перевірці ТС і працездатності, заміні засобів тимчасового захисту від корозії, старіння і біологічних ушкоджень, відновленні засобів постійного захисту і в підготовці до подальшого зберігання.

146. Переконсервація незагерметизованих ЗІО, які зберігаються в жорстких і дуже жорстких умовах, проводиться через 4 роки.

Переконсервація незагерметизованих ЗІО, які зберігаються в середніх і легких умовах, та повторна переконсервація незагерметизованих ЗІО в жорстких і дуже жорстких умовах зберігання, а також переконсервація загерметизованих ЗІО при їх утриманні у всіх категоріях умов зберігання проводиться при проведенні РТО.

Під час переконсервації ЗІО роботи проводяться комплексно, одночасно на базових шасі, робочому устаткуванні та її комплектуючих (складових) (радіостанціях, технологічному устаткуванні рухомих ремонтних майстерень, одиночних і групових комплектів ЗІП тощо).

Переконсервація ЗІО може проводитися раніше встановлених строків у разі виявлення при КО і перевірках недостатньої ефективності застосованих засобів захисту, способів консервації або порушення системи захисту з різних причин (несприятливі метеорологічні умови тощо).

Переконсервація ЗІО може бути частковою або повною.

147. Часткова переконсервація проводиться після випробування ЗІО. Під час часткової переконсервації проводиться консервація циліндрів двигуна, паливної системи, системи охолоджування силової установки, відновленні захисних покриттів і герметизації вузлів, агрегатів, складових частин або техніки в цілому, порушених під час випробувань.

148. Повна переконсервація проводиться після закінчення встановлених строків зберігання.

149. Зняття ЗІО зі зберігання проводиться для підготовки до використання за призначенням, проведення опробувань, переконсерваціїї, РТО, освіження (заміни) тощо.

150. У всіх випадках знімання ЗІО з КЗ та ДЗ видається наказ по військовій частині (АБСЦ), форма якого наведена в додатку 18 до цього Порядку, в якому вказується: підстава для зняття, кількість знятих зразків по марках та номерах, з якою метою та на який строк вони знімаються зі зберігання, заплановані витрати моторесурсів.

151. Номер і дата наказу, згідно з яким ЗІО зняті зі зберігання, записуються у формуляр (паспорт) зразків.

152. ЗІО знімаються з КЗ для забезпечення бойової підготовки військ і використовуються згідно з планами експлуатації ЗІО у межах річних норм, встановлених цим Порядку, а також для виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

153. ЗІО з ДЗ знімаються для виконання заходів, передбачених планами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, освіження та опробування - відповідно до плану-графіка ТО та випробовування ЗІО, які утримуються на ДЗ.

154. Знімання ЗІО з КЗ або ДЗ для проведення комплексного ТО (РТО, ТО-2 з переконсервацією та контрольним пробігом) здійснюється відповідно до планів обслуговування ЗІО на підставі наказу командира військової частини (начальника АБСЦ).

155. Роботи щодо знімання ЗІО зі зберігання здійснюються відповідно до технологічних карт і виконуються водіями (механіками-водіями) після проведення відповідних інструктажів із заходів безпеки та охорони праці за участю екіпажів (обслуг) під керівництвом командирів підрозділів.

156. Технологічна карта розроблюється на кожен зразок ЗІО за зразком, наведеним у додатку 19 до цього Порядку.

Технологічна карта зберігається безпосередньо на зразках ЗІО на видному місці. У карті зазначається:

перелік операцій, які виконуються у встановленій технологічній послідовності;

склад і місцезнаходження необхідного для виконання робіт інвентарю, інструменту і приладдя;

орієнтовний час, необхідний для виконання кожної операції як в теплу, так і в холодну пору року;

технічні умови на окремі операції з вказівкою величин параметрів, що перевіряються;

попередження і вказівки із заходів безпеки та охорони праці, у тому числі пожежної.

157. За необхідності разом з технологічною картою на ЗІО можуть зберігатися інструкція з експлуатації або окремі витяги з неї та інструкція, що роз'яснює послідовність виконання найбільш складних операцій (передпускове прогрівання, пуск двигуна тощо).

158. Під час знімання ЗІО з ДЗ в умовах обмеженого часу роботи виконуються у дві черги.

159. У першу чергу виконуються роботи, які забезпечують вихід ЗІО із парку та безаварійну їх експлуатацію:

розгерметизація агрегатів (двигуна, паливних баків, трансмісії, ходової частини);

встановлення акумуляторних батарей;

заправлення пальним та охолоджувальною рідиною (у разі якщо вони утримувались незаправленими);

запуск двигуна та перевірка його роботи на різних його режимах, перевірка ЗВТ і засобів сигналізації;

перевірка тиску повітря в шинах та доведення його до норми (за потреби);

перевірка справності роботи освітлювальних і світлосигнальних приладів;

перевірка справності гальм і рульового керування;

перевірка надійності кріплення робочого та навісного обладнання;

встановлення щіток склоочищувача та перевірка його роботи.

160. У районі зосередження або на привалах виконуються роботи другої черги:

дозаправлення ЗІО пальним (за потреби);

видалення консерваційних мастил з робочих поверхонь, табличок інструкцій;

розконсервацію робочого обладнання і приведення його у робочий стан з перевіркою працездатності;

укладення та кріплення брезенту для укривання;

укладення килимів на підлогу кабіни;

очищення інструменту від консерваційного мастила та укладення його на місце;

усунення виявлених несправностей.

161. Освіження ЗІО при ДЗ організується з метою заміни окремих комплектуючих або виробів у цілому новими або з відновленим ресурсом. Освіження проводиться за рахунок цільових поставок, а також поставок для поточного забезпечення. Організація проведення освіження встановлюється відповідними наказами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

162. ЗІО повинні бути приведені у готовність до використання в мінімально стислі строки.

163. У військовій частині (на АБС), яка має ЗІО на зберіганні, розробляється план (план-графік) зняття їх зі зберігання, який розробляється заступником командира частини з озброєння (головним інженером, начальником зберігання) і затверджується командиром військової частини (начальником АБС).

164. У плані-графіку визначається послідовність дій особового складу, час виконання та передбачається алгоритм виконання усіх видів робіт з підготовки ЗІО до застосування, зокрема:

відчинення сховищ, кабін (люків) техніки і допуску до них особового складу;

доправлення до місць зберігання пального і охолоджувальної рідини та заправлення ними техніки (за потреби);

приведення у робочий стан свинцевих стартерних АКБ, а також інших типів АКБ, доправлення їх до місць стоянки (зберігання) техніки;

доправлення або отримання хімічних джерел струму для розконсервації ІТ;

черговість розконсервації ЗІО, виведення їх з місць зберігання;

усунення пошкоджень і відмов, які виявлені або виникли під час розконсервації;

доправлення до ЗІО одиночних і групових (експлуатаційних) комплектів ЗІП, а також інших комплектуючих, зберігання яких організоване окремо.

165. У плані (плані-графіку) вказується кількість особового складу і засобів, що виділяються для виконання кожного виду робіт, а також час їх виконання.

166. Під час планування робіт з підготовки ЗІО до використання за призначенням необхідно передбачати виконання основного обсягу робіт на місцях зберігання. При обмежених строках виконання робіт у місцях постійної дислокації передбачається виділення або розгортання засобів, необхідних для виконання робіт з розконсервації в районах зосередження.

167. Заходи, які забезпечують приведення ЗІО у готовність до використання в мінімально стислі строки:

швидке відкриття сховищ, видавання ключів від люків ЗІО та замків запалювання;

виконання усіх операцій технологічного процесу знімання ЗІО зі зберігання з дотриманням заходів безпеки;

застосування найбільш ефективних способів запуску двигуна та його прогрівання при низьких температурах;

створення необхідних запасів пального та охолоджувальної рідини з низькою температурою замерзання або гарячої води, організація механізованого заправлення ЗІО пальним та охолоджувальною рідиною;

своєчасне планування сил, засобів та послідовності доставки до ЗІО АКБ, палива, охолоджувальної рідини, ЗІП;

раціональна організація зберігання АКБ, яка забезпечує приведення їх в робочий стан та доставку до ЗІО з мінімальними витратами часу;

використання в агрегатах і вузлах ЗІО всесезонних робочо-консерваційних масел, мастил і спеціальних рідин;

використання саморозвантажувальних підставок під один із ведучих мостів техніки або інших пристроїв, які полегшують її знімання з підставок.

6. Управління експлуатацією ЗІО - комплекс заходів, які здійснюються органами управління для виконання завдань з експлуатації ЗІО

1. Управління експлуатацією ЗІО полягає в плануванні експлуатаційно-технічних заходів, їх організації, контролі та прийнятті рішень.

2. Планування експлуатації ЗІО - завчасне розроблення заходів з підготовки, забезпечення та здійснення експлуатації ЗІО із зазначенням строків виконання цих заходів, виконавців і осіб, відповідальних за організацію та контроль їх виконання.

3. Планування експлуатації ЗІО здійснюється з метою забезпечення:

виконання планів бойової підготовки та інших завдань, покладених на військові частини;

підтримання ЗІО у стані постійної готовності до використання за призначенням;

використання ЗІО тільки за прямим призначенням у межах встановлених річних норм витрат моторесурсу (ресурсу);

своєчасного проведення планових ТО ЗІО та їх рівномірного виходу в ремонт;

утримання у бойовій та стройовій групах експлуатації ІТ із запасом ресурсу до чергового планового ремонту не нижче встановленого;

правильного використання особового складу ремонтних підрозділів, паркового обладнання, а також засобів технічного обслуговування і ремонту.

4. При плануванні визначають потребу в ТО та ремонті, в експлуатаційних матеріалах і коштах.

5. Планування експлуатації ЗІО здійснюється згідно з вимогами цього Порядку в межах річних норм витрат моторесурсів (ресурсів) ЗІО за групами експлуатації (додаток 2).

6. Для ЗІО, які не вказані у додатку 2 до цього Порядку, річні норми витрат моторесурсів (ресурсів) визначаються планами бойової підготовки.

7. У Збройних Силах України встановлена система експлуатації ЗІО, яка включає перспективне і поточне планування.

8. Перспективне планування експлуатації і ремонту ЗІО дає змогу завчасно вживати заходів щодо підтримки незнижуваного ресурсу і боєготовності (готовності до використання за призначенням) машин бойової (стройової) групи, їх рівномірного виходу в ремонт, а також проводити розрахунки з матеріально-технічного забезпечення їх подальшої експлуатації.

9. Поточне планування проводиться на рік в цілому і на кожен місяць окремо.

10. У ході планування відпрацьовуються:

перспективний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

річний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

місячний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

план-графік технічного обслуговування та ремонту техніки військової частини;

наряд на використання техніки;

план-графік технічного обслуговування та випробування техніки, яка утримується на ДЗ;

виробничий план.

11. Перспективний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини відпрацьовується строком на п'ять років з метою забезпечення рівномірного (ступінчатого) виходу техніки в РТО та ремонт. План щороку корегується за результатами року з урахуванням змін списочної кількості техніки в частині.

12. Річний (місячний) план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини відпрацьовується згідно з вимогами та формами, встановленими відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

13. Вихідними даними для розроблення річного плану є:

витрата ресурсів для виконання плану бойової підготовки, а також інших завдань, які стоять перед військовою частиною;

наявність, технічний стан та розподіл ЗІО по групах експлуатації;

річні норми витрат ресурсів;

відомості про запас ресурсів ЗІО;

очікувані за період планування зміни у списочному складі ЗІО та засобів ТО і ремонту;

встановлені норми витрат експлуатаційних матеріалів;

встановлені міжремонтні строки техніки та періодичність їх обслуговування;

виробничі можливості для проведення ТО і ремонту ЗІО.

14. Наряд на використання техніки складають у двох примірниках напередодні дня виходу машин з парку. Його підписує заступник командира військової частини з озброєння (начальник автомобільної служби) і затверджує командир військової частини.

15. Один примірник наряду передається черговому парку і є підставою для підготовки та випуску машин з парку, другий примірник - залишається у технічній частині. На підставі наряду виписуються дорожні листи (робочі листи агрегатів).

16. До наряду включають тільки технічно справні, штатні ЗІО, які пройшли належне ТО і закріплені наказом командира військової частини за водіями (механіками-водіями).

17. Забороняється дописувати у наряд ЗІО або вносити виправлення після його затвердження. У разі необхідності виходу ЗІО, які не внесені в наряд, вихід її дозволяє лише командир військової частини, про що робиться запис у шляховому листі "Вихід поза нарядом дозволяю". Запис завіряється підписом і гербовою печаткою.

18. Планування експлуатації та ремонту ЗІО здійснюється інженерною службою військових частин, у разі її відсутності - автомобільною службою.

19. Планування експлуатації ЗІО при розробленні перспективного плану експлуатації і ремонту озброєння бойової та іншої техніки військової частини, річного та місячних планів експлуатації та ремонту озброєння бойової та іншої техніки, річного плану комплексного технічного обслуговування озброєння бойової та іншої техніки ДЗ здійснюється окремим розділом.

20. На підставі річного плану експлуатації і ремонту озброєння бойової та іншої техніки складаються заявки на СР та КР, експлуатаційні матеріали, запасні частини для військового ремонту ЗІО.

21. Річний план експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини є основним плануючим документом, який дає змогу здійснювати ефективний контроль за витратою встановленого ліміту моторесурсів для парку машин частини по місяцях року (щокварталу, щомісяця) та рівномірним виходом зразків ЗІО навчально-бойової (навчально-стройової) групи в середній і капітальний ремонт.

22. Місячний план експлуатації та ремонту озброєння бойової та іншої техніки військової частини складається з метою обґрунтованого розподілу відведених у річному плані моторесурсів на кожен зразок ЗІО, який використовується в цьому місяці залежно від спланованих заходів бойової підготовки та необхідності своєчасного її обслуговування.

23. Відпрацювання річного та місячного планів експлуатації та ремонту озброєння бойової та іншої техніки здійснюється тільки за наявності попередньо відпрацьованих допоміжних документів: розрахунку наявності моторесурсів ЗІО військової частини та розрахунку потреби в роботі зразків ЗІО військової частини.

24. Облік експлуатації (роботи) ЗІО ведеться:

у дорожньому листі (робочому листі агрегата), який є обліковим документом;

у книзі обліку роботи техніки, витрат пального та мастильних матеріалів;

у місячному плані експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

у паспорті (формулярі), якщо вони передбачені заводами-виробниками;

у книзі обліку озброєння та техніки за номерами і технічним станом;

у річному плані експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини.

25. Для арсеналів, квартирно-експлуатаційних відділів (частин), баз, складів, а також військових частин і підрозділів аеродромно-технічного забезпечення річні норми витрат моторесурсу ЗІО встановлюються згідно з затвердженими виробничими планами в межах моторесурсу, що забезпечує їх виконання.

26. Під час отримання ЗІО на штатне (табельне) укомплектування військових частин або після повернення їх з планового ремонту, витрата моторесурсу (ресурсу) на кожен наступний місяць, який залишився до кінця поточного року, планується в межах 1/12 річної норми тієї групи експлуатації, до якої вони зараховані.

27. Облік роботи ЗІО, моторесурс якої визначений цим Порядком у кілометрах (мотогодинах), ведеться за показниками спідометрів (лічильників мотогодин), які встановлені на автомобільних, бронетанкових і спеціальних базових шасі.

28. Облік роботи обладнання ЗІО, приведення яких здійснюється від спеціально встановленого двигуна, ведеться за напрацюванням цього двигуна, за показниками лічильників мотогодин, без наступного перерахунку відпрацьованих мотогодин в кілометри пробігу.

29. Облік напрацювання обладнання ЗІО, приведення яких здійснюється від тягового двигуна базових шасі, які не мають лічильників мотогодин, ведеться за фактичним часом роботи цього двигуна з наступним перерахунком відпрацьованих мотогодин у кілометри пробігу засобів рухомості.

30. Одна мотогодина роботи обладнання прирівнюється до пробігу:

для ЗІО, змонтованих на автомобільних базових шасі - 25 км;

для ЗІО на базі танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, гусеничних транспортерів, автогрейдерів - 15 км;

для ЗІО на базі колісних тракторів - 10 км;

для ЗІО на базі гусеничних тракторів - 5 км.

31. Облік моторесурсу для причепів і напівпричепів прирівнюється до норм напрацювання техніки, якою вони транспортуються.

32. Про підсумки виконання місячного плану експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки заступник командира військової частини з озброєння доповідає командиру військової частини. Своє рішення командир частини викладає на зворотному боці місячного плану.

33. Щомісяця заступник командира військової частини з озброєння, начальник автомобільної служби та начальник інженерної служби проводять аналіз експлуатації і ремонту озброєння і військової техніки, в тому числі ЗІО військової частини. При цьому визначають:

якість і своєчасність виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки;

якість проведення паркових днів і годин, що виділені на обслуговування озброєння і військової техніки;

стан техніки;

характер і обсяг робіт, що виконувались на пункті технічного обслуговування і ремонту техніки військової частини;

стан несення внутрішньої служби в парку;

своєчасність проведення періодичних контрольних оглядів озброєння і військової техніки посадовими особами;

ефективність заходів щодо попередження пригод на техніці;

правильність і своєчасність оформлення шляхових листів, книг обліку напрацювання техніки, витрати пального і мастильних матеріалів, формулярів (паспортів) техніки й інших експлуатаційних та обліково-звітних документів;

пропозиції щодо усунення недоліків тощо.

34. Після завершення року складається звіт про стан експлуатації техніки за рік. Звіт затверджується командиром частини і надсилається по команді старшому начальнику. У ньому повинні відображатися такі питання:

аналіз технічної готовності частини;

заходи з приведення техніки в готовність до застосування;

заходи з підтримання техніки у постійній готовності до використання за призначенням;

укомплектованість техніки індивідуальним комплектом ЗІП і табельним майном;

аналіз організації і виконання робіт планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту;

заходи з удосконалення елементів парку, покращення внутрішньої служби в парку;

наявність сховищ для техніки і майна, відповідність їх вимогам керівних документів, потреба у будівництві сховищ;

забезпеченість частини необхідними експлуатаційними матеріалами;

кількість техніки, що направлялась для виконання різних незапланованих завдань, і витрачений з цією метою моторесурс;

пропозиції щодо покращення експлуатації техніки частини.

35. На кожен зразок ЗІО ведеться формуляр (паспорт).

36. На ЗІО, які належать до машин індивідуального компонування, техніку на бронетанковій базі, на робоче (спеціальне) обладнання, яке розміщене на автомобільному базовому шасі, на ЕТЗ, ДТЗ, а також на ІМ, ЕТМ і ДТМ (якщо це передбачено заводами-виробниками) ведуться формуляри.

37. На автомобільні засоби рухомості, які є базовими шасі ЗІО, ведуться паспорти (формуляри).

38. На інженерне устаткування ведеться документація, яка надходить з механізмами та пристроями. Якщо інженерне устаткування входить до ЗІО як комплектуючі засоби, їх основні дані (марка, найменування, номер, рік виготовлення, кількість тощо) заносяться до формуляра машини.

39. До формуляра ЗІО заносяться відомості, які відображають технічний стан виробу в момент випуску заводом-виробником, а також відомість по їх експлуатації аж до списання.

Формуляри видаються заводом-виробником. Відповідальні за своєчасне та якісне заповнення формулярів командири підрозділів, за якими закріплені ЗІО.

Формуляри ЗІО зберігаються постійно в технічній частині. При вибутті ЗІО з військової частини формуляр передається разом з ними, при цьому відомості про їх технічний стан та відпрацьований ресурс засвідчуються підписом заступника командира військової частини з озброєння і завіряються печаткою.

40. Контроль за технічним станом і експлуатацією ЗІО здійснюється:

шляхом їх оглядів і перевірок посадовими особами;

шляхом їх перевірок на маршрутах руху;

під час інспектування (перевірок) військових частин;

під час проведення паркових днів (паркових тижнів).

41. Організація та черговість оглядів озброєння і військової техніки посадовими особами, проведення перевірки та оцінки її стану встановлюється Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та наказами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та командувачів видів Збройних Сил України.

42. Для визначення технічного стану ЗІО, що відпрацювали міжремонтні ресурси або строки служби, наказом командира військової частини щороку призначається постійна комісія, до складу якої обов'язково включають фахівців інженерної служби, спеціалістів, ремонтників та посадових осіб, які відповідають за стан збереження відповідного виду ЗІО, та начальника фінансового (фінансово-економічного) органу.

43. За результатами висновків комісії складається акт технічного стану, який затверджується (підписується) командиром військової частини і є підставою для оформлення документів на ремонт (списання).

44. Вартість послуг ЗІО, наданих військовими частинами (установами), закладами та організаціями Міністерства оборони України та Збройних Сил України, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Транспортування ЗІО

1. Транспортування ЗІО - перевезення їх залізничним, водним (морським, річковим) чи повітряним транспортом і на важких автопоїздах з метою економії часу, моторесурсів, запасу ходу по гусеничних стрічках, збереження доріг.

2. У разі транспортування вживають заходів, які забезпечують збереженість ЗІО протягом транспортування і після його завершення та можливість приведення машин у готовність до використання у найстисліші строки.

3. Планування військових залізничних перевезень ЗІО здійснюється Центральним управлінням військових сполучень Тилу Збройних Сил України встановленим порядком, вказаним у відповідних керівних документах.

4. Взаємовідносини між військовою частиною - вантажовідправником та залізницею щодо строку подання вагонів (платформ) під завантаження та розвантаження, а також розрахунки за надані послуги визначаються відповідними нормативно-правовими актами України, Міністерства оборони України та розпорядчими документами Генерального штабу Збройних Сил України.

5. Кожен вид транспортування потребує відповідної підготовки особового складу і машин. Особовий склад повинен на практиці знати правила завантаження, розвантаження та буксирування машин і правила безпеки під час різних видів транспортування.

6. Підготовка ЗІО до транспортування включає:

перевірку їх технічного стану в обсязі контрольного огляду;

підготовку до використання і перевірку технічного стану засобів навантаження (розвантаження), пристроїв і матеріалів для кріплення, а також стану транспортного засобу (палуб, трюмних приміщень суден, відсіків і кабін літаків, залізничних вагонів) та їх пристроїв для кріплення вантажів;

підготовку автопоїздів, їх зчіпних (буксирних) пристроїв;

виконання спеціальних робіт (за потребою) для приведення їх габаритних розмірів до розмірів, що допускаються при перевезенні даним транспортним засобом (опускання робочих органів, зняття окремих складових частин, тощо);

виконання робіт зі стопоріння поворотних і зсувних платформ (башт), елементів робочого обладнання;

закріплення її для попередження зсуву відповідно до схем і правил кріплення.

7. Розміщення та кріплення техніки здійснюється згідно з вимогами Положення з військових перевезень залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05 вересня 2013 року N 595 (Положення N 595), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за N 1662/24194, а при перевезенні залізничним транспортом, крім того, відповідно до правил розміщення та кріплення вантажів у вагонах і контейнерах та інших діючих керівних документів.

8. Відповідальна за правильне розміщення і кріплення ЗІО на транспортні засоби особа, призначена наказом командира військової частини, а під час перевезення залізничним транспортом, крім того, яка склала у відповідній дирекції залізничних перевезень іспити та отримала посвідчення вантажовласника.

9. Транспортування ЗІО автомобільним транспортом шляхом буксирування здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 (зі змінами).

10. Організація перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом здійснюється згідно з вимогами правил перевезення небезпечних вантажів та інших керівних документів, що діють на залізницях України.

11. Організація охорони та супроводження військових транспортів, замовлення та виділення варт під час перевезення залізничним і водним транспортом визначаються Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України та іншими розпорядчими документами.

V. Повноваження служб забезпечення органів військового управління щодо постачання ЗІО

1. ЦУІЗ є центральною службою забезпечення Збройних Сил України, яка здійснює постачання ЗІО для військових частин відповідно до закріпленої номенклатури військового майна - "Засоби інженерного озброєння" Класифікатора озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України ВК001-2000, затвердженого наказом Міністра оборони України від 21 серпня 2000 року N 023 (зі змінами) (далі - Класифікатор).

2. ЦУІЗ відповідає за визначення потреби Збройних Сил України у ЗІО, постачання їх до військових частин, формування замовлення на постачання (закупівлю), ремонт, модернізацію, ведення обліку, накопичення, ешелонування, оновлення та поповнення запасів ЗІО.

3. На ЦУІЗ покладаються:

визначення потреби Збройних Сил України у ЗІО;

планування і постачання ЗІО для військових частин;

організація планування, накопичення, ешелонування, своєчасне оновлення та поповнення непорушних запасів ЗІО;

планування, організація приймання та видавання (відправлення) ЗІО з підпорядкованих арсеналів, баз, складів і центрів забезпечення та передавання між військовими частинами Збройних Сил України;

ведення обліку ЗІО, які надійшли від установ, організацій, підприємств усіх форм власності, або закуплені в інших державах за міжнародними контрактами;

ведення обліку ЗІО, які знаходяться у військових частинах, а також на підпорядкованих АБС, здійснення контролю за їх якісним станом, порядком зберігання, накопичення, ешелонування та своєчасним оновленням;

подання відповідних донесень до Генерального штабу Збройних Сил України згідно з вимогами табелів термінових донесень;

відпрацювання та подання замовникам військового майна відповідно до визначених обсягів фінансування, пропозицій щодо формування замовлення на поставку (закупівлю) ЗІО, виконання робіт і надання послуг за державним оборонним замовленням;

відпрацювання пропозицій до плану перерозподілу та переміщення боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів з підпорядкованих військових частин;

участь у розробленні, уточненні та супроводженні відповідного розділу Класифікатора озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України (розділ "Засоби інженерного озброєння"), коригування його на підставі даних про зняття з озброєння (постачання) чи прийняття на озброєння (постачання) ЗІО;

подання заявок до Бюро Кодифікації у військовій сфері Збройних Сил України на реєстрацію товарів військового призначення, що приймаються на озброєння (постачання) Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою);

організація приймання ЗІО від виконавців оборонного замовлення та ведення їх обліку;

передача на відчуження застарілих зразків ЗІО, які зняті з озброєння, списані, вилучених з експлуатації працездатних надлишкових ЗІО, які надалі не застосовуються у повсякденній діяльності військ (сил) з урахуванням потреб Збройних Сил України;

списання з обліку ЗІО, які відпрацювали встановлений ресурс (вислужили встановлений строк в експлуатації), та контроль списання ЗІО посадовими особами органів військового управління відповідно до наданих повноважень і вимог нормативно-правових актів;

організація збирання, обліку, утримання та здійснення контролю за подальшим використанням придатних до застосування агрегатів, вузлів, механізмів і деталей зі списаних і розбракованих ЗІО;

організація та здійснення контролю за збиранням та здаванням брухту чорних і кольорових металів, а також приладів та обладнання ЗІО, в яких містяться дорогоцінні метали і коштовне каміння, утилізацією інженерних боєприпасів та їх обліком;

організація та контроль ведення рекламаційної і претензійної роботи.

4. Начальники інженерних служб видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України та інженерних служб ПвК ЗС України несуть відповідальність за визначення потреби у ЗІО, ведення їх оперативного обліку, постачання та ведення обліку ЗІО у підпорядкованих військових частинах, подання донесень згідно з вимогами табелів термінових донесень, законність списання ЗІО та подальшого використання їх складових частин.

5. На інженерні служби видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України та інженерні служби ПвК ЗС України покладаються:

визначення потреби у ЗІО за підпорядковані війська (сили);

участь у плануванні постачання підпорядкованих військових частин та підрозділів ЗІО;

організація своєчасного витребування ЗІО, яких не вистачає до штатної потреби та норм постачання (забезпечення) підпорядкованих військових частин (підрозділів);

здійснення контролю за організацією зберігання та утримання ЗІО у підпорядкованих військових частинах (підрозділах);

ведення оперативного обліку ЗІО за підпорядковані військові частини (підрозділи) та подання відповідних донесень згідно з вимогами табелів термінових донесень;

подання пропозицій щодо розроблення (модернізації), закупівлі та утилізації ЗІО;

подання пропозицій щодо перерозподілу ЗІО, які вивільняються у військових частинах під час проведення організаційних заходів та підлягають перерозподілу, списанню та вилученню;

організація приймання ЗІО підпорядкованими військовими частинами (підрозділами), які поставляються підприємствами національної економіки та державними підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

організація та здійснення загального керівництва проведенням інвентаризації ЗІО у підпорядкованих військових частинах (підрозділах), здійснення контролю за станом їх обліку, використанням і списанням;

організація ведення рекламаційної і претензійної роботи.

