КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. N 362

Київ

Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752 (Постанова N 752) (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3045), зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

1) у тримісячний строк:

подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

2) щокварталу інформувати Державну регуляторну службу про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752 (Постанова N 752).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. N 362

ЗМІНИ,
що вносяться до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752 (Постанова N 752)

1. У Методиці розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (Постанова N 752):

1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у відповідних сферах критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

До проекту критеріїв додається інформація про кількість суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), у відсотках щодо кожного з трьох ступенів ризику (високого, середнього, незначного).";

2) у пункті 9:

абзац третій після слів "суб'єктів господарювання" доповнити словами ", оцінки ступеня небезпеки господарської діяльності";

в абзаці п'ятому слова "сфери діяльності" замінити словами "виду та сфери діяльності";

абзац шостий після слів "попередніх перевірок" доповнити словами ", наявності порушень у попередній діяльності суб'єктів господарювання (крім новостворених)";

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Залежно від ступеня ризику встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться з такою періодичністю:

для суб'єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, - не частіше одного разу на два роки;

для суб'єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, - не частіше одного разу на три роки;

для суб'єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, - не частіше одного разу на п'ять років.".

2. У Методиці розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (Постанова N 752):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у відповідних сферах уніфіковані форми актів перевірок затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.";

2) пункт 3 після слів "проведення заходу" доповнити словами "залежно від ступеня ризику";

3) у пункті 19:

абзац третій викласти в такій редакції:

"пред'явлення керівнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надання суб'єкту господарювання копії посвідчення (направлення) (частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10);";

в абзаці четвертому слова і цифри "абзаци третій та шостий статті 10" замінити словами і цифрами "абзаци четвертий та сьомий статті 10";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"внесення запису про проведення заходу перед його початком до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб'єкта господарювання) (частина дванадцята статті 4);";

4) у додатку до Методики:

слова

"ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
"

замінити словами

"ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
";

доповнити таблицю після графи "Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства" графою "Ступінь ризику суб'єкта господарювання";

у таблиці "Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)" у графі "Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності":

у пункті 2 слова і цифри "абзац третій статті 10" замінити словами і цифрами "абзац четвертий статті 10";

у пункті 3 слова і цифри "абзаци третій та шостий статті 10" замінити словами і цифрами "абзац четвертий та сьомий статті 10".


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.