ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2018 року N 83

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 2, 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 5, 6, 101, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення N 270), що додаються;

2) Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 1.5 глави 1 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за N 1429/10028 (зі змінами), після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є міжнародна фінансова організація за кредитними договорами, договорами позики, укладеними між міжнародною фінансовою організацією та резидентами-позичальниками [ця норма стосується лише тих операцій, що здійснюються через поточний рахунок міжнародної фінансової організації, відкритий в уповноваженому банку згідно з Порядком відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2014 року N 286 (Порядок N 286), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за N 596/25373 (зі змінами)];".

3. Унести зміни до:

1) Порядку відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2014 року N 286 (Порядок N 286), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за N 596/25373:

абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

"операціями МФО з резидентами за кредитними договорами, договорами позики, договорами гарантії/поруки в межах проектів, що належать до сфери дії міжнародних договорів України.";

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"МФО має право проводити такі операції також за рахунок коштів у гривнях, одержаних МФО від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) або одержаних МФО (згідно з додатком до цього Порядку) як кредит від уповноваженого банку-кредитора за укладеним між ними кредитним договором.";

в абзацах третьому та сьомому пункту 6 слова "в гривнях", "у гривнях" відповідно виключити;

пункт 7 доповнити словами та літерами ", зарахування іноземної валюти, що надійшла в рахунок виконання боргових зобов'язань резидента-позичальника перед МФО відповідно до укладеного між ними кредитного договору / договору позики (повернення кредиту/позики, уключаючи проценти та інші установлені цим договором платежі, що підлягають сплаті на користь МФО)";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Уповноважений банк здійснює обслуговування операцій за кредитним договором / договором позики, укладеним між резидентом та МФО, на підставі відповідного договору.";

у пункті 11 слова "у гривнях" виключити;

у додатку до Порядку слово та цифру "пункт 1" замінити словом та цифрою "пункт 2";

2) пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 23 червня 2015 року N 409 "Про здійснення резидентами-позичальниками окремих платежів з погашення зовнішньої заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті" (Постанова N 409) (зі змінами), виклавши його в такій редакції:

"2. Резидент-позичальник здійснює перерахування коштів в іноземній валюті на користь нерезидента-кредитора за операціями, зазначеними в пункті 1 цієї постанови, після унесення у встановленому законодавством порядку змін до реєстрації Кредитного договору, які обумовлені здійсненням його пролонгації.

Пакет документів, що подається резидентом-позичальником до уповноваженого банку з метою унесення відповідних змін до реєстрації Кредитного договору, має додатково до Кредитного договору містити:

1) додатковий договір (додаткову угоду), що передбачає пролонгацію строку погашення основного боргу за Кредитним договором;

2) документи, що підтверджують фінансування кредиту/позики за рахунок коштів, отриманих від розміщення Цінних паперів, а також перебування Цінних паперів у лістингу на фондових біржах за межами України.";

3) Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369 (Положення N 369) (зі змінами):

в абзаці першому пункту 5 слова "та до моменту подання документів до Національного банку" виключити;

пункти 14, 16, 17 виключити;

абзац третій пункту 18 після слів "про фінансову операцію" доповнити словами "(намір здійснення фінансової операції)";

у колонці 2 рядка 2, підпункті 2 колонки 3 рядка 3, підпункті 1 колонки 3 рядка 4, підпункті 2 колонки 3 рядка 6, підпункті 2 колонки 3 рядка 7 та підпункті 1 колонки 3 рядка 8 таблиці додатка 2 до Положення слова "Національного банку України" замінити словом "банку";

4) підпункту 1 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (Постанова N 410) (зі змінами):

абзац другий викласти в такій редакції:

"Уповноважені банки не мають права ініціювати проведення Національним банком України реєстрації договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів / унесення змін до реєстрації таких договорів, якщо умови цих договорів / змін до договорів не відповідають вимогам абзацу першого підпункту 1 пункту 6 цієї постанови.";

у другому реченні абзацу дев'ятого слова "до Національного банку України" замінити словами "резидентом-позичальником до уповноваженого банку".

4. Уповноважені банки у період з 17 серпня 2018 року до 19 серпня 2018 року (включно) не надсилають до Національного банку України документи для проведення реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі - договори), та унесення змін до реєстрації договорів (далі - реєстраційні дії), а також для анулювання реєстрації договорів згідно з розділом I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення N 270).

