ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

ПОСТАНОВА

25.02.2015

м. Київ

N 55

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2015 р. за N 435/26880

Про затвердження Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24 липня 2008 року N 62 "Про затвердження Порядку списання з балансів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів безнадійної дебіторської заборгованості", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2008 року за N 855/15546 (зі змінами).

3. Державному центру зайнятості подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління Фонду

С. Кондрюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
25 лютого 2015 року N 55

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2015 р. за N 435/26880

Порядок
списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. Цей Порядок визначає механізм списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) з бухгалтерського обліку органів державної служби зайнятості та підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій (далі - органи державної служби зайнятості). Цей Порядок не поширюється на списання заборгованості по сплаті страхових внесків до Фонду.

2. Списанню підлягає безнадійна дебіторська заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак та підтверджена відповідними документами:

заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності чи строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;

заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку;

заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна боржника, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо погашення цієї заборгованості не призвели до повного її погашення;

заборгованість, яка виявилась непогашеною після внесення державним реєстратором запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством;

заборгованість юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, щодо якої державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про державну реєстрацію її припинення;

заборгованість, яка залишилася непогашеною у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду про відмову у її стягненні;

заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору);

прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;

заборгованість, стягнення якої неможливе в зв'язку з поверненням виконавчого документа стягувачеві з підстав, визначених у пунктах 2, 5, 6 частини першої статті 47 Закону України "Про виконавче провадження".

3. Для розгляду питання щодо наявності підстав для списання безнадійної дебіторської заборгованості наказом керівника органу, в якому обліковується така заборгованість, - Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату), начальника головного управління державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, начальника управління державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах, керівниками підпорядкованих підприємств, установ, організацій створюється постійно діюча комісія.

4. Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості до 5 тис. гривень приймається керівником органу державної служби зайнятості, на балансі якого вона обліковується, на підставі висновку постійно діючої комісії та після погодження такого списання з керівником вищестоящого органу.

Якщо розмір заборгованості перевищує 5 тис. гривень, то її списання як безнадійної потребує погодження з Державною службою зайнятості (Центральним апаратом), а якщо розмір такої заборгованості перевищує 50 тис. гривень - погодження з правлінням Фонду.

Питання щодо погодження списання безнадійної дебіторської заборгованості розглядається посадовою особою вищестоящого органу, - Головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату), начальником головного управління державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення відповідного органу державної служби зайнятості.

Рішення щодо списання безнадійної дебіторської заборгованості, яка обліковується на балансі Державної служби зайнятості (Центрального апарату), приймається Головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату) на підставі висновку постійно діючої комісії.

5. Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості оформлюється наказом керівника відповідного органу державної служби зайнятості, на балансі якого вона обліковується, після одержання погодження від вищестоящого органу, якщо це передбачено у пункті 4 цього Порядку.

6. Списана безнадійна дебіторська заборгованість відображається поза балансом не менше 3 років з дня прийняття рішення про списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадку зміни майнового стану боржника.

7. У разі встановлення події після дати балансу, яка надає додаткову інформацію про визначення сум дебіторської заборгованості, пов'язаної з умовами, що існували на дату балансу, така заборгованість може бути відкоригована шляхом сторнування відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року N 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 392/3685.

8. Органи державної служби зайнятості ведуть облік прийнятих рішень про списання з бухгалтерського обліку безнадійної дебіторської заборгованості шляхом внесення записів до журналу обліку безнадійної дебіторської заборгованості. Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою відповідного органу державної служби зайнятості та засвідчений підписом його керівника. Облік рішень проводиться в межах кожного календарного року окремо.

 

Начальник Управління правового
забезпечення Державної служби
зайнятості (Центрального апарату)

О. Андрієць


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.