ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2016 року N 369

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 48, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, що додається.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2016 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
15 серпня 2016 року N 369

Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність) та підвищення ефективності управління ризиками.

Вимоги цього Положення поширюються на банки, відокремлені підрозділи банків, філії іноземних банків (далі - банки).

2. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються в таких значеннях:

1) джерела походження коштів (активів) - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають можливість зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей клієнта, адекватних його фінансовому стану та/або соціальному статусу;

2) економічна доцільність (сенс) фінансової операції - аргументоване обґрунтування, що така фінансова операція спрямована на досягнення економічного результату, економічних або особистих цілей, які не порушують вимоги законодавства України або не спрямовані на такі порушення;

3) індикатор(и) ризикової фінансової операції - установлена Національним банком України (далі - Національний банк) ознака чи сукупність ознак фінансових операцій, учасників фінансових операцій та їх намірів/дій, що дають змогу виявляти ризикові фінансові операції;

4) ризикова фінансова операція - фінансова операція, що містить/може містити ознаки здійснення банком ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність), у тому числі для приховування реальних вигодоодержувачів, здійснення будь-яких дій, пов'язаних з коштами, що можуть бути одержані внаслідок вчинення злочину, спрямованих на приховування джерел походження зазначених коштів чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, тощо.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Банк зобов'язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (які здійснюються та/або які клієнт має намір здійснити) клієнтів банку та відомостей про їх учасників, які є підставою для:

1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;

2) перерахування іноземної валюти за межі України;

3) перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;

4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;

5) надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі в разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;

6) зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.

4. Вимоги цього Положення не поширюються на фінансові операції (крім купівлі/перерахування іноземної валюти за межі України з метою повернення іноземному інвестору дивідендів), що здійснюються:

1) на користь держави або під державні гарантії;

2) за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

3) за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;

4) за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;

5) за міжнародно-технічними програмами і проектами, зареєстрованими відповідно до частин п'ятої (Закон N 848-VIII) і шостої статті 66 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII);

6) використанням ґрантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких ґрантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;

7) на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам;

8) на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх дочірні та афілійовані компанії), включеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);

9) з метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;

10) на суму, що не перевищує 150000 гривень або не перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень (за винятком випадків наявності ознак дроблення сукупності пов'язаних відповідних фінансових операцій) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату включення операції до реєстру операцій із купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав, який формується та подається до Національного банку згідно з Інструкцією про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 (Постанова N 247) (зі змінами) (далі - Інструкція N 247).

5. Аналіз і перевірка документів (інформації) про фінансову операцію (намір здійснення фінансової операції) та її учасників (далі - аналіз документів) здійснюються працівниками банку, які відповідають за функцію валютного контролю та/або іншими працівниками банку, на яких покладено обов'язок перевірки документів, що надаються клієнтами банку, до моменту здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) та до моменту подання документів до Національного банку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю, з метою виявлення індикаторів ризикової фінансової операції, наведених у додатках 1, 2 до цього Положення, визначення наявності або відсутності ознак здійснення банком ризикової діяльності, наявності або відсутності підозр та підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та складання висновку відповідно до пунктів 12, 13 цього Положення.

Для проведення аналізу документів та підготовки висновку також можуть залучатися працівники інших підрозділів банку.

6. Аналізу підлягають документи, на підставі яких має здійснюватися відповідна фінансова операція, інформація про клієнта та його діяльність, інша інформації щодо учасників фінансової операції та їх діяльності.

Аналіз документів про фінансові операції, визначені у пункті 3 цього Положення, та їх учасників за кореспондентським рахунком (уключаючи кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях) здійснюється з урахуванням порядку ведення та використання такого рахунку.

7. Аналіз документів залежно від наявності можливих індикаторів ризикової фінансової операції має уключати такі заходи, зокрема:

1) вивчення суті та мети фінансової операції;

2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;

3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та/або інших ознак здійснення ризикової діяльності;

4) установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;

5) вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;

6) установлення джерел походження коштів (активів), до яких зокрема може бути віднесено: заробітну плата фізичної особи, дохід, отриманий від реалізації продукції, надані послуги, виконані роботи, продаж майна, отримання спадку, набуття права на скарб;

7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції.

8. Якщо до здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей, у тому числі розміщених у публічних джерелах, зокрема в мережі Інтернет) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або за наявності індикаторів ризикової фінансової операції, то банк має право витребувати від клієнта (представника клієнта) додаткові документи (інформацію), перелік яких наведено в додатках 1, 2 до цього Положення (далі - додаткові документи), у визначених банком обсягах та строки. Перелік додаткових документів не є вичерпним та визначається банком з урахуванням суті та мети фінансової операції клієнта.

9. Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Копії документів, що подаються до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо. У разі можливості перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, додаткове подання документів клієнтами для здійснення аналізу не вимагається.

Банк у висновку, передбаченому пунктом 12 цього Положення, фіксує результати перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі отриманої з мережі Інтернет.

10. У разі наявності індикаторів ризикової фінансової операції банк до здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) зобов'язаний провести додаткову перевірку клієнта та додаткових документів, у тому числі наведених у додатках 1, 2 до цього Положення, стосовно інших учасників фінансової операції, уключаючи їх представників та/або вигодоодержувачів, а також суті та мети фінансової операції для підтвердження або спростування підозри у зв'язку з наявністю індикаторів ризикової фінансової операції.

11. Банк додатково може скористатися інформацією із публічних джерел або від інших фінансових установ щодо клієнта та контрагента(ів), їх засновників (учасників) та посадових осіб.

12. Банк за результатами здійсненого аналізу документів у разі наявності індикаторів ризикової фінансової операції (з урахуванням відомостей, що містяться в отриманих банком додаткових документах) до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) має скласти обґрунтований висновок про:

проведення заходів, визначених пунктом 7 цього Положення;

результати проведеного аналізу, визначені в колонці 5 таблиці додатка 1, колонці 4 таблиці додатка 2 до цього Положення;

відсутність/наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності;

підстави уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

відсутність/наявність підозри (далі - висновок).

Висновок може складатися за кожним зовнішньоекономічним контрактом за умови здійснення аналізу щодо кожної фінансової операції з урахуванням наявності/відсутності змін, які відбуваються під час проведення розрахунків.

Висновок про недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) фінансову(ої) операцію(ї) на відповідну суму; відсутність економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та/або наявність ознак(и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку є підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта.

13. Висновок засвідчується підписами керівників (працівників, які виконують їх функції) підрозділів, що були залучені для аналізу документів, та зберігається протягом строків, визначених законодавством України.

14. Якщо після подання документів стосовно фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) та її учасників до Національного банку відповідно до вимог Інструкції N 247 (Постанова N 247) та Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення N 270), банком отримано інформацію, додаткові договори/угоди, документи, які стосуються реалізації відповідних зовнішньоекономічних договорів/зобов'язань тощо, яка/які може/можуть свідчити про наявність ознак(и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, то банк зобов'язаний у найкоротший термін протягом робочого дня з моменту отримання такої інформації/документів повідомити Національний банк про таку інформацію, надати підтвердні документи щодо такої інформації та документи/інформацію стосовно вжитих заходів щодо здійсненого аналізу таких документів.

15. Надання документів стосовно фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) та її учасників до Національного банку здійснюється відповідно до вимог Інструкції N 247 (Постанова N 247). У разі наявності індикаторів ризикової фінансової операції пакет документів також має додатково містити висновок за кожним зовнішньоекономічним контрактом, анкету клієнта та інші документи/інформацію стосовно вжитих заходів щодо здійсненого аналізу (аналіз здійснюється щодо кожної фінансової операції з урахуванням наявності/відсутності змін, які відбуваються під час проведення розрахунків).

У разі наявності індикатора ризикової фінансової операції, зазначеного в пункті 17 додатка 1 до цього Положення, та за умови відсутності зовнішньоекономічного контракту, пакет документів також має додатково містити висновок щодо клієнта - постійного представництва юридичної особи-нерезидента (аналіз здійснюється щодо кожної фінансової операції з урахуванням наявності/відсутності змін, які відбуваються під час проведення розрахунків).

16. Надання документів щодо реєстрації (унесення змін до реєстрації/нової реєстрації) у Національному банку договору, що передбачає виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (з урахуванням додаткових договорів/угод, документів, які стосуються реалізації кредитного договору/договору позики та здійснення валютних операцій за таким договором), здійснюється відповідно до вимог Положення N 270.

17. Якщо під час опрацювання банком наданого клієнтом пакета документів, необхідних для реєстрації (унесення змін до реєстрації/нової реєстрації) у Національному банку договору, що передбачає виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (з урахуванням додаткових договорів/угод, документів, які стосуються реалізації кредитного договору/договору позики та здійснення валютних операцій за таким договором), банк установить наявність індикаторів ризикової фінансової операції, визначених у додатку 2 до цього Положення, за умови, що сума кредитного договору/договору позики є більшою за 500000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день надходження до Національного банку пакета документів (за винятком ознак дроблення), то до Національного банку також надсилаються копії всіх підтвердних документів, поданих резидентом-позичальником до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), висновок, анкету резидента-позичальника та додаткові документи, визначені в додатку 2 до цього Положення.

