ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2017 року N 98

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 48, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та підвищення ефективності управління ризиками Правління Національного банку України постановляє:

I. Унести до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 (Постанова N 247) [у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2017 року N 15 (Постанова N 15) (зі змінами)], такі зміни:

1) пункти 10 - 12 викласти в такій редакції:

"10. За операціями клієнтів з купівлі іноземної валюти інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції.

11. За операціями клієнтів з перерахування іноземної валюти, які здійснювалися виключно за рахунок куплених коштів, інформація до інформаційного файла не включається.

За операціями клієнтів з перерахування іноземної валюти, які здійснювалися повністю або частково за рахунок власних (некуплених) коштів та пов'язані з:

1) виконанням авансових платежів за імпорт товару, поверненням за кордон іноземному інвестору дивідендів та коштів, отриманих від продажу цінних паперів (крім продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу боргових/лістингових цінних паперів на фондових біржах), корпоративних прав, коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми;

2) виконанням інших зобов'язань:

на суми, які менші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), інформація до інформаційного файла не включається;

на суми, які дорівнюють або більші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), інформація до інформаційного файла включається окремими рядками.

12. За операціями клієнтів з перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції.";

2) пункти 13 - 20 виключити;

3) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. За операціями клієнтів з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів уповноважені банки подають копію рішення емітента про виплату дивідендів [обов'язково має містити суму дивідендів та рік (роки), за який(і) вони виплачуються] у сканованому вигляді (усі сторінки документа скануються в чорно-білому форматі) засобами електронної пошти Національного банку після 20.00 дня здійснення операції, але не пізніше 08.30 дня, наступного за днем подання інформаційного файла на адресу 28WCON2C@U0H0.";

4) пункт 22 виключити.

2. Унести до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369 (Положення N 369) (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Якщо після подання документів стосовно наміру здійснення фінансової операції та її учасників до Національного банку відповідно до вимог Положення N 270 до закінчення проведення Національним банком реєстраційних дій за договором банком отримано інформацію, додаткові договори/угоди, документи, які стосуються реалізації відповідних договорів (контрактів)/зобов'язань, інші документи, яка/які може/можуть свідчити про наявність ознак(и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, то банк зобов'язаний у найкоротший термін протягом робочого дня з моменту отримання такої інформації/документів повідомити Національний банк про таку інформацію, надати підтвердні документи щодо такої інформації та документи/інформацію стосовно вжитих заходів щодо здійсненого аналізу таких документів.";

2) пункт 15 виключити.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.