 

Начальник інженерних військ
Збройних Сил України - начальник
Центрального управління інженерного
забезпечення Головного управління
оперативного забезпечення
Збройних Сил України
генерал-майор

Ю. П. Лукашик

 

Додаток 1
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 4 глави 2 розділу III)

ПЕРЕЛІК
ІМ, ЕТМ та ДТМ, строки служби під час використання якого визначені роками знаходження в експлуатації та якому не встановлюється плановий ремонт

Код ІМ за ВК 001-2000

Найменування ІМ, ЕТМ та ДТМ

Граничний строк служби при використанні, років

Строк зберігання, років

до РТО

граничний

1

2

3

4

5

Б2400000Y

ІНЖЕНЕРНЕ МАЙНО (ТАБЕЛЬНЕ ТА ДОПОМІЖНЕ)

 

 

 

Б2410000Y

ПРИЛАДИ ТА АПАРАТУРА ІНЖЕНЕРНОЇ РОЗВІДКИ

 

 

 

Б2411000Y

ПРИЛАДИ ПОШУКУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЯДЕРНИХ МІН

 

 

 

Б2411003Y

ИРПН-01

15

10

20

Б2411006Y

ИРПН-01С

15

10

20

Б2412000Y

КОМПЛЕКТИ РОЗВІДКИ ПЕРЕНОСНІ

 

 

 

Б2412003Y

КРП

6

*

18

Б2412006Y

КРВП

6

*

18

Б2413000Y

МАГНІТНІ ШУКАЧІ

 

 

 

Б2413003Y

ОГФ-Л

12

8

18

Б2413006Y

ОГФ-В

12

8

18

Б2413009Y

МБИ-1

12

8

18

Б2413012Y

МБИ-2

12

8

18

Б2413015Y

ИНМ (ПР-506)

12

8

18

Б2414000Y

БОМБОШУКАЧІ

 

 

 

Б2414003Y

ИМБ

15

10

18

Б2415000Y

ЕХОЛОТИ

 

 

 

Б2415003Y

ИРЭЛ

12

8

18

Б2415006Y

ЭИР

12

8

18

Б2416000Y

ПЕРИСКОПИ

 

 

 

Б2416003Y

ПБУ

15

10

18

Б2416006Y

ПДО

15

10

18

Б2416009Y

ПФП-5

15

10

18

Б2417000Y

ПЕРИСКОПИ ІНЖЕНЕРНОЇ РОЗВІДКИ

 

 

 

Б2417003Y

ПИР

15

10

18

Б2417006Y

ПИР-20

15

10

18

Б2418000Y

ДАЛЕКОМІРИ

 

 

 

Б2418100Y

ІНЖЕНЕРНІ

 

 

 

Б2418103Y

ДСП-25

15

10

18

Б2418106Y

ДСП-30

15

10

18

Б2418109Y

ДСП-30М

15

10

18

Б2418112Y

ДСТ-451

15

10

18

Б2418200Y

ТОПОГРАФІЧНІ

 

 

 

Б2418203Y

КТД-1

12

8

18

Б2419000Y

ФОТОАПАРАТИ

 

 

 

Б2419003Y

ФС

12

8

18

Б2419006Y

"ЗОРКИЙ"

12

8

18

Б2419009Y

"ЗЕНИТ"

12

8

18

Б2419012Y

ДОВГОФОКУСНИЙ ПДФ

12

8

18

Б241А000Y

КОМПЛЕКТИ ФОТОПРИЛАДДЯ

 

 

 

Б241А003Y

КФ (И-1814)

8

*

15

Б241Б000Y

МІНОШУКАЧІ ПЕРЕНОСНІ

 

 

 

Б241Б003Y

УМИВ-1

10

6

18

Б241Б006Y

ИМП

10

6

18

Б241Б009Y

ИМП-2 (ПР-507)

10

6

18

Б241Б012Y

МИВ (ДЛЯ ВОДОЛАЗІВ-РОЗВІДНИКІВ)

10

6

18

Б241Б015Y

РВМ "ВЕРЕСК"

10

6

18

Б241Б018Y

РВМ-2 (ПР-505)

10

6

18

Б241Б021Y

РВМ-2М (ПР-504А)

10

6

18

Б241Б024Y

ММП "ЦИКЛОП"

10

6

18

Б241Б027Y

ВИМ-625

10

6

18

Б241В000Y

ПРИЛАДИ ДЛЯ НІЧНИХ РОБІТ

 

 

 

Б241В003Y

ПНР-1А

12

8

18

Б241В006Y

ПНР-1АМ

12

8

18

Б2420000Y

ОБЛАДНАННЯ І ПРИЛАДИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ЗАГОРОДЖЕНЬ

 

 

 

Б2421000Y

ПРИЛАДИ ФІКСУВАННЯ МІННИХ ПОЛІВ

 

 

 

Б2421003Y

ПФМ

12

8

18

Б2422000Y

ПІДРИВНІ МАШИНКИ

 

 

 

Б2422003Y

КПМ-1

10

8

18

Б2422006Y

КПМ-1А

10

8

18

Б2422009Y

КПМ-2

10

8

18

Б2422012Y

КПМ-3

10

8

18

Б2422015Y

ПМ-1

10

8

18

Б2422018Y

ПМ-3

10

8

18

Б2422021Y

ПМ-2

10

8

18

Б2422024Y

ПМ-4

10

8

18

Б2423000Y

ЛІНІЙНІ МОСТИ Й ОММЕТРИ ВЕЛИКІ

 

 

 

Б2423003Y

ЛМ-48

10

6

18

Б2423006Y

Р-343

10

6

18

Б2423009Y

Р-353

10

6

18

Б2423012Y

Р-3043

10

6

18

Б2424000Y

ОММЕТРИ МАЛІ

 

 

 

Б2424003Y

М-57

10

6

18

Б2425000Y

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ

 

 

 

Б2425003Y

КОМПЛЕКТ N 63

8

*

18

Б2425006Y

КОМПЛЕКТ N 77

8

*

18

Б2426000Y

ПРИЛАДИ ВИБІРКОВОГО ВИБУХУ

 

 

 

Б2426003Y

КРАБ-ИМ

8

6

18

Б2427000Y

СУМКА МІНЕРА-ПІДРИВНИКА

 

 

 

Б2427003Y

СМП

5

*

18

Б2427006Y

СМП-2

5

*

18

Б2428000Y

КОМПЛЕКТИ РОЗМІНУВАННЯ

 

 

 

Б2428001Y

ЗАХИСНИЙ КОСТЮМ ВИБУХОТЕХНІКА "КС-1"

10

*

20

Б2428002Y

КОМПЛЕКТ ПОЛЕГШЕНОГО ЗАХИСНОГО КОСТЮМА САПЕРА "КС-1 ТИП 2"

10

*

20

Б2428003Y

КР

4

*

18

Б2428006Y

КР-И (КР-1)

4

*

18

Б2428009Y

КР-О

4

*

18

Б2428012Y

КР-Е

4

*

18

Б2429000Y

МІННІ ШНУРИ

 

 

 

Б2429003Y

МШ

6

*

18

Б242А000Y

САПЕРНИЙ ПРОВІД

 

 

 

Б242А003Y

СПП-1

*

*

15

Б242А006Y

СПП-2

*

*

15

Б242А009Y

СП-1

*

*

15

Б242А012Y

СП-2

*

*

15

Б242Б000Y

ГЕНЕРАТОРИ МІСЦЕВИХ ПЕРЕШКОД

 

 

 

Б242Б003Y

ГМП

6

8

15

Б242В000Y

ДИСТАНЦІЙНО-КЕРОВАНА АПАРАТУРА

 

 

 

Б242В003Y

ДОВ-1

5

*

15

Б242В006Y

ПН-1

5

*

15

Б242Г000Y

ДИСТАНЦІЙНІ ВИЙМАЧІ ПІДРИВАЧІВ

 

 

 

Б242Г003Y

ДИВ-М1

3

8

15

Б2430000Y

ПЕРЕПРАВОЧНІ ЗАСОБИ

 

 

 

Б2431000Y

ПРОЛЬОТНІ БУДІВЛІ МЕТАЛЕВИХ МОСТІВ

 

 

 

Б2431003Y

"ПЕРЕХОД"

12 (4)

10

20

Б2431006Y

"ПЕРЕХОД-М"

12 (4)

10

20

Б2432000Y

ДЕСАНТНІ ЧОВНИ

 

 

 

Б2432003Y

ДЛ-10

8

10

15

Б2432006Y

ДЛ-10Н

8

10

15

Б2433000Y

НАДУВНІ ЧОВНИ

 

 

 

Б2433003Y

НЛ-30

6

8

12

Б2433006Y

НДЛ-20

6

8

12

Б2433009Y

НДЛ-10

6

8

12

Б2433012Y

НЛ-15

6

8

12

Б2433015Y

НЛ-5

6

8

12

Б2433018Y

НЛ-8

6

8

12

Б2433021Y

СНЛ-8

6

8

12

Б2434000Y

ЕЛЕКТРОМЕГАФОНИ

 

 

 

Б2434003Y

ЭМ-6 (5ПЭМ-1)

7

10

15

Б2434006Y

ЕЛЕКТРОМЕГАФОН

7

10

15

Б2440000Y

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КОЛОННИХ ШЛЯХІВ Й ОБЛАДНАННЯ ПОЗИЦІЙ

 

 

 

Б2441000Y

БУЛЬДОЗЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО ТЯГАЧІВ

 

 

 

Б2441003Y

ОСТ-59

*

5

20

Б2441006Y

ОСТ-59Г

*

5

20

Б2442000Y

СНІГООЧИЩУВАЧІ ТАНКОВІ

 

 

 

Б2442003Y

СТУ

*

5

20

Б2442006Y

СТУ-2М

*

5

20

Б2450000Y

МОСТОВЕ І МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

 

 

Б2451000Y

ПАЛЕВІ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТИ З КОПРАМИ

 

 

 

Б2451003Y

УР-1-500

10

10

20

Б2451006Y

СДМ-2 З РМК-5

10

10

20

Б2451009Y

ДБ-45 З ПУС-1

10

10

20

Б2451012Y

ДМ-150

10

10

20

Б2451015Y

ДМ-240 З ОСК

10

10

20

Б2451018Y

ДМ-240 З ОСК

10

10

20

Б2452000Y

ВЕРСТАТИ ЗАГОТІВЛІ ПАЛЬ

 

 

 

Б2452003Y

СЗС

10

10

20

Б2453000Y

ГІРСЬКІ ЛЕГКІ КАНАТНІ ДОРОГИ

 

 

 

Б2453003Y

ГЛКД

5

5

10

Б2460000Y

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНІ ТА РЕМОНТНІ ЗАСОБИ

 

 

 

Б2461000Y

ЗАТОЧНІ ВЕРСТАТИ

 

 

 

Б2461003Y

ЛВ-9

10

10

20

Б2461006Y

УЗ-С

10

10

20

Б2461009Y

РАМИ ЛІСОПИЛЬНІ ТИПУ Р-63

10

5

20

Б2470000Y

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОЛЬОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

 

 

Б2471000Y

БУРИ НАВІСНІ АВТОМОБІЛЬНІ

 

 

 

Б2471003Y

НБА

6

10

18

Б2472000Y

УСТАНОВКИ ГАЗОДИНАМІЧНОГО БУРІННЯ

 

 

 

Б2472003Y

УГБ

6

10

18

Б2473000Y

АПАРАТИ БУРОВІ РЕАКТИВНІ

 

 

 

Б2473003Y

БРА

6

10

18

Б2474000Y

ТЕРМОБУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ

 

 

 

Б2474003Y

ТВО-Д

6

10

18

Б2475000Y

НАСОСИ ДЛЯ ВОДИ

 

 

 

Б2475100Y

ШТАНГОВІ

 

 

 

Б2475103Y

МШН

10

5

15

Б2475200Y

ПОРШНЕВІ

 

 

 

Б2475203Y

БКФ-4

8

8

15

Б2475206Y

БКФ-2

8

8

15

Б2475209Y

"РОДНИК"

8

8

15

Б2476000Y

МІЛКОТРУБЧАТІ КРИНИЦІ

 

 

 

Б2476003Y

МТК-2М

8

8

18

Б2477000Y

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

 

 

 

Б2477100Y

ТКАНИННО-ВУГІЛЬНІ

 

 

 

Б2477103Y

ТУФ-200

3

*

12

Б2477106Y

ПФ-200

3

*

12

Б2477200Y

НОСИМІ

 

 

 

Б2477203Y

НФ-45

3

*

12

Б2478000Y

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ

 

 

 

Б2478100Y

ЄМКІСТЮ 5000 - 6000 л

 

 

 

Б2478103Y

РЕ-6000

8

8

12

Б2478106Y

РДВ-5000

8

8

12

Б2478200Y

ЄМКІСТЮ 1200 - 1500 л

 

 

 

Б2478203Y

РЦ-1200

6

8

12

Б2478206Y

РДВ-1300

6

8

12

2478209Y

РДВ-1500

6

8

12

Б2478300Y

ЄМКІСТЮ 100 л

 

 

 

Б2478303Y

БТР-100

5

8

12

Б2478306Y

РДВ-100

5

8

12

Б2478400Y

ЄМКІСТЮ 25 л

 

 

 

Б2478403Y

РДВ-25

5

8

12

Б2478500Y

ЄМКІСТЮ 12 - 15 л

 

 

 

Б2478503Y

РДВ-12

5

8

12

Б2478506Y

РБ-12,5

5

8

12

Б2480000Y

ЗАСОБИ ДЛЯ МАСКУВАННЯ

 

 

 

Б2481000Y

МАСКИ

 

 

 

Б2481100Y

УНІВЕРСАЛЬНІ БЕЗКАРКАСНІ

 

 

 

Б2481103Y

"ШАТЕР"

10

*

20

Б2481200Y

ДЕФОРМУЮЧІ

 

 

 

Б2481203Y

ЗОНТ-2

10

*

15

Б2481206Y

ЗОНТ-1

10

*

15

Б2481300Y

УНІВЕРСАЛЬНІ КАРКАСНІ

 

 

 

Б2481303Y

УМК

7

*

15

Б2481306Y

УМК-2

7

*

15

Б2481400Y

ЗАСОБИ ДЛЯ МАСКУВАННЯ, ЩО ШВИДКО РОЗКРИВАЮТЬСЯ

 

 

 

Б2481403Y

БРМ

7

*

15

Б2481406Y

ФТС-2

7

*

15

Б2481409Y

ФТС-3

7

*

15

Б2482000Y

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ МАСКУВАННЯ

 

 

 

Б2482100Y

ТКАНИННІ ТИПУ МКТ

 

 

 

Б2482103Y

МКТ-П

3 (1)**

*

12

Б2482106Y

МКТ-С

3 (1)**

*

12

Б2482109Y

МКТ-Т

2 (6 міс. )**

*

10

Б2482112Y

МКТ-2П

4 (2)**

*

12

Б2482115Y

МКТ-Л

3 (1)**

*

12

Б2482118Y

МКТ-2Л

4 (2)**

*

12

Б2482203Y

МКС-2

4 (2)**

*

12

Б2482200Y

СИНТЕТИЧНІ ТИПУ МКС

 

 

 

Б2482206Y

МКС-2М

4 (2)**

*

12

Б2482209Y

МКС-2П

4 (2)**

*

12

Б2482212Y

ТС-75 ВИД 2

4 (2)**

*

12

Б2482230Y

СИНТЕТИЧНІ ТИПУ МКС. МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ

4 (2)**

*

12

Б2482231Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ ДЛЯ ЛІТНЬОГО ФОНУ З ІНДЕКСОМ "МКО-МЛ"

6 (3)**

*

15

Б2482232Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ ДЛЯ ПУСТЕЛЬНОЇ МІСЦЕВОСТІ - "МКО-МП"

6 (3)**

*

15

Б2482233Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ НА МОРІ - "МКО-ММ"

6 (3)**

*

15

Б2482234Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ ДЛЯ ЗИМОВОГО ФОНУ - "МКО-МЗ"

6 (3)**

*

15

Б2482300Y

ПЛАВАЮЧІ

 

 

 

Б2482303Y

МКПЛ

5 (2)**

*

15

Б2482400Y

РАДІОРОЗСІЮВАЛЬНІ

 

 

 

Б2482403Y

МКР-Л

6 (3)**

*

15

Б2482406Y

МКР-П

6 (3)**

*

15

Б2482430Y

РАДІОРОЗСІЮВАЛЬНИЙ ВИРІБ "КОНТРАСТ"

6 (3)**

*

15

Б2482431Y

КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" ДЛЯ ЛІТНЬОГО ФОНУ З ІНДЕКСОМ "КМС-Л"

6 (3)**

*

15

Б2482432Y

"КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" ДЛЯ ПУСТЕЛЬНОЇ МІСЦЕВОСТІ "КМС-П"

6 (3)**

*

15

Б2482433Y

"КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" З ЗАСТОСУВАННЯМ НА МОРІ - "КМС-М"

6 (3)**

*

15

Б2482434Y

"КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" ДЛЯ ЗИМОВОГО ФОНУ - "КМС-З"

6 (3)**

*

15

Б2482500Y

РАДІОПРОЗОРІ

 

 

 

Б2482503Y

МРС

6 (3)**

*

15

Б2482600Y

РАДІОПОГЛИНАЮЧІ

 

 

 

Б2482603Y

МРПК (ИЗД.ТМ-402)

6 (3)**

*

15

Б2482606Y

ТМ-104/2

6 (3)**

*

15

Б2482609Y

ТС-75/4

6 (3)**

*

15

Б2482612Y

ТМ-86

6 (3)**

*

15

Б2483000Y

МАКЕТИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

 

 

 

Б2483100Y

ТАНКОВІ ВЕЖІ ГУМОВІ

6

 

12

Б2483103Y

МАКЕТИ МТБ

6

*

12

Б2483200Y

МАКЕТИ ТАНКІВ ГУМОВІ

 

 

 

Б2483203Y

МАКЕТИ РМТ

6

*

12

Б2483300Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ ЗЕНІТНИХ КОМПЛЕКСІВ

 

 

 

Б2483303Y

МАКЕТИ ЛЗК

8

*

18

Б2483400Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ РАКЕТНИХ ДИВІЗІОНІВ

 

 

 

Б2483403Y

МАКЕТИ ЛДР

8

*

18

Б2483500Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ РАКЕТНИХ БАТАРЕЙ

 

 

 

Б2483503Y

МАКЕТИ ЛБР

8

*

18

Б2483600Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ ЗЕНІТНО-РАКЕТНИХ ДИВІЗІОНІВ

 

 

 

Б2483603Y

МАКЕТИ ЛЗД

8

*

18

Б2483700Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 

 

 

Б2483703Y

МАКЕТИ ЛПР

8

*

18

Б2483800Y

МАКЕТИ ЛІТАКІВ

 

 

 

Б2483803Y

С-1

6

*

12

Б2483806Y

С-2

8

*

18

Б2483809Y

С-3

6

*

12

Б2483812Y

С-4

8

*

18

Б2483815Y

С-5

8

*

18

Б2483818Y

С-6

8

*

18

Б2483821Y

СД-1

8

*

18

Б2483824Y

СД-2

8

*

18

Б2483827Y

СТ-1

8

*

18

Б2483900Y

ЦИСТЕРНИ

 

 

 

Б2483903Y

Ц-1

6

*

12

Б2484000Y

УГОЛКОВІ ВІДБИВАЧІ

 

 

 

Б2484003Y

ОМУ

6

*

18

Б2484006Y

УГОЛ

6

*

18

Б2484009Y

ПІРАМІДА

6

*

18

Б2484012Y

СФЕРА-ПР

6

*

12

Б2485000Y

ІНДИВІДУАЛЬНЕ МАСКУВАЛЬНЕ МАЙНО

 

 

 

Б2485003Y

МАСКУВАЛЬНІ КОМБІНЕЗОНИ

3

*

12

Б2485006Y

МАСКУВАЛЬНІ КОСТЮМИ

3

*

12

Б2486000Y

ІМІТАЦІЙНІ ЗАСОБИ

 

 

 

Б2486100Y

ДИМОЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

 

 

 

Б2486103Y

ДЗУ-100

8

*

18

Б2486200Y

КАТАЛІТИЧНІ ПЕЧІ

 

 

 

Б2486203Y

КФП-1-180

3

*

15

Б2490000Y

ШАНЦЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ

 

 

 

Б2491000Y

ПИЛИ РУЧНІ КИШЕНЬКОВІ

*

 

30

Б2492000Y

ЧОХЛИ ДО ЛОПАТ ПІХОТНИХ

*

 

30

Б2493000Y

НАПІВЧОХЛИ ДО ЛОПАТ ПІХОТНИХ

*

 

30

Б2494000Y

ЛОПАТИ ПІХОТНІ

*

 

30

Б2495000Y

ЛОПАТИ ПІХОТНІ СКЛАДНІ

*

 

30

Б2496000Y

ЛОПАТИ САПЕРНІ

*

 

30

Б2497000Y

СОКИРИ ТЕСЛЯРСЬКІ

*

 

30

Б2497003Y

А-2

*

 

30

Б2497006Y

У-2

*

 

30

Б2497009Y

УПС

*

 

30

Б2498000Y

ПИЛИ ПОПЕРЕЧНІ

*

 

30

Б2499000Y

КИРКИ; МОТИГИ

*

 

30

Б2499003Y

ВАЖКІ

*

 

30

Б2499006Y

ЛЕГКІ

*

 

30

Б249А000Y

ЛОМИ ЗВИЧАЙНІ

*

 

30

Б249Б000Y

НОЖИЦІ ДЛЯ РІЗАННЯ КОЛЮЧОГО ДРОТУ

*

 

30

Б249В000Y

НАПИЛОК ТРИГРАННИЙ

*

 

30

Б249Г000Y

РОЗВОДКИ ДЛЯ ПИЛ

*

 

30

Б249Е000Y

ШАНЦЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІД МО США

 

 

 

Б249Е001Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА 12", 4 ЛС, TANAKA EHC-120

*

 

15

Б249Е004Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА З АКТИВНОЮ ПОВІТРЯНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ, PARTNER K650

*

 

15

Б249Е007Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА 2.3 КВТ, PARTNER K2300EL

*

 

10

Б249Е010Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА PARTNER K2300

*

 

10

Б249Е013Y

СОКИРА 8 ФУНТІВ, РУКОЯТКА 36", COLLINS S-8-MA

 

 

20

Б24А0000Y

СПОРУДИ ФОРТИФІКАЦІЙНІ ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

 

 

 

Б24А1000Y

МЕТАЛЕВІ

 

 

 

Б24А1003Y

БУНКЕР-А

20 (15)**

*

25

Б24А1006Y

ПАНЦЫРЬ-2ПУ

20 (15)**

*

25

Б24А1009Y

ПАНЦИР

20 (15)**

*

25

Б24А1012Y

ПАНЦЫРЬ-2

20 (15)**

*

25

Б24А2000Y

ЗАЛІЗОБЕТОННІ

 

 

 

Б24А2003Y

ГРАНІТ

25 (20)**

*

30

Б24А2006Y

УСБ

25 (20)**

*

30

Б24А2009Y

СБК

25 (20)**

*

30

Б24А2012Y

СБУ

25 (20)**

*

30

Б24А3000Y

ЗАЛІЗОБЕТОННІ З УНІФІКОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

 

 

Б24А3003Y

УФС-1 БЛІНДАЖ

25 (20)**

*

30

Б24А3006Y

УФС-2 СХОВИЩЕ

25 (20)**

*

30

Б24А3009Y

УФС-3 ДЛЯ КУЛЕМЕТА

25 (20)**

*

30

Б24А3012Y

УФС-4 ДЛЯ ПТ, ЗРК І ГРАНАТОМЕТІВ

25 (20)**

*

30

Б24А3015Y

УФС-5 З ТАНКОВОЮ ВЕЖЕЮ

25 (20)**

*

30

Б24А3018Y

УФС-6 ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ

25 (20)**

*

30

Б24А3021Y

УФС-7 ДЛЯ КНП ПІДРОЗДІЛІВ

25 (20)**

*

30

Б24А3024Y

УФС-8 ДЛЯ КП ЧАСТИНИ

25 (20)**

*

30

Б24А3027Y

УФС-9 ДЛЯ КП З'ЄДНАННЯ

25 (20)**

*

30

Б24А3030Y

УФС-10 ДЛЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

25 (20)**

*

30

Б24А3033Y

ФБС-С

25 (20)**

*

30

Б24А3036Y

ФБС-Ц

25 (20)**

*

30

Б24А3039Y

ФБС-К

25 (20)**

*

30

Б24А4000Y

ЗБІРНО-РОЗБІРНІ

 

 

 

Б24А4003Y

КФУ

5 (1)**

*

12

Б24А4006Y

КВС-У

10 (6)**

*

20

Б24А4009Y

АРКА

5 (1)**

*

12

Б24А4012Y

КВС-А

10 (6)**

*

20

Б24А4015Y

КВС-АМ

10 (6)**

*

20

Б24А4018Y

СКТ

6 (4)**

*

15

Б24А4021Y

СКР

6 (4)**

*

15

Б24А4024Y

"ОБОЛОЧКА-1"

4 (2)**

*

8

Б24А4027Y

"ОБОЛОНКА-II"

4 (2)**

*

10

Б24А4030Y

ЛКТС

6 (4)**

*

15

Б24А4033Y

ЛКС

6 (4)**

*

15

Б24А4036Y

ЛКС-2

6 (4)**

*

15

Б24А4039Y

ПАКЕТ

6 (4)**

*

15

Б24А4105Y

МОДУЛЬНИЙ ФОРТИФІКАЦІЙНИЙ СКЛАДНИЙ ГАБІОН МФСГ

3 (2)**

*

10

Б24А4109Y

МОДУЛЬНА ГАБІОННА КОНСТРУКЦІЯ МГК-1

3 (2)**

*

10

Б24А4113Y

КОМПЛЕКТ МОБІЛЬНОЇ ГАБІОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ МГК "ГАРДА-3М1"

3 (2)**

*

10

Б24А4115Y

КОМПЛЕКТ МОБІЛЬНОЇ ГАБІОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ МГК "ГАРДА-3М2"

3 (2)**

*

10

Б24А4117Y

КОМПЛЕКТ МОБІЛЬНОЇ ГАБІОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ МГК "ГАРДА-3М3"

3 (2)**

*

10

Б24А5000Y

ЗАХИСНОГЕРМЕТИЧНІ ВХОДИ

3

*

10

Б24А5003Y

ЛАЗ

6 (4)**

*

15

Б24А5006Y

ЛАЗ-2

6 (4)**

*

15

Б24А6000Y

ЗАХИСНІ ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ

 

 

 

Б24А6003Y

ДЗМ

15 (12)**

*

20

Б24А6006Y

ДЗГМ-60Х130-3

15 (12)**

*

20

Б24А6009Y

ДЗГМ-50Х100-2

15 (12)**

*

20

Б24А7000Y

ЗЕМЛЯНІ МІШКИ Й ОБОЛОНКИ

 

 

 

Б24А7003Y

КБМ

(3 міс. )**

*

10

Б24А7006Y

БЗМ-57

(3 міс. )**

*

10

Б24А7009Y

КАБО

(3 міс. )**

*

10

Б24А8000Y

ЕЛЕМЕНТИ СПОРУД

 

 

 

Б24А8003Y

ІЗ ХВИЛЯСТОЇ СТАЛІ ФВС

15 (12)**

*

20

Б24А8006Y

КВС-А

10 (6)**

*

20

Б24А9000Y

МАЙНО ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ НЕВИБУХОВИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ

 

 

 

Б24А9100Y

ДРІТ КОЛЮЧИЙ

 

 

 

Б24А9103Y

ДРІТ КОЛЮЧИЙ

10

*

25

Б24А9106Y

СКОБИ ДО КОЛЮЧОГО ДРОТУ

10

*

25

Б24А9109Y

БАР'ЄРНИЙ РУБІЖ "ЄГОЗА"

10

*

25

Б24А9200Y

КОЛЮЧА СТРІЧКА

10

*

25

Б24А9203Y

КЛЗ

8

*

20

Б24А9300Y

МАЛОПОМІТНІ ПЕРЕШКОДИ

 

 

 

Б24А9303Y

МЗП

3

*

15

Б24АА000Y

ВОГНЕВІ КУЛЕМЕТНІ ЗАГОРОДЖЕННЯ

 

 

 

Б24АА003Y

СПМ-1

15 (12)**

*

20

Б24АА006Y

СПМ-2

15 (12)**

*

20

Б24АА009Y

СПМ-3

15 (12)**

*

20

Б24АА012Y

СПМ-4

15 (12)**

*

20

Б24АБ000Y

МЕТАЛЕВІ ЗАКРИТТЯ, ЩО СКОВУЮТЬСЯ

 

 

 

Б24АБ003Y

ЗСМ-1

15 (12)**

*

20

Б24АБ006Y

ЗСМ-2

15 (12)**

*

20

Б24АБ009Y

ЗСМ-3

15 (12)**

*

20

Б24АБ012Y

ЗСМ-4

15 (12)**

*

20

Б24АВ000Y

НАПІВМАСКИ ПФС

10

 

15

Б24Б0000Y

ВОДОЛАЗНЕ СПОРЯДЖЕННЯ ТА МАЙНО

 

 

 

Б24Б1000Y

СПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

Б24Б1003Y

СЛВИ-71

3

5

10

Б24Б1006Y

СВУ-2

5

5

10

Б24Б1009Y

СВУ-3

5

5

10

Б24Б2000Y

СТАНЦІЯ ВОДОЛАЗНА (З ТРИЦИЛІНДРОВОЮ ПОМПОЮ І ТРИБОЛТОВИМ СПОРЯДЖЕННЯМ, ЯКЕ ВЕНТИЛЮЄТЬСЯ)

 

 

 

Б24Б3000Y

КОМПРЕСОРИ КИСНЕВІ

 

 

 

Б24Б3003Y

КН-4Р

5

5

10

Б24Б3006Y

КН-4

5

5

10

Б24Б4000Y

СТАНЦІЇ ТЕЛЕФОННІ

 

 

 

Б24Б4003Y

ВТУС-70

5

*

15

Б24Б5000Y

КАБЕЛЬ

 

 

 

Б24Б5003Y

КВТ-1

3

*

8

Б24Б5006Y

КСТ-1

3

*

8

Б24Б6000Y

УСТАНОВКИ ПЕРЕВІРОЧНО-КОНТРОЛЬНІ

 

 

 

Б24Б6003Y

ПКУ-1

5

*

10

Б24Б7000Y

УСТАНОВКИ РЕМОНТНО-КОНТРОЛЬНІ

 

 

 

Б24Б7003Y

РКУ-2

5

*

10

Б24Б8000Y

ІНШЕ ВОДОЛАЗНЕ МАЙНО

 

 

 

Б24Б8003Y

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АРМІРУВАННЯ ШЛАНГІВ

5

*

15

Б24Б8006Y

НОЖИЦІ ВОДОЛАЗНІ ВНРТ

5

*

15

Б24Б8009Y

КРЕНОМЕТРИ-КУТОМІРИ ВОДОЛАЗНІ ВКУ

5

*

15

Б24Б8012Y

ЛІНІЙКИ ВОДОЛАЗНІ ВЛ

5

*

15

Б24Б8015Y

ФУТШТОКИ ВОДОЛАЗНІ ВФ

3

*

15

Б24Б8018Y

ЖИЛЕТ РЯТУВАЛЬНИЙ СЖ

3

*

12

Б24Б8021Y

КОСТЮМ ДЛЯ ПЛАВАННЯ МПК

6

*

12

Б24В0000Y

ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ

 

 

 

Б24В1000Y

ЛІХТАРІ КИШЕНЬКОВІ

 

 

 

Б24В1003Y

ФКБ-2М

5

*

15

Б24В1006Y

П-2М

4

*

10

Б24В1009Y

ФКБС

5

*

15

Б24В1012Y

КСФ

5

*

15

Б24В2000Y

СВІТЛОВІ СИГНАЛЬНІ ЗНАКИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОХОДІВ І КОЛОННИХ ШЛЯХІВ

 

 

 

Б24В2003Y

МБФ-М

4

*

12

Б24В2006Y

МБФ-В

4

*

12

Б24В2009Y

МБФ-П

4

*

12

Б24В3000Y

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ КОМАНДНИХ ПУНКТІВ

 

 

 

Б24В3003Y

АКП-45

6

*

10

Б24В3006Y

АКП-55

6

*

10

Б24В4000Y

ЛІХТАРІ АКУМУЛЯТОРНІ

 

 

 

Б24В4003Y

АМФ-8

5

*

10

Б24В4006Y

АМФ-13

5

*

10

Б2500000Y

ГРУПОВІ ТА РЕМОНТНІ КОМПЛЕКТИ ЗІП

 