5. Національний банк України з 20 серпня 2018 року не проводить реєстраційних дій та анулювання реєстрації договорів на підставі документів, одержаних від уповноважених банків до 16 серпня 2018 року (включно), та залишає такі документи без розгляду.

Уповноважений банк у такому випадку повторно (без отримання від клієнта резидента-позичальника окремої заяви про реєстрацію договору / заяви про внесення змін до реєстрації договору) ініціює проведення реєстраційних дій за договором відповідно до глави 2 розділу I Положення N 270 (з урахуванням Змін до Положення N 270).

Під час заповнення уповноваженим банком повідомлення про зміни до реєстрації договору у випадку, коли реєстрація договору була здійснена Національним банком України до 09 квітня 2017 року (включно), а зміни до такої реєстрації договору вносяться вперше з 10 квітня 2017 року, мають ураховуватися такі особливості:

1) повідомлення про зміни до реєстрації договору, яке подається уповноваженим банком до Національного банку України для внесення змін до реєстрації договору, підлягає обов'язковому заповненню згідно з додатком 1 до Положення N 270 (з урахуванням Змін до Положення N 270), а всі його реквізити/відомості мають відповідати умовам реєстрації такого договору з урахуванням змін, для внесення яких звертається уповноважений банк;

2) якщо зміни до реєстрації договору не стосуються випадків, коли максимальна процентна ставка, що має бути дотримана за договором з урахуванням таких змін, підлягає перегляду, то в пункті 14 "Додаткова інформація" повідомлення про зміни до реєстрації договору додатково зазначаються відомості щодо актуального розміру максимальної процентної ставки, яка має бути дотримана за договором [якщо відповідні відомості передбачені умовами реєстрації договору, що була здійснена Національним банком України до 09 квітня 2017 року (включно)].

6. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

7. Постанова набирає чинності з 17 серпня 2018 року, крім пунктів 1 - 3, 5 цієї постанови, які набирають чинності з 20 серпня 2018 року. Підпункт 4 пункту 3 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
20 липня 2018 року N 83

Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1. У розділі I:

1) у главі 1:

абзац другий пункту 1.3 виключити;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Резиденти-позичальники одержують кредити та виконують боргові зобов'язання перед нерезидентом-кредитором за договором лише в безготівковій формі.

Валютна операція за договором, що здійснюється з дотриманням вимог розділу I цього Положення, не потребує наявності:

1) індивідуальної ліцензії Національного банку на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є міжнародна фінансова організація (ця норма стосується лише тих операцій, що здійснюються через поточний рахунок міжнародної фінансової організації, відкритий в уповноваженому банку згідно з Порядком відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2014 року N 286 (Порядок N 286), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за N 596/25373 (зі змінами) (далі - Порядок використання рахунків МФО);

2) індивідуальної ліцензії Національного банку на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, якщо отримувачем за валютною операцією є нерезидент-кредитор у зобов'язанні за договором та валюта переказується резидентом (позичальником/боржником у зобов'язанні за договором та/або іншою особою, яка виконує зобов'язання за такого позичальника/боржника в зобов'язанні) у межах суми, що належить до виплати резидентом-позичальником на користь нерезидента-кредитора за договором з урахуванням вимог цього Положення.";

у пункті 1.5:

у третьому реченні абзацу другого слова "іноземним банком / іноземною фінансовою установою" замінити словами "банком / фінансовою установою";

в абзаці третьому:

у другому реченні слова "абзацом шостим" замінити словами "абзацами шостим - восьмим";

у третьому реченні слова "іноземним банком / іноземною фінансовою установою" замінити словами "банком / фінансовою установою";

пункти 1.6, 1.7 викласти в такій редакції:

"1.6. Кредити, що одержують резиденти - фізичні особи для власних потреб (на цілі, не пов'язані з їх підприємницькою діяльністю) від нерезидентів, мають зараховуватися на їх рахунки в уповноважених банках, що виконують функції обслуговуючого банку за договором, або на їх рахунки, що відкриті за межами України та використовуються з дотриманням вимог законодавства України, з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 4 пункту 1.7 глави 1 розділу I цього Положення.

1.7. Резиденти-позичальники (уключаючи уповноважені банки-позичальники) одержують кредити від нерезидентів та здійснюють інші операції за договором з обов'язковим дотриманням установлених цим Положенням вимог.

