Про затвердження Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Наказ управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації
від 25 лютого 2016 року N 22-о

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
03 березня 2016 р. за N 24/2092

Відповідно до пункту 5, підпункту 7, 37 пункту 6, підпункту 11 пункту 10 Положення про управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації від 30 квітня 2013 року N 232, та з метою забезпечення прозорості та ефективності розподілу коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних, регіональних програм та заходів стосовно дітей, молоді, жінок і сім'ї, наказую:

1. Затвердити Порядок проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Начальник управління

Л. І. Золкіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації
25 лютого 2016 року N 22-о

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
03 березня 2016 р. за N 24/2092

Порядок
проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

I. Загальні положення

1. Цим Порядком регламентуються процедура організації та проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї (далі - конкурс), критерії визначення його переможців для розподілу коштів, які передбачаються в обласному бюджеті та моніторингу їх виконання.

2. Надання бюджетних коштів громадським організаціям проводиться з метою державної підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних програм та відповідних регіональних комплексних програм.

3. Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї.

4. Конкурс серед громадських організацій проводиться на основі наступних принципів:

гласності та прозорості процедури надання бюджетних коштів;

конкурсного підходу до розгляду проектів програм;

економічність форм і методів виконання загальнодержавних та обласних програм стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

відповідальності виконавців програм за їх результати і цільове використання бюджетних коштів.

5. Дія цього Порядку розповсюджується на громадські організації, діяльність яких здійснюється на території Донецької області.

6. Програми мають бути виконані до 01 (першого) грудня поточного року.

II. Порядок проведення конкурсу

1. Організатором конкурсу є управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації (далі - Управління).

2. Оголошення про проведення конкурсу та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення приймання документів на власному офіційному веб-сайті та в інший прийнятий спосіб після затвердження державного та обласного бюджетів на відповідний бюджетний період та визначення колегією Управління переліку пріоритетних соціальних напрямів, які підлягають розв'язанню.

3. Оголошення про конкурс має включати:

мету проведення конкурсу;

строки проведення конкурсу;

перелік пріоритетних соціальних напрямів;

максимально можливі обсяги бюджетного фінансування програм;

обсяг конкурсної документації, умови, термін та адреса, за якою вона подається;

контактні телефони, по яких можна отримати консультації;

термін оголошення переможців конкурсу.

4. Проекти програм, що подаються на конкурс, повинні:

відповідати змістові загальнодержавних та обласних програм стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

спрямовуватися на розв'язання соціальних проблем дітей, молоді, жінок та сім'ї;

забезпечувати ефективність виконання програм стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

передбачати економічність форм і методів виконання програм, а також очікуваний результат;

забезпечувати поєднання бюджетних і позабюджетних коштів;

поєднувати ініціативу виконавців програм з їх відповідальністю за виконання та ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

5. Для участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані громадськими організаціями, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу, мають обласний статус, а також міськими та районними організаціями в разі, якщо розроблені програми передбачають обласний рівень реалізації та надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством.

6. Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у терміни, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

7. Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції і переліком прийнятих документів.

8. Конкурсна пропозиція містить:

заяву про участь у конкурсі, складену за формою згідно з додатком 1;

копія свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки та статут (положення) громадської організації, скріплені його печаткою (у разі наявності);

копію рішення органу Державної фіскальної служби України про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

копію податкового звіту громадської організації за попередні два роки;

опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), за формою згідно з додатком 2;

листи-підтвердження від інших громадських організацій, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу);

інформацію про діяльність громадської організації, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації;

двох рекомендацій від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або відповідних фахівців з проблем, на розв'язання яких спрямовано проект програми;

довідка з банку про відкриття поточного рахунку.

9. Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

10. Громадські організації не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;

громадська організація не відповідає вимогам пункту 5 розділу II цього Порядку;

громадська організація відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

громадська організація перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого терміну, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 8 розділу II цього Порядку;

програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають обласному рівню реалізації;

передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

11. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

12. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, голова (уповноважений представник) громадської ради при облдержадміністрації, представники громадських організацій, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.

Чисельність представників організатора конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі - члени комісії).

Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи. Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації Комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.

Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

13. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

14. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні та оформляється протоколом.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

15. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами.

16. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

17. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

18. Для проведення фахової оцінки проектів програм комісія може залучати експертів. Експерти працюють на громадських засадах. Не може бути експертом особа, яка є членом громадської організації, що подала проект програми на конкурс, або розробником чи виконавцем однієї з програм.

19. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 5 та 8 розділу II цього Порядку.

20. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.

21. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

22. У разі коли громадська організація не виконала програми (не реалізувала проекту, заходу), для виконання яких надавалася фінансова підтримка, за два попередніх бюджетних періоди, про що було прийняте рішення, питання стосовно доцільності участі її конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною комісією.

23. Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

24. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі. Про своє рішення комісія повідомляє усі громадські організації, які подали проекти програм на конкурс.

25. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник громадської організації, яка є учасником конкурсу, або його уповноважений представник.

26. У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

27. На другому етапі конкурсна комісія на підставі загальної оцінної відомості та за результатами експертної оцінки проектів програм, а також додаткового обговорення (у разі потреби) членами конкурсної комісії приймає рішення про визначення переможців конкурсу з рекомендаціями про обсяги виділення бюджетних коштів на реалізацію цих проектів програм.

28. Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, в якому зазначаються найменування громадських організацій, назви проектів програм-переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та подається у триденний термін на затвердження управлінню.

29. Члени комісії висловлюють свою думку щодо визначення переможців конкурсу.

30. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома громадських організацій, які брали участь у другому етапі конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу та в інший прийнятний спосіб.

31. Рішення про визначення переможців конкурсу підлягає оприлюдненню протягом місяця після його прийняття.

32. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);

очікувана результативність програми (проекту, заходу);

ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);

повнота охоплення цільової аудиторії;

інноваційність;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері;

спроможність громадської організації продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

33. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від нуля до 10 (десяти) балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

34. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців конкурсу з урахуванням передбаченого організатором конкурсу обсягу бюджетних коштів, що виділяються для виконання відповідних програм (реалізації проектів, заходів).

35. У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

36. Пріоритетність фінансування програм (проектів, заходів) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

37. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому порядку.

III. Порядок фінансування та забезпечення звітності при виконанні бюджетних коштів

1. За результатами конкурсу Управління видає наказ про затвердження переліку програм, визнаних переможцями конкурсу. У наказі обов'язково зазначається назва програми, найменування громадської організації - виконавця та обсяг коштів обласного бюджету, які виділяються на її виконання. Наказ є підставою для включення програми до календарного плану заходів, зведеного кошторису і плану асигнувань Управління.

2. Фінансування громадської організації - виконавця здійснюється тільки на покриття витрат, пов'язаних з реалізацією заходів програми.

Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів про виконання програми (реалізацію проекту, заходу) (далі - договір).

3. Договір повинен містити опис та план виконання програми (реалізації проекту, заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов'язки організатора конкурсу щодо фінансування програми (проекту, заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов'язки громадської організації, творчої спілки щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу), щоквартальних та підсумкових звітів; права, обов'язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання програми (реалізації проекту, заходу) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови щодо яких досягнуто взаємної згоди.

Договір повинен містити зобов'язання громадської організації повернути бюджетні кошти у разі, коли не виконано програму (не реалізовано проект, захід).

Громадська організація, визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі, встановленому організатором конкурсу (але не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування).

Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від виконання програми (реалізації проекту, заходу), конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу громадської організації, конкурсна пропозиція якої набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.

4. Порядок використання громадськими організаціями коштів обласного бюджету, виділених на виконання програм та подання фінансової звітності, встановлюється Управлінням.

5. Організатор конкурсу розміщує на власному офіційному веб-сайті анонси та творчі звіти, пов'язані з виконанням програм (реалізацією проектів, заходів).

6. Організатор конкурсу проводить щокварталу моніторинг виконання програми (реалізації проекту, заходу) за такими показниками:

обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання програми (реалізацію проекту, заходу);

досягнення в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу) цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

відповідність результативних показників виконання програми (реалізації проекту, заходу) запланованим результативним показникам;

повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу);

рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу).

7. Громадська організація подає у місячний строк після виконання програми (реалізації проекту, заходу) організаторові конкурсу підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів за формою згідно з додатком 3.

8. Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних коштів громадська організація повертає у тижневий строк на рахунок організатора конкурсу, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби України, бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до відповідного бюджету.

9. Про підсумки проведення конкурсу, виконання програм, а також використання коштів обласного бюджету Управління щороку до 01 (першого) лютого інформує громадськість у засобах масової інформації.

10. Організаційне, документальне, правове та інформаційне забезпечення діяльності по проведенню конкурсу здійснює Управління.

 

Заступник начальника управління -
начальник відділу оздоровлення
та організаційно-кадрового
забезпечення управління

І. А. Кузьменко

 

Додаток 1
до Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
(пункт 8 розділу II)

Заява
про участь у конкурсі

Дата реєстрації заявки

 

Реєстраційний номер

 

Підпис секретаря комісії

 

Пріоритетний напрямок

 

Найменування громадської організації

 

Назва проекту програми

 

Загальна сума витрат на здійснення проекту програми (згідно з кошторисом)

 

Очікуване фінансування від управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації

 

Терміни реалізації проекту програми

 

Місцезнаходження організації, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище та ім'я керівника організації та особи, яка матиме право укладати юридичні угоди з управлінням у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації

 

Прізвище та ім'я, посада в організації керівника проекту програми

 

Керівник проекту


(підпис)

_____
(П. І. Б.)

"___" року

 

 

Керівник організації


(підпис)

_____
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

"___" року

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
(пункт 8 розділу II)

Опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу)

ПРОГРАМА

__
__
(назва проекту програми)

Найменування організації ____
__
__

1. Анотація ____
                                                                   (на окремому аркуші, не більше однієї сторінки машинописного тексту)

В анотації до проекту програми потрібно чітко і лаконічно розкрити його зміст за такою схемою:

назва проекту програми;

найменування організації, що подає проект програми;

у чому полягає актуальність проекту програми, на розв'язання якої конкретної проблеми його спрямовано;

що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж терміну реалізації проекту програми;

які результати очікуються від реалізації проекту програми;

які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту програми;

які ще організації братимуть участь у реалізації проекту програми.