 

 

Б25А0000Y

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗІП, СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РОБОЧОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ВІД МО США

 

 

 

Б25А0001Y

ПОЛОТНО, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D4H

*

6

12

Б25А0004Y

ПОЛОТНО, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D7H

*

6

12

Б25А0007Y

ПОЛОТНО, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9N

*

6

12

Б25А0009Y

РОЗРИХЛЮВАЧ, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9N

*

6

12

Б25А0012Y

КІВШ, 3.75 КУБ. ЯРДІВ, З РІЖУЧОЮ КРОМКОЮ, НАКІНЦІВНИКАМИ, ЗУБЦЯМИ ТА АДАПТЕРАМИ

*

6

12

Б25А0015Y

СТРІЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, З ПІДЙОМНИМ ГАЧКОМ

*

6

12

Б25А0018Y

КРАН, NEW MEXICO STEEL 361612-10, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 3 Т, З СТРІЛОЮ НА ОПОРІ

*

6

12

Б25А0021Y

КРАН, WINNER SERIES W93808, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 2 Т, ГІДРАВЛІЧНИЙ, ПЕРЕСУВНИЙ, 4-ПОЗИЦІЙНА СТРІЛА

*

6

12

Б25А0027Y

ВИЛИ, З ВЕРХНІМ ЗАТИСКУВАЧЕМ

*

6

12

Б2600000Y

ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

 

 

 

Б2600003Y

СД-60

*

*

20

Б2600006Y

2СДБ

*

*

20

Б2600009Y

2СДМ; 2СДМ1

*

*

20

Б2600012Y

УД-1; УД-1М1

*

*

20

Б2600015Y

УД-2; 2Д-2М1

*

*

20

Б2600018Y

УД-15; УД-15Г

*

*

20

Б2600021Y

УД-25; УД-25Г

*

*

20

Б2600024Y

2Ч-8; 5/11 /1Р2-6/

*

*

20

Б2600027Y

2Ч8,5/11 /1Р2-7,5/

*

*

20

Б2600030Y

2Ч-9,5/10 (1Н21/40)

*

*

20

Б2600033Y

4Ч-8,5/11 /1Р4-6/

*

*

20

Б2600036Y

4Ч-8,5/11 /1ОР4-6/

*

*

20

Б2600039Y

4Ч-8,5/10

*

*

20

Б2600042Y

5П2(2Ч-8,5/11)

*

*

20

Б2600045Y

5ПЧ(4Ч-8,5/11)

*

*

20

Б2600048Y

8Ч-9,5/10 (1Н81/40)

*

*

20

Б2600051Y

СДМ-62Т

*

*

20

Б2600054Y

Д-65А; Д-65ЛС (4Ч-11/13)

*

*

20

Б2700000Y

ПРОДУКЦІЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

 

 

 

МЕТАЛООБРОБНІ ВЕРСТАТИ

 

 

 

 

ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ СВЕРДЛИЛЬНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ ШЛІФУВАЛЬНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ ФРЕЗЕРУВАЛЬНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ ВІДРІЗНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ ДЛЯ РІЗАННЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ

60**

*

30

 

НОЖИЦІ КРИВОШИПНІ ЛИСТОВІ

60**

*

30

 

ПРЕС-НОЖИЦІ

36**

*

30

 

ПРЕС ОДНОКРИВОШИПНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ КОМБІНОВАНИЙ

60**

*

30

 

ВЕРСТАТ ЕЛЕКТРОЗАТОЧНИЙ

13**

*

30

 

ВЕРСТАТ УНІВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНИЙ

30**

*

30

 

ДЕРЕВООБРОБНІ ВЕРСТАТИ

 

 

 

 

ВЕРСТАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

60**

*

30

 

ПИЛА ДИСКОВА ЕЛЕКТРИЧНА

6,4**

*

20

 

РУБАНОК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

6,4**

*

20

 

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

 

 

 

ЛЕБІДКА РУЧНА В/П 0,25 т

10

*

20

 

ЛЕБІДКА ЕЛЕКТРИЧНА В/П ДО 0,5 т

10

12

20

 

ТАЛЬ ЕЛЕКТРИЧНА В/П ДО 3 т

10

12

20

 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ, КОВАЛЬСЬКИХ І ФАРБУВАЛЬНИХ РОБІТ

 

 

 

 

ТРАНСФОРМАТОР ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ

8

12

20

 

ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВИЙ У КОМПЛЕКТІ

8

12

20

 

КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ

8

12

20

 

БАЛОН КИСНЕВИЙ

*

*

*

 

РЕДУКТОР КИСНЕВИЙ

*

*

*

 

КОМПЛЕКТ ГОРІЛОК ГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИХ

5

*

20

 

КОМПЛЕКТ РІЗАКІВ КИСНЕВИХ З МУНДШТУКАМИ

5

*

20

 

АГРЕГАТ ФАРБУВАЛЬНИЙ З КОМПЛЕКТОМ ПРИЛАДДЯ

3

*

10

 

ЕЛЕКТРОНАСОС ЕСН, ЦВС

10

12

20

 

ЕЛЕКТРОНАСОСНИЙ АГРЕГАТ ЕЦВ6, ЕЦВ8, ЕЦВ10

5

7

20

 

МАШИНА РУЧНА КУТОШЛІФУВАЛЬНА ТИПУ ВСБА-1400

12

10

20

Б27А0000Y

ПРОДУКЦІЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВІД МО США

 

 

 

Б27А1000Y

КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ З ПНЕВМОІНСТРУМЕНТОМ

 

 

 

Б27А1001Y

КОМПРЕСОР AMKUS GH2S-XL, ДВИГУН HONDA

*

5

18

Б27А1004Y

КОМПРЕСОР ПОВІТРЯНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ INGERSOLL-RAND XP750 BWCU

*

5

18

Б27А3000Y

МОТОПИЛИ

 

 

 

Б27А3001Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА 12", 4 ЛС, TANAKA EHC-120

*

*

15

Б27А3004Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА З АКТИВНОЮ ПОВІТРЯНОЮ ФІЛЬТРАЦІЕЮ, PARTNER K650

*

*

15

Б27А3007Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА 2.3 КВТ, PARTNER K2300EL

*

*

15

Б27А3010Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА PARTNER K2300

*

*

15

Б27А6000Y

КОНВЕЄРИ

 

 

 

Б27А6001Y

КОНВЕЄР, ЩО ПОДАЄ, TRIPLE S BC 18

*

10

25

Б27А9000Y

КОНТЕЙНЕРИ

 

 

 

Б27А9001Y

КОНТЕЙНЕР, 20 ФУТІВ, ВАНТАЖНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЗАКРИТИЙ

*

*

20

Б27А9003Y

КОНТЕЙНЕР, 40 ФУТІВ, ВАНТАЖНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЗАКРИТИЙ

*

*

20

Б27А9006Y

КОНТЕЙНЕР, 45 ФУТІВ, ВАНТАЖНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЗАКРИТИЙ

*

*

20

Б2У00000Y

УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАСОБИ

 

 

 

Б2У10000Y

ТРЕНАЖЕРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ

 

 

 

Б2У10003Y

Т-ГМЗ

12

*

18

Б2У10006Y

Т-ПММ-2

12

*

18

Б2У10009Y

Т-ПТС-2

12

*

18

Б2У10012Y

Т-БМ КОМПЛЕКТ

12

*

18

Б2У10015Y

Т-ИМР

12

*

18

Б2У10018Y

Т-ИМР-2

12

*

18

Б2У10021Y

Т-БАТ-2

12

*

18

Б2У10024Y

Т-ПКТ

12

*

18

Б2У10027Y

Т-БКТ-РК

12

*

18

Б2У10030Y

Т-БТМ-3

12

*

18

Б2У10033Y

Т-ТМК-2

12

*

18

Б2У10036Y

Т-ПЗМ-2

12

*

18

Б2У10039Y

Т-МДК-2М

12

*

18

Б2У10042Y

Т-Э-305

12

*

18

Б2У10045Y

Т-ЭОВ-4421

12

*

18

Б2У10048Y

Т-8Т-210

12

*

18

Б2У10051Y

Т-КС-2573

12

*

18

Б2У10054Y

Т-КС-3576

12

*

18

Б2У20000Y

РОЗРІЗНІ ЗРАЗКИ

 

 

 

Б2У21000Y

ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ

 

 

 

Б2У21003Y

Р-ГМЗ

*

*

20

Б2У21006Y

Р-ГСП

*

*

20

Б2У21009Y

Р-ПММ-2

*

*

20

Б2У21012Y

Р-ПТС-М

*

*

20

Б2У21015Y

Р-ПТС-2

*

*

20

Б2У21018Y

Р-БМК-130М

*

*

20

Б2У21021Y

Р-БМК-150М

*

*

20

Б2У21024Y

Р-БМ КОМПЛЕКТ

*

*

20

Б2У21027Y

Р-БМК-460

*

*

20

Б2У21030Y

Р-ИМР-2

*

*

20

Б2У21033Y

Р-БАТ-М

*

*

20

Б2У21036Y

Р-БАТ-2

*

*

20

Б2У21039Y

Р-ПКТ-2

*

*

20

Б2У21042Y

Р-БКТ-РК2

*

*

20

Б2У22000Y

КОМПЛЕКТИ РОЗРІЗНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН РОБОЧОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

 

 

Б2У22003Y

КРУ-ИРМ

*

*

20

Б2У22006Y

КРУ-ГЗМ

*

*

20

Б2У22009Y

КРУ-ГСП

*

*

20

Б2У22012Y

КРУ-ПММ-2

*

*

20

Б2У22015Y

КРУ-ПТС-М

*

*

20

Б2У22018Y

КРУ-ПТС-2

*

*

20

Б2У22021Y

КРУ-ИРМ

*

*

20

Б2У22024Y

КРУ-ИМР-2

*

*

20

Б2У22027Y

КРУ-БАТ-М

*

*

20

Б2У22030Y

КРУ-БАТ-2

*

*

20

Б2У22033Y

КРУ-ПКТ-2

*

*

20

Б2У22036Y

КРУ-БКТ-РК2

*

*

20

Б2У22039Y

КРУ-БТМ-3

*

*

20

Б2У22042Y

КРУ-ТМК-2

*

*

20

Б2У22045Y

КРУ-ПЗМ-2

*

*

20

Б2У22048Y

КРУ-МДК-2М

*

*

20

Б2У22051Y

КРУ-МДК-3

*

*

20

Б2У22054Y

КРУ-МТУ-20

*

*

20

Б2У22057Y

КРУ-МТУ-72

*

*

20

Б2У22060Y

КРУ-УСМ

*

*

20

Б2У22063Y

КРУ-ТММ-3

*

*

20

Б2У22066Y

КРУ-КМС-Э

*

*

20

Б2У22069Y

КРУ-ЭОВ-4421

*

*

20

Б2У22072Y

КРУ-ПБУ-50

*

*

20

Б2У22075Y

КРУ-МАФС-3

*

*

20

Б2У22078Y

КРУ-БФС-10

*

*

20

Б2У22081Y

КРУ-ВФС-2,5

*

*

20

Б2У22084Y

КРУ-ОПС

*

*

20

Б2У22087Y

КРУ-КС-2573

*

*

20

Б2У22090Y

КРУ-КС-3576

*

*

20

Б2У23000Y

ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ СТЕНДИ ГІДРАВЛІЧНИХ І ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ

 

 

 

Б2У23003Y

ЭС-УР-77

12

*

18

Б2У23006Y

ЭС-ГСП

12

*

18

Б2У23009Y

ЭС-ПММ-2

12

*

18

Б2У23012Y

ЭС-БАТ-М

12

*

18

Б2У23015Y

ЭС-БАТ-2

12

*

18

Б2У23018Y

ЭС-ПКТ-2

12

*

18

Б2У23021Y

ЭС-БКТ-РК2

12

*

18

Б2У23024Y

ЭС-ТМК-2

12

*

18

Б2У23027Y

ЭС-ПЗМ-2

12

*

18

Б2У23030Y

ЭС-МДК-2М

12

*

18

Б2У23033Y

ЭС-МДК-3

12

*

18

Б2У23036Y

ЭС-ЭОВ-4421

12

*

18

Б2У23039Y

ЭС-ТММ-3

12

*

18

Б2У24000Y

НАВЧАЛЬНІ ЗРАЗКИ ІНЖЕНЕРНОГО МАЙНА, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬСЯ ЗІ СКАСОВАНИХ ЗАСОБІВ

 

 

 

Б2У24003Y

У-МБИ-1

12

*

18

Б2У24006Y

У-МБИ-2

12

*

18

Б2У24009Y

У-ИМБ

12

*

18

Б2У24012Y

У-ИРЭЛ

12

*

18

Б2У24013Y

У-ЭИР

12

*

18

Б2У24015Y

У-ПБУ

12

*

18

Б2У24018Y

У-ПДО

12

*

18

Б2У24021Y

У-ПИР

12

*

18

Б2У24022Y

У-ПИР-20

12

*

18

Б2У24024Y

У-ДСП-30

12

*

18

Б2У24027Y

У-ИМП

12

*

18

Б2У24028Y

У-ИМП-2

12

*

18

Б2У24030Y

У-РВМ

12

*

18

Б2У24031Y

У-РВМ-2

12

*

18

Б2У24032Y

У-РВМ-2М

12

*

18

Б2У24033Y

У-МИВ

12

*

18

Б2У24036Y

У-ПФМ

12

*

18

Б2У24039Y

У-КПМ-1

12

*

18

Б2У24040Y

У-КПМ-2

12

*

18

Б2У24041Y

У-КПМ-3

12

*

18

Б2У24042Y

У-Р-353

12

*

18

Б2У24043Y

У-Р-3043

12

*

18

Б2У24045Y

У-КОМПЛЕКТ N 77

12

*

18

Б2У24048Y

У-КРАБ-ИМ

12

*

18

Б2У24051Y

У-ТУФ-200

12

*

18

Б2У24052Y

У-ПФ-200

12

*

18

Б2У24054Y

У-НФ-45

12

*

18

Б2У25000Y

МАКЕТИ

 

 

 

Б2У25100Y

МАКЕТИ ІНЖЕНЕРНИХ БОЄПРИПАСІВ АРМІЙ ОСНОВНИХ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ

 

 

 

Б2У25200Y

МАКЕТИ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД

 

 

 

Б2У25203Y

КОМПЛЕКТ N 1

12

*

18

Б2У25206Y

КОМПЛЕКТ N 2

12

*

18

Б2У25209Y

КОМПЛЕКТ N 3

12

*

18

Б2У25212Y

КОМПЛЕКТ N 5

12

*

18

Б2У30000Y

ЕЛЕКТРОАГРЕГАТИ ТИПУ

 

 

 

Б2У30003Y

Р-АВ-0,5

15

*

20

Б2У30006Y

Р-АБ-1

15

*

20

Б2У30009Y

Р-АБ-2

15

*

20

Б2У30012Y

Р-АБ-4

15

*

20

Б2У30015Y

Р-АБ-8

15

*

20

Б2У30018Y

Р-АБ-12

15

*

20

Б2У30021Y

Р-АД-8

15

*

20

Б2У30024Y

Р-АД-10

15

*

20

Б2У30027Y

Р-АД-16

15

*

20

Б2У30030Y

Р-АД-20

15

*

20

Б2У30033Y

Р-АД-30

15

*

20

Б2У30036Y

Р-АД-50

15

*

20

Б2У30039Y

Р-АД-60

15

*

20

Б2У40000Y

ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ЦУІЗ

 

 

 

Б2У40003Y

Р-УД-1М1

15

*

20

Б2У40006Y

Р-УД-15

15

*

20

Б2У40009Y

Р-УД-2М1

15

*

20

Б2У40012Y

Р-УД-25

15

*

20

Б2У40015Y

Р-2Ч-8,5/11

15

*

20

Б2У40018Y

Р-2Ч-9,5/10

15

*

20

Б2У40021Y

Р-4Ч-8,5/11

15

*

20

Б2У40024Y

Р-4Ч-9,5/10

15

*

20

 

ДОРОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ МАЙНО

 

 

 

Т6400000Y

ОБЛАДНАННЯ КЕРУВАННЯ РУХОМ

 

 

 

Т6400003Y

СВІТЛОФОРИ ПОЛЬОВІ МАЛОГАБАРИТНІ АФР-2

7

12

20

Т6400006Y

ВІХИ ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ

2

*

15

Т6400009Y

ВІДБИВАЧІ НАГРУДНІ І НАСПИННІ

3

*

15

Т6400012Y

ШЛАГБАУМИ РОЗБІРНІ ДОРОЖНІ

10

*

30

Т6400015Y

ЖЕЗЛИ РЕГУЛЮВАЛЬНИКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ

2

*

15

Т6400018Y

СВИСТКИ РЕГУЛЮВАЛЬНИКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

2

*

20

Т6400021Y

ГУЧНОМОВНІ УСТАНОВКИ ГУ-20М

7

12

20

 

ПОЛЬОВІ ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ (БЛІНДАЖІ, ПЕРЕКРИТІ ЩІЛИНИ, ПЕРЕКРИТІ ДІЛЯНКИ ТРАНШЕЙ), виготовлені (обшиті) з лісоматеріалу:

 

 

 

 

хвойних порід

2**

 

 

 

листяних твердих порід

3**

 

 

 

листяних м'яких порід

1**

 

 

 

ОБШИВКА ЛІСОМАТЕРІАЛОМ ОКОПІВ ТА ТРАНШЕЙ

 

 

 

 

хвойних порід

1,5**

 

 

 

листяних твердих порід

2**

 

 

 

листяних м'яких порід

1**

 

 


* Строк служби (проведення РТО) для зазначеного ІМ не встановлюється, списання відбувається за набуттям непридатного стану та неможливості застосування за цільовим призначенням.

** Строк служби при безперервному використанні в особливих умовах (захист об'єктів, експлуатація у воді, ґрунті тощо).

 

Додаток 2
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 25 глави 1 розділу IV)

Річні норми витрат моторесурсу (ресурсу) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ по групах експлуатації

Типи ІТ, ЕТЗ та ДТЗ

Одиниці виміру

Групи експлуатації ІТ

бойова

навчально- бойова

стройова

навчально- стройова

навчальна

1

2

3

4

5

6

7

1. Засоби інженерної розвідки

Інженерно-розвідувальні машини ИРМ (ИРМ-2)

мотогод.

50

100

 

 

170

2. Засоби подолання мінно-вибухових загороджень

Установки розмінування УР-77

км

500

2000

 

 

4000

Установки розмінування переносні УР-83П

год.

Напрацювання визначається планами бойової підготовки

Бойові машини розгородження БМР-1, БМР-2

мотогод.

65

150

 

 

300

Трали мінні

км

20

120

 

 

240

3. Засоби подолання руйнувань

Машини розгородження ИМР,

мотогод.

65

150

 

 

300

ИМР-2, ИМР-2М

 

65

150

 

 

300

Шляхопрокладачі БАТ-2

мотогод.

40

150

 

 

350

Мостоукладачі танкові МТУ-20, МТУ-72, МТ-55А

мотогод.

550

1200

 

 

3200

викладок

50

150

 

 

300

Важкі механізовані мости: ТММ-3М1, ТММ-3М, ТММ-3

км

2000

4000

 

 

6000

Робота обладнання

мотогод.

50

150

 

 

250

викладок

30

90

 

 

150

4. Переправочно-десантні засоби

Ланки понтонно-мостових парків ПМП, ППС-84

мотогод.

 

 

20

60

100

проп. ГТ

 

 

100

200

400

Базові шасі парків понтонно-мостових типу ПМП, ППС-84

км

 

 

2000

4000

6000

Поромно-мостові машини ПММ-2, ПММ-2М

мотогод.

 

 

40

100

200

Плаваючі транспортери ПТС-М, ПТС-2

мотогод.

 

 

50

200

320

Катери буксирно-моторні типу БМК-130, БМК-150, БМК-460, БМК-Т

мотогод.

 

 

50

200

300

Двигуни навісні для човнів типу
"ВИХРЬ"
"МОСКВА"
"ЦИКЛОН" з мотором "ВИХРЬ"

мотогод.

 

 

50

100

200

Мостобудівні установки: УСМ-1 УСМ-2, УСМ-2М

км

 

 

2000

4000

6000

Робота обладнання

мотогод.

 

 

150

300

500

м

 

 

1500

3000

5000

Комплекти мостобудівні КМС-Е
робота обладнання

мотогод.

 

 

150

300

500

м

 

 

1500

3000

5000

5. Засоби мінування наземні

Мінні загороджувачі ГМЗ, ГМЗ-2, ГМЗ-3

км

500

2000

 

 

3000

Мінний загороджувач І-52

мотогод.

80

160

 

 

320

Причіпні мінні загороджувачі типу ПМЗ-4, ПМЗ-4П

км

200

4000

 

 

6000

Загороджувачі універсальні і УМЗ

год.

Напрацювання визначається планами бойової підготовки

Обладнання для встановлювання протидесантних мін типу ОУПД-М, ОПМ-У, ОПМ-УП, ОПМ-СЗ, ОПМ-2СЗ, ОПМ-3СЗ. Обладнання для встановлення мін з вертольотів типу ВМР-1, ВМР-2, ВСМ-1

год.

Напрацювання визначається планами бойової підготовки

Комплекти радіокерування ПД-530, ПД-530М

год.

Напрацювання визначається планами бойової підготовки

Радіолінії ПД-420М, РД-420, ПД-430

год.

Напрацювання визначається планами бойової підготовки

6. Засоби механізації дорожніх і земляних робіт

Бульдозери на тракторах 1,4…25 тс, ДЗ-42, ДЗ-42Г, ДЗ-110

мотогод.

 

 

150

400

600

Бульдозери танкові типу ТБС-86

мотогод.

100

250

 

 

500

Скрепери самохідні, напівпричіпні і причіпні

мотогод.

 

 

150

300

600

Автогрейдери

мотогод.

 

 

150

300

600

Грейдери причіпні до тракторів 10…15тс

мотогод.

 

 

100

250

600

Катки самохідні

мотогод.

 

 

150

300

600

Корчувачі, кущорізи та розпушувачі

мотогод.

 

 

150

300

600

Машини котловинні МДК-3, МДК-2М

мотогод.

 

 

60

150

300

Машини землерийні ПЗМ-2 (ПЗМ-3)

мотогод.

 

 

100

250

500

Екскаватори військові типу ЕОВ-4421
робота обладнання

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

150

400

600

Екскаватори - планувальники типу UD-114R

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

150

400

600

Екскаватори 0,15…1 м3

мотогод.

 

 

150

350

500

Машини бурильні БГМ-1(БГМ)
робота обладнання

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

50

150

250

7. Технічні засоби маскування

Станції фарбувальні ПОС

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

150

200

350

8. Засоби польового водопостачання

Установки бурові пересувні ПБУ-200,

км

 

 

2000

4000

6000

Установки добування ґрунтової води УДВ-15М, УДВ-25

мотогод.

 

 

70

150

250

Шнекові механізовані колодязі МШК-15, МШК-15М

мотогод.

 

 

50

120

250

Насоси типу КПН-5

мотогод.

 

 

150

300

450

Станції фільтрувальні МАФС-3, ВФС-2,5, ВФС-10
робота обладнання

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

60

200

400

Станції опріснювальні ОПС
робота обладнання

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

60

120

400

Мотопомпи типу МП-600, М-800

мотогод.

 

 

60

200

400

9. Засоби загального призначення

Лісопильні рами ЛРВ, ЛРВ-1, ЛРВ-2

год.

 

 

150

400

500

Мотопили

мотогод.

 

 

75

150

200

Автомобільні крани

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

150

450

600

Кранові самонавантажувачі військові типу 4901, 5912
робота обладнання

км

 

 

1000

2000

4000

мотогод.

 

 

50

150

300

Автонавантажувачі

мотогод.

 

 

250

500

800

Автовежі телескопічні

км

 

 

1000

2000

4000

мотогод.

 

 

100

300

500

Електронавантажувачі

мотогод.

 

 

200

400

600

Автокрани народногосподарські
робота обладнання

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

200

500

600

Крани пневмоколісні 10…100 т

мотогод.

 

 

150

600

800

Залізничні крани 16 - 25 т

мотогод.

 

 

150

600

800

Гідрокрани автомобільні 0,5..1,5 т
робота обладнання

мотогод.

 

 

150

300

400

Снігоочищувачі до тракторів 10 тс.

мотогод.

 

 

150

300

500

Пересувні рекомпресійні станції типу ПРС-В, ПРС-ВА, ПРС-ВМ

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

100

200

300

Комплект для евакуації екіпажів танків

Напрацювання визначається планами бойової підготовки

Буксирувальник водолаза-розвідника типу "ПРОТОН", "ПРОТЕЙ-5М", "ПРОТЕЙ-5МУ"

Напрацювання визначається планами бойової підготовки

Інженерно-ремонтні майстерні АПРІМ, АПРІМ-1, АПРІМ-2М, МРІВ, МРІВ-2

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

100

200

300

Інженерні майстерні технічного обслуговування МТО-І робота обладнання,

км

 

 

2000

4000

6000

мотогод.

 

 

100

200

300

у тому числі зварювальні агрегати

 

 

 

 

 

 

Пересувні пункти консервування ППК, ППК-М

мотогод.

 

 

50

300

300

10. Електротехнічні засоби

Електростанції силові 8...500 кВт

мотогод.

 

 

150

300

500

Електростанції освітлювальні

мотогод.

 

 

250

400

600

Електростанції інженерні

мотогод.

 

 

150

300

500

Електростанції високої напруги

мотогод.

 

 

70

150

200

Електростанції зарядні

мотогод.

 

 

100

200

300

Установки зарядні автоматизовані

мотогод.

 

 

500

800

1000

Електроагрегати бензинові

мотогод.

 

 

150

350

500

Електроагрегати дизельні перемінного струму: пересувні

мотогод.

 

 

100

200

400

стаціонарні

мотогод.

 

 

100

150

300

Електроагрегати дизельні постійного струму

мотогод.

 

 

100

200

300

Випрямлячі

год.

 

 

200

400

600

Машини енергонагляду МЭН

км

 

 

1800

9000

13000

 

Додаток 3
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 22 глави 2 розділу IV)

Перелік
застарілих зразків ЗІО

Типи засобів інженерного озброєння

Рік випуску

1

2

Шляхопрокладачі:

 

БАТ-М

Усі машини

ПКТ-2

Усі машини

Важкі механізовані мости ТММ-3

Усі машини

Буксирно-моторні катери:

 

БМК-130

Усі катери

БМК-150

Усі катери

Екскаватори військові типу Е-305

Усі машини

Рами лісопильні ЛРВ

Усі пилорами

Рами лісопильні типу Р-63

Усі пилорами

Мотопили "Дружба"

Усі пили

Крани автомобільні 8Т-210, К-162М, КС-2572, КС-3562, КС-4561

Усі автокрани

Станції фільтрувальні МАФС-3

Усі станції

Машини котловинні:

 

МДК-2М

Усі машини

Машини бурильні БГМ

Усі машини

Гусеничні мінні загороджувачі ГМЗ

Усі зразки

Станції водолазні ПРС-В

Усі станції

Майстерні ремонтні інженерні:

 

АПРИМ

Усі майстерні

АПРИМ-2

Усі майстерні

АПРИМ-2М

Усі майстерні

Комплекти мостобудівних засобів КМС-Э

Усі комплекти

Двигуни навісні для човнів типу "МОСКВА"

Усі двигуни

Станції опріснювальні ОПС

Усі станції

Станції фарбовочні ПОС

Усі станції

Установки добування ґрунтової води типу УДВ-15

Усі установки

Шнекові механізовані колодязі типу МШК-15

Усі колодязі

Автонавантажувачі АП-4045

Усі зразки

Електронавантажувачі
ЄП-0,5
ЕВ-612
ЄП-103 М
ЄП-1009
ЄП-201
ЄП-205
ЄП-501
ЄП-5002

Усі зразки
 
 
 
 
 
 
 
 

Електроштабелери
ЕШ-181
ЕВ-418

Усі зразки
 
 

Моторолери "Муравей"

Усі моторолери

Буксирувальники водолаза-розвідника ПРОТЕЙ-5М, ПРОТЕЙ-5МУ, ПРОТОН

Усі зразки

Електростанції:

 

ЭСБ-0,5-ВО

Усі електростанції

ЭСБ-1-ВО

Усі електростанції

ЭСБ-2-ВЗ

Усі електростанції

ЭСБ-2с-О/230

Усі електростанції

ЭСБ-4с-О/230

Усі електростанції

ЭСБ-4с-Т/230

Усі електростанції

ЭСД-50-ВС/230

Усі електростанції

ЭСД-50-ВС/400

Усі електростанції

ЭСД-75-ВС/230

Усі електростанції

ЭСД-75-ВС/400

Усі електростанції

Електроагрегати:

 

АБ-4-О/115-Ч-425

Усі електроагрегати

АБ-4-О/230-Ч-425

Усі електроагрегати

АБ-4-О/230-Ч-400

Усі електроагрегати

АБ-4-О/230

Усі електроагрегати

АБ-4-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-2-О/230

Усі електроагрегати

АБ-2-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-2-О/230-Ч-400

Усі електроагрегати

АБ-8-О/230-Ч-400

Усі електроагрегати

АБ-8-О/230-Ч-425

Усі електроагрегати

АБ-8-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-8-Т/400

Усі електроагрегати

АБ-12-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-12-Т/400

Усі електроагрегати

АД-50-Т/230

Усі електроагрегати

АД-50-Т/400

Усі електроагрегати

АД-75-Т/230

Усі електроагрегати

АД-75-Т/400

Усі електроагрегати

Інженерне майно

 

Ехолоти ИРЭЛ, ЭИР

Усі зразки

Перископи ПФП-5

Усі зразки

Фотоапарати ФС, ЗОРКИЙ, ЗЕНИТ

Усі зразки

Довгофокусні ПДФ

Усі зразки

Комплекти фотоприладдя КФ (И-1814)

Усі зразки

Міношукачі переносні УМИВ-1, ВИМ-625

Усі зразки

Підривні машинки ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3

Усі зразки

Десантні човни ДЛ-10, ДЛ-10Н

Усі зразки

Електромегафони 5ПЭМ-1

Усі зразки

Мілкотрубчаті криниці МТК-2М

Усі зразки

Фільтри для очищення води ТУФ-200

Усі зразки

Споруди фортифікаційні промислового виготовлення СКТ, АРКА, ЛКТС

Усі зразки

Захисногерметичні входи ЛАЗ, ЛАЗ-2

Усі зразки

Водолазне спорядження СВУ-2

Усі зразки

Станція водолазна (з трициліндровою помпою і триболтовим спорядженням, яке вентилюється)

Усі зразки

Компресори кисневі КН-4Р

Усі зразки

Станції телефонні ВТУС-70

Усі зразки

Кабелі КВТ-1, КСТ-1

Усі зразки

Установки перевірочно-контрольні ПКУ-1

Усі зразки

Установки ремонтно-контрольні РКУ-2

Усі зразки

 

Додаток 4
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 17 глави 4 розділу IV)

Норми напрацювання (строки служби) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ

Типи ІТ, ЕТЗ та ДТЗ

Одиниці виміру

Норми напрацювання (строки служби) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ

нового виробу (з початку експлуатації)

капітально відремонтованого виробу (після чергового КР)

граничні

до СР

до КР

до СР

до КР

1

2

3

4

5

6

7

1. Засоби інженерної розвідки

Інженерно-розвідувальні машини ИРМ (ИРМ-2)

мотогод.