Договір підлягає реєстрації в Національному банку до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом, за винятком:

1) договору щодо здійснення операцій з одержання уповноваженим банком-позичальником кредиту овернайт. Такий договір не потребує реєстрації в Національному банку. Під час визначення умов такого договору та проведення на його підставі операцій мають бути дотримані максимальні процентні ставки, що встановлюються Національним банком відповідно до пункту 1.10 глави 1 розділу I цього Положення;

2) договору щодо здійснення операцій з одержання уповноваженим банком-позичальником кредиту на строк, що не перевищує одного року (крім кредитів овернайт), для реєстрації якого уповноважений банк зобов'язаний звернутися до Національного банку не пізніше робочого дня, наступного за днем одержання коштів за таким кредитом;

3) договору про одержання резидентом-позичальником грошових коштів в іноземній валюті (суми кредиту) від іншого резидента з дотриманням установленого на території України порядку надання та одержання кредитів в іноземній валюті, за яким відбувається заміна кредитора в зобов'язанні з резидента - первісного кредитора на нерезидента - нового кредитора (вимога щодо обов'язкової реєстрації договору до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом не застосовується лише до тієї частини кредитних коштів в іноземній валюті, що були одержані резидентом-позичальником від резидента-кредитора);

4) договору щодо здійснення операції з одержання резидентом - фізичною особою (позичальником) кредиту для власних потреб (на цілі, не пов'язані з його підприємницькою діяльністю) від нерезидента із зарахуванням коштів за кредитом на рахунок цієї фізичної особи, який відкритий за межами України та використовується з дотриманням вимог законодавства України (вимога щодо обов'язкової реєстрації договору до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом не застосовується лише до тієї частини коштів, що були одержані резидентом - фізичною особою на власний рахунок за межами України в період до реєстрації договору). Уповноважений банк обслуговує операції за договором, що здійснюються з використанням рахунку резидента - фізичної особи, який відкритий в уповноваженому банку, лише за наявності реєстрації такого договору.

До резидента, що одержав іноземну валюту (суму кредиту) від нерезидента без реєстрації договору, застосовуються фінансові санкції - штрафи відповідно до законодавства України з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначеного договору в Національному банку.";

пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Вимоги розділу I цього Положення щодо реєстрації договорів (уключаючи вимоги пункту 1.16 глави 1 та глави 2 розділу I цього Положення), а також розміру виплат за користування кредитом з дотриманням максимальних процентних ставок, що встановлюються Національним банком відповідно до пункту 1.10 глави 1 розділу I цього Положення, не застосовуються до договорів (операцій за договорами) у разі залучення:

1) кредиту державою або під державну гарантію;

2) кредиту резидентом-позичальником від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, та/або від міжнародних фінансових організацій, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам;

3) кредиту у випадку, передбаченому підпунктом "в" пункту 1 статті 101 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Уповноважені банки обслуговують операції за договорами про одержання кредитів, що зазначені в підпунктах 1 - 3 пункту 1.9 глави 1 розділу I цього Положення, відповідно до умов таких договорів. Резидент (позичальник/боржник у зобов'язанні за договором та/або інша особа, яка виконує зобов'язання за позичальника/боржника в зобов'язанні за договором) має право без наявності реєстрації такого договору / індивідуальної ліцензії Національного банку на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей купувати та/або переказувати іноземну валюту за призначенням у межах суми, що належить до виплати резидентом-позичальником на користь нерезидента-кредитора за таким договором.";

у пункті 1.10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.10. Національний банк установлює окремим нормативно-правовим актом максимальні значення процентної ставки (процентна ставка з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором зборів, платежів, санкцій за неналежне виконання договору) за договорами (далі - максимальні процентні ставки) з урахуванням виду валюти кредиту, типу процентної ставки, строку користування кредитними коштами за договором. Дотримання резидентами-позичальниками максимальних процентних ставок під час визначення умов договорів та проведення на їх підставі операцій є обов'язковим.";

у другому реченні абзацу другого слова "(у тому числі за рахунок капіталізації прострочених процентів)" виключити;

в абзаці четвертому пункту 1.11 слова "іноземної валюти відповідної групи Класифікатора" замінити словами "відповідного виду іноземної валюти";

у другому реченні підпункту 1 пункту 1.12 слова "пакета документів" замінити словами та цифрами "згідно з пунктом 1 глави 2 розділу I цього Положення повідомлення про договір/повідомлення про зміни до реєстрації договору";

в абзаці другому пункту 1.19 слово "урахування" замінити словом "урахуванням";

у пункті 1.21:

перше речення після слів "надання кредиту" доповнити словами "в іноземній валюті";