2. Загальна інформація ______
                                  (не більше однієї сторінки машинописного тексту)

Наведіть інформацію за такою схемою:

історія організації, дата створення та легалізації;

основна мета діяльності організації;

структура та чисельність організації;

структура керівних органів організації;

джерела фінансування;

досвід роботи з фінансами, отриманими з державного бюджету.

3. Опис проекту ___________

1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект програми __________
_
_
(не більше 1/2 сторінки машинописного тексту)

2. Цільова група, на яку спрямовано проект програми ____
_
(вкажіть конкретні якісні та кількісні показники)

3. Що було зроблено вашою організацією щодо теми проекту програми?
__

4. Чому саме ваша організація береться за розв'язання зазначеної проблеми?
__

5. Мета проекту програми ___

6. Завдання проекту програми

7. Очікувані результати реалізації проекту програми ______
_
(вкажіть конкретні кількісні та якісні показники)

8. План реалізації проекту програми

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Термін реалізації етапу

Результати здійснення етапу

1

2

3

4

9. Яка діяльність за проектом програми здійснюватиметься після закінчення фінансування? __
__

10. Як ваша організація інформуватиме громадськість про хід та результати виконання проекту програми? ____

11. Які ще організації братимуть участь у реалізації проекту програми?
__

12. Хто з працівників (членів) вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту програми (прізвища, посади)? Які кваліфікації вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту програми?

13. Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати?
__

4. Кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу) (починається з нового аркуша)

N
з/п

Назва статті витрат на реалізацію проекту програми

Розрахунок витрат

Сума коштів, яка запитується від управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації

Сума коштів, яка залучатиметься з інших джерел

Власний внесок організації

Загальна сума коштів на реалізацію проекту програми

1

2

3

4

5

6

7

1

Заробітна плата (гонорар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

2

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

3

Відрядження і службові роз'їзди

 

 

 

 

 

 

Харчування (добові)

 

 

 

 

 

 

Проїзд

 

 

 

 

 

 

Проживання

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

4

Оренда приміщень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

5

Оренда транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

6

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

7

Прокат костюмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

8

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

9

Художнє оформлення місць проведення заходів

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

10

Послуги зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

11

Поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

12

Оплата інформаційних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

13

Канцелярські витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

14

Придбання призів, сувенірів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

15

Інші витрати (вказати конкретно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Разом витрат за кошторисом

 

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа) громадської організації


(підпис)

_____
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Звіт отримав


(підпис)

_____
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Реєстраційний номер у журналі

___________ від 20__ року

 

Додаток 3
до Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
(пункт 7 розділу III)

Звіт
про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів

_______
(назва програми (проекту, заходу), який представляється на конкурс)

У відповідності до наказу ____
(організатор конкурсу)

від "____" 20__ року N _________ громадською організацією
__
виконувався комплекс робіт, передбачених договором N ____ від "____" 20__ року.

1. Згідно із завданням та умовами договору, за період з "___" 20__ року по "___" 20__ року виконані роботи (у їх співвідношенні із запланованими завданнями):
__
__

2. Фактично досягнуті результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу) та їх співвідношення із запланованими результативними показниками:
__
__

3. Кількість представників цільової аудиторії програми (проекту, заходу), фактично охоплених в процесі виконання програми (реалізації проекту, заходу), та її співвідношення із запланованою кількістю охоплених представників цільової аудиторії:
__
__

4. Оцінка рівня зацікавленості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід):
__
__

5. Перелік інститутів громадянського суспільства, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу) (найменування, місцезнаходження, телефон, факс):
__
__

6. Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби):
__
__

7. Плани використання результатів програми (проекту, заходу):
__
__

8. За вказаний період на виконання передбачених договором робіт було виділено ________ грн., які надійшли на рахунок організації "____" 20__ року.

9. Звіт про використання бюджетних коштів:

N
з/п

Статті витрат та детальні розрахунки (згідно з кошторисом)

Сума витрат, грн (згідно з кошторисом)

Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн

Фактичні видатки, грн

Підтверджуючі документи

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії громадської організації __
                                                             (повне найменування громадської організації, місцезнаходження)

Керівник (уповноважена особа) громадської організації


(підпис)

_____
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Звіт отримав


(підпис)

_____
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Реєстраційний номер у журналі

___________ від 20__ року


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.