600

1100

500

1000

1600

років

-

-

-

-

20

2. Засоби подолання мінно-вибухових загороджень

Установки розмінування УР-77

км

-

12000

-

10000

32000

років

-

-

20

Установки розмінування переносні
УР-83П

пуски заряду

-

-

-

-

6

років

20

Бойові машини розмінування
БМР-1, БМР-2

мотогод.

-

600

-

550

1700

років

-

-

20

Трали мінні каткові типу КМТ-7

км

-

-

-

-

1200

років

10

Трали мінні ножові типу КМТ-8

км

-

-

-

-

3000

років

10

Електромагнітні мінні трали ЕМТ

років

-

7

-

-

13

3. Засоби подолання руйнувань

Машини розгородження: ИМР, ИМР-М, ИМР-2, ИМР-2М, ИМР-Р

мотогод.

 

600

 

550

1700

років

 

-

 

-

20

Шляхопрокладачі гусеничні БАТ-М

мотогод.

 

900

400

700

2300

років

 

-

-

-

20

БАТ-2

мотогод.

 

600

 

550

1700

років

 

-

 

-

18

Мостоукладачі танкові МТУ-20, МТ-55А
мостові ферми (під навантаженням)

км

 

7000

 

6000

19000

років

-

-

-

-

20

викладок

 

600

 

500

1600

МТУ-72 мостові ферми (під навантаженням)

км

 

8000

 

7000

30000

років

-

-

-

-

20

викладок

 

600

 

500

2100

Механізовані мости:
ТММ-3 (ТММ-3М)
мостові ферми (під навантаженням)

км

40000

72000

30000

60000

192000

років

-

-

-

-

18

викладок

 

400

 

350

1100

ТММ-3М1
проліт (під навантаженням)

км

84000

140000

72000

120000

380000

років

-

-

-

-

20

викладок

 

400

 

350

1100

4. Переправочно-десантні засоби

Парки понтонні ППС-84:
комплект парку

пропуск ГТ

-
 

3000

-
 

6000

9000

років

-

-

20

окремі річні ланки

пропуск ГТ

-
 

3000

 
 

3000

примітка

років

7

7

окремі берегові ланки

пропуск ГТ

-
 

3000

-
 

3000

примітка

років

5

5

Понтонно-мостові парки ПМП комплект парку

пропуск ГТ

-
 

3000

-
 

3000

9000

років

7

7

20

окремі річкові ланки

пропуск ГТ

-
 

3000

-
 

3000

примітка
 

років

7

6

окремі берегові ланки

проп. ГТ

-
 

3000

-
 

3000

примітка
 

років

7

4

Поромно-мостові машини ПММ-2, ПММ-2М

мотогод.

-

850

300
-

600

1950

років

-

-

20

Плаваючі транспортери:
ПТС-2

мотогод.

-

750

300

600

1950

років

-

-

-

20

Плаваючі транспортери:
ПТС-М

мотогод.

-

700

5300

600

1900

років

-

-

-

20

Катери буксирно-моторні типу БМК-130

мотогод.

-

2000

-

1600

5200

років

-

-

20

Двигуни навісні для човнів

мотогод.

-

800

-

700

2200

років

-

-

18

Мостобудівні установки типу УСМ-1, УСМ-2
побудовані мости

мотогод.

750

1500

750

1500

4500

років

-

-

-

-

18

м

-

6000

-

6000

18000

Комплект мостобудівних засобів КМС-Е

мотогод.

750

1400

750

1200

3800

років

-

-

-

-

20

побудовані мости

м

-

6000

-

6000

18000

Дизель-молоти

мотогод.

-

750

-

-

1500

років

-

-

5. Засоби мінування наземні

Гусеничні мінні загороджувачі типу ГМЗ, ГМЗ-2, ГМЗ-3

км

-

10000

4500

8000

26000

років

-

-

-

20

Мінні загороджувачі І-52

км

7200

12000

50000

10000

32000

років

-

-

-

-

18

Згороджувачі універсальні УМЗ

років

Міжремонтні строки не встановлюються

20

Обладнання для встановлення протидесантних мін типу ОУПД-М, ОПМ-У, ОПМ-УП, ОПМ-СЗ, ОПМ-2СЗ, ОПМ-3СЗ.

років

Міжремонтні строки не встановлюються

20

Обладнання для встановлення мін з вертольотів типу ВМР-1, ВМР-2

років

Міжремонтні строки не встановлюються

20

Система мінування ВСМ-1

років

Міжремонтні строки не встановлюються

20

Комплекти радіокерування ПД-530, ПД-530М
Радіолінії
ПД-420М, РД-420, ПД-430

років

Переатестація через 10 років на державних ремонтних підприємствах, при цьому здійснюється заміна несправного обладнання, строк служби може бути продовжений

20

6. Засоби механізації дорожніх і земляних робіт

Бульдозери на тракторах

мотогод.

-

3000

-

2400

7800

років

-

-

18

Скрепери самохідні 6 - 10 КБМ

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

років

-

-

15

Скрепери причіпні і напівпричіпні

мотогод.

-

5100

-

4100

13300

років

-

-

15

Автогрейдери ГС-14.02

мотогод.

-

3000

-

2400

7800

років

-

-

15

Грейдери причіпні до тракторів 10 - 15 тс

мотогод.

-

5100

-

4100

13300

років

-

-

15

Катки самохідні з гладкими вальцями 10 - 18 тс

мотогод.

-

3000

-

2500

8000

років

-

-

15

Катки самохідні вібраційні 6 - 8 тс

мотогод.

-

2500

-

2000

6500

років

-

-

15

Катки кулачкові причіпні 6 - 9 т

мотогод.

-

3800

-

3000

9800

років

-

-

15

Катки вібраційні причіпні 3 т

мотогод.

-

3000

-

2500

8000

років

-

-

15

Катки напівпричіпні на пневматичних шинах

мотогод.

-

3800

-

3000

9800

років

-

-

15

Машини котловинні типу МДК-2 (МДК-2М)

мотогод.

-

900

400

700

2300

років

-

-

-

20

Машини котловинні типу МДК-3

мотогод.

-

600

-

550

1700

років

-

-

20

Землерийні машини ПЗМ-2 (ПЗМ-3)

мотогод.

1100

1800

900

1500

4800

років

-

-

-

-

18

Екскаватори військові типу ЭОВ-4421

мотогод.

-

3600

-

3000

9600

років

-

-

18

Екскаватори військові типу Е-305

мотогод.

-

3100

-

2500

8100

років

-

-

18

Екскаватори-планувальники типу UD-114R

мотогод.

-

3600

-

3000

9600

років

-

-

18

Екскаватори 0,15...10 м3

мотогод.

-

3200

-

2600

8400

років

-

-

18

Бурильні машини типу БГМ (БГМ-1)

мотогод.

-

1600

 

1500

4600

років

 

-

 

-

18

7. Технічні засоби маскування

Станції фарбувальні ПОС

мотогод.

-

2500

-

2000

6500

років

-

-

18

8. Засоби польового водопостачання

Установки бурові типу ПБУ-200

мотогод.

1800

3000

1300

2500

8200

років

-

-

-

-

18

Установки бурові типу ПБУ-50, ПБУ-50М

мотогод.

1800

3000

1300

2500

8200

років

-

-

-

-

18

Установки для добування води типу УДВ-15, УДВ-15М, УДВ-25

мотогод.

-

2500

-

-

4500

років

-

18

Насоси типу КПН-5
Шнекові механізовані колодязі типу МШК-15, МШК-15М

мотогод.

-

850

-

-

1500

років

-

18

Станції фільтрувальні типу ВФС-2,5, ВФС-10

мотогод.

-

5000

-

 

10000

років

 

-

 

 

18

Станції опріснювальні ОПС

мотогод.

-

3000

-

3000

9000

років

-

-

18

Мотопомпи типу МП-600, МП-800

мотогод.

-

800

-

-

1450

9. Засоби загального призначення

Лісопильні рами типу ЛРВ, ЛРВ-2

мотогод.

-

-

-

-

3000

років

20

Лісопильні рами
Типу ЛРВ-1

мотогод.

-

3000

-

2600

8200

років

-

-

20

Мотопили

мотогод.

-

850

-

-

1700

років

-

15

Автомобільні крани (вантажопідйомністю до 10 т)

мотогод.

-

7200

-

5800

18800

років

-

-

18

Автомобільні крани (вантажопідйомністю понад 10 т)

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

Кранові самонавантажувачі типу 4901, 5912

мотогод.

-

3000

-

2700

8400

років

-

-

18

Автонавантажувачі

мотогод.

-

3000

-

2700

8400

років

-

-

18

Автовежі телескопічні ТВГ-15, ВТ-23, ВИ-23

років

-

-

-

-

12

Електронавантажувачі 0,5 - 2,25 т

мотогод.

-

1200

-

1100

2400

років

-

-

15

Пересувні рекомпресійні станції типу ПРС-В

мотогод.

-

3000

-

2600

8200

років

-

-

20

Буксирувальники водолазів-розвідників типу "ПРОТЕЙ", "ПРОТОН"

років

Міжремонтні строки не встановлюються

10

Інженерно-ремонтні майстерні типу АПРІМ, МРІВ

років

-

7

-

7

21

Інженерні майстерні технічного обслуговування МТО-І

років

-

7

-

7

21

Агрегати електрозварювальні

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

років

-

-

18

Пересувні пункти консервації ППК, ППК-М

років

-

7

-

-

15

Комплекти засобів технологічної оснастки та документації

років

Міжремонтні строки не встановлюються

10

Автобітумоперевізники

мотогод.

-

5500

-

-

9900

років

-

18

Автогудронатори

мотогод.

-

5500

-

-

9900

років

-

18

Насоси бітумні

років

-

-

-

7

12

Котли бітумоплавильні

років

-

-

-

7

10

Насоси бітумні пересувні

років

-

-

-

7

12

Асфальтобетонні змішувачі

років

-

-

-

7

15

Асфальтоукладачі

років

-

-

-

7

15

Екскаватори одноковшові 1,25 м3 та більше

мотогод.

-

9600

-

-

17200

років

-

20

Станції компресорні типу ЗИФ-55, ПР-6М, ЗИФ-ПВ-5, ПВ-10

років

Міжремонтні строки не встановлюються

15

Гідрокрани автомобільні 0,5 - 1,5 т
робота обладнання

мотогод.

-

3000

-

2700

8400

років

-

-

18

Снігоочищувачі до тракторів 10 тс.

год.

-

-

-

 

5800

років

10

13. Електротехнічні засоби

13.1. Електростанції та електроагрегати

Електростанції силові:

 

 

 

 

 

 

500 кВт

мотогод.

-

8000

-

6000

20000

років

-

-

18

200 кВт

мотогод.

-

1000

-

8000

26000

років

-

 

-

18

100 кВт

мотогод.

-

10000

-

8000

26000

років

-

-

18

75 кВт

мотогод.

-

10000

-

8000

26000

років

-

-

18

Спарені 2х60 кВт

мотогод.

-

6000

-

-

10800

років

-

18

60 кВт

мотогод.

-

6000

-

-

10800

років

-

18

50 кВт

мотогод.

-

10000

-

8000

26000

років

-

-

18

30 кВт з двигуном ЯАЗ-204

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

років

-

-

18

30 кВт з двигуном СМД-11В

мотогод.

-

4000

-

3200

10400

років

-

-

18

30 кВт з двигуном 8ч-9,5/10/Н8-100

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

Спарені 2х30 кВт

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

20 кВт

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

років

-

-

18

16 кВт, спарені 2х16 кВт (дизельні)

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

8 кВт, спарені 2х8 кВт (дизельні)

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

 

-

18

10 кВт

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

років

-

 

-

18

Електростанції освітлювальні:

 

 

 

 

 

 

20 кВт

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

років

-

-

18

16 кВт

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

10 кВт

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

років

-

-

18

8 кВт

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

2 кВт, 4 кВт

мотогод.

-

4500

-

4000

12500

років

-

-

15

Електростанції інженерні пересувні ЭД16-Т/230 АИ

мотогод.

-

6000

-

4800

15600

років

-

-

18

ЭЗ-6, ЭЗМ

мотогод.

-

18000

-

16000

50000

років

-

-

10

Електростанції зв'язку:

 

 

 

 

 

 

ЭСБ-4С-О/230, ЭСБ-4С-Т/230, ЭСБ-2С-О/230

мотогод.

-

4500

-

4000

12500

років

-

-

18

Електростанції зарядні:

 

 

 

 

 

 

20 кВт

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

років

-

-

18

8 кВт

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

2 кВт, 4 кВт

мотогод.

-

4500

-

4000

12500

років

-

-

15

1 кВт

мотогод.

-

2700

-

2200

7100

років

-

-

15

0,5 кВт

мотогод.

-

1200

-

1000

3200

років

-

-

15

Випрямлячі зарядні

год.

-

18000

-

16000

50000

років

-

-

18

Перетворювачі ВПЛ, ПСЧ

год.

-

12000

-

10000

32000

років

-

-

18

Електроагрегати:

 

 

 

 

 

 

2000 кВт

мотогод.

 

30000

 

 

54000

років

-

-

-

-

18

1000 кВт

мотогод.

-

20000

-

-

36000

років

-

18

630 кВт

мотогод.

-

10000

-

8000

26000

років

-

-

18

500 кВт

мотогод.

-

8000

-

6000

20000

років

-

-

18

315 кВт

мотогод.

-

8000

-

6000

20000

років

-

-

18

100 кВт

мотогод.

-

10000

-

8000

26000

років

-

-

18

75 кВт

мотогод.

-

10000

-

8000

26000

років

-

-

18

60 кВт

мотогод.

-

6000

-

-

10800

років

-

18

50 кВт

мотогод.

-

10000

-

8000

26000

років

-

-

18

30 кВт з двигуном 8ч-9,5 (Н8-1000)

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

30 кВт з двигуном ЯАЗ-М204Г (УД-10,8/12,7)

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

років

-

-

18

30 кВт з двигуном СМД-11В/4ч-12/14)

мотогод.

-

4000

-

3200

10400

років

-

-

18

20 кВт

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

років

-

-

18

16 кВт (дизельні)

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

 

років

 

-

 

-

18

12 кВт (бензинові)

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

років

-

-

18

12 кВт (дизельні)

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

10 кВт

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

років

-

-

18

8 кВт (бензинові)

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

років

-

-

18

8 кВт (дизельні)

мотогод.

-

6000

-

5000

16000

років

-

-

18

1 кВт

мотогод.

-

2700

-

2100

7100

років

-

-

15

0,5 кВт

мотогод.

-

1200

-

1000

3200

років

-

-

15

Машини енергонагляду МЭН

км

90000

150000

60000

120000

390000

років

-

-

-

-

18

13.2. Двигуни електростанцій та електроагрегатів

СД-60/Є, Є1/

мотогод.

-

1200

-

1000

3200

СД-М1

мотогод.

-

2700

-

2200

7100

УД-15Г, УД-1М1, УД-25Г, УД-2М1

мотогод.

-

2500

-

2000

6500

"Москвич-408"

мотогод.

-

2500

-

2000

6500

ЗМЗ-322-03, ЗМЗ-502.10

мотогод.

-

6400

-

5000

13000

2ч-8,5/11, 2ч-9,5/10

мотогод.

-

6000

-

4800

15600

4ч-8,5/11/1Р-6, 2Р41,2Р42А2/

мотогод.

-

8000

-

6400

20800

Д65А1

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

4ч-10,5/13 /К-364МА1, К364МА2, К-564А1, К564А2/

мотогод.

-

6000

-

4800

15600

8ч-9,5/10/Н8-1000/

мотогод.

-

8000

-

6000

20000

ЯМЗ-М204Г /4Д10,8/12,7/

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

СМД-11В/4ч-12/14/, ІД6ВА

мотогод.

-

4000

-

3200

10400

6ч-16/18: 1Д6-100АД, УТД6-100АД-С4 1Д6-150АД, УТД6-150АД-С4

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

6ч-12/14 / К-858М1А1, К-858М1А2, К-664М1А1, К-664М1А2/

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

6ч-15/15 /1Д20

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

12ч-15/8 /1Д12КС, 1Д12ДС/

мотогод.

-

5000

-

4000

13000

12чн-18/20: М612/2, М612У/2

мотогод.

-

3000

-

2400

7800

М623Р/3, М623Д/3, М611/5, М611У/5

мотогод.

-

2500

-

2000

6500

М623Р/2, М623Д/2

мотогод.

-

1500

-

1200

3900

10ДН 20,7/2х25,4

мотогод.

-

20000

-

-

36000

16чн-25/27

мотогод.

-

30000

-

-

54000

Дорожньо-технічні засоби

Розбірні автодорожні мости

Великі мости БАРМ

років

 

 

 

 

5 (15**)

Середні мости САРМ, САРМ-М

років

 

 

 

 

5 (15**)

Вантові мости ВАР, (МВБ)

років

 

 

 

 

5 (15**)

Малі мости МАРМ

років

 

 

 

 

5 (15**)

Мости малих прольотів ММП (РУМ)

років

 

 

 

 

5 (15**)

Мости прольотних балок МПБ

років

 

 

 

 

5 (15**)

Наплавні мости та пороми

Мости автодорожні розбірні наплавні НАРМ

років

 

 

 

 

20

Окремі річкові ланки НАРМ*

років

 

7

 

6

 

Пороми палебійні монтажні СМП-86

років

 

5

 

4

 

Палезаглиблюючі засоби

Установки загвинчування палей УЗС, установки палебійні УСБ

мотогод.

750

1500

750

1500

4500

років

0

0

0

0

18

Збірні дорожні покриття

Збірно-розбірні дорожні покриття СРДП

років

 

 

 

 

50 тис. проходів (10)

Диспетчерські пункти

Диспетчерські пункти ДП-Р,Б

 

 

 

 

 

18

Диспетчерські пункти ДП-С

 

 

 

 

 

18


* Списуються за технічним станом після проведення не менше двох капітальних ремонтів.

** Списуються під час зберігання на складі.

Примітки:

1. Норми напрацювання до ремонту та списання автомобільних і бронетанкових базових шасі, які не визначені у цьому Порядку, визначаються керівництвами з експлуатації відповідних служб забезпечення.

2. Мостові ферми танкових мостоукладачів та важких механізованих мостів списуються відповідно до ресурсу, який визначено у роках, у разі якщо за своїм технічним станом вони не відповідають вимогам НТД та їх ремонт економічно недоцільний.

3. ІТ, ЕТЗ та ДТЗ списуються за технічним станом зразка в цілому або окремо робочого (спеціального) обладнання.

4. Ресурс ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до списання, який визначено у роках, стосується зразків з обмеженою витратою моторесурсу (ресурсу) та тієї, що утримується на ДЗ. До зразків з обмеженою витратою моторесурсу (ресурсу) належать зразки, річні витрати моторесурсів яких не перевищують встановлених норм для бойової та стройової групи експлуатації. Ресурс, наданий у цьому додатку, є мінімальним і не є підставою для списання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ.

Списання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ здійснюється після встановленого ресурсу за реальним технічним станом.

Річні норми витрат моторесурсу (ресурсу) та норми напрацювання (строки служби) до планового ремонту та граничні ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які не ввійшли в додатки 2, 3 до цього Порядку, встановлюються відповідно до річних норм витрат моторесурсу (ресурсу) та норм напрацювання (строків служби) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які за своєю класифікацією, призначенням і технічними характеристиками є однотипними, наведеним у визначених додатках до цього Порядку, до прийняття за ними окремого рішення.

5. Норми моторесурсу (ресурсу) до списання визначені як підсумок напрацювання (мотогодин, км) або часу знаходження в експлуатації.

6. Списання акумуляторних батарей типу тягових нікель-залізних ТНЖ здійснюється начальником інженерних військ Збройних Сил України за актами технічного стану, які надаються під час проведення КР, в інших випадках після 6 (шести) років знаходження в експлуатації у приведеному стані або через 10 (десять) років зберігання на складі у сухозарядженому стані.

 

Додаток 5
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 14 глави 5 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
             (посада, військове звання, прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
технічного обслуговування та опробування ЗІО, які перебувають на тривалому зберіганні у військовій частині А0000
на 20 __ - 20__ р.

N
з/п

Найменування ЗІО (базового шасі), заводський номер

Дата виготовлення, проведення ремонтів

Номер та дата наказу про постановку на зберігання, метод консервації, місце зберігання

Дата проведення робіт

Відмітка про зняття зі зберігання

технічні обслуговування

опробування

переконсервація

освіження (заміна)

ТО-2з

РТО

на місці

пробігом, під наванта-
женням (на плаву)

часткова

повна

автошин

АКБ та інших джерел струму

палива

спеціаль-
них рідин

комплек-
туючих, у тому числі в комплектах ЗІП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Заступник командира частини з озброєння (головний інженер)

____
                               (військове звання, прізвище, ініціали)

Начальник зберігання _________
                                                            (військове звання, прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

Додаток 6
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та
Збройних Силах України
(пункт 14 глави 5 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
               (посада, військове звання, прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

РІЧНИЙ ПЛАН
технічного обслуговування та опробування засобів інженерного озброєння, які перебувають на тривалому зберіганні у військовій частині А0000
на 20__ р.

Місяць року

Найменування ЗІО

Рік виготовлення

Одиниця виміру

Кількість

Роботи, які необхідно виконати

Примітки

вид технічного обслуговування

опробування

переконсервація

освіження

ТО-1з

ТО-2з

РТО

на місці

пробігом (в роботі)

часткова

повна

автошин

АКБ та інших джерел струму

палива

спеціальних рідин

комплек-
туючих

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Заступник командира частини з озброєння (головний інженер)

______
                                    (військове звання, прізвище, ініціали)

Начальник інженерної служби (начальник зберігання)

______
                                    (військове звання, прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

 

Додаток 7
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 32 глави 5 розділу IV)

ОСНОВНІ ВИМОГИ
до місць зберігання ЗІО

1. ІТ, ЕТЗ та ДТЗ при зберіганні розміщується у спеціально обладнаних місцях: опалюваних і неопалюваних сховищах, під навісами і на відкритих майданчиках.

2. Неопалюване сховище - капітальна споруда, обладнана для зберігання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ і забезпечує її захист від дії атмосферних опадів, сонячної радіації, пилу, піску, вітру, різких перепадів температури і відносної вологості повітря.

Для підтримання температури і відносної вологості повітря в заданих межах, опалювані сховища додатково обладнуються системою опалювання і вентиляції.

Сховища, у яких зберігаються ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, відповідають таким вимогам:

ворота відчиняються назовні або розсуваються, а за необхідності мають хвіртки для входу і виходу особового складу;

підлога з твердою поверхнею має витримувати навантаження, яке створюється технікою;

пороги зовнішніх воріт вищі за рівень підмостки і мають щитки для закриття щілин, які легко знімаються;

вікна засклені із захисними металевими сітками або ґратами і обладнані кватирками;

сховища мають природну або штучну вентиляцію; напівпідземні сховища обладнуються примусовою вентиляцією;

опалювані сховища, як правило, мають центральне опалювання; пічне опалювання допускається, як виняток, за узгодженням з органами пожежної безпеки Збройних Сил України;

в опалюваних сховищах температура повітря підтримується не нижче плюс 5° C, відносна вологість повітря не вище 70 %, а добовий перепад температур не перевищує 5° C;

дах сховища витримує максимально можливе для цієї кліматичної зони снігове і вітрове навантаження.

3. Навіс - споруда напівзакритого типу, що захищає від прямої дії опадів і частково, - від сонячних променів.

Навіси відповідають таким вимогам:

мають обшивку з трьох сторін;

підлога має нахил 1 - 2° в бік, що не має обшивки;

при підвищенні підлоги навісу над поверхнею землі менш ніж на 20 см навколо нього влаштовується водовідвід;

дерев'яні конструкції навісів обробляються вогнетривкою сумішшю, а місця їх зіткнення з ґрунтом - антисептиками;

на місцевості навіси розташовуються таким чином, щоб вони були орієнтовані коротким або закритим боком у напрямку домінуючих вітрів.

4. Відкритий майданчик - ділянка місцевості, яка має огорожу з усіх сторін та призначена для зберігання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ.

Відкриті майданчики відповідають таким вимогам:

мають тверде покриття на всій території або в місцях розміщення ІТ, ЕТЗ та ДТЗ;

за можливості мають прямокутну форму і орієнтовані коротким боком у напрямку домінуючих вітрів;

розміщуються на місцевості з незначним (2 - 3°) нахилом;

рівень поверхні вищий від рівня ґрунтових вод не менше ніж на 0,5 м. Ґрунт на майданчику витримує тиск не менше 0,5 МПа (5 кгс/см2);

навколо майданчика обладнуються водовідводи;

майданчик і місцевість навколо неї очищаються від рослинності на відстань не менше 10 м.

5. При плануванні місць зберігання передбачається можливість вільного виїзду техніки, що зберігається, без додаткових маневрувань.

6. Місця зберігання обладнуються освітленням, пристроями для захисту від блискавок та забезпечуються пожежним інвентарем, а сховища, крім того, - додатковим аварійним освітленням.

7. У сховищах обладнується робоче місце начальника сховища.

8. У сховищі на дошці документації розміщується:

план сховища зі схемою розміщення техніки;

інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

схема евакуації на випадок пожежі або стихійного лиха;

журнал реєстрації температури і відносної вологості повітря (тільки для опалюваних сховищ);

опис устаткування та інвентарю;

список пожежного розрахунку (вивішується тільки при проведенні ТО або внутрішньо-складських робіт).

9. Сховище, навіс і відкритий майданчик повинні мати номер, який встановлюється (кріпиться, наноситься): для сховища і навісу - у встановленому місці на стіні, для відкритого майданчика - на спеціальному вказівнику.

10. На кожне сховище (навіс) оформляється паспорт, за такою формою:

ПАСПОРТ СХОВИЩА (НАВІСУ)

Відділ (підрозділ) . Сховище (навіс) _______

Тип сховища (навісу) _______

Рік побудови сховища (навісу) ___________

Розміри:

               довжина ___ м;

               ширина __ м;

               висота __ м.

Площа сховища:

               загальна ___ м2

               корисна _ м2

Сховище (навіс) ремонтувались:

               поточним ремонтом
                                                                                                                                  (дата, що саме)

               капітальним ремонтом __________
                                                                                                                                 (дата, що саме)

Ємність ______
                                                                                        (вагонів, машиномісць)

_
(дата, кількість вагонів, машиномісць)

Вільна площа на ___________
                                                                                             (дата, кількість вагонів, машиномісць)

Начальник відділу __________
                                                                                                                (командир підрозділу)

Начальник сховища ________

11. Паспорт виготовляється розміром 594 х 420 мм і фарбується у чорний колір. Текст паспорта пишеться білою масляною фарбою, а всі дані - крейдою.

Паспорт вивішується на видному місці.

Дані про завантаження та вільні площі показуються на кожне перше число місяця.

До паспорта своєчасно вносяться необхідні зміни.

 

Додаток 8
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 35 глави 5 розділу IV)

Форма

КАРТКА МАШИНИ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

Марка машини _

Військовий номер ______, рік випуску _____

Двигун N _____, шасі N _____

Машина поставлена на зберігання ________
                                                                                                                                (дата постановки)

Наказ в/ч ___________ від "___" 20__ р. N __

Пробіг машини з початку експлуатації до моменту постановки на зберігання ______ км, робоче обладнання відпрацювало _________ годин.
                                                                                                             (при постановці на зберігання)

Залишок ресурсу до наступного ремонту ________ км, ________ мотогод.

Акумуляторні батареї __ утримуються ______
                                                                    (тип, кількість)                                                                      (на машині, в акумуляторній)

приведені в робочий стан ___
                                                                                                                               (дата)

Ключ від замка запалювання і люків машин
                                                                                                                                           (місце зберігання)

Місце зберігання ЗІП ________
                                                                                                                        (на машині, на складі)

Місце зберігання інших складових (комплектуючих) ______
                                                                                                                                                     (на машині, на складі)

Опробування базового шасі (робочого обладнання) ______
                                                                                                                                                       (на місці, контрольним

_
пробігом, під навантаженням, на плаву)

Корпус машини загерметизований ________
                                                                                                                                (спосіб герметизації, дата)

Умови розміщення машини __
                                                                                                              (в процесі зберігання)

Дата змін умов розміщення ___
                                                                                                              (в процесі зберігання)

Дата закладення силікагелю __

Сушіння (заміна) силікагелю __
                                                                                                                           (сушіння, заміна, дата)

Маса сухого силікагелю у контрольному мішечку _______ г

Початкова (загальна) маса контрольного мішечка із силікагелем ______ г

Контроль обводнення силікагелю ________
                                                                                                                  (зважування згідно з приладом,

_
дата перевірки, % обводнення)

Повітряні балони повітряного пуску перевірені і заряджені
                                                                                                                                                               (дата перевірки)

Заправлення машини:

Найменування системи та агрегатів

Пальне, мастильні матеріали та спеціальні рідини

марка

захисна присадка %

дата заправлення

Система живлення пальним

 

 

 

Система змащення двигуна

 

 

 

Система охолодження

 

 

 

Агрегати трансмісії (силової передачі):

 

 

 

КП, РК, ПМ, СМ, ЗМ тощо

 

 

 

Гідравлічний привід гальм

 

 

 

Гідравлічний привід зчеплення

 

 

 

Гідросистема робочого обладнання

 

 

 

Переконсервація машини проведена:

"___" 20__ р. Контрольний пробіг _____ км.

Робота робочого обладнання _______ годин;

"___" 20__ р. Контрольний пробіг _____ км.

Робота робочого обладнання _______ годин;

"___" 20__ р. Контрольний пробіг _____ км.

