МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.05.2016 р. N 186-р

Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 5, 39, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації":

1. Затвердити Положення про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 18 лютого 2009 року N 44-р "Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Ничипорчука А. Г.

 

Голова облдержадміністрації

В. І. Меріков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
18 травня 2016 року N 186-р

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - юридичний відділ) утворюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" та від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606) з метою здійснення юридичного забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.

2. Юридичний відділ є структурним підрозділом апарату Миколаївської обласної державної адміністрації і підпорядковується: з питань правового забезпечення діяльності облдержадміністрації голові облдержадміністрації, з питань організації роботи апарату облдержадміністрації - керівнику апарату облдержадміністрації.

3. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями юридичного відділу є:

1) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства обласною державною адміністрацією, її працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2) представлення інтересів облдержадміністрації в судах.

5. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у правовому забезпеченні правильного застосування законодавства в облдержадміністрації, у представленні інтересів облдержадміністрації в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз відповідних заступників голови облдержадміністрації, керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи окремих його положень актам законодавства юридичний відділ надає зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями, а якщо недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок;

4) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови облдержадміністрації нормативно-правового характеру, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами облдержадміністрації розпорядження голови облдержадміністрації з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує голову облдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень голови облдержадміністрації, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо подання у встановленому чинним законодавством порядку розпоряджень голови облдержадміністрації на державну реєстрацію до органів юстиції;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами облдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови облдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) бере участь у роботі, пов'язаній з підготовкою і укладенням договорів (контрактів), у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів облдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) бере участь у здійсненні претензійної та позовної роботи, контролі за її проведенням;

13) бере участь у проведенні разом із заінтересованими структурними підрозділами аналізу результатів господарської діяльності облдержадміністрації, вивченні умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) за дорученням голови облдержадміністрації або його заступників бере участь в аналізі матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) подає пропозиції голові облдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові облдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17) спрямовує, координує правову роботу в структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату, здійснює методичне керівництво правовою роботою, перевіряє її проведення в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та подає пропозиції на розгляд голови облдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності облдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів роботи юридичного відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

20) вивчає разом із структурними підрозділами облдержадміністрації потребу в юридичних кадрах відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації;

21) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичного підрозділу апарату райдержадміністрацій;

22) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій;

23) роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;

24) за дорученням голови облдержадміністрації та його заступників, керівника апарату облдержадміністрації розглядає звернення та запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад, інші матеріали, що надходять від підприємств, установ та організацій з питань виконання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, забезпечення дотримання прав і свобод громадян;

25) за дорученням голови облдержадміністрації та його заступників, керівника апарату облдержадміністрації розглядає звернення громадян;

26) за дорученням голови облдержадміністрації перевіряє на відповідність чинному законодавству та візує посадові інструкції працівників, які відповідно до чинного законодавства призначаються на посади головою облдержадміністрації;

27) проводить аналіз на відповідність чинному законодавству актів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також за дорученням голови облдержадміністрації та його заступників, керівника апарату облдержадміністрації - розпоряджень голів райдержадміністрацій;

28) бере участь за дорученням голови облдержадміністрації у проведенні спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату перевірок здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

29) забезпечує підготовку інформації щодо змін в чинному законодавстві для розміщення її на веб-сайті облдержадміністрації;

30) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату облдержадміністрації;

31) надає висновки щодо можливості задоволення запитів на інформацію, що надійшли до облдержадміністрації;

32) розглядає звернення громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

33) проводить згідно із затвердженим графіком особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації;

34) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів облдержадміністрації в судах та інших органах;

35) бере участь в організації правової освіти населення Миколаївської області;

36) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності облдержадміністрації.

6. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) перевіряти і контролювати дотримання вимог чинного законодавства в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації;

2) одержувати в установленому порядку від посадових осіб облдержадміністрації та підпорядкованих їй установ, структурних підрозділів облдержадміністрації документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичний відділ завдань;

3) брати участь у нарадах та інших заходах з питань правової роботи, що проводяться в облдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, в організації семінарів і нарад з питань, що належать до компетенції юридичного відділу;

4) вносити голові облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення правової роботи;

5) надавати методичні рекомендації керівникам інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату щодо їх діяльності, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на юридичний відділ;

6) залучати, за узгодженням з керівниками інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату або за дорученням голови облдержадміністрації та його заступників, керівника апарату облдержадміністрації окремих спеціалістів для участі у вирішенні завдань, покладених на юридичний відділ;

7) призупиняти дії працівників облдержадміністрації, пов'язані з вирішенням покладених на юридичний відділ завдань, якщо ці дії спричиняють порушення чинного законодавства.

7. Покладення на юридичний відділ обов'язків і завдань, не передбачених цим Положенням, а також таких, що не стосуються питань правової роботи, не допускається.

8. Юридичний відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.

9. Юридичний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому порядку.

10. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому порядку.

11. На посаду начальника юридичного відділу, його заступника призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

12. На посаду головного спеціаліста юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.

13. Структура, чисельність працівників та положення про юридичний відділ затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку і мають забезпечувати якісне виконання завдань, покладених на відділ.

14. Начальник юридичного відділу:

1) здійснює керівництво юридичним відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про юридичний відділ;

3) розробляє посадові інструкції працівників юридичного відділу, забезпечує їх дотримання;

4) планує роботу юридичного відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи юридичного відділу;

6) бере участь в організації роботи з добору і розстановки кадрів у юридичному відділі, підвищення кваліфікації працівників відділу;

7) забезпечує дотримання працівниками юридичного відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

8) вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державних службовців, заохочення працівників відділу та накладення на них дисциплінарних стягнень;

9) виконує інші повноваження з правового забезпечення діяльності облдержадміністрації, покладені на нього головою облдержадміністрації.

15. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним та електронним зв'язком, оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, періодичними виданнями відповідно до основних завдань відділу, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 

Начальник юридичного відділу
апарату облдержадміністрації

С. М. Русс


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.