слова "уповноваженого банку-кредитора" замінити словами "резидента-кредитора";

пункт 1.22 викласти в такій редакції:

"1.22. Договір позики (новації), що передбачає заміну боргу за зареєстрованим договором / кількома зареєстрованими договорами за домовленістю договірних сторін новим позиковим зобов'язанням між тими самими сторонами, підлягає реєстрації з одночасним анулюванням реєстрації раніше укладеного договору / укладених договорів.";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.23. Переказ платежів кредитором (у зв'язку з одержанням резидентом-позичальником суми кредиту) та/або на користь кредитора (у зв'язку з погашенням основної суми кредиту, сплатою процентів та інших платежів, установлених договором) в іноземній валюті, що відрізняється від іноземної валюти, у якій визначена сума кредиту за договором (валюта кредиту), дозволяється за умови, що це передбачено сторонами в договорі.";

2) у главі 2:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Реєстрація Національним банком договорів / унесення змін до реєстрації договорів (далі - реєстраційні дії) проводиться в автоматизованому режимі засобами спеціального програмного забезпечення Національного банку щодо реєстрації договорів (далі - засоби спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів) на підставі повідомлення про договір / повідомлення про зміни до реєстрації договору (далі - Повідомлення), що надійшло від уповноваженого банку - ініціатора проведення реєстраційних дій.

Зміни відомостей щодо сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розмірів процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором зборів, платежів, санкцій за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, а також зміна уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором потребують обов'язкового внесення відповідних змін до реєстрації договору в порядку, установленому для реєстрації договору, та з урахуванням вимог абзацу другого пункту 1.10 глави 1 розділу I цього Положення.

Уповноважений банк, найменування (назва та/або організаційно-правова форма без зміни коду банку) якого змінено, має право продовжувати обслуговувати операції за власним договором, за яким цей банк є позичальником, на підставі дійсної реєстрації такого договору за умови внесення змін щодо найменування уповноваженого банку-позичальника під час внесення змін до реєстрації такого договору, зумовлених іншими підставами, зазначеними в абзаці другому пункту 1 глави 2 розділу I цього Положення.

Зміна найменування (назви та/або організаційно-правової форми без зміни коду банку) уповноваженого банку, що є обслуговуючим банком за договором, укладеним резидентом-позичальником, що не є банком, не потребує зміни умов реєстрації такого договору та ініціювання цим банком проведення реєстраційних дій (у такому разі відомості щодо зміненого найменування уповноваженого банку отримуються засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів в автоматизованому режимі з електронної форми Державного реєстру банків України, який ведеться Національним банком).";

у підпункті 4 пункту 3 слова "зміни найменування уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором або" виключити;

у першому реченні абзацу четвертого пункту 7 слова "одинадцятим та дванадцятим" замінити словами "десятим та одинадцятим";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "та відбитком штампа банку" виключити;

в абзаці восьмому слова "Національному банку документів" замінити словами "Національному банку Повідомлення";

пункти 9, 10 викласти в такій редакції:

"9. Уповноважений банк - ініціатор проведення реєстраційних дій (за власною ініціативою з урахуванням пункту 3 глави 2 розділу I цього Положення; за Заявою заявника з урахуванням пунктів 4, 5 глави 2 розділу I цього Положення) надсилає до Національного банку Повідомлення в електронній формі засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів [Повідомлення заповнюється окремо за кожним договором (індивідуальним кредитним договором у рамках генерального/рамкового договору) та має містити відомості, що передбачені в додатку 1 до цього Положення].

Уповноважений банк має забезпечити зберігання примірника Повідомлення, що містить підпис керівника банку (або іншої уповноваженої на це особи банку), на паперовому носії чи у вигляді електронного документа, а також пакета документів, поданого заявником з метою реєстрації договору / унесення змін до реєстрації договору.