Робота робочого обладнання _______ годин;

Машина знята зі зберігання та передана для використання
____ у зв'язку з __

Командир підрозділу (начальник сховища)

__
         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 9
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 50 глави 5 розділу IV)

КНИГА ОГЛЯДУ (ПЕРЕВІРОК)
ЗАСОБІВ ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

N
з/п

Дата огляду

П. І. Б. перевіряючого

Найменування ЗІО

Виявлені недоліки та вказівки

Підпис особи, яка перевіряє

Відмітка про усунення недоліків

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 10
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 56 глави 5 розділу IV)

Форма

НАКАЗ
командира військової частини А0000

"___" 20__ р.

N _____

____
(населений пункт)

Про постановку інженерної техніки на
____ зберігання
    (довгострокове, короткострокове)

З метою своєчасної та якісної постановки інженерної техніки, яка надійшла з ___ на __________ зберігання
                (найменування військової частини)                                           (довгострокове, короткострокове)

НАКАЗУЮ:

1. Командиру _____ у період з "___" 20__ р.
                                                      (найменування підрозділу)

по "___" 20__ р. виконати роботи із постановки на ______
                                                                                                                                                                      (довгострокове,

_________ зберігання _______
        короткострокове)                                                              (кількість, марка техніки, заводський та військовий номери)

2. Для обкатки інженерної техніки закріпити водіїв:

_ - ___________
                (марка техніки, заводський та військовий номери)                                          (в/звання, прізвище, ініціали)

_ - ___________
                (марка техніки, заводський та військовий номери)                                           (в/звання, прізвище, ініціали)

3. Для перевірки - технічного обслуговування і консервації створити спеціальні команди. Старшим команд призначити:

по групі ______ - __________
                                              (вид техніки)                                                                 (в/звання, прізвище, ініціали)

по групі ______ - __________
                                              (вид техніки)                                                                 (в/звання, прізвище, ініціали)

4. ТО інженерної техніки і заміну експлуатаційних матеріалів на консерваційні проводити на ПТОР військової частини, решта робіт з підготовки до зберігання виконувати на місцях зберігання.

5. Підготовлену до зберігання
                                                                           (довгострокового, короткострокового)

інженерну техніку розмістити: ______ - у сховищі N ___, __ - у сховищі N ___.

6. Заступнику командира частини з озброєння (начальнику інженерної служби) до " ___ " ________ 20__ р. розробити план постановки інженерної техніки на довгострокове зберігання, довести його до начальників служб, командирів підрозділів, організувати роботи щодо його виконання.

7. Командиру ___________ до "___" 20__ р.
                                                             (найменування підрозділу)

представити розрахунок-заявку на необхідні матеріали. Начальникам служб забезпечити видачу матеріалів у строки, передбачені планом постановки інженерної техніки на довгострокове зберігання.

8. Роботу розпочинати з постановки завдань особовому складу, інструктажу із заходів безпеки під час виконання робіт.

9. Для перевірки стану інженерної техніки, обсягу та якості виконання робіт щодо постановки її на довгострокове зберігання призначити комісію у такому складі:

голова комісії - заступник командира військової частини з озброєння

__
(військове звання, прізвище, ініціали)

члени комісії:

начальник автомобільної служби _________

начальник інженерної служби

начальник служби пально-мастильних матеріалів _______

спеціаліст з охорони праці ___

командир підрозділу ________

Комісії перевірити якість виконання робіт під час поставлення інженерної техніки на зберігання. Результати перевірки якості робіт щодо постановки техніки на зберігання оформити актом та наказом по частині.

10. Наказ довести до особового складу в частині, що стосується.

Командир військової частини
                                                                                                                        (військове звання, ініціали, прізвище)

Начальник штабу військової частини ______
                                                                                                                            (військове звання, ініціали, прізвище)

 

Додаток 11
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 57 глави 5 розділу IV)

Форма

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А0000
________
       (військове звання, ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

ПЛАН
постановки ІТ, ЕТЗ та ДТЗ на зберігання у військовій частині __________

Найменування заходів

Відповідальний за виконання

Виконавці

Строк виконання

1. Практичне заняття з особовим складом з підготовки інженерної техніки до зберігання

 

 

 

2. Забезпечення матеріально-технічними засобами, підготовка робочих місць

 

 

 

3. Обкатка та ТО N 2 _________

 

 

 

4. ТО N 1 ______

 

 

 

5. Консервація та розміщення на зберігання:
______ - консервація без герметизації;
__________ - базове шасі - без герметизації, робоче обладнання - з герметизацією методами "заклеювання" та "чохол"
_______ - консервація з герметизацією базового шасі методом "заклеювання"

 

 

 

6. Оформлення документації:
формулярів та паспортів
акта закладки

 

 

 

Заступник командира військової частини з озброєння (головний інженер)

___________
          (військове звання, ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

Додаток 12
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 58 глави 5 розділу IV)

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ
основних матеріалів, які використовуються для консервації та переконсервації інженерної техніки

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Інженерна техніка

БАТ-2

МДК-3

МТУ-20

ІМР-2

УР-77

ПТС-2

ПЗМ-2

ПММ-2

УСМ-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тканина герметизуюча ТТ

м2

1,0

1,0

6,0

6,0

6,0

2,8

0,8

3,8

1,4

Емаль перхлорвінілова ХВ-518

кг

10,0

10,0

17,0

15,0

10,0

15,0

2,5

15,0

7,0

Емаль МС-17 чорна

кг

 

 

 

 

 

 

0,4

0,4

6,0

Емаль НЦ-273 алюмінієва

кг

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

2,2

-

-

1,5

Лак ПФ-283

кг

0,9

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

2,0

-

10,8

Алюмінієва пудра ПАП-4

кг

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,4

-

2,0

Лак БТ-577

кг

10,0

10,0

10,5

9,5

10,0

12,0

0,5

9,0

1,0

Розчинник Р-4

кг

6,0

6,0

10,0

9,0

6,0

9,0

0,15

9,0

9,6

Розчинник N 646

кг

0,8

0,8

-

0,7

0,5

-

0,03

0,25

1,2

Тринатрійфосфат

г

40

40

40

40

40

40

30

30

52

Нітрат натрію

г

40

40

40

40

40

40

30

30

52

Двохромокислий калій

г

40

40

40

40

40

40

30

30

52

Тальк

г

20

20

30

15

15

20

20

30

80

Шліфувальний папір

дм2

80

80

45

60

40

80

10

15

80

Ганчір'я

кг

12,0

12,0

15,0

10,0

15,0

12,0

4,0

10,0

19,0

Плівка поліетиленова

кг

1,0

1,0

0,5

0,2

5,5

12,5

0,5

0,5

0,5

Стрічка поліетиленова липка

кг

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

-

0,1

-

Шпагат

кг

0,25

0,25

0,4

0,25

0,25

0,9

0,2

1,8

0,4

Силікагель

кг

3,0

3,0

30,0

50,0

50,0

60,0

-

50,0

-

Клей ХВК-2а (88НП)

кг

0,5

0,5

0,3

3,5

3,5

6,0

-

-

-

Папір парафінований

кг

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Тканина герметизуюча ТТ

м2

0,35

0,35

0,3

0,35

0,6

1,4

2,4

1,4

0,35

Емаль перхлорвінілова ХВ-518

кг

12

10,0

5,6

6,0

2,0

8,0

3,0

12,0

5,0

Емаль МС-17 чорна

кг

6,0

1,0

1,0

2,0

4,0

4,0

4,0

5,0

6,0

Емаль НЦ-273 алюмінієва

кг

0,75

0,3

0,2

1,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

Лак ПФ-283

кг

5,4

2,0

2,0

5,4

2,7

2,7

2,7

3,5

8,4

Алюмінієва пудра ПАП-4

кг

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,4

-

2,0

Лак БТ-577

кг

2,5

1,0

0,5

3,0

5,0

0,3

0,3

0,5

2,5

Розчинник Р-4

кг

8,6

4,0

2,0

2,5

5,0

3,2

2,4

4,8

3,2

Розчинник N 646

кг

0,6

0,6

0,6

0,8

0,4

0,08

0,3

0,1

0,6

Тринатрійфосфат

г

26

30

20

46

15

20

11

20

26

Нітрат натрію

г

26

30

20

46

15

20

11

20

26

Двохромокислий калій

г

26

30

20

46

15

20

11

20

26

Тальк

г

40

50

50

40

50

400

600

45

400

Шліфувальний папір

дм2

70

50

20

50

50

50

60

50

50

Ганчір'я

кг

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

15,0

10,0

13,0

7,0

Плівка поліетиленова

кг

1,0

1,0

5,0

1,0

0,1

5,0

0,5

0,05

-

Стрічка поліетиленова липка

кг

-

-

-

-

-

0,1

0,4

0,05

-

Шпагат

кг

0,2

0,2

0,1

0,1

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

Силікагель

кг

30,0

15,0

20,0

-

-

50,0

50,0

40,0

-

Клей ХВК-2а (88НП)

кг

0,2

0,2

3,0

0,3

0,3

5,0

1,2

2,0

0,3

Папір парафінований

кг

0,5

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Додаток 13
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 73 глави 5 розділу IV)

РОБОТИ,
які проводяться на ІТ, ЕТЗ та ДТЗ під час підготовки до зберігання

1. Підготовка корпусу (кузова, кабіни)

При підготовці корпусу (кузова, кабіни) ІТ до КЗ та ДЗ:

проводяться роботи з очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь від продуктів корозії, усуваються виявлені недоліки, відновлюються лакофарбові покриття, поверхні, які не фарбуються, змащуються консерваційним мастилом;

перевіряється справність кріплень дверей кабіни, бортів кузова, люків і капотів, стан прокладок ущільнювачів відкидних бортів плаваючих машин. Шарнірні з'єднання застібок капота, петлі, замки дверей кабіни, а також відкриті різьбові з'єднання змащуються консерваційним мастилом;

таблички з інструкціями очищаються від пилу, змащуються консерваційним мастилом і закриваються парафінованим папером;

щітки склоочисників, дзеркала заднього огляду при зберіганні на відкритих майданчиках знімаються і укладаються в кабіну, скло кабін закривається захисними щитами;

нижні люки (пробки) корпусів ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які незагерметизовані та не накриті тентом, відкриваються для недопущення скупчення води в корпусі. У цьому випадку зняті люки (пробки) зберігаються на сидінні механіка-водія.

Додатково (тільки при постановці на ДЗ) вентиляційні отвори в капотах заклеюються зсередини для запобігання потрапляння пилу всередину корпусів.

2. Підготовка силової установки

При підготовці силової установки базового шасі та силової установки інженерного устаткування до зберігання:

перевіряється стан ущільнюючих прокладок під пробками заливних горловин паливних і масляних баків, розширювальних бачків і радіаторів охолодження, сітчастих фільтрів заливних горловин паливних і масляних баків, трубопроводів, дюритових з'єднань та їх кріплення;

з масляного бака (картера) системи змащування двигуна зливається відстій масла, бак (картер) дозаправляється до норми. Масло в системі змащування, якщо воно відпрацювало (зберігалося) встановлений строк або не відповідає порі року, замінюється. Заміна масла проводиться згідно з інструкціями з експлуатації. Системи змащування двигунів заправляються всесезонними маслами;

рукоятка фільтра грубого очищення масла системи змащування карбюраторного двигуна, після його зупинки, провертається на три - чотири оберти, з фільтрів грубого і тонкого очищення зливається відстій, відцентровий масляний фільтр промивається;

система охолоджування промивається водою з протикорозійною присадкою, перевіряється її герметичність, зливні крани відкручуються, очищаються від накипу, продуктів корозії, змащуються і встановлюються на місця в положення "Зачинено";

з кожного паливного бака ІТ, ЕТЗ та ДТЗ з дизельними двигунами зливається відстій пального (1 % місткості), баки дозаправляються до норми.

Паливні фільтри грубого і тонкого очищення та фільтри-відстійники промиваються;

фільтри заправних горловин заповнених паливних баків знімаються і зберігаються усередині кабіни на сидінні змащеними консерваційним мастилом і загорнутими у вологонепроникний папір;

зовнішні металеві поверхні, які не фарбуються, змащуються консерваційним мастилом (мастилом);

внутрішні поверхні циліндрів двигуна і паливний насос високого тиску консервуються.

При підготовці повітряного компресора:

з фільтра водомасловідділювача і ресивера зливається конденсат;

фільтруючі елементи водомасловідділювача і повітряного фільтра знімаються і промиваються;

внутрішні поверхні циліндрів компресора консервуються;

перевіряється герметичність системи повітряного запуску і тиск повітря в балонах. При тиску повітря нижче 13,5 Мпа (135 кгс/см2) балони заряджають на зарядній станції до тиску 15 Мпа (150 кгс/см2). Закриваються вентилі балонів і випускається повітря, що залишилося в трубопроводах (за допомогою крана-редуктора або натисненням на важіль електропневмоклапана);

Додатково, лише при підготовці до ДЗ:

система змащення двигуна заливається робочим консерваційним маслом (всесезонним або зимовим маслом з додаванням протикорозійної присадки);

повітряний фільтр, отвір масловимірного щупа, горловина для заливання масла і сапуни герметизуються. Якщо ІТ, ЕТЗ та ДТЗ буде законсервована з герметизацією, встановлений на двигуні повітряний фільтр, щуп для вимірювання рівня масла, горловина для заливання масла і сапуни не герметизуються;

пробка заливної горловини радіатора змащується консерваційним мастилом, обгортається вологонепроникним папером і прикріпляються до заливної горловини дротом або шпагатом;

ущільнювач заливної горловини радіатора (розширювального бачка) і паровідвідна трубка герметизуються вологонепроникним матеріалом;

підігрівач і система живлення пальним консервуються із застосуванням робочої консервації (штатного палива з додаванням протикорозійної присадки);

паливні баки техніки з карбюраторними двигунами промиваються і консервуються робочою консервацією;

регулятор частоти обертів і паливний насос високого тиску консервуються.

3. Підготовка трансмісії та приводів керування

При підготовці трансмісії та приводів ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання перевіряються:

рівень масла в агрегатах трансмісії за потреби дозаправляються. У разі якщо масло відпрацювало (зберігалося) понад встановлений строк або не відповідає порі року, воно замінюється. Агрегати трансмісії заправляються всесезонними маслами;

справність прокладок ущільнювачів під зливними, заправними і контрольними пробками, а також затягування цих пробок;

тиск масла в агрегатах силової передачі, які мають примусову систему змащення, і в системі гідрокерування. Перевірка і регулювання (за необхідності) тиску проводяться згідно з інструкцією з експлуатації цього зразка ІТ, ЕТЗ та ДТЗ;

робота системи відкачування масла з картерів агрегатів трансмісії ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які мають відкачувальні насоси і проводиться подвійне відкачування масла в порядку, викладеному в інструкції з експлуатації;

справність масляного бака і радіатора системи змащення і гідрокерування трансмісії, радіатор очищається від пилу, бруду, зовнішні поверхні продуваються стислим повітрям, замінюються пакети фільтруючих елементів фільтрів нагнітаючої і відкачувальної магістралей системи змащення і гідрокерування силової передачі, якщо це передбачено інструкцією з експлуатації;

регулювання і робота приводів керування агрегатами трансмісії; важелі, педалі і деталі приводу керування очищаються, фарбуються і встановлюються в нейтральне або вимкнене положення; шарнірні з'єднання тяг, важелів і педалей приводів керування змащуються консерваційним мастилом;

очищаються від бруду і продуктів корозії гвинти водометних приводів, не фарбовані металеві поверхні змащуються консерваційним мастилом, приймальні решітки очищаються від бруду і продуктів корозії, фарбуються і встановлюються на свої місця;

промиваються розчинником і змащуються консерваційним мастилом відкриті зубчаті і ланцюгові передачі.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

агрегати трансмісії заправляються всесезонним робочим консерваційним маслом;

ущільнювачі сапунів (за винятком сапунів, які розташовані усередині корпусів ІТ, що герметизується), герметизуються вологонепроникним матеріалом;

ланцюги відкритих ланцюгових передач знімаються, промиваються, проварюються в консерваційному мастилі при температурі 110 - 120° C і встановлюються на місце;

сталеві канати розмотуються на всю довжину, очищаються від бруду і продуктів корозії, змащуються графітним мастилом (оцинковані канати не змащуються) і намотуються на барабан під навантаженням.

4. Підготовка ходової частини

При підготовці ходової частини ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

тиск повітря в шинах доводиться до норми, колісні крани ставляться в положення "Зачинено";

на гусеничній техніці перевіряється справність траків і пальців, кількість траків у кожній гусеничній стрічці, справність кріплень траків і пальців на гусеничних стрічках з гумово-металевими шарнірами, натяг гусеничних стрічок, кріплення ведучих коліс і їх вінців, наявність рідини в гідравлічних амортизаторах. Верхні і нижні опори амортизаторів змащуються консерваційним мастилом. Гумові подушки гусеничних стрічок промиваються теплою водою, металеві поверхні фарбуються бітумним лаком;

техніка встановлюється на лежні.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

підвіска колісної техніки розвантажується встановленням на підставки;

на гусеничній техніці замінюється мастило в опорних і підтримуючих катках.

Для колісної техніки, що була в експлуатації додатково:

шини коліс демонтуються, просушуються і протираються тальком внутрішні поверхні шин і зовнішні поверхні камер, очищаються від продуктів корозії і фарбуються ободи і диски коліс, колеса монтуються;

перевіряється стан гальмівних колодок і стяжних пружин, видаляється старе мастило з маточин і промиваються підшипники; очищаються внутрішні поверхні тормозних барабанів, опорні диски, гальмівні колодки від продуктів корозії, пофарбовані деталі фарбуються;

змащуються консерваційним мастилом втулки і осі гальмівних колодок;

підшипники валів розтискних кулаків і маточин коліс заповнюються свіжим мастилом, регулюється затягування підшипників;

головний і колісний гальмівний циліндри, головний і робочий циліндри зчеплення розбираються, поршні і внутрішні поверхні циліндрів промиваються і змащуються гальмівною рідиною, циліндри збираються;

заливається гальмівна рідина в головний гальмівний циліндр і циліндр зчеплення, видаляється повітря з систем гідравлічного приводу гальм і зчеплення;

колеса встановлюються на місце, гайки коліс змащуються консерваційним мастилом;

крани повітряних балонів (ресиверів) розбираються, очищаються, змащуються консерваційним мастилом і встановлюються в положення "Закрито";

під час зберігання на відкритих майданчиках шини коліс покриваються захисним покриттям, сапуни герметизуються.

5. Підготовка гідроприводу

При підготовці гідроприводу ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

перевіряється відсутність підтікань гідравлічної рідини в місцях ущільнень гідроагрегатів, з'єднань трубопроводів і рукавів високого тиску;

перевіряється рівень рідини в гідравлічних баках, за необхідності баки заправляються до норми;

поверхні штоків гідроциліндрів і гідророзподілювачів, які виступають та не фарбуються, знежирюються і змащуються консерваційним мастилом, обгортаються вологонепроникним папером і обв'язуються шпагатом;

робочі органи, для розвантаження гідросистеми від тиску, встановлюються в транспортне положення.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

сапуни, горловини гідравлічних баків, отвори під мірні лінійки (щупи) герметизуються ущільнючою мастикою або вологонепроникним матеріалом;

рукави високого тиску (при зберіганні на відкритому майданчику) фарбуються захисним покриттям або обгортаються вологонепроникним папером і обв'язуються шпагатом;

рівень гідравлічної рідини доводиться до норми.

6. Підготовка електрообладнання

При підготовці електрообладнання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

прилади електрообладнання перевіряються зовнішнім оглядом і включенням, виявлені пошкодження і відмови усуваються;

електродроти, кабельні з'єднання, штепсельні роз'єми, реле-регулятори, прилади зарядного ланцюга, наконечники і клеми, хомути кріплення електропроводів очищаються від продуктів корозії, пилу і масла;

генератор і стартер очищаються зовні, колектор і щітки генератора продуваються стислим повітрям, колектори протираються тканиною, змоченою бензином або спиртом, перевіряється кріплення і робота генератора і стартера;

перевіряється справність вимикача акумуляторних батарей;

АКБ та інші хімічні джерела струму обслуговуються і готуються до зберігання.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

затискачі електричних дротів і їх кріпильні гвинти покриваються тонким шаром лаку;

гумова ізоляція електричних дротів і кабелів промивається теплою водою з милом, просушується і протирається тальком;

додатково, під час зберігання на відкритих майданчиках, фари та інші зовнішні світлосигнальні прилади, вентиляційні вікна генератора, стартера і електродвигунів герметизуються.

7. Підготовка приладів радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, нічного бачення, оптичних, засобів зв'язку, навігаційного, пожежного та фільтровентиляційного (далі - ФВУ) обладнання

При підготовці ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

перевіряється працездатність і основні технічні характеристики засобів зв'язку, інших приладів і устаткування відповідно до вимог технічної документації на них;

ізолятор антени заклеюється чохлом з вологонепроникного матеріалу, а хвостовик антени витягується з ізолятора, змащується консерваційним мастилом, обгортається вологонепроникним папером і зберігається разом зі штирями антени в чохлі;

перевіряється зовнішнім оглядом стан гумових прокладок і амортизаторів, металевих частин телефонів;

шоломофони просушуються (зимові додатково пересипаються нафталіном) і зберігаються: один комплект - на складі, другий - на техніці, на штатному місці;

колектори і щітки електричних перетворювачів оглядаються, щітки витягують, колектори продуваються стислим повітрям, протираються м'яким ганчір'ям, яке змочується бензином або спиртом і встановлюються на місця;

оптичні елементи протираються ватними або марлевими тампонами, змоченими спиртом;

зовнішні поверхні приладів очищаються від пилу, бруду, продуктів корозії, металеві поверхні, що не фарбуються, протираються чистим ганчір'ям з використанням консерваційного масла;

перевіряється справність пультів, блоків, коробок управління, розподільних і релейних коробок, апаратури (системи) пожежного захисту, електричних ланцюгів піропатронів, балонів;

перевіряється необхідність у проведенні технічного обслуговування (далі - ТО) та перезарядки вогнегасників за строками, визначеними підприємством-виробником. За необхідності вогнегасники направляються до пунктів ТО, після чого встановлюються на штатне місце;

перевіряється справність органів керування і сигналізації, приладів устаткування захисту від зброї масового ураження;

перевіряється і за необхідності замінюється фільтр фільтровентиляційної установки (дала - ФВУ), а після закінчення перевірочних робіт механізм перемикання клапана ФВУ встановлюється у вихідне положення.

Після виконання усіх робіт з підготовки ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання ущільнення системи захисту від зброї масового ураження закриваються.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

засоби зв'язку, радіаційної і хімічної розвідки, оптичні прилади, інфрачервона техніка і навігаційна апаратура ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, що не герметизується, консервуються методом "чохол". Якщо інструкцією з експлуатації передбачені особливі умови зберігання, відмінні від тих, що забезпечуються місцем зберігання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, вказані засоби з техніки знімаються і зберігаються окремо;

ручні вуглекислотні вогнегасники знімаються зі штатних місць і підвішуються до рами або корпусу в передній частині техніки.

8. Підготовка комплектів ЗІП

При підготовці комплектів ЗІП ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

перевіряється наявність і укомплектованість ЗІП згідно з відомістю комплектування;

неробочі частини інструменту фарбуються, робочі частини інструменту очищаються, змащуються консерваційним мастилом і обгортаються вологонепроникним папером;

металеві деталі комплекту ЗІП змащуються консерваційним мастилом, обгортаються вологонепроникним папером і укладаються в ящики;

шестерінчасті заправні насоси розбираються, деталі промиваються дизельним пальним, витираються і змащуються консерваційним маслом (мастилом); насоси збираються і через дренажні патрубки в насосні елементи заливається 25 - 30 см3 консерваційного масла, після чого ведучі вали прокручуються на кілька обертів;

через малогабаритний заправний агрегат (МЗА) прокачується 5 - 6 л консерваційного масла, від'єднується роздавальний шланг і зливаються надлишки масла з агрегата; штуцери шланга і насоса закриваються пробками.

Заправний агрегат протирається насухо, а шланг заправного агрегата протирається тальком і укладається в ящик. Не допускається скручування і різкі перегини шлангів;

гумотехнічні вироби комплекту ЗІП миються водою, просушуються, протираються тальком і укладаються в пакети з полімерної плівки. Брезенти для укриття техніки за необхідності ремонтуються, перуться і просушуються.

 

Додаток 14
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 80 глави 5 розділу IV)

Орієнтовні технологічні карти
підготовки спеціального обладнання засобів інженерного озброєння на зберігання

1. Гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3

Найменування складових частин

Вид зберігання

Найменування робіт

Орієнтовна кількість люд.-год.

КЗ

ДЗ

1

2

3

4

5

Спеціальний пристрій ГМЗ-3

+

+

1. Очистити складові частини та приладдя від бруду, паливних продуктів та продуктів корозії. Перевірити комплектність та ТС згідно з керівництвом з експлуатації

3,0

Спеціальний пристрій: касети, механізм видачі, спусковий транспортер, плужний пристрій та привід керування

-

+

2. Зняти ланцюги спускового транспортера та дозволяючого механізму, очистити від бруду та продуктів корозії, змастити завантаженням у ванну з підігрітим до 100° C консерваційним мастилом. Встановити ланцюги на місце

1,5

+

+

3. Зняти касети з машини; знежирити, поновити пошкоджену фарбу складових частин спеціального пристрою, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом. Стрічки транспортера промити, підсушити, пересипати тальком та послабити натяг. Встановити касети на машину

2,7

Гідравлічна система

+

+

4. Промити масляні фільтри та прокачати систему для видалення повітря; долити робочу рідину в масляний бак до норми

1,3

-

+

5. Замінити робочу рідину в гідросистемі рідиною марки МГЕ-10А

 

+

+

6. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу складових частин гідравлічної системи; нефарбовані поверхні та ділянки штоків, які виходять з гідроциліндрів, змастити консерваційним мастилом, обгорнути вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

0,2

Прилади спостереження, нічного бачення, геодезичні та дозиметричні

+

+

7. Перевірити стан та справність приладів, протерти чистим ганчір'ям, а оптичні елементи - фланеллю; поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані металічні поверхні змастити консерваційним мастилом

1,0

Засоби зв'язку

+

+

8. Перевірити стан та справність усіх елементів, протерти чистим ганчір'ям; поновити пошкоджену фарбу; нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом; гумові деталі протерти, просушити та пересипати тальком; шоломофони протерти, просушити та пересипати нафталіном

0,5

Система протиатомного захисту; нагнітач-сепаратор, електрообладнання, механізми закривання та вузли герметизації

+

+

9. Перевірити стан та справність усіх елементів трикратним включенням та виключенням вручну; протерти чистим ганчір'ям; поновити пошкоджену фарбу; нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

0,7

Електрообладнання

+

+

10. Перевірити зовнішнім оглядом та включенням в роботу всіх пристроїв і систем, несправність усунути, очистити від бруду та паливних продуктів. Електричні дроти з пошкодженою ізоляцією поновити накладанням ізоляційної стрічки; непридатні ділянки замінити. Перевірити затягування та очистити від окисів усі затискачі та виводи

2,3

 

 

11. АКБ очистити від бруду та окисів та здати на обслуговування і зберігання

 

 

 

12. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу складових частин електрообладнання; нефарбовані поверхні змасти консерваційним мастилом

 

Озброєння

+

+

13. Зняти з машини та виконати роботи з підготовки до зберігання

0,5

Комплект запасних частин, інструментів та приладдя

+

+

14. Знежирити; неробочі поверхні пофарбувати лаком, робочі поверхні змастити та обгорнути вологонепроникним папером. Брезентові і тканинні вироби очистити та просушити. Гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком та покласти на місце

4,5

Відділення оператора

+

+

15. Знежирити; поновити пошкоджену фарбу; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. Гумові коврики промити, просушити, пересипати тальком, згорнути та покласти на сидіння

0,5

Броньований корпус

-

+

Герметизація
16. Знежирити та змастити мастилом усі стики листів корпусу, оглядові щілини, кришки люків, вікна механізму видачі; заклеїти плівкою вентиляційні отвори вихлопної системи. Завантажити силікагель та підвісити контрольний мішечок з силікагелем. Загерметизувати люки, які залишені для завантаження силікагелю

9,0

Базова машина СУ-100П

-

+

17. Виконати роботи відповідно до Технологічних процесів підготовки машин до зберігання, визначених Керівництвом зі зберігання БО і Т:

 

 

 

короткострокового

116,0

 

 

довгострокового

166,0

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                              133,2 люд.-год.
довгострокового з герметизацією                                                                                      193,7 люд.-год.

2. Установка розмінування УР-77

Пускове обладнання

+

+

1. Перевірити надійність кріплення складових частин пускової установки, справність стопорів переднього ходу реактивних двигунів, стан деталей направляючої касети та кривошипно-шатунного механізму

0,6

+

+

2. Очистити касету та інші елементи пускового обладнання від залишків виробу боєкомплекту

0,5

+

+

3. Усунути в касеті забоїни, вм'ятини та інші деформації стінок

1,5

+

+

4. Очистити від бруду та пилу, провести змащення пускового обладнання; шарнірні з'єднання, які не мають місць змащення, змастити консерваційним мастилом

0,6

+

+

5. Поновити пошкоджену фарбу пускового обладнання

1,2

Редуктор механізму підйому направляючої

-

+

6. Злити масло, промити дизельним пальним і заправити картер робочим консерваційним маслом; загерметизувати сапун

0,6

Електрообладнання

+

+

7. Промити пальним та протерти контакти напівмуфт розеток на направляючій пускової установки та на механізмі гальмівного каната

0,2

-

+

8. Перевірити та за необхідності відрегулювати положення кінцевих вимикачів, надійність з'єднання штепсельних роз'ємів і працездатність електрообладнання

0,8

+

+

9. Знежирити; відновити пошкоджену фарбу та змастити консерваційним мастилом нефарбовані поверхні

0,6

Комплект запасних частин, інструментів та приладдя

+

+

10. Очистити від бруду та продуктів корозії; знежирити; відновити пошкоджену фарбу; робочі поверхні інструменту змастити консерваційним мастилом; інструмент загорнути вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

1,5

Корпус установки

-

+

11. Обгорнути гострі частини пускової установки папером (ганчір'ям) та закріпити шпагатом

0,2

-

+

12. Викроїти плівкове покриття та вкрити установку, знежирити місця приклеювання та насухо протерти

0,4

-

+

13. Завантажити та розмістити розфасований силікагель; встановити датчик приладу контролю вологості та під'єднати вивідні дроти

0,3

-

+

14. Приклеїти плівковий напівчохол до корпусу, промастити клеєм шов по периметру та накласти валки замазки, згорнути та зав'язати шпагатом шлейф датчика приладу контролю вологості

1,3

Базова машина МТ-ЛБу

+

+

15. Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до Технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до ДЗ і КЗ, визначених Керівництвом зі зберігання АТМ:

 

короткострокового

19,0

довгострокового

56,1

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                            25,7 люд.-год.
довгострокового                                                                                                                66,4 люд.-год.