18. Банк зобов'язаний усі вжитті заходи щодо здійснення аналізу документів про фінансову операцію (намір здійснення фінансової операції) та її учасників підтверджувати документально.

Банк має забезпечити навчання та підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за функцію валютного контролю та/або інших працівників, на яких покладено обов'язок аналізу документів, з метою належного виконання останніми вимог цього Положення.

Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку надати висновок та документи стосовно вжитих заходів щодо здійснення аналізу документів про фінансову операцію та її учасників.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. заступника Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Додаток 1
до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
(пункт 5)

Заходи щодо здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Таблиця

N з/п

N індика-
тора

Індикатори ризикових фінансових операцій

Додаткові документи (інформація) за фінансовими операціями, що мають індикатори

Результати проведення аналізу документів (інформації) про фінансову операцію та її учасників

1

2

3

4

5

1

1.1

Обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта

1) інформація/документи щодо визначення фінансового стану клієнта - юридичної особи та фізичної особи - підприємця: фінансова звітність клієнта - юридичної особи та фізичної особи - підприємця (за наявності), що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс (Наказ N 73), звіт про фінансові результати (Наказ N 73), податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність);
2) інформація/документи щодо визначення фінансового стану клієнта - фізичної особи: декларація про майновий стан і доходи (Наказ N 859) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; податкова декларація (декларація про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); довідка Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків з доходів фізичної особи;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів особи, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про клієнта, його діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо

2

1.2

Здійснення переказу коштів фізичною особою на суму більше 150000 доларів США або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції (дату здійснення аналізу документів про фінансову операцію), у тому числі в гривнях, іноземній валюті, банківських металах, крім фізичних осіб - нерезидентів, які отримують заробітну плату в Україні

3

2.1

Вид продукції, робіт (послуг), що є предметом зовнішньоекономічного договору, не є характерним для звичайної діяльності клієнта

1) документи та офіційна інформація, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру фінансової операції клієнта змісту діяльності клієнта, а також змісту діяльності контрагента;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/контрагента за фінансовою операцією.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
7) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо

4

2.2

Невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента

5

2.3

Фінансові операції, що здійснюються на виконання зовнішньоекономічного договору (поставка продукції, виконання робіт, отримання послуг тощо), економічна доцільність (сенс) за якими відсутня(ій) та/або не містять очевидної законної мети

6

2.4

Невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт, і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності - однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав)

7

2.5

Фінансові операції з перерахування коштів за межі України з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором, зокрема, наявність порушень нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України тощо

8

3.1

За зовнішньоекономічним договором відбувається/здійснюється перерахування коштів за межі України на користь третьої сторони

1) договори, що є підставою для здійснення фінансових операцій [наприклад, договір щодо заміни сторін у зобов'язанні (під час зміни боржника та/або кредитора), договір поруки тощо], і документи, що підтверджують здійснення розрахунків за зазначеними договорами;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів;
3) документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання клієнтом зобов'язань за зовнішньоекономічним договором);
4) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
5) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
8) визначення умов, підстав та економічної доцільності, за якими здійснюється зміна сторін зовнішньоекономічного договору тощо

9

3.2

Фінансові операції за зовнішньоекономічним договором здійснюються:
з використанням векселів;
поручителем на підставі договорів поруки;
на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги в зобов'язанні;
стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу;
з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог

10

3.3

Наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн

11

3.4

Сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків

12

4.1

Умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності

1) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/учасника за фінансовою операцією;
2) договори довірчого управління (трастові договори, трастові декларації);
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
4) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
7) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо

13

4.2

Учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 N 977-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України" (Перелік N 977-р)

14

4.3

Банк контрагента за фінансовою операцією включений Національним банком України до переліку іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій

15

5.1

Виконання зобов'язань за імпортними договорами (контрактами) щодо оплати фактично поставленої продукції на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено більше ніж за один календарний рік до моменту здійснення/наміру здійснення фінансової операції

1) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, отриманих за основним видом діяльності;
2) фінансова звітність на останню звітну дату, яка підтверджує наявність кредиторської заборгованості у фінансовій звітності клієнта щодо імпорту продукції, митне оформлення якої було проведено більше ніж два роки до дати платежу або наміру здійснення платежу, з відміткою органу Державної фіскальної служби України;
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників фінансової операції.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про клієнта, його діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції

16

6.1

Фінансова операція з повернення іноземному інвестору (далі - нерезидент) дивідендів