10. Національний банк проводить реєстраційні дії протягом семи робочих днів із дати (дня) надходження до Національного банку Повідомлення від уповноваженого банку - ініціатора проведення реєстраційних дій.";

пункти 11, 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 17 уважати відповідно пунктами 11 - 15;

у пункті 11:

перше речення абзацу першого після слова "унесення" доповнити словами "в автоматизованому режимі";

перше речення абзацу другого після слів "шляхом зміни" доповнити словами "в автоматизованому режимі";

пункт 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 15 уважати відповідно пунктами 12 - 14;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Національний банк анулює реєстрацію договору (за відповідним зверненням уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором із зазначених нижче підстав) у зв'язку з:

1) припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (унесенням запису про припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), якщо ці особи є резидентами-позичальниками за зареєстрованим договором;

2) неотриманням резидентом-позичальником кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору та із закінченням у зв'язку з цим строку дії реєстрації;

3) виявленням у документах, поданих резидентом-позичальником або іншим заявником до уповноваженого банку та/або уповноваженим банком - ініціатором проведення реєстраційних дій до Національного банку і на підставі яких Національний банк провів реєстрацію договору (уніс зміни до реєстрації договору), недостовірної, неповної інформації та/або інформації, що свідчить про порушення клієнтом / уповноваженим банком вимог законодавства України;

4) виявленням ознак здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів уповноваженого банку, під час виконання цим банком функції обслуговуючого банку за договором;

5) наявністю підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень;

6) наявністю інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору;

7) зверненням уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором щодо анулювання реєстрації договору за ініціативою резидента-позичальника (уключаючи уповноважений банк-позичальник);

8) втратою чинності реєстрації договору у визначених законодавством випадках;

9) закриттям усіх рахунків резидента-позичальника в уповноваженому банку - обслуговуючому банку за договором;

10) зверненням уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором щодо реєстрації нового договору позики (новації) за ініціативою резидента-позичальника (уключаючи уповноважений банк-позичальник) з одночасним анулюванням реєстрації раніше укладеного договору / укладених договорів, зобов'язання за якими припиняються шляхом новації.

Уповноважений банк - обслуговуючий банк за договором має право подати до Національного банку звернення про анулювання реєстрації договору у випадках, визначених у підпунктах 1 - 10 пункту 12 глави 2 розділу I цього Положення. У випадках, визначених у підпунктах 4 та 9 пункту 12 глави 2 розділу I цього Положення, уповноважений банк - обслуговуючий банк за договором зобов'язаний письмово попередити резидента-позичальника про свій намір анулювати реєстрацію договору не пізніше ніж за три місяці до дати надсилання Національному банку відповідного звернення щодо анулювання реєстрації договору.

Звернення уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором про анулювання реєстрації договору подається до Національного банку засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів. Анулювання Національним банком реєстрації договору на підставі відповідного звернення уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором проводиться в автоматизованому режимі засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів не пізніше наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку такого звернення.

Датою анулювання реєстрації договору є дата внесення Національним банком відомостей про анулювання реєстрації договору до Реєстру. Повідомлення про анулювання реєстрації договору формується та доводиться до відома уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором шляхом надання доступу до відомостей з Реєстру.";

абзаци третій - п'ятий пункту 14 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"2) анулювання реєстрації договору.

Уповноважений банк надсилає таке повідомлення не пізніше робочого дня, наступного за днем унесення Національним банком відповідних відомостей до Реєстру.";

3) у главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором [зарахування коштів на рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку, що надходять від нерезидента як кредит, з урахуванням вимог пункту 3.6 глави 3 розділу I цього Положення; здійснення купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти за кредитними операціями та платежами за цими операціями за дорученням резидента-позичальника; перерахування коштів з рахунку резидента-позичальника для здійснення платежів у рахунок виконання боргових зобов'язань резидента-позичальника перед нерезидентом-кредитором, передбачених договором] здійснюється лише за наявності документів, що свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України, ураховуючи вимоги цього Положення щодо реєстрації договору, та потрібні для виконання обслуговуючим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями за договором.";

у пункті 3.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту [з урахуванням сплати процентів за його користування та інших установлених цим договором платежів, що підлягають сплаті на користь кредитора, а також умов договору (за наявності) щодо здійснення платежів у валюті, що відрізняється від валюти, у якій визначена сума кредиту за договором];";

у третьому реченні абзацу п'ятого слова "абзацом шостим" замінити словами "абзацами шостим - восьмим";

у першому реченні абзацу шостого слова "в іноземній валюті" виключити;

абзац дев'ятий виключити;

друге речення пункту 3.4 виключити;

у першому реченні пункту 3.5 цифри "3.10" замінити цифрами "3.9";

пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Уповноважені банки під час перерахування коштів з рахунків своїх клієнтів на користь нерезидентів / зарахування надходжень від нерезидентів на рахунки своїх клієнтів за договорами зобов'язані забезпечити порядок виконання банками документів на переказ та функції контролю за здійсненням таких операцій з урахуванням вимог Порядку використання рахунків МФО (Порядок N 286) та Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за N 910/15601 (зі змінами).";

у пункті 3.7 слова та цифри "підставі, передбаченій підпунктом 3 пункту 15" замінити словами та цифрами "підставах, передбачених підпунктами 2 та 8 пункту 12";

пункт 3.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.9, 3.10 уважати відповідно пунктами 3.8, 3.9;

у першому реченні абзацу другого пункту 3.8 слова "за межі України" виключити.