3. Інженерна машина розгородження ИМР

Універсальний бульдозер

+

+

1. Вкласти відвал на підкладки, очистити від бруду та продуктів корозії універсальний бульдозер. Знежирити, насухо протерти та пофарбувати лаком лобову частину відвалу, відновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

1,5

+

+

2. Здійснити змащення бульдозера відповідно до таблиці змащення, шарнірні з'єднання знежирити та змастити консерваційним мастилом

0,6

Телескопічна стріла з захватом маніпулятора

+

+

3. Очистити від продуктів корозії телескопічну стрілу, деталі висувного механізму та повороту, захват-маніпулятор

3,8

-

+

4. Канати висувного механізму очистити від бруду, старого мастила та продуктів корозії, за необхідності відрегулювати натяг

0,8

+

+

5. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу, змастити консерваційним (канатним) мастилом шарнірні з'єднання, ролики, блоки, канат та інші нефарбовані поверхні

1,8

-

+

6. Злити масло, промити дизельним пальним картер редуктора повороту стріли та заправити робочою консерваційною рідиною, прочистити та загерметизувати сапун

1,5

+

+

7. Змастити елементи телескопічної стріли згідно з таблицею змащення, шарнірні з'єднання знежирити та змастити консерваційним мастилом

0,9

Гідравлічна система

+

+

8. Перевірити стан та кріплення трубопроводів, за необхідності відрегулювати запобіжні клапани. Злити осад з відстійників гідроклапанів і відстій із бака гідросистеми, заправити бак гідравлічною рідиною до норми. Прокачати систему для видалення повітря. За необхідності замінити гідравлічну рідину

3,0

-

+

9. Очистити від бруду та продуктів корозії, знежирити, поновити пошкоджену фарбу елементів, змастити нефарбовані ділянки та поверхні штоків, які виступають із гідроциліндрів, консерваційним мастилом, змащені ділянки штоків обгорнути вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

3,2

Механізм відбору потужності

-

+

10. Злити масло з редуктора відбору потужності та редуктора насосів, промити картери дизельним пальним и заправити робочою консерваційною рідиною, прочистити та загерметизувати сапуни картерів

1,8

+

+

11. Очистити від продуктів корозії та знежирити поверхні редукторів, поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

1,4

Електрообладнання

-

+

12. Оглянути електричні дроти, перевірити надійність з'єднань штепсельних роз'ємів, очистити від бруду та пилу, окислів контактні з'єднання, заізолювати або замінити дроти, місця затискачів дротів покрити лаком

0,6

Виносний пульт управління

-

+

13. Перевірити стан, очистити, знежирити, поновити фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом. Дріт промити теплою водою з милом, протерти тальком, згорнути та обв'язати шпагатом. Обгорнути пульт вологонепроникним папером. Викроїти полотнище із плівки та загерметизувати методом "чохол"

 

Поворотна платформа та башта оператора

-

+

14. Злити воду з внутрішнього об'єму кронштейна; трубопроводи обдуву скла та внутрішній об'єм кронштейна продути, сапун та пробку загерметизувати; елементи сидіння, колектор, обертаючий контактний пристрій і водило очистити від бруду та пилу; поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні та інструкторські таблички змастити консерваційним мастилом; завантажити силікагель в башню, встановити датчик приладу контролю вологості (контрольний мішечок), закрити кришку люка та лючок, загерметизувати герметичною тканиною та замазкою; зовнішню поверхню башні очистити від корозії, поновити фарбу, нефарбовані поверхні, шестерню повороту та опорно-поворотний круг змастити консерваційним мастилом; загерметизувати тканиною та замазкою

1,8

Механізм управління

-

+

15. Знежирити та поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

0,5

Комплект запасних частин, інструментів та приладдя

+

+

16. Зняти з машини та перевірити наявність ЗІП по комплектувальній відомості. Очистити та заправити інструмент, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом, а неробочі пофарбувати лаком. Забруднені гумові вироби вимити водою, просушити та протерти тальком. Обгорнути інструмент вологонепроникним папером та покласти в ящики

0,8

Базова машина Т-55

+

+

17. Виконати роботи відповідно до Технологічних процесів підготовки машин до зберігання, визначених Керівництвом зі зберігання БО і Т:

 

 

 

короткострокового

27,6

 

 

довгострокового

76,5

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                            40,6 люд.-год.
довгострокового                                                                                                               102,1 люд.-год.

4. Важкий механізований міст ТММ-3

Спеціальні механізми та мостовий блок

+

+

1. Здійснити викладення мостового блоку, очистити складові частини та приладдя від бруду, паливних продуктів та продуктів корозії, перевірити комплектність та ТС згідно з інструкцією з експлуатації

2,0

Підйомна рама: рама, лівий та правий поворотні кронштейни, вісь, каретки, підкоси

+

+

2. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

1,0

-

+

3. Замінити гідравлічну рідину в системі рідиною марки МГЕ-10А

0,5

Гідравлічна система: масляний бак, масляні насоси, фільтри, гідроциліндри, трубопроводи

+

+

4. Перевірити та за потреби долити до норми гідравлічну рідину в бак; злити відстій та промити фільтри; прокачати систему для видалення повітря, перевірити стан трубопроводів і шлангових з'єднань. Знежирити зовнішні поверхні та поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні та ділянки штоків, які виступають із гідроциліндрів, змастити консерваційним мастилом

3,0

+

+

5. Змащені консерваційним мастилом ділянки штоків обгорнути вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

0,3

-

+

Промити, продути та загерметизувати сапун гідробака

 

+

+

6. Зовнішні поверхні гумових шлангів покрити світлозахисним покриття

0,2

Канатний механізм: лебідка, підтримуючий ролик, блоки і траверса

-

+

7. Розмотати канат лебідки на всю довжину, очистити від бруду та продуктів корозії редуктор, механізм відключення, барабан і канат; знежирити, поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом; канат лебідки змастити канатним мастилом і намотати під навантаженням на барабан лебідки

1,0

+

+

8. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

0,5

Мостовий блок: прольотна споруда, опора та допоміжне обладнання

+

+

9. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

1,2

-

+

10. Виконати роботи з підготовки до зберігання ручних лебідок

0,5

+

+

11. Канат анкерного кріплення змастити канатним мастилом

0,2

Виносні опори: рейки, штоки, гвинти, підйомні та стопорні пристрої

+

+

12. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,5

Електрообладнання: стаціонарний та переносні пульти управління, кінцеві вимикачі, електродроти, фари та підфарники

+

+

13. Перевірити зовнішнім оглядом та включенням у роботу, пошкодження усунути; очистити електродроти від бруду і паливних продуктів; пошкоджені ділянки ізолювати, пошкоджені дроти замінити; перевірити затягнення затискачів і виводів електрообладнання, очистити від окислів та пофарбувати лаком; знежирити, поновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

1,0

-

+

14. Фару та підфарники обгорнути герметичною тканиною та обв'язати шпагатом

0,5

Комплект запасних частин, інструмент і приладдя

+

+

15. Перевірити комплектність, знежирити, неробочі поверхні пофарбувати, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом та обгорнути вологонепроникним папером. Брезентові та тканинні вироби очистити, просушити та за необхідності відремонтувати. Гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком та вкласти на місце. Довести тиск в запасному колесі до норми

1,0

Мостовий блок

+

+

16. Завантажити мостовий блок на базовий автомобіль

0,3

Виносні опори

+

+

17. Підняти штоки з рейками в крайнє верхнє положення

0,1

-

+

18. Обгорнути штоки з рейками вологонепроникним папером

0,2

Базовий автомобіль КрАЗ-255Б

 

 

19. Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до Технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до ДЗ і КЗ, визначених Керівництвом зі зберігання АТМ:

 

короткострокового

10,5

довгострокового

68,3

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                            21,8 люд.-год.
довгострокового                                                                                                                82,3 люд.-год.

5. Мостоукладач танковий МТУ-20 і МТ-55

Міст: колії, апарелі, зв'язки, розкриваючі механізми, штопорні механізми, механізми заштирювання, електрообладнання, кулачки, розкриваючі канати, поперечні балки

+

+

1. Зняти міст з танка і викласти на лежні, встановлені по рівню; очистити від пилу, бруду, продуктів корозії, знежирити. Оглянути електропроводи, видалити за необхідності з ізоляції проводів нафтопродукти (промити розчинником) і протерти насухо; дуже замаслені відрізки бавовняно-паперової обмотки пучків дротів почистити і обмотати ізолюючою стрічкою. Перевірити надійність кріплення і щільність прилягання кришок люків на кінцевих секціях, змастити краї люків замазкою. Розмотати канати на всю довжину, очистити від бруду і старого мастила, продуктів корозії, протерти насухо і змастити канатним мастилом. Очистити від старої фарби, мастила і продуктів корозії кулачки мосту. Відновити пошкоджене фарбування усіх елементів мосту, змастити нефарбовані поверхні і різьбові з'єднання консерваційним мастилом

2,0

Допоміжна трансмісія: механізм відбору потужності, редуктор механізму наведення, понижуючий редуктор, ланцюгова передача, карданні вали, з'єднувальний вал, пружна муфта, коробка приводів насосів, електродвигун аварійного приводу насосів

-

+

2. Злити масло з трансмісії (картера коробки приводу насосів), промити їх дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом до норми; запустити двигун і протягом 3 - 4 хв. прокрутити трансмісію; прочистити і загерметизувати сапуни картерів. Зняти привідний ланцюг, очистити від старого мастила і змастити консерваційним мастилом зануренням у ванну із мастилом при температурі 100 - 120° C, встановити ланцюг на місце. Очистити від пилу, бруду і промити дизельним пальним з'єднувальний вал і муфту, протерти насухо, змастити консерваційним мастилом. Очистити електродвигун від пилу, бруду, продуктів корозії, знежирити і продути стиснутим повітрям

2,5

+

+

3. Відновити пошкоджену фарбу, знежирити і змастити нефарбовані поверхні консерваційним мастилом

0,5

Механізми наведення мосту, штопорення мосту в похідному положенні і виносна опора

-

+

4. Тягові ланцюги законсервувати згідно з п. 2 карти

1,2

+

+

Відчистити від бруду, продуктів корозії, знежирити, відновити пошкоджене фарбування, змастити нефарбовані поверхні консерваційним мастилом

0,5

Механізм укладання мосту, укладальні плечі, цапфа передавання ложки та циліндрів

+

+

5. Відчистити від бруду, продуктів корозії, знежирити, відновити пошкоджене фарбування, змастити нефарбовані поверхні консерваційним мастилом

0,7

Гідропривід

+

+

6. Перевірити наявність підтікань рідини в місцях ущільнення гідроагрегатів, у з'єднаннях трубопроводів і рукавів високого тиску. Перевірити рівень рідини в гідравлічному баку і за необхідності заправити до норми; прокачати гідропривід для видалення повітря; поверхні, які не фарбуються, та поверхні штоків, які виходять з гідроциліндрів, відчистити від бруду, знежирити та змастити консерваційним мастилом; обгорнути зовнішні поверхні штоків вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом. Загерметизувати горловину гідравлічного бака, отвір під мірну лінійку. Відчистити від бруду, продуктів корозії, знежирити, відновити пошкоджене фарбування

2,2

Комплект запасних частин, інструменту та устаткування

+

+

7. Очистити від бруду, продуктів корозії, знежирити, неробочі поверхні пофарбувати лаком, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом і обгорнути вологонепроникним папером

0,7

Базова машина Т-55 без башти

+

+

8. Виконати роботи відповідно до Технологічних процесів підготовки машин до зберігання, визначених Керівництвом зі зберігання БО і Т:

 

 

 

 

короткострокового

10,5

 

 

 

довгострокового

41,0

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового: МТУ-20 (МТ-55)                                                                                     17,1 люд.-год.
довгострокового: МТУ-20 (МТ-55)                                                                                         51,3 люд.-год.

6. Містобудівельна установка УСМ

Містобудівельна установка

+

+

1. Очистити обладнання містобудівельної установки від бруду та пилу

8,2

+

+

2. Встановити містобудівельну машину на рівний майданчик і здійснити її розгортання

0,8

+

+

3. Перевірити ТС згідно з інструкцією з експлуатації

2,6

Трансмісія установки

-

+

4. Злити масло з коробки відбору потужності і редуктора насосів, промити їх дизельним пальним і залити до норми робочим консерваційним мастилом. Загерметизувати сапуни. Очистити від корозії, знежирити, відновити зіпсоване фарбування карданного валу, шліцові з'єднання змастити консерваційним мастилом, хрестовини обгорнути вологостійким матеріалом та обв'язати шпагатом

3,4

Дизель-молоти

-

+

5. Злити пальне з резервуарів, промити їх та заповнити робочим консерваційним мастилом, злити масло, закрити резервуари пробками та загерметизувати. Зняти паливні насоси, промити бензином, змастити робочим консерваційним мастилом і встановити на місце. Очистити від нагару циліндри і поршні, зняти поршневі кільця, очистити канавки від нагару, поршні змастити робочим консерваційним мастилом, кільця встановити на місця. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. З'єднати ударну частину з поршневим блоком і закріпити на штангах у крайньому положенні, дизель-молоти покласти в ящики

10,8

Копрова та кранова лебідки, лебідки технологічного майданчика

-

+

6. Розмотати троси лебідок на всю довжину. Очистити від старого мастила і продуктів корозії, знежирити, протерти насухо, змастити канатним мастилом. Намотати троси під навантаженням на барабани лебідок

8,2

Канатне обладнання

-

+

7. Зняти втулочно-роликовий ланцюг механізму переміщення виїзної частини стріли. Очистити ланцюг від старого мастила. Змастити ланцюг консерваційним мастилом та встановити на місце

1,6

 

-

+

8. Злити масло з редукторів повороту крана, копрових і кранових лебідок, промити їх дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом.
Загерметизувати сапуни

2,6

 

-

+

9. Стрілу очистити від корозії, знежирити, відновити зіпсоване фарбування, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

4,9

 

+

+

10. Очистити від старого мастила деталі поворотного круга, протерти, знежирити та змастити консерваційним мастилом

0,8

Органи управління

-

+

11. Очистити від корозії, знежирити, відновити зіпсоване фарбування, видалити старе мастило з канатика управління обертами двигуна, змастити канатик, інструкційні таблиці та нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

0,6

Копровий блок

-

+

12. Видалити старе мастило з трособлочної системи для переведення в робоче положення, знежирити і змастити канатним мастилом

1,0

 

-

+

13. Поверхні стрілового блока, крайніх стріл, будівельний майданчик і телескопічні відкоси очистити від корозії, знежирити, відновити фарбування, нефарбовані поверхні, шарнірні з'єднання і пальці змастити консерваційним мастилом

14,8

Платформа мостобудівельної машини

-

+

14. Очистити від корозії нерухому раму, висувну платформу, знежирити, відновити зіпсоване фарбування, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом. Замінити мастило в опорних катках висувної платформи

8,2

Гідроопора

-

+

15. Очистити та знежирити шток гідроопори, відновити зіпсоване фарбування корпусу циліндра, шток і нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

2,4

Гідравлічна система

-

+

16. Перевірити рівень гідравлічної рідини в баці, за необхідності долити до норми. Зняти і промити фільтр і гідроциклон, встановити їх на місце і прокачати гідросистему. Очистити від продуктів корозії, знежирити, відновити пошкоджене фарбування, частини штоку, які виступають з гідроциліндрів і нефарбовані поверхні, змастити консерваційним мастилом. Штоки обгорнути вологонепроникним папером і обв'язати шпагатом. Загерметизувати сапуни гідробака

4,9

+

+

17. Вимити зовнішні поверхні гумових рукавів, просушити, обгорнути вологонепроникним папером і обв'язати шпагатом, штуцери знежирити і змастити консерваційним мастилом

 

Мостобудівельна установка

+

+

18. Перевести містобудівельну установку із робочого положення в транспортне

0,8

-

+

19. Канати механізмів блокування передньої і задньої підвісок очистити від старого мастила і знежирити. Відновити пошкоджене фарбування корпусу, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом, канати - канатним мастилом

1,8

Електрообладнання

+

+

20. Електродроти ретельно оглянути, видалити з ізоляції нафтопродукти і протерти; дуже замаслені ділянки обмотки видалити; очистити від пилу та окису контактні з'єднання. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування корпусу, нефарбовані поверхні (крім контактів) змастити консерваційним мастилом, контакти пофарбувати лаком

0,4

Майно і ЗІП

 

 

 

 

Надувний човен НЛ-5

+

+

21. Виконати роботи з підготовки до зберігання

1,6

Мотопили "Дружба" (МП-5 "Урал-2")

+

+

22. Виконати роботи з підготовки до зберігання:

 

короткострокового

12,0

довгострокового

24,8

Допоміжне обладнання

-

+

23. Оглянути і просушити чохол, гідроштани і рятувальні жилети, гідроштани промити водою з милом і протерти тальком

0,8

-

+

24. Видалити старе мастило з чалочного обладнання, мірного дроту, канатів копрової і кранової лебідок, знежирити і змастити канатним мастилом

2,6

-

+

25. Перевірити стан штиревидаляча, очистити і змастити тяговий ланцюг, пружини, собачки, зірку і вал консерваційним мастилом, штиревидаляч обгорнути вологонепроникним папером і покласти в ящик

0,7

Електромегафон

+

+

26. Перевірити стан, відновити зіпсоване фарбування, контакти пофарбувати лаком, елементи здати на зберігання. Всередині відсіку живлення покласти мішечок з силікагелем, загерметизувати електромегафон методом "чохол" і покласти в ящик

0,6

Комплект запасних частин, інструменту та обладнання

+

+

27. Зняти з машини шанцевий інструмент та інші деталі зовнішньої укладки ЗІП, викласти комплекти ЗІП і медичну аптечку; перевірити комплектність, заправити інструмент, знежирити, відновити зіпсоване фарбування, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом, непридатні деталі замінити, поповнити ЗІП, гумові вироби вимити водою, висушити і протерти тальком; брезентові вироби очистити, висушити і відремонтувати; інструмент обгорнути вологонепроникним папером і покласти на місце

6,8

Базова машина КрАЗ-255Б

+

+

28. Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до Технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до тривалого і короткочасного зберігання, визначених Керівництвом зі зберігання АТМ:

 

 

 

короткострокового

30,0

 

 

довгострокового

137

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                         64,6 люд.-год.
довгострокового                                                                                                            253,7 люд.-год.

7. Самохідний пором типу ПММ-2

Самохідний пором ПММ-2

+

+

1. Встановити машину на місце стоянки навпроти лежнів (на відстані 2 м від них). Очистити складові частини від бруду, нафтопродуктів і продуктів корозії. Перевірити комплектність та ТС відповідно до інструкції з експлуатації

2,2

Понтони, апарелі

+

+

2. Розкрити понтони, занурити апарат до упору в ґрунт, зняти з'ємне обладнання, устаткування та інструмент, вимити понтони зсередини та зовні. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. Оглянути дерев'яні елементи настилу понтонів і апарелів; місця, зіпсовані грибком, змастити розчином мідного купоросу, зіпсовані пліснявою - обробити скипидаром; поверхні, пошкоджені личинками, обробити 3 - 4 рази скипидаром

1,0

Стиковий пристрій

+

+

3. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

1,0

Водохідний рухово-кермовний комплекс

+

+

4. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити: привід каната - канатним мастилом; ролики, які виступають з циліндрів, частини штоків - консерваційним мастилом. Змащені частини штоків і шарніри карданних валів обгорнути вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

1,2

Гідропривід

+

+

5. Перевірити рівень гідравлічної рідини, прокачати гідропривід для видалення повітря. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. Змащені частини штоків і шарніри карданних валів обгорнути вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

 

-

+

6. Замінити робочу рідину в гідроприводі робочою рідиною марки МГЕ-10А

 

Пневмопривід
 

+

+

7. Перевірити стан вузлів і механізмів пневмоприводу; при виявленні відтоку повітря відновити несправність. Злити конденсат з фільтра водомасло-відокремлювача та повітряного балона. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,4

+

+

8. Виконати роботи щодо підготовки компресора до зберігання

0,4

Засоби зв'язку

+

+

9. Здійснити зовнішній огляд, перевірити комплектність і працездатність радіостанції включенням її до роботи. Відчистити від бруду та пилу сухим ганчір'ям; усі зовнішні нефарбовані металеві деталі та кінці штирів антени знежирити та змастити тонким шаром консерваційного мастила, загерметизувати отвори в основі антени. Перевірити стан шоломофонів, шоломофони вичистити, висушити, зимові пересипати нафталіном, гумові деталі протерти тальком

0,5

Прилади спостереження

+

+

10. Перевірити комплектність та стан пристрою нічного бачення, рентгенметра, гіронапівкомпаса та оптичних приладів; відчистити від пилу та бруду зовнішні поверхні пристроїв, знежирити; захисне та оптичне скло очистити ватою, змоченою у спирті, протерти насухо фланелевою серветкою, надіти захисні чохли з тканини, відновити зіпсоване фарбування, нефарбовані поверхні та деталі змастити консерваційним мастилом. Гумові деталі протерти тальком

0,7

Пожежне обладнання

-

+

11. Провести контрольне зважування балонів і вогнегасників, за потреби їх заправити

0,7

ФВУ

-

+

12. Виконати роботи з підготовки до зберігання

0,5

Завантажувально-розвантажувальний пристрій, якірно-швартове обладнання

+

+

13. Знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,4

-

+

14. Ланцюгові стяжки очистити від старого мастила, протерти та змастити зануренням у консерваційне мастило, підігріте до 120° C, обгорнути вологонепроникним папером, обв'язати шпагатом та покласти на місце

0,8

-

+

15. Канатні зачалки очистити від старого мастила та продуктів корозії, протерти, змастити канатним мастилом, обгорнути вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

0,5

Водовідливний прилад

+

+

16. Промити прилад прісною водою і просушити стислим повітрям

0,4

Лебідки

+

+

17. Законсервувати відкачуючі насоси, для чого: зняти забірні пристрої та по одному відвідному трубопроводу від насосів; закрити забірні пристрої, патрубки (отвори) насосів дерев'яними заглушками; через відвідні патрубки (отвори) залити в корпус кожного насоса по 1,5 л консерваційного мастила; закрити відвідні патрубки (отвори) дерев'яними заглушками; запустити двигун і на мінімальних обертах пропрацювати 2 - 3 хвилини при ввімкнутих насосах; видалити заглушки з патрубків (отворів); злити надлишкове масло з насосів і з'єднати трубопроводи з насосами

1,3

 

+

+

18. Забірники води розібрати, очистити від бруду та продуктів корозії, змастити консерваційним мастилом, зібрати та поставити на місце. Отвори забірників і зливного пристрою заклеїти герметичною тканиною

1,3

 

+

+

19. Очистити від бруду, продуктів корозії, знежирити, відновити зіпсоване фарбування, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,8

 

-

+

20. Розмотати канат на всю довжину, очистити від бруду, продуктів корозії канат, барабани і редуктори, змастити канат канатним мастилом, намотати під навантаженням на барабани

2,3

-

+

21. Злити масло з редукторів лебідок, промити дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом до норми, загерметизувати сапуни

0,7

+

+

22. Відновити зіпсоване фарбування; поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,4

Ходова частина

+

+

23. Роз'єднати гусениці, замінити непридатні траки, скоби, гребні та пальці, промити та пофарбувати вільні ланки гусениць. Перевірити кріплення та стан ведучих коліс, вінців ведучих коліс, опорних катків, вісі балансирів, підтримуючих катків, кронштейнів направляючих коліс, гідроамортизаторів та усунути виявлені недоліки, зняти кришки з опорних катків та перевірити наявність води в мастилі, у разі її виявлення катки, в які потрапила вода, розібрати, промити дизельним пальним, усунути виявлені недоліки та замінити мастило; дозаправити мастило опорних катків, балансирів, направляючих коліс, підтримуючих катків, в ємності опор гідроамортизаторів і в ємності натяжних механізмів; перевірити наявність підтікання рідини в гідроамортизаторах і за необхідності дозаправити. З'єднати гусениці та відрегулювати натяжку згідно з інструкцією з експлуатації машини, встановити машину на лежні, перевести важелі повороту в початкове, а важіль вибору передач у нейтральне положення, пофарбувати нефарбовані елементи гусениць, ободи опорних та підтримуючих катків і направляючих коліс

6,2

 

-

+

24. Зняти на вибір з кожного боку машини по одному опорному катку; оглянути ступиці, якщо вона в доброму стані решту не знімати, в цьому випадку зняти лише ковпаки, повністю видалити мастило, промити ступиці, заповнити мастилом і поставити ковпаки; усунути виявлені недоліки. Зняти один з кривошипів направляючих коліс з натяжним механізмом та перевірити стан його деталей; промити та замінити мастило; у разі виявлення корозії та інших недоліків зняти другий кривошип; дефект виправити, замінити мастило. Барабани гальм, стрічки та відтяжні пружини відчистити від бруду та продуктів корозії; неробочі поверхні пофарбувати; зняти на вибір одне з ведучих коліс та оглянути його деталі; при виявленні корозії або забруднення мастила зняти друге ведуче колесо, деталі промити дизельним пальним та заправити робочим консерваційним мастилом

3,4

Трансмісія

+

+

25. Усі агрегати та вузли трансмісії знежирити та відновити зіпсоване фарбування, шарнірні з'єднання та нефарбовані поверхні вузлів і деталей змастити консерваційним мастилом; важелі та педалі керування ретельно очистити, знежирити та поставити в нейтральне положення, різьбові та шарнірні з'єднання тяг, нефарбовані поверхні гребних валів, зубчатий вінець та вінець стартера змастити консерваційним мастилом; змастити за допомогою шприца підшипники віджимних чашок головного фрикціона; ПМП; змастити шліцові з'єднання карданних валів і блокуючі пристрої; перевірити кріплення вузлів, агрегатів, трубопроводів та їх з'єднання; канати управління рулями змастити канатним мастилом

1,6

 

-

+

26. Злити масло з картерів, промити їх дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом до норми; запустити двигун та протягом 3 - 4 хв. прокрутити трансмісію, прочистити та загерметизувати сапуни редукторів

2,2

Силова установка

+

+

27. Виконати роботи з консервації

6,1

Електрообладнання

+

+

28. Здійснити зовнішній огляд та перевірити технічну справність включенням в роботу всіх агрегатів і приладів, усунути виявлені несправності; оглянути електродроти, зіпсовані ділянки ізолювати; продути стислим повітрям колектор і щіткотримачі генератора та протерти ганчір'ям, змоченим у спирт; ретельно протерти ватою та чистим ганчір'ям електрообігрівачі скла, регулятор температури та електрообігрівач кабіни; почергово відкрити плафони, габаритні світильники та очистити їх від пилу та продуктів корозії; відновити фарбування на всіх приладах та агрегатах, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом, фари, реле-регулятор, вимикач батарей, роз'єми проводів обгорнути промасленим папером; зняти АКБ, очистити та відправити в акумуляторну для обслуговування, підзарядки та зберігання; кінцівники й клеми стартерних проводів змастити консерваційним мастилом та обгорнути парафінованим папером

2,2

Корпус

+

+

29. Перевірити стан корпусу, особливу увагу звернути на підводну частину; перевірити стан зварних швів, ущільнення люків і дверей кабіни; знежирити, відновити зіпсоване фарбування, усунути виявлені недоліки

 

-

+

30. Інструкційні таблиці в кабіні змастити тонким шаром консерваційного мастила, заливні отвори малого насоса, насоса великого виробництва заклеїти промасленим папером; загерметизувати люки, отвори в корпусі та днищі машини, місця виходу балансирів з корпусу. Під час зберігання на відкритих майданчиках лобове скло кабіни закрити захисними щитками, щітки склоочисників зняти та зберігати в кабіні

3,0

Комплект запасних частин, інструменту та обладнання

+

+

31. Перевірити комплектність. Очистити та заправити інструмент, неробочі поверхні пофарбувати лаком, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом і обгорнути вологонепроникним папером. Гумові вироби вимити водою, висушити та протерти тальком; брезенти вичистити, висушити та відремонтувати, ЗІП покласти на свої місця в машині; рятувальні жилети просушити; сидіння зняти, протерти, просушити та встановити на свої місця

1,8

Самохідний пором ПММ-2

+

+

32. Двері зачинити, люки кабіни закрити та опломбувати

0,1

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                43,2 люд.-год.
довгострокового                                                                                                    58,3 люд.-год.