1) фінансову звітність клієнта - юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкову декларацію, додатки до податкової декларації, іншу фінансову звітність);
2) інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта, що здійснює виплату дивідендів;
3) документи, що підтверджують факт сплати податку на прибуток (доходи) нерезидента або є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента, якими можуть бути:
отриманий від клієнта та проаналізований банком пакет документів:
письмове повідомлення клієнта, що містить найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидента виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом;
документальне підтвердження банку, який здійснює обслуговування фінансової операції, про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо) або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток (доходи) нерезидента, отримане засобами електронної пошти Національного банку України;
належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування [у випадку звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента] або надана клієнтом довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 N 1264 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки" (Порядок N 1264), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за N 2155/22467.
наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 N 1264 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки" (Порядок N 1264), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за N 2155/22467
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта, що здійснює виплату дивідендів;
8) установлення факту сплати податку на дохід нерезидента з джерелом його походження в Україні або наявність підстав для звільнення від оподаткування відповідно до вимог чинного законодавства України тощо

17

7.1

Фінансова операція з перерахування клієнтом - постійним представництвом юридичної особи - нерезидента на рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво

1) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції;
3) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності клієнта;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо;
6) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції

18

8.1

Наявність інших ознак ризикової фінансової операції (на розсуд банку) та передумов щодо імовірного здійснення уповноваженим банком (клієнтами) ризикової діяльності

1) інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів;
2) інша інформація/документи про фінансову операцію та її учасників, зокрема інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників фінансової операції.
Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. У випадку необхідності банк має витребувати додаткову(і) інформацію/документи

1) установлення суті та мети фінансової операції;
2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) установлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) установлення джерел походження коштів (активів) клієнта;
7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції тощо

 

Додаток 2
до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
(пункт 5)

Заходи щодо здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про наміри здійснення фінансової операції

Таблиця

N з/п

Індикатори ризикових фінансових операцій

Додаткові документи (інформація)

Результати аналізу документів (інформації)

1

2

3

4

1

Учасником фінансової операції є фізична особа - публічний діяч, особа, близька або пов'язана з публічним діячем

1) декларація про майновий стан і доходи (Наказ N 859) особи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) та/або;
2) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, та/або;
3) податкова декларація (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про її отримання (для нерезидентів України) (за наявності) та/або;
4) довідка Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків із доходів фізичної особи та/або;
5) інша інформація/документи, що підтверджують власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів клієнта, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму;
6) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/контрагента за фінансовою операцією.
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи

1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо

2

Позичальником за кредитним договором / договором позики, сума кредиту/позики за яким перевищує 500000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день надходження до Національного банку України пакета документів), є резидент - фізична особа

3

Зміна позичальника/кредитора на іншу особу (унаслідок переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо)

1) договори та/або інша інформація/документи, що є підставою для переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо;
2) інформація/документи, що підтверджують стан розрахунків за фінансовими операціями (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нового позичальника/кредитора;
4) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи

1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо

4

Первісна реєстрація договору / договору позики була анульована (крім випадку анулювання реєстрації кредитного договору / договору позики на підставі абзацу другого пункту 2.11 глави 2 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами)

1) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за кредитним договором/договором позики (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції за кредитним договором/договором позики;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо).
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи

1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо

5

Кредитним договором / договором позики передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту/позики шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов'язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів (суми кредиту/позики) на рахунок резидента в банку

1) договори та/або інша інформація/документи, якими передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту/позики шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов'язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів (суми кредиту/позики) на рахунок резидента в уповноваженому банку;
2) зовнішньоекономічний договір, згідно з яким здійснюється сплата нерезидентом-кредитором коштів за зобов'язаннями резидента-позичальника перед нерезидентом-експортером;
3) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента-кредитора і резидента-позичальника.
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткову інформацію/документи

1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо

6

Відступлення уповноваженим банком - первісним кредитором нерезиденту права вимоги за кредитним договором

1) інформація/документи, що підтверджує(ють) стан розрахунків за фінансовими операціями (на день надходження до Національного банку України пакета документів);
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нового кредитора/позичальника;
3) інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту (основної суми, процентів тощо);
4) договір(и), згідно з яким(и) здійснюється сплата нерезидентом - новим кредитором коштів за зобов'язаннями резидента-позичальника перед уповноваженим банком - первісним кредитором.
Інформація/документи повинні підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри. За необхідності банк має витребувати додаткові документи

1) встановлення суті та мети фінансової операції;
2) встановлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;
3) встановлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та наявності/відсутності підозри;
4) встановлення достатності/недостатності фінансових можливостей клієнта проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;
5) здійснення перевірки інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію;
6) встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції;
7) встановлення джерел походження коштів (активів) клієнта тощо


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.