2. У додатку 1 до Положення:

1) перше речення пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Опис реєстраційної дії, що ініціюється (за власною ініціативою банку / за заявою резидента-позичальника або кредиторів); відомості щодо реєстраційної дії - первісна реєстрація договору; реєстрація договору у зв'язку з відступленням резидентом - первісним кредитором нерезиденту права вимоги за договором; реєстрація договору новим боржником у зобов'язанні в частині боргу за договором, яка була переведена на нього іншим резидентом - первісним позичальником; нова реєстрація договору, первісна реєстрація якого була анульована; унесення змін до реєстрації договору щодо заміни нерезидента-кредитора/нерезидента-позикодавця на іншого нерезидента за спільною заявою цих нерезидентів; унесення змін до реєстрації договору, укладеного резидентом-позичальником, що не є банком, у межах якого кредит надається за участю кількох кредиторів (нерезидента-кредитора та резидента-кредитора), стосовно заміни резидента-кредитора на нерезидента; заміна уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором із зазначенням найменування та коду попереднього обслуговуючого банку; реєстрація нового договору позики (новації) з одночасним анулюванням реєстрації договору(ів), зобов'язання за яким(и) припиняється шляхом новації; унесення змін до реєстрації договору (зміна строку кредиту, збільшення загальної суми кредиту, перегляд розміру процентних платежів, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, інші зміни).";

2) підпункт 1 пункту 3 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі проведення реєстрації договору новим боржником у зобов'язанні в частині боргу за договором, яка була переведена на нього іншим резидентом - первісним позичальником, також зазначаються реквізити (номер і дата) реєстрації договору резидентом - первісним позичальником;";

3) пункт 4 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі проведення реєстрації договору новим боржником у зобов'язанні в частині боргу за договором, яка була переведена на нього іншим резидентом - первісним позичальником, також зазначаються відповідні відомості щодо резидента - первісного позичальника за договором.";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Дата здійснення операції з одержання кредиту (заповнюється в разі реєстрації договору, якщо кредитні кошти одержані до реєстрації договору).";

5) друге речення пункту 13 виключити;

6) доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

"16. Інформація про контактну особу уповноваженого банку (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону).".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
20 липня 2018 року N 83

Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У пункті 1 глави 3 розділу II:

1) у підпункті "а":

абзац третій викласти в такій редакції:

"кредитного договору (договору позики), що підтверджує потребу виконання резидентом зобов'язань за кредитом (позикою) (уключаючи проценти та інші установлені цим договором платежі, що підлягають сплаті на користь кредитора);";

в абзаці четвертому слова ", що підтверджує потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами (позиками) в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом" замінити словами "за цим договором";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"документа, що свідчить про правомірність одержання резидентом грошових коштів (кредиту, позики) від нерезидента згідно із законодавством України [реєстраційного свідоцтва до кредитного договору або договору позики (із додатками) / виписки уповноваженого банку з електронного реєстру повідомлень про договори, який ведеться Національним банком та підтверджує наявність та умови реєстрації Національним банком кредитного договору (договору позики)] (далі - реєстраційне свідоцтво). Реєстраційне свідоцтво подається, якщо переказ іноземної валюти резидентом-позичальником на користь нерезидента з метою виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики) потребує реєстрації такого договору Національним банком;";

2) у підпункті "г":

абзац перший викласти в такій редакції:

"г) за операціями, пов'язаними з виконанням резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань за резидента-боржника перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (уключаючи кредитний договір / договір позики) або перед уповноваженим банком за кредитним договором в іноземній валюті:";

в абзаці четвертому слова "в іноземній валюті" виключити;

3) абзац перший підпункту "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) за операціями з відшкодування резидентом коштів нерезиденту-гаранту (поручителю), який виконав забезпечене гарантією/порукою зобов'язання резидента-боржника перед кредитором (резидентом або нерезидентом):".

2. У пункті 4 розділу III слова "в іноземній валюті" виключити.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.