8. Плаваючий гусеничний транспортер ПТС-2

Плаваючий гусеничний транспортер

+

+

1. Очистити складові частини та приладдя від бруду, нафтопродуктів і продуктів корозії; перевірити комплектність і ТС згідно з інструкцією з експлуатації

3,4

Лебідка транспортера, привід керування рулями

-

+

2. Розмотати канат лебідки на всю довжину; очистити канати лебідки та приводу управління рулями, а також втулко-роліковий ланцюг від старого мастила, бруду та продуктів корозії; знежирити, протерти насухо, змастити канатним мастилом; намотати канат лебідки під навантаженням на барабан. Злити масло з редуктора, промити пальним і залити робочим консерваційним мастилом до норми

2,2

+

+

3. Відновити пошкоджену фарбу, знежирити та змастити нефарбовані поверхні консерваційним мастилом

0,4

Засоби, які відкачують: малий та великий насоси

+

+

4. Очистити від бруду та пилу, продуктів корозії зовнішню поверхню насоса, шляхопроводів, перевірити їх кріплення. Промити внутрішні порожнини засобів відкачування 5 - 10 відсотковим розчином соди, після чого прісною водою та просушити стислим повітрям. Залити в кожен насос по 1,5 л консерваційного мастила та увімкнути насоси на 2 - 3 хв., масло злити

0,5

+

+

5. Поновити пошкоджену фарбу, знежирити та змастити нефарбовані поверхні консерваційним мастилом

0,3

Комплект запасних частин, інструменту та обладнання

+

+

6. Перевірити комплектність. Очистити від бруду та продуктів корозії, знежирити; неробочі поверхні пофарбувати лаком; робочі поверхні змастити консерваційним мастилом та обгорнути парафінованим папером. Рятувальні жилети, брезентові та тканинні вироби просушити, за необхідності відремонтувати. Гумові вироби промити, просушити, протерти тальком і покласти на місце. Ящики опломбувати

0,5

Засоби зв'язку: радіостанція, апарати ТПУ

+

+

7. Перевірити в роботі основні технічні характеристики радіостанції, знежирити і змастити консерваційним мастилом не фарбовані поверхні деталей. Гумові деталі протерти, забруднені - промити теплою водою з милом та протерти тальком; шоломофони очистити, просушити, літні протерти тальком, зимові - нафталіном; загерметизувати отвір для штиря антени. Радіостанцію у захисному чохлі здати на зберігання в опалювальне приміщення, а шоломофони - на склад

0,5

Рентгенометр, прилади нічного бачення та орієнтації

+

+

8. Перевірити справність приладів. Рентгенметр, гіронапівкомпас, прилад нічного бачення та інші оптичні прилади очистити від бруду та продуктів корозії; знежирити, пошкоджену поверхню поновити фарбою, нефарбовані поверхні та установочні деталі змастити консерваційним мастилом. Гумові деталі протерти тальком. Захисні та оптичні скельця очистити від пилу м'якою щіткою та протерти фланелевою серветкою, жирові плями видалити ватою, змоченою у спирті, та протерти насухо фланелевою серветкою або замшею рухами навколо від центра до краю

0,7

Пожежне обладнання

-

+

9. Здійснити контрольне зважування балонів системи протипожежного обладнання та вогнегасника, за необхідності провести їх опосвідчення та зарядити до норми

0,7

ФВУ

+

+

10. Перевірити роботу ФВУ на I та II режимах (за потоком повітря). Очистити від бруду та продуктів корозії; знежирити, поновити фарбою пошкоджені поверхні, поверхні, які не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. Встановити важіль переключення режимів роботи догори

0,4

 

-

+

Загерметизувати патрубок забору, пиловідвідну трубу, люк фільтропоглинача, нагнітальний патрубок і контрольний отвір

 

Ходова частина

+

+

11. Встановити машину на місце стоянки навпроти лежнів (на відстані 2 м від них)

 

 

+

+

12. Роз'єднати гусениці; замінити непридатні траки, скоби, гребні та пальці; промити та пофарбувати вільні ділянки гусениць

2,0

 

+

+

13. Очистити від бруду і продуктів корозії опорні та підтримуючі катки, балансири, направляючі та ведучі колеса, кривошипи, гідроамортизатори; знежирити та поновити пошкоджену фарбу

0,8

-

+

14. Зняти на вибір з кожного боку транспортера по одному опорному катку; оглянути ступиці, підшипники, ущільнення катків; у разі їх задовільного стану інші катки не знімати, а зняти з них тільки кришки; повністю усунути мастило, промити ступиці дизельним пальним, заповнити мастилом та установити кришки. Виявлені недоліки усунути, встановити катки на місце

2,5

 

-

+

15. Зняти один із кривошипів направляючих коліс з натяжним механізмом і перевірити стан його деталей, якщо виявлено корозію та інші недоліки, зняти другий кривошип, промити, зібрати та замінити мастило

1,2

 

-

+

16. Зняти одне із ведучих коліс та оглянути деталі; при виявленні корозії або забруднення зняти інше колесо; деталі промити дизельним пальним, змастити шліци та встановити колесо на місце

0,6

 

+

+

17. З'єднати гусениці, відрегулювати їх натяг і встановити машину на лежні; перевести важелі повороту в вихідне положення, а важіль коробки передач у нейтральне положення; пофарбувати непофарбовані ділянки гусениць, ободи опорних і підтримуючих катків і направляючих коліс

1,3

 

-

+

18. Замінити гідравлічну рідину в гідроприводі маслом МГЕ-10А

0,5

Гідропривід

+

+

19. Перевірити наявність гідравлічної рідини в баку, за необхідності долити до норми, злити відстій і промити фільтри, прокачати гідропривід для видалення повітря. Перевірити стан трубопроводів і шлангових з'єднань. Непофарбовані поверхні та ділянки штоків, що виходять із циліндрів, очистити від бруду, продуктів корозії, знежирити та змастити консерваційним мастилом; обгорнути зовнішні поверхні штоків вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом; поновити пошкоджену фарбу

1,0

Обладнання для самоокопування.
Морське обладнання, відкидний борт

+

+

20. Поновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. Тенти очистити від бруду та пилу, просушити. Канати механізму підйому борта, що відкидається, очистити від старого мастила, бруду та продуктів корозії; протерти насухо; змастити канатним мастилом та обгорнути вологонепроникним папером

0,7

Трансмісія: головний фрикціон, розподільна коробка, коробка передач, планетарні механізми повороту, бортові передачі та карданні вали

-

+

21. Злити масло із картерів, промити їх дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом до норми; запустити двигун і протягом 3 - 4 хв. прокрутити трансмісію; прочистити та загерметизувати сапуни редукторів

2,0

+

+

22. Поновити пошкоджену фарбу, знежирити та змастити консерваційним мастилом поверхню, яка не фарбується

0,4

Двигун та його системи

+

+

23. Виконати роботи з консервування

5,0

Електрообладнання

+

+

24. Перевірити зовнішнім оглядом та включенням в роботу агрегати та прилади електрообладнання, усунути виявлені недоліки; очистити електричні дроти від бруду та нафтопродуктів, пошкоджені ділянки ізолювати, пошкоджені дроти замінити; перевірити затяжку затискачів і виводів у з'єднаннях електрообладнання та пофарбувати їх лаком. Перевірити екрануюче оплетення на кінцях дротів

1,0

 

+

+

25. Зняти АКБ, очистити та відправити в акумуляторну для обслуговування, підзарядки та зберігання; наконечники та клеми стартерних дротів змастити консерваційним мастилом та обгорнути парафінованим папером

1,0

 

-

+

26. Фари обгорнути герметичною тканиною та обв'язати шпагатом

0,5

+

+

27. Очистити від продуктів корозії. Знежирити, поновити пошкоджену фарбу. Шарнірні з'єднання хвилевідбійного щитка змастити консерваційним мастилом, металеві поверхні всередині кабіни, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом; закрити захисні щитки; важелі керування встановити в нейтральне положення; просушити, згорнути та покласти на сидіння килимки для підлоги кабіни; щітки склоочисників зняти та покласти в кабіну

1,1

-

+

28. Загерметизувати прожектор і фари, обгорнути їх вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

0,4

-

+

29. Встановити волосяний гігрометр або контрольний мішечок; завантажити силікагель; зачинити дверцята, люки, загерметизувати їх замазкою та опломбувати

0,8

Корпус транспортера

-

+

30. Загерметизувати лючки та отвори в корпусі днища транспортера, а також місця виходу валів гребних ґвинтів та балансирів із корпусу

1,5

 

+

+

31. Знежирити та змастити консерваційним мастилом шарнірні з'єднання застібок капота, петлі та замки дверцят машини, виступаючі частини відкритих різьбових з'єднань, усі поверхні деталей, що не фарбуються, і складові частини, що знаходяться всередині корпусу транспортера

0,9

 

+

+

32. Очистити від продуктів корозії, знежирити та поновити пошкоджену фарбу.

0,5

 

 

 

Провести підготовку до герметизації та герметизацію

 

 

-

+

33. Натягнути по штатних дугах у повздовжньому напрямку машини паралельні нитки з м'якого дроту на відстані 200 мм один навпроти другого; каркас, що утворився, переплести кіперною стрічкою в поперечному напрямку для створення вічок розміром 200 х 200 мм; у каркасі залишити люк розміром 600 х 500 мм для завантаження силікагелю та проведення оглядів; люк обрамити рамкою з фанери довжиною 100 - 150 мм, у верхній частині якого просвердлити отвір під пробку для завантаження контрольного мішечка з силікагелем; гострі кути складових частин машини та каркаса, що виступають, обгорнути бітумним папером

3,0

 

-

+

34. Нарізати аркуші гладкого бітумного паперу так, щоб при склеюванні їх в полотнище шви були розташовані перпендикулярно осі машини, та склеїти полотнище (10 х 4,3 м), склеєні шви прикатати валиками з м'якої гуми

1,3

 

-

+

35. Викроїти та зварити із плівки полотнище, яке за шириною та довжиною буде більше на 400 мм від паперового полотнища

1,0

 

-

+

36. Покласти паперове полотнище на каркас, підігнати його по формі каркаса та приклеїти по периметру до бортів транспортера; укласти догори полотнище із плівки, підрізати його ножицями по всьому периметру так, щоб воно опускалося на 10 - 15 см на гладку поверхню бортів транспортера, та приклеїти

2,7

 

-

+

37. Накласти валики із замазки по периметру напівчохла так, щоб половина довжини валика замазки лягала на плівку, а половина на - корпус транспортера

0,7

 

-

+

39. Заклеїти люк та обмастити пробку контрольного мішечка замазкою

0,4

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                          31,4 люд.-год.
довгострокового                                                                                                              52,9 люд.-год.

9. Буксирно-моторний катер типу БМК-130

Буксирно-моторний катер типу БМК-130

+

+

1. Очистити усі складові частини та приладдя від бруду, нафтопродуктів та продуктів корозії і викрутити пробку кінгстона

1,5

Гвинтомоторна група: двигун, реверс-редуктор, валопровід з гребним ґвинтом

-

+

2. Злити масло з картера реверс-редуктора, промити картер дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом до норми, запустити двигун та протягом 3 - 4 хв. прокрутити механізм реверс-редуктора. Зняти грибний ґвинт, відновити пошкоджене фарбування; конус вала змастити консерваційним мастилом; встановити ґвинт на місце

0,8

 

+

+

3. Виконати роботи з підготовки до зберігання двигунів

19,0

 

+

+

4. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування складових частин ґвинто-моторної групи, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

0,4

-

+

5. Розмотати канат буксирного пристрою на всю довжину; почистити канати рульового, буксирного та підйомного пристроїв від бруду та продуктів корозії, знежирити та змастити канатним мастилом; намотати канат буксирного пристрою на швартові гаки. Пенькові (капронові) канати якірного та швартових пристроїв почистити, просушити, змотати в бухти та покласти на штатні місця

1,0

 

+

+

6. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування складових частин пристроїв катера, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,5

 

+

+

7. Промити систему чистою водою методом прокачування, розібрати насос, почистити від бруду та продуктів корозії і змастити консерваційним мастилом; зібрати та відновити пошкоджене фарбування; зняти зі всмоктуючого трубопроводу сітчатий фільтр, почистити від продуктів корозії, змастити консерваційним мастилом, встановити на місце, обгорнути вологонепроникним папером і закріпити

0,8

Електрообладнання: щитки приладів, АКБ, освітлювальне обладнання та електропроводи

+

+

8. Перевірити зовнішнім оглядом та включенням у роботу, усунути виявлені недоліки. Видалити з ізоляції електропроводів бруд, нафтопродукти ганчір'ям, змоченим у розчинник; пошкоджену ізоляцію відновити, пошкоджені ділянки електродротів замінити. Очистити від бруду та окислення затискачі та виводи електропроводів і покрити лаком. Зняти АКБ, очистити від бруду, окислення та здати на обслуговування і зберігання, кінцевики стартерних проводів змастити консерваційним мастилом. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування складових частин електрообладнання, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

1,0

-

+

9. Ліхтарі, фару та звуковий сигнал освітлювального і сигнального обладнання обгорнути герметизуючою тканиною та закріпити

0,3

Шкіперське майно: відкидний і транспортувальні тенти

+

+

10. Вироби з брезенту та тканини почистити і просушити. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування на металевих виробах, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,7

Транспортувальний пристрій: підвіска, вузол з'єднання підвіски з корпусом і транспортувальна ферма

-

+

11. Зняти колеса підвісок, пневматичні шини демонтувати, промити, просушити, камери пересипати тальком; відновити фарбування на дисках коліс, зібрати колеса, накачати до норми та поставити на місце; шпильки кріплення коліс змастити консерваційним мастилом

1,0

 

+

+

12. Пофарбувати зовнішню поверхню шин захисним покриттям

0,8

 

 

 

13. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування складових частин транспортувального пристрою; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

 

Корпус буксирно-моторного катера

+

+

14. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом; встановити катер на спеціально підготовлені кільблоки під 4-й і 16-й шпангоути

1,5

Комплект запасних частин, інструменту та приладдя

+

+

15. Знежирити, неробочі поверхні покрити бітумним лаком; робочі поверхні змастити консерваційним мастилом та огорнути вологонепроникним папером. Брезентові вироби почистити та просушити. Гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком та покласти на місце

0,6

Буксирно-моторний катер

+

+

16. Встановити катер на спеціально підготовлені кільблоки під 4-й і 16-й шпангоути

0,5

Герметизація

Металевий каркас

-

+

17. Виготовити зварний металевий каркас під покриття; поперечні дуги і поздовжні прути обгорнути м'яким папером; переплести каркас у поздовжньому та поперечному напрямках кіперною стрічкою для створення вічок 200 х 200 мм; покрити люк рамкою з фанери завширшки 10 - 15 см, у верхній частині якої просвердлити отвір для пробки контрольного мішечка

4,7

Покриття плівкою

-

+

18. Зшити полотно з технічної тканини (марлі) розміром 6 х 3,2 м, покласти на каркас, встановлений на козли, підігнати по формі каркаса та обрізати нижні краї на відстані 25 см нижче основи каркаса

8,0

 

 

 

19. Нанести на марлеве полотно п'ять слоїв емалі ХВ-112 з алюмінієвою пудрою

 

Буксирно-моторний катер

-

+

20. Обгорнути м'яким папером гострі виступаючі кути складових частин катера; встановити каркас, покритий плівкою, на палубу катера та закріпити; підрізати плівкове покриття по периметру з таким розрахунком, щоб його краї звисали на 10 - 15 см нижче привального брусу та приклеїти їх до корпусу катера. Вирізати з допоміжного полотна стрічки завширшки 8 см, наклеїти їх так, щоб краї покриття знаходилися під серединою стрічок та прикатати гумовим валиком. Загерметизувати лючки, отвори, спускні пробки, кінгстон у корпусі катера, а також місця виходу валів гвинтів. Через люк покриття завантажити силікагель і підвісити контрольний мішечок, закрити люк та загерметизувати його стрічками з допоміжного полотна

6,7

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                           27,3 люд.-год.
довгострокового                                                                                                               49,4 люд.-год.

10. Ланка парку типу ПМП

Річкова ланка парку ПМП-М

+

+

1. Розвантажити з автомобіля, викрутити водоспускні пробки, розкрити ланку, підкласти під неї лежні та відкрити люки; почистити від бруду, нафтопродуктів і продуктів корозії зовнішні та внутрішні поверхні понтонів і всі складові частини ланки

1,5

Середній і крайній понтони

+

+

2. Витерти насухо поверхні понтонів, знежирити, відновити пошкоджене фарбування, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

1,0

Понтонні механізми та пристрої: якорні лебідки, нижні стикові пристрої, стягуючі пристрої тощо

-

+

3. Розкріпити та зняти якірну лебідку з фундаменту, розмотати канат на всю довжину, очистити від бруду, старого мастила та продуктів корозії і змастити канатним мастилом, намотати канат під навантаженням на барабан лебідки. Промити редуктор лебідки дизельним пальним, провести регулювальні та змащувальні роботи. Знежирити поверхню якірної ніші, відновити пошкоджене фарбування; встановити якірну лебідку на штатне місце та закріпити

1,4

+

+

4. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування понтонних і міжпонтонних механізмів і пристроїв, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. Причальний і буйрепний канати очистити, просушити, змотати в бухти та укласти в якірні ніші

0,4

-

+

5. Закрити кришку ніші якірної лебідки і промастити герметизуючою замазкою всі щілини. Отвір для випуску якірного каната з крайнього понтона заклеїти герметизуючою тканиною

0,4

Зйомне оснащення: апарель, апарель-балка, гідродинамічні щити, ручний насос для відкачування води, якір, понтонний важіль, колесовідбій, буй

-

+

6. Розмотати канат лебідки апарель-балки на всю довжину, почистити від бруду та продуктів корозії, знежирити та змастити канатним мастилом. Зняти кришку лебідки апарель-балки та промити редуктор дизельним пальним, провести регулювальні та змащувальні роботи, поставити кришку лебідки на місце та намотати канат під навантаженням на барабан лебідки. Розібрати ручний насос, очистити складові частини від продуктів корозії та змастити консерваційним мастилом

1,0

 

+

+

7. Дерев'яні елементи насоса, уражені пліснявою, обробити гасом або скипидаром; уражені грибком - обробити мідним купоросом; уражені личинками - просочити 3 - 4 рази скипидаром. Насос зібрати

1,0

 

+

+

8. Знежирити та відновити пошкоджене фарбування на оснащенні, яке знімається, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,4

Понтони

-

+

9. Завантажити в кожен відсік понтону силікагель і контрольний мішечок, закрити люки, закрутити водоспускні пробки та змастити замазкою всі щілини, отвори заклеїти герметизуючою тканиною

1,3

Річкова ланка

+

+

10. Скласти ланку та завантажити на базовий автомобіль

0,4

Базовий автомобіль КрАЗ-255

+

+

11. Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до Технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до тривалого і короткочасного зберігання, визначених Керівництвом зі зберігання АТМ:

 

 

 

 

короткострокового

10,5

 

 

 

довгострокового

68,3

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткостроковому                                                                                                           15,2 люд.-год.
довгостроковому                                                                                                               77,1 люд.-год.

11. Екскаватор військовий ЕОВ-4421

Екскаваторне обладнання та обв'язочна рама

+

+

1. Почистити всі складові частини та приладдя від бруду, нафтопродуктів та продуктів корозії

2,0

Робоче обладнання: стріла, рукоять, ківш, крюкова підвіска та передня стійка

+

+

2. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування, нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

0,7

Обв'язочна рама, виносні опори, поворотна платформа та опорно-поворотний пристрій

+

+

3. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування, нефарбовані поверхні, зубчатий вінець опорно-поворотного пристрою та тертьові поверхні опорних роликів змастити консерваційним мастилом

1,0

Двигун екскаватора СМД-14

+

+

4. Виконати роботи з підготовки до зберігання

9,5

Пусковий двигун ПД-10У

+

+

5. Виконати роботи з підготовки до зберігання

2,0

Гідравлічний привід: гідравлічний бак, гідравлічні фільтри, гідронасос, гідророзподільні блоки, гідромотор повороту платформи, гідроциліндри, холодник, центральний колектор та трубопроводи

+

+

6. Перевірити та за необхідності долити до норми робочу рідину в бак гідроприводу

2,3

-

+

7. Замінити робочу рідину в гідроприводі робочою рідиною марки МГЕ-10А

0,5

-

+

8. Промити розчинником гідравлічні фільтри; прокачати систему для видалення повітря; знежирити, відновити пошкоджене фарбування, поверхні, що не фарбуються, та виступаючі з гідроциліндрів ділянки штоків, змастити консерваційним мастилом

 

-

+

9. Обгорнути виступаючі ділянки штоків гідроциліндрів вологонепроникним папером та обв'язати шпагатом

0,4

+

+

10. Гумові деталі та трубопроводи пофарбувати

 

Електрообладнання: пульт управління, електродроти, акумуляторна батарея та освітлювальні прилади

+

+

11. Перевірити включенням у роботу прилади електрообладнання, виявлені недоліки усунути. Видалити з ізоляції електропроводів пил, нафтопродукти; дуже замаслені ділянки обмотки електропроводів замінити; очистити від окислення затискачі та виводи і покрити лаком; відновити пошкоджене фарбування, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

1,3

 

 

 

12. Акумуляторну батарею почистити від бруду та окислення, здати на обслуговування і зберігання; кінцевики стартерних дротів змастити консерваційним мастилом

 

 

-

+

13. Фари та фарошукач обгорнути вологонепроникним матеріалом і зафіксувати його

0,4

Кабіна екскаваторника

+

+

14. Знежирити, відновити пошкоджене фарбування, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом; педалі управління перевести у нейтральне положення; промити, просушити, пересипати тальком та укласти на сидіння коврики підлоги кабіни; щітки склоочисників зняти та покласти до кабіни. Петлі та замки капота і дверей змастити консерваційним мастилом. Скло кабіни закрити світлозахисними щитками. Капот і двері опломбувати

1,2

Комплект запасних частин, інструменту та обладнання

+

+

15. Знежирити, поверхні, що не фарбуються, пофарбувати, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом та обгорнути вологонепроникним папером. Брезентові вироби почистити та просушити. Гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком та покласти на місця

0,6

Базовий автомобіль КрАЗ-255

 

 

Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до Технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до ДЗ і КЗ, визначених Керівництвом зі зберігання АТМ:

 

+

 

короткострокового

10,5

 

+

довгострокового

68,3

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                            31,1 люд.-год.
довгострокового                                                                                                                90,2 люд.-год.

12. Шляхопрокладач БАТ-2

Робоче обладнання

+

+

1. Очистити складові частини та приладдя від бруду, нафтопродуктів і продуктів корозії; перевірити комплектність і ТС відповідно до інструкції з експлуатації; викласти відвал на дерев'яну підкладку

3,6

Трансмісія робочого обладнання

-

+

2. Очистити від бруду сапуни редукторів насосів; злити масло з редукторів насосів, повороту крана і кранової лебідки, промити їх дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом; очистити і загерметизувати сапуни; відновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

5,4

Кранове обладнання

-

+

3. Вантажний канат розмотати на всю довжину, очистити від бруду, старого мастила і продуктів корозії; знежирити, протерти і змастити канатним мастилом; намотати канат під навантаженням на барабан лебідки

3,0

-

+

4. Втулочно-роликовий ланцюг переміщення висувної частини стріли очистити від старого мастила, протерти і змастити консерваційним мастилом

1,6

Кабіна

+

+

5. Внутрішню поверхню кабіни очистити від бруду, пилу та наслідків корозії; пофарбувати, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

2,6

 

-

+

6. Під час зберігання машини на відкритих майданчиках, вікна кабіни закрити з внутрішнього боку картонними щитами; завантажити силікагель до кабіни

1,2

 

-

+

7. Петлі та завіси дверей кабіни і люків очистити від бруду та іржі, знежирити, змастити консерваційним мастилом; загерметизувати кабіну за допомогою тканини для герметизації та замазки

0,5

 

-

+

8. Знежирити, відновити пошкоджену фарбу кабіни, стріли та інших вузлів устаткування; поверхні, що не фарбуються, та шарнірні з'єднання змастити консерваційним мастилом

3,3

Розрихлювач

-

+

9. Відчистити від бруду простір між штангою розрихлювача і стінками корми транспортера; перевірити стан фарби, за необхідністю відновити пошкоджену фарбу; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом; сергу та верхню частину штанги обгорнути вологонепроникним матеріалом та обв'язати шпагатом

2,3

Бульдозерне обладнання

+

+

10. Відвал, крила, лижу, раму та колонки перекосу відчистити від бруду, знежирити, протерти і пофарбувати; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

2,8

Гідравлічна система

+

+

11. Перевірити і за необхідності долити до норми гідравлічну рідину в бак; злити відстій, промити фільтри, видалити повітря з системи; перевірити стан трубопроводів та шлангових з'єднань, за потреби усунути пошкодження; відновити пошкоджену фарбу; поверхні, що не фарбуються, і ділянки штоків, які виступають з гідроциліндрів, змастити консерваційним мастилом, обгорнути вологонепроникним матеріалом та зафіксувати його

2,2

-

+

12. Промити, продути і загерметизувати сапун бака для гідравлічної рідини

0,2

+

+

13. Зовнішні поверхні гумових шлангів пофарбувати світлозахисною фарбою

0,2

Механізми управління робочим органом

+

+

14. Відновити пошкоджену фарбу; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,8

Радіостанція

+

+

15. Перевірити в роботі основні технічні характеристики радіостанції; зовнішні поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом; шоломофони очистити, просушити і пересипати тальком; отвори антени загерметизувати

1

Рентгенометр, прилад нічного бачення

+

+

16. Перевірити працездатність елементів приладів; зовнішні поверхні, що не фарбуються, знежирити і змастити консерваційним мастилом; елементи приладів обгорнути вологонепроникним матеріалом і покласти до футляра

0,5

Електрообладнання

+

+

17. Електричні дроти очистити від бруду; пошкоджені ділянки ізолювати, непридатні дроти замінити; перевірити надійність хомутів та кінцевиків електрообладнання; на кінцях дротів перевірити екрануюче покриття, за необхідності відновити

0,6

-

+

18. Фари, фарошукач обгорнути вологонепроникним матеріалом та зафіксувати його

0,3

Комплект запасних частин, інструменту та обладнання

+

+

19. Перевірити комплектність; неробочі поверхні пофарбувати, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом і обгорнути вологонепроникним матеріалом; брезентові вироби і вироби з тканини відчистити від бруду, за необхідності відремонтувати та просушити; гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком і покласти на штатне місце

0,9

Базова машина МТ-Т

 

 

Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до Технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до тривалого і короткочасного зберігання, визначених Керівництвом зі зберігання АТМ:

 

 

+

 

короткострокового

23

 

 

+

довгострокового

79,5

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                           38,2 люд.-год.
довгострокового                                                                                                              107,1 люд.-год.

13. Котловинна машина МДК-3

Робоче обладнання

+

+

1. Відчистити від бруду, нафтопродуктів і продуктів корозії складові частини та приладдя; перевірити комплектність і ТС відповідно до інструкції з експлуатації; викласти відвал на дерев'яну підкладку

5,6

Механізм для розкидання ґрунту, фреза

-

+

2. Перевірити стан фарби на роторі, листах кожуха механізму для розкидання ґрунту, корпусі робочого органу, фрезах і ножах; за необхідності відновити фарбу; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

1,1

Плуговий пристрій, відкосоутворювач, допоміжні механізми

-

+

3. Перевірити стан фарбування, за необхідності відновити фарбу; зняти хомути з вісі плуга і зрушити плуги по вісях до середини робочого органу; очистити поверхні шкворнів і пальців, протерти їх і змастити консерваційним мастилом; розвести плуги до зовнішніх сторін корпусу робочого органу, протерти вісі, змастити їх внутрішню поверхню хомутів, відкидні болти і гайки - консерваційним мастилом; зняти розпірку правого плуга з гвинтів, нанести на ґвинти мастило, накрутити на ґвинти розпірку, змастити сферу і пальці штанг відкосоутворювача; закріпити відкосоутворювач у транспортному положенні

1,4

Бульдозер

-

+

4. Відвал відчистити від бруду і пофарбувати; нефарбовані поверхні змастити консерваційним мастилом

2,7

Аварійний агрегат

-

+

5. Зняти кожух аварійного агрегату, перевірити стан фарби і прокладок, усунути виявлені пошкодження; на поверхні, що не фарбуються, нанести консерваційне мастило; протерти тальком прокладки на кожусі і шлангах; накрити агрегат кожухом та опломбувати його

0,9

Гідравлічна система

+

+

6. Перевірити і за необхідності долити до норми гідравлічну рідину в бак; злити відстій, промити фільтри, видалити повітря з гідравлічної системи; перевірити стан трубопроводів і шлангових з'єднань;
відновити пошкоджену фарбу на зовнішніх поверхнях; поверхні, що не фарбуються, і ділянки штоків, які виступають з гідроциліндрів, змастити консерваційним мастилом, обгорнути вологонепроникним матеріалом та зафіксувати його

2,6

-

+

7. Промити і загерметизувати сапун бака для гідравлічної рідини

0,2

Трансмісія робочого обладнання: коробка передач, редуктори робочого органу і аварійного агрегату

-

+

8. Злити масло, промити дизельним пальним і залити до встановленої норми робоче консерваційне мастило; провести пуск двигуна і прокрутити механізми трансмісії протягом 3 - 5 хв.; загерметизувати сапуни; відновити фарбу карданних валів, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

5,1

-

+

9. Болти редуктора робочого органу викрутити і зрушити кільце, встановлене на ступиці механізму для розкидання грунта; відчистити поверхні робочого органу, які захищаються кільцем; на поверхні, що не фарбуються, нанести консерваційне мастило; встановити кільце на штатне місце і закріпити його

2,4

Робоче обладнання

-

+

10. Надіти чохли з вологонепроникного матеріалу на: гумові рукава гідравлічної системи; шарнірні з'єднання та ділянки штоків, які виступають з гідроциліндрів (розміром 400 x 400 мм); розпірку на правому плузі робочого органу (розміром 300 x 400 мм); наконечники з шарнірами штанг бульдозера і шарнірні з'єднання вісі бульдозера (розміром 400 x 400 мм); карданні вали (розміром 500 x 500 мм, 500 x 2200 мм); чохли закріпити шпагатом

8,3

Електрообладнання

+

+

11. Електричні дроти очистити від бруду, пошкоджені ділянки ізолювати, непридатні дроти замінити. Перевірити надійність хомутів і кінцевиків електрообладнання; перевірити екрануючі покриття на кінцях проводів, за необхідності відновити

0,5

-

+

12. Фари, фарошукач обгорнути вологонепроникним матеріалом і зафіксувати його

0,3

Радіостанція

+

+

13. Перевірити в роботі основні технічні характеристики радіостанції, зовнішні поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом, шоломофони очистити, просушити і пересипати тальком, отвори антени загерметизувати

1,0

Рентгенометр, прилад нічного бачення

+

+

14. Перевірити працездатність елементів приладу, зовнішні поверхні, що не фарбуються, знежирити і змастити консерваційним мастилом, елементи приладу обгорнути вологонепроникним матеріалом, покласти до футляра

0,5

Приводи управління

+

+

15. Перевірити і за необхідності відрегулювати привід управління, знежирити та відновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

2,9

Комплект запасних частин, інструментів та приладдя

+

+

16. Перевірити комплектність; неробочі поверхні пофарбувати; робочі поверхні змастити консерваційним мастилом і обгорнути вологонепроникним матеріалом; брезентові вироби та вироби з тканини відчистити від бруду за необхідності відремонтувати і просушити; гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком, покласти на штатне місце

2,9

Базова машина МТ-Т

 

 

Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до Технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до тривалого і короткочасного зберігання, визначених Керівництвом зі зберігання АТМ:

 

+

 

короткострокового

23

 

+

довгострокового

79,5

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                           35,2 люд.-год.
довгострокового                                                                                                              15,5 люд.-год.

14. Землерийна машина типу ПЗМ-2

Полкова землерийна машина ПЗМ-2

+

 

1. Перевірити комплектність і ТС; очистити складові частини та приладдя від бруду, нафтопродуктів і продуктів корозії; робоче обладнання опустити на підкладки

3,5

Лебідка

-

+

2. Вантажний канат розмотати на всю довжину, очистити від бруду, старого мастила і продуктів корозії, знежирити, протерти і змастити канатним мастилом; намотати канат під навантаженням на барабан лебідки; відновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

1,0

Бульдозерне обладнання

+

+

3. Відвал, раму та гідроциліндри відчистити від бруду, знежирити, відновити фарбу; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом, передню частину відвалу пофарбувати

1,5

Ланцюговий робочий орган

+

+

4. Злити масло з редукторів, насосів, промити дизельним пальним і залити робочим консерваційним мастилом; відчистити і загерметизувати сапуни; відновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

5,3

Гідравлічна система

+

+

5. Перевірити і за необхідності долити до норми гідравлічну рідину в бак; злити відстій, промити фільтри, прокачати систему для видалення повітря; перевірити стан трубопроводів та шлангових з'єднань; знежирити зовнішні поверхні і відновити пошкоджену фарбу; поверхні, що не фарбуються, і ділянки штоків, які виступають з гідроциліндрів, змастити консерваційним мастилом та обгорнути вологонепроникним матеріалом і зафіксувати його

1,2

-

+

6. Заливні горловини і сапуни баків гідроприводу, трансмісії, рульового управління та робочого обладнання очистити від бруду і загерметизувати

0,1

Пневмопривід

+

+

7. Перевірити стан вузлів і механізмів пневмопривода, при виявленні витоку повітря усунути несправність; злити відстій з повітряного балона; відчистити від бруду і корозії, знежирити, відновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,3

Електрообладнання

+

+

8. Електричні дроти очистити від бруду; пошкоджені ділянки ізолювати, непридатні дроти замінити; перевірити надійність хомутів і кінцевиків електрообладнання; на кінцях проводів перевірити екрануюче плетення за необхідності відновити

1,0

-

+

9. Фари, фарошукач обгорнути вологонепроникним матеріалом і закріпити його

0,5

+

+

10. АКБ очистити від бруду і здати на обслуговування та зберігання

1,0

Комплект запасних частин, інструменту та обладнання

+

+

11. Перевірити комплектність; неробочі поверхні пофарбувати, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом і обгорнути вологонепроникним матеріалом; брезентові вироби і вироби з тканини відчистити від бруду, за необхідності відремонтувати; гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком і покласти на штатне місце

1,0

Базова машина Т-155

 

 

12. Виконати роботи з підготовки до зберігання:

 

+

 

короткострокового

12,1

 

+

довгострокового

76,7

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                           26,8 люд.-год.
довгострокового                                                                                                               92,4 люд.-год.

15. Станція фільтрувальна ВФС-2,5

Військова фільтрувальна станція ФВС-2,5

+

+

1. Очистити складові частини та приладдя від бруду, нафтопродуктів і продуктів корозії; перевірити комплектність і ТС відповідно до інструкції з експлуатації

2,0

Освітлювач

+

+

2. Вхідний патрубок промити чистою водою, корпус продути стислим повітрям і просушити

1,7

Фільтр

+

+

3. Промити у фільтрі антрацитову крихту, вивантажити її і просушити; корпус фільтра продути стислим повітрям і просушити; антрацитову крихту знову завантажити в фільтр

1,7

Дехлоратор

+

+

4. Активоване вугілля вивантажити і просушити; внутрішню порожнину дехлоратора продути стислим повітрям, просушити і знову завантажити активованим вугіллям

1,0

Блок бактерицидних ламп

+

+

5. Відкрити кришки корпусів ламп, продути стислим повітрям і просушити; видалити з металевих частин елементи корозії, протерти контактні просушити і знову завантажити активованим вугіллям гнізда та вилки серветкою, змоченою у спирт; затискачі і клеми електричних дротів покрити лаком; кришки корпусів встановити на місце

1,0

Ротаметр

+

+

6. Злити воду, просушити, знежирити, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,2

Радіометр

+

+

7. Зняти джерело живлення, знежирити, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом, розмістити прилад на штатному місці

0,2

Електронасоси

-

+

8. Видалити з насоса воду і продути стислим повітрям; очистити фільтр забірного патрубка; залити в забірний патрубок 0,5 л консерваційного масла і провернути вал три - чотири рази та злити масло. Відновити пошкоджену фарбу; змастити патрубки консерваційним мастилом, обгорнути вологонепроникним матеріалом і зафіксувати шпагатом

0,8

Трубопроводи

+

+

9. Відновити пошкоджену фарбу; поверхні, що не фарбуються, знежирити і змастити консерваційним мастилом

0,7

Щит з автоматичним захистом; пульт управління, блок вводу, щит управління обігрівачем

+

+

10. Продути стислим повітрям внутрішню апаратуру, протерти ганчір'ям змоченим у розчинник; контактні з'єднання відчистити від окису, відновити лаковане покриття

0,6

Дозувальні агрегати

+

+

11. Звільнити агрегат від розчину реагентів, злити мастило з корпусів агрегатів, промити і залити консерваційне масло; відновити фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом; розібрати клапани гідронасоса, промити, змастити, зібрати і встановити на місце

0,7

Електродвигуни дозувальних агрегатів, розчинних баків

+

+

12. Продути стислим повітрям, відновити пошкоджену фарбу; контактні з'єднання очистити від пилу та окису, відновити лакофарбове покриття

0,7

Баки для розчинів

+

+

13. Злити розчини реагентів, промити і просушити стислим повітрям; видалити елементи корозії, знежирити, відновити пошкоджену фарбу; поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом. Розібрати вентилі, відчистити, змастити консерваційним мастилом, зібрати і встановити вентилі на місце

1,0

ФВУ

-

+

14. Зняти захисний ковпак; на вхідний отвір дифузора встановити заглушку, встановити ковпак на місце, на вихідному отворі закрити заглушку; вимкнути автомат захисту; від'єднати гумову трубу від штуцера на стінці об'єкта і приєднати її до штуцера крана, на щиті контролю ручки крана перемикання встановити в горизонтальне положення; протерти корпус, очистити від продуктів корозії, знежирити, відновити пошкоджену фарбу, поверхні, що не фарбуються, змастити консерваційним мастилом

0,7

Кузов фільтрувальної станції

-

+

15. Загерметизувати методом "заклейка", для чого завантажити в кузов мішки з силікагелем і підвісити контрольний мішок; промастити замазкою всі щілини, отвори заклеїти герметизуючою тканиною

6

Електричні кабелі

+

+

16. Кабель промити теплою водою з милом, протерти тальком; штепсельні вилки обгорнути вологонепроникним матеріалом та обв'язати шпагатом

0,5

Агрегат бензо-електричний

+

+

17. Виконати роботи з підготовки до зберігання агрегату

2,0

 

-

+

18. Виконати роботи з підготовки до зберігання кузова методом "заклейка"

1,7

Всмоктуючі і нагнітальні рукави

+

+

19. Очистити від бруду, продуктів корозії, вимити водою і просушити; гайки, штуцери та сітки знежирити, змастити консерваційним мастилом, обгорнути вологонепроникним матеріалом та обв'язати шпагатом; гумові шланги протерти тальком, згорнути в бухти діаметром не менше 800 мм

1,5

Резервуари РДВ-100 і РДВ-5000

+

+

20. Виконати роботи з підготовки до зберігання

4,5

Комплект запасних частин, інструменту та обладнання

+

+

21. Перевірити комплектність; неробочі поверхні пофарбувати, робочі поверхні змастити консерваційним мастилом і обернути вологонепроникним матеріалом; брезентові вироби і вироби з тканини відчистити від бруду, за необхідності відремонтувати; гумові вироби промити, просушити, пересипати тальком і покласти на місце

0,5

Автомобільний причіп АП-1-1,5

-

+

22. Виконати роботи з підготовки до зберігання

5,2

Базова машина ГАЗ-66

 
 

 
 

23. Виконати роботи згідно з технологічними картами, які розробляються відповідно до технологічних процесів підготовки гусеничних машин (автомобілів) до тривалого і короткочасного зберігання, визначеного Керівництвом зі зберігання АТМ:

 
 

+

 

короткострокового

9,9

 

+

довгострокового

50,1

Орієнтовні трудовитрати при підготовці до зберігання (врахувати час на виконання заходів безпеки):
короткострокового                                                                                                           22,9 люд.-год.
довгострокового                                                                                                               65,0 люд.-год.

 

Додаток 15
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 101 глави 5 розділу IV)

Перелік інженерної техніки,
яка підлягає обов'язковій герметизації при довгостроковому зберіганні

1. Методом "заклеювання":

базові шасі танкових мостоукладачів МТУ-20 (МТ-55), гусеничних мінних загороджувачів ГМЗ-3, розвідувальних машин ИРМ, машин розгородження типу ІМР та установок розмінування УР-77;

кузови-фургони з розміщеними у середині технікою та робочим обладнанням (радіолініями ПД-530, електростанціями, ремонтними майстернями МРИВ (МТО-І), опріснювальним устаткуванням ОПС, фільтрувальними станціями ВФС-2,5 (ВФС-10);

буксирно-моторні катери типу БМК;

електростанції та електроагрегати потужністю 10 кВт і більше;

причіпні зварювальні агрегати;

електродвигуни лісопильних рам ЛРВ-1.

2. Методом "напівчохол":

плаваючі транспортери та буксирно-моторні катери типу ПТС і БМК;

мотопомпи;

двигуни навісні для човнів;

дизель-молоти;

силові шафи лісопильних рам;

електродвигуни лісопильних рам.

3. Методом "чохол":

електростанції та електроагрегати потужністю 10 кВт і більше;

мотопомпи;

двигуни навісні для човнів;

дизель-молоти;

силові шафи лісопильних рам;

електродвигуни лісопильних рам;

електронно-оптичні прилади (прилади нічного бачення), радіостанції, електроінструмент тощо.

 

Додаток 16
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 112 глави 5 розділу IV)

Технічні огляди,
повірки (калібрування) і періодичні випробування ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які знаходяться на зберіганні

1. Вантажопідіймальні машини і вантажозахватні пристрої, що реєструються або не підлягають реєстрації в органах державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України (далі - органи ДНОП), при постановці на зберігання і під час зберігання періодично піддаються технічному огляду (далі - ТО) відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (Наказ N 653), машин і механізмів, а також вимог експлуатаційної документації на зразки, в конструкцію яких входять вантажопідіймальні механізми і вантажозахватні пристрої.

ТО вантажопідіймальних машин, що знаходяться на довгостроковому зберіганні (далі - ДЗ), поєднується з черговим ТО інженерної техніки (далі - ІТ) і проводиться під час випробувань, переконсервації та здійснення регламентованого технічного обслуговування (далі - РТО).

ТО вантажопідіймальних машин, що знаходяться на зберіганні, і вантажозахватних пристроїв проводиться відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації (Наказ N 653) експертом органів ДНОП.

Результати ТО вантажопідіймальних машин записують до паспорта (формуляра) машини і журналу обліку і ТО вантажопідіймальних машин із зазначенням строку чергового огляду.

Облік і ТО вантажопідіймальних машин, які знаходяться на ДЗ, ведеться в окремому журналі і зберігається в технічній частині.

2. Ємності і балони, що працюють під тиском і вбудовані в ІТ, або входять до комплекту машин, в експлуатаційних і ремонтних комплектах ЗІП, або знаходяться на штучному обліку, в процесі зберігання підлягають періодичному ТО, який проводиться відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, водолазних і медичних барокамер спеціального та військового призначення (далі - Правила експлуатації посудин, що працюють під тиском).

Для здійснення нагляду за ємностями і балонами, а також для забезпечення їх справного стану і безпечної експлуатації наказом командира військової частини (начальника арсеналу, бази, складу, центру) з числа офіцерів або інженерно-технічних працівників, що пройшли встановленим порядком перевірку знань, призначають особу, відповідальну за нагляд за технічним станом (далі - ТС) і експлуатацією посудин, що працюють під тиском, та особу, відповідальну за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під тиском згідно з Правилами експлуатації посудин, що працюють під тиском.

При ДЗ ТО проводиться в строки, встановлені для ємностей і балонів, що знаходяться у використанні.

При ДЗ ТО ємностей і балонів проводиться під час переконсервації техніки і РТО, але не рідше одного разу на п'ять років.

Встановлені стаціонарно, а також на пересувних засобах балони і балони-судини, в яких зберігають стисле повітря, кисень, аргон, азот і гелій з температурою роси - 35° C і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою, підлягають ТО не рідше, ніж через 10 років.

Балони, що знаходяться на ДЗ на складі, при настанні чергових строків піддаються опосвідченню на пунктах опосвідчення балонів у вибірковому порядку в кількості не менше 5 штук із партій до 100 балонів, 10 штук від партій до 500 балонів і 20 штук від партій понад 500 балонів.

Результати вибіркового огляду оформляються актом.

Опосвідчення балонів проводиться відповідно до Правил експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Після зняття посудин, що працюють під тиском, з ДЗ з строком понад 12 місяців проводиться їх позачергове опосвідчення.

Посудини, що працюють під тиском і знаходяться на ДЗ, у військовій частині (на арсеналі, базі, складі, центрі) обліковуються в окремому журналі обліку і ТО посудин, що працюють під тиском. Журнал зберігається особою, відповідальною за нагляд за ТС і експлуатацію посудин, що працюють під тиском.

Журнал ведеться за такою формою

N
з/п

Тип посудини, балона і для якого газу

Заводський N

Залишковий тиск, кгс/см2

Ємність посудини, балона, л

Дата опосвідчення посудини, балона

Дата наступного опосвідчення посудини, балона

Примітка

Балони у журналі обліку і ТО записуються за типами і видами наповнюваного газу за кожним підрозділом (відділом, відділенням зберігання, складом) з вказівкою місця їх знаходження.

На справні посудини і балони видається дозвіл на введення в експлуатацію. Такий дозвіл видається:

на посудини і балони, що реєструються органах ДНОП представником цього органу;

на посудини і балони, що не підлягають реєстрації в органах ДНОП, - особою, відповідальною за нагляд за ТС і безпечною експлуатацією посудин, які працюють під тиском, військової частини (арсеналу, бази, складу, центру).

Дозвіл на подальше зберігання з вказівкою строків наступного технічного огляду записується до паспорта посудини, представником органів ДНОП, а в журнал обліку і технічного огляду - особою, відповідальною за нагляд за ТС і безпечною експлуатацією посудин, які працюють під тиском, військової частини (арсеналу, бази, складу).

Забороняється ставити на зберігання і утримувати на зберіганні з простроченими строками технічного огляду посудини і балони, що входять в комплект ІТ, ремонтних і експлуатаційних комплектах ЗІП і на штучному обліку.

3. Переносні і вбудовані засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), які встановлені на ІТ або входять до їхнього комплекту, а також, які знаходяться в одиночному (індивідуальному), експлуатаційному, ремонтному комплектах ЗІП, дозволяється закладати на зберігання тільки у справному стані, які пройшли повірку (калібрування) та повністю укомплектовані експлуатаційною документацією та індивідуальними комплектами ЗІП (дозволяється недоукомплектовувати ЗІП тільки витратними та запасними замінними елементами).

Зберігання ЗВТ та проведення їх ТО здійснюється відповідно до вимог Керівництва з організації та порядку експлуатації вимірювальної техніки у Збройних Силах України.

Повірка (калібрування) ЗВТ, що перебувають на короткостроковому (далі - КЗ), проводиться в строки, встановлені для ЗВТ, що перебувають в експлуатації.

ЗВТ, які перебувають на ДЗ, підлягають повірці (калібруванню) тільки при закладанні чи знятті ІТ зі зберігання. Під час переконсервації ІТ повірка (калібрування) штатних ЗВТ здійснюється у випадках, якщо мали місце порушення умов зберігання, чи виникають сумніви у збереженні їх технічних характеристик.

При введенні ЗВТ (що входять до комплектів ІТ) в експлуатацію після зберігання, вони підлягають повірці (калібруванню), якщо на момент видачі до найближчого строку чергової повірки (калібрування), визначеного для умов експлуатації, залишилось менше 3 місяців.

4. Засоби захисту від ураження електричним струмом (діелектричні рукавиці, калоші, килимки, інструмент з ізолювальними рукоятками, покажчики напруги, ізолюючі підставки тощо) підлягають періодичним випробуванням відповідно до Правил безпечної експлуатації військових електроустановок.

 

Додаток 17
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 113 глави 5 розділу IV)

РОБОТИ
з технічного обслуговування ЗІО, які проводяться під час зберігання

1. Під час контрольного технічного огляду (далі - КТО) ЗІО перевіряється:

наявність і цілісність пломб;

положення техніки на підставках або лежнях;

стан і кріплення тентів і брезентів для укриття;

стан захисного і герметизуючого покриття, міцність приклеювання або прилягання засобів герметизації вузлів, агрегатів і техніки;

стан кабін, платформ, кузовів-фургонів, капотів, замків, запорів;

стан лакофарбового покриття;

відсутність підтікань палива, масел, мастил і спеціальних рідин;

комплектність ЗІО;

стан АКБ та інших хімічних джерел струму, якщо вони встановлені на машині.

На ЗІО, які загерметизовані, виконуються тільки ті перевірки, які можна провести без розгерметизації.

2. При ТО ТО-1з ЗІО, які знаходяться на КЗ, перевіряються:

стан і натягнення ременів приводу вентилятора, генератора, компресора, водяного насоса тощо;

стан трубопроводів систем живлення, охолоджування, змащення, передпускового підігріву двигуна, гідропідсилювача керма, гідросистеми робочого устаткування;

стан паливних, масляних і повітряних фільтрів;

справність і працездатність освітлювальних і світлосигнальних приладів, електроприводу склоочисників, опалювача (пічки), пускового підігрівача, фільтровентиляційної установки (далі - ФВУ) і водовідкачувальних засобів, включенням їх в роботу;

працездатність приводів повітряної і дросельної заслінок карбюратора, паливного насоса високого тиску, аварійної зупинки двигуна, жалюзі тощо;

відсутність повітря в системах гідроприводу гальм і зчеплення (натисненням на педалі 5 - 7 разів) і працездатність механічного приводу зчеплення;

працездатність приводів керування коробкою передач, роздавальною коробкою, механізмом відбору потужності, стоянковим гальмом і гальмами зупинки і повороту;

відсутність конденсату в повітряних балонах пневмосистеми, корпусі запобіжника проти замерзання і вологомасловідділювача, незаповнених паливних баках і системі охолоджування двигуна;

рівень палива, масел, мастил і спеціальних рідин у картерах (баках) двигуна і агрегатах трансмісії, привідних мостах, механізмі кермування, бортових передачах, колісних редукторах, проміжних опорах, редукторах лебідок, гідравлічному приводі гальм і зчеплення, гідравлічній системі робочого устаткування тощо;

строки опосвідчення балонів і посудин, що працюють під тиском.

3. При ТО-1з ЗІО, які знаходяться на КЗ:

зливається відстій палива з баків (1 % місткості з кожного бака) і дозаправлення до норми;

системи живлення дизельного двигуна прокачуються насосом для підкачування палива;

здійснюється контрольне зважування балонів системи протипожежного обладнання (далі - ППО) і вогнегасників;

перевіряється тиск повітря в балонах системи повітряного запуску (за необхідності довести до норми);

змащуються шарнірні з'єднання, механізми зачинення кабіни, застібки капота, петлі і замки дверей кабіни, люки, інструментальні ящики робочим консерваційним маслом (мастилом).

4. На ЗІО КЗ під час підготовки до використання в зимовий період додатково проводяться:

заміна літніх марок палива, масла і спеціальних рідин в агрегатах і механізмах на зимові або всесезонні;

перевірка і підготовка до роботи засобів прогрівання двигуна, обігріву кабіни, встановлення засобів утеплення двигуна, кабіни, АКБ тощо;

інші роботи, передбачені інструкціями з експлуатації.

5. На ЗІО КЗ під час підготовки до використання в літній період додатково проводяться:

заміна зимових марок масел, мастил і спеціальних рідин в агрегатах і механізмах на літні або всесезонні;

просушування і здавання на склад засобів утеплення;

перевірка працездатності омивача вітрового скла;

інші роботи, передбачені інструкціями з експлуатації.

6. При ТО-1з на ЗІО, які знаходяться на ДЗ, крім заходів, які проводяться під час ТО-1з, на ЗІО КЗ, додатково перевіряються:

стан вологопоглинача, стан "свідка" або відносна вологість повітря в загерметизованих об'ємах (перевіряється двічі на рік);

відсутність повітря в системах гідроприводу гальм і зчеплення (натисненням на педаль 5 - 7 разів) і працездатність механічного приводу зчеплення;

маса заряду вогнегасників;

система живлення дизельного двигуна прокачується насосом для прокачування пального.

На ЗІО, які загерметизовані, виконуються тільки ті роботи, які можна провести без розгерметизації.

Про виконання робіт по ТО-1з робиться відмітка в картці машини ДЗ.

7. При ТО-2з на ЗІО, які незагерметизовані, виконуються роботи ТО-1з і додатково перевіряється тиск повітря в балонах системи повітряного запуску двигуна.

8. При ТО-2з на ЗІО, які знаходяться на ДЗ, проводяться:

злив відстою робочого консерваційного мастила (1 % місткості бака) на ІТ з двигунами типу В-2, після чого бак дозаправляється до норми;

злив відстою гідравлічної рідини (1 % місткості з кожного бака) і дозаправлення до норми;

заміна (освіження) палива, масла і спеціальних рідин у баках, агрегатах і механізмах, а також комплектуючих після закінчення встановлених строків їх зберігання;

провертання на два - три оберти вивішених коліс ведучих мостів для оновлення масляної плівки на поверхнях шестерень;

контрольне зважування балонів пожежного обладнання;

змащування шарнірних з'єднань замкового механізму кабіни, застібок капота, петель і замків дверей кабіни, люків, інструментальних ящиків робочим консерваційним мастилом;

підфарбовування (за необхідності) зовнішніх поверхонь шин;

огляд одиночного і групового (експлуатаційних) комплектів ЗІП, за необхідності проводиться освіження (заміна) комплектуючих з простроченими строками зберігання.

9. На ЗІО, які загерметизовані, виконуються тільки ті роботи, які можна провести без розгерметизації. Повний обсяг робіт ТО-2з на загерметизованих ЗІО виконується при їх частковій розгерметизації для огляду і випробування.

10. Під час виявлення корозійних і біологічних пошкоджень на поверхнях устаткування усередині загерметизованих об'ємів, проводиться розгерметизація ще 10 % ЗІО; у разі виявлення аналогічних пошкоджень, перевіряються всі ЗІО з подальшим проведенням ТО-2з.

11. ТО N 2 (ТО-2з) проводиться в теплу пору року в суху погоду. Про виконання ТО-2з робиться відмітка у формулярі і картці машини ДЗ.

12. РТО ЗІО включає:

зняття зі зберігання;

опробування - пробігом та в роботі під навантаженням (на плаву);

прибиральні та мийні роботи;

загальне технічне діагностування окремих вузлів і систем;

роботи з ТО в обсязі, встановленому для кожної марки техніки, у тому числі:

заміну деталей і комплектуючих з обмеженим строком служби, які визначені інструкцією з експлуатації;

промивання агрегатів і систем із заміною, масел, мастил та спеціальних рідин;

виконання змащувальних робіт;

перевірку ЗВТ, які підлягають обов'язковій повірці (калібруванню);

опосвідчення посудин та балонів, які працюють під тиском;

випробування засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом;

усунення відмов і ушкоджень, які виявлені при опробуванні та діагностуванні;

проведення рихтувальних, зварювальних, фарбувальних та інших ремонтних робіт;

перевірку якості виконаних робіт зовнішнім оглядом і контрольним пробігом;

підготовку до подальшого зберігання.

 

Додаток 18
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 150 глави 5 розділу IV)

Форма

НАКАЗ
командира військової частини А0000

від "___" 20__ р.

N ___

____
(населений пункт)

Про зняття інженерної техніки з
довгострокового зберігання

Відповідно до річного плану технічного обслуговування та випробовування інженерної техніки довгострокового зберігання

НАКАЗУЮ:

1. На період з "___" 20__ р. по "___" 20__ р. зняти з довгострокового зберігання для випробовування на місці, пробігом та в роботі під навантаженням таку інженерну техніку:

для випробовування на місці:

_
(марка техніки, заводський і військовий номери)

_
(марка техніки, заводський і військовий номери)

для випробовування пробігом та в роботі під навантаженням:

_
(марка техніки, заводський і військовий номери)

_
(марка техніки, заводський і військовий номери)

2. Керівництво роботами зі зняття інженерної техніки зі зберігання та проведення випробувань покласти на командира роти обслуговування техніки довгострокового зберігання __
                                                                          (військове звання, прізвище, ініціали)

3. Командиру інженерно-технічного батальйону ________
                                                                                                                                              (військове звання,

__________ виділити у розпорядження командира роти обслуговування
                           прізвище, ініціали)

механіків водіїв ____. Командиру ремонтної роти __________ в дні проведення випробування
                                    (військове звання, прізвище, ініціали)

пробігом і в роботі під навантаженням за заявкою командира роти обслуговування виділити майстерню МРІВ з розрахунком.

4. Випробування провести на місцях зберігання і на машинодромі частини. Встановити таку витрату моторесурсів на випробування:

на місці - робота двигунів протягом 1 год.;

пробіг - для колісних машин 25 км, для гусеничних машин 15 км, робота обладнання під навантаженням і на плаву - 1 год.

5. Після завершення випробування зняту зі зберігання інженерну техніку обслужити і підготовити до подальшого зберігання. Роботи завершити до _ год. "___" 20__ р.

Про виконання доповісти рапортом.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника командира військової частини з озброєння.

7. Наказ довести до особового складу в частині, що стосується.

Командир військової частини
                                                             (військове звання, ініціали, прізвище)

Начальник штабу військової частини ______
                                                                                                                            (військове звання, ініціали, прізвище)

 

Додаток 19
до Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 156 глави 5 розділу IV)

Зразок

Технологічна карта
зняття інженерної техніки з довгострокового зберігання

Найменування технологічних операцій

Час на виконання, хв.

Вказівки з виконання робіт

1

2

3

Військова фільтрувальна станція ВФС-2,5

Підготовка до руху

Відкрити кабіну, дістати з неї каністру, воронку, інструмент для консервації, ганчір'я, розстопорити і підняти кабіну

1

Інструмент для розконсервації та ганчір'я знаходяться в ящику для речей кабіни

Розгерметизувати повітряний фільтр двигуна і компресора, випускну трубу глушника, заливну горловину маслобака, генератор, передпусковий підігрівник, баки для пального

3

 

Встановити на штатне місце акумуляторну батарею автомобіля, закріпити та приєднати проводи

5

 

Заповнити систему охолодження двигуна водою

10

При температурі повітря нижче 10° C заповнення гарячої води проводити після підготовки підігрівача до пуску

При температурі повітря нижче мінус 10° C запустити підігрівач і прогріти двигун до температури, яка забезпечує легке провертання колінчатого вала пусковою рукояткою

10 - 20

Заправлення бензином бачка підігрівача провести з основного паливного баку. Алгоритм пуску підігрівача вказаний в інструкції, яка прикріплюється до пульта управління підігрівачем

Пустити двигун, прогріти та перевірити роботу на різних режимах

12

 

Перевірити тиск повітря у шинах і за необхідності довести тиск до норми

10

Шланг для підкачки шин причепа знаходиться у лівому ящику за кабіною водія

Зняти автомобіль і причеп з підставок та звільнити ресори

5

 

Перевірити роботу ЗВТ, приладів освітлення та звукової сигналізації, справність гальмів

5

 

Відчинити задні двері причепа, встановити на штатне місце акумуляторну батарею електростанції і закріпити

5

Приєднання акумуляторної батареї до клем не проводити

Підготовка до застосування

Розгерметизувати кузов станції, вивантажити силікагель

5

 

Заправити паливний бак електростанції бензином, систему охолодження водою, підключити клеми до акумуляторної батареї

10

При температурі повітря нижче 5° C три рази промити систему охолодження гарячою водою

Підготувати до пуску, запустити і прогріти двигун до температури охолоджувальної рідини 55° C, перевірити роботу двигуна на різних режимах роботи

15

 

Запустити електростанцію і перевірити її роботу згідно з інструкцією до експлуатації електростанції

5

Технічна документація знаходиться з лівого боку кожуха причепа електростанції

Розгерметизувати ФВУ та опалювач відповідно до інструкції з експлуатації

10

Технічна документація фільтрувальної станції знаходиться з правого боку кузова

Розгерметизувати ЗІП станції та покласти його на штатні місця

30

 

Видалити консерваційне мастило з внутрішнього обладнання станції, табличок з інструкціями

10

 

Перевірити строк придатності хімічних реагентів і реактивів

5

Строки придатності вказані в Інструкції з експлуатації ВФС-2,5

Перевірити працездатність обладнання станції відповідно до вимог інструкцій з експлуатації та підготувати його до роботи

35

 

Гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3

Підготовка до руху

Розгерметизувати та відкрити люки командира і оператора, вивантажити силікагель з відсіків

6

Ключ для відкривання люків прикріплений до кришки люка механіка-водія

Очистити від консерваційного мастила таблички з інструкціями у відсіку механіка-водія

4

 

Видалити герметизуючі обклейки отвору для виходу відпрацьованих газів підігрівача та випускного патрубка двигуна

5

 

Розгерметизувати отвір забору і викиду повітря з блоку охолодження

4

 

Розгерметизувати повітряні фільтри двигуна

3

 

Відчинити відсік акумуляторних батарей, встановити їх на штатні місця, видалити мастило з полюсних виводів і наконечників проводів, приєднати дроти

15

Схема підключення акумуляторних батарей дана на внутрішньому боці кришки відсіку

Перевірити заправку машини пальним, охолоджувальною рідиною, рівень масла в масляному баку

3

 

При температурі повітря нижче 5° C запустити підігрівач і прогріти двигун до температури охолоджувальної рідини 90 - 100° C

15 - 40

Алгоритм пуску і прогріву двигуна вказаний в інструкції, прикріпленій до вимикача маси

Запустити двигун і прогріти його до температури мастила 55° C

15

 

Встановити на місця і перевірити роботу приборів механіка-водія

5

 

Зняти захисні наклейки (чохли) зовні світлосигнальних приладів, перевірити їх роботу

5

 

Перевірити закриття замків плуга і спускового транспортера, кріплення комплектуючих на корпусі машини

 

 

Підготовка до застосування

Розгерметизувати відділення оператора і касет, вивантажити силікагель, видалити консерваційне мастило з табличок з інструкціями, встановити і перевірити роботу приладів командира й оператора

30

 

Розконсервувати і підготувати до роботи радіостанцію, переговорний пристрій, приладний комплекс ГО-27, навігаційне обладнання відповідно до інструкцій з експлуатації

45

Інструкції знаходяться за сидінням командира

Розконсервувати одиночний ЗІП машини та покласти його на штатні місця

30

 

Укомплектувати загороджувач озброєнням, боєприпасами та інженерним майном згідно з комплектуючою відомістю

90

 

Перевірити роботу обладнання для транспортування і встановлення мін

35

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.