ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 27 лютого 2017 року N 126

(з основної діяльності)

Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017 рік

Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та з метою виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 265 (Постанова N 265), наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017 рік, що додається.

2. Керівникам територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС до 7 квітня 2017 року надати до Відділу власної безпеки та протидії корупції у друкованому та електронному вигляді (007dgb@mns.gov.ua) інформацію щодо затвердження власних антикорупційних програм на 2017 рік.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСНС від 01.03.2016 N 96 "Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2016 рік" (Програма N 96).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
27 лютого 2017 року N 126

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017 рік

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма ДСНС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 265 (Постанова N 265) (далі - Державна програма).

У 2017 році ДСНС братиме участь як співвиконавець у виконанні заходів, визначених у Державній програмі (Постанова N 265).

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності ДСНС ґрунтуються на необхідності виявлення основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності, ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків, причинно-наслідкових зв'язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, виявлення корупційних ризиків та забезпечити своєчасне усунення умов і причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень і вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, загальними напрямками з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності ДСНС визначено: проведення серед посадових осіб ДСНС організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; зміцнення кадрової політики, забезпечення доброчесності осіб начальницького складу та цивільного персоналу, формування негативного ставлення до корупції; посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, прозорість у використанні коштів державного бюджету; забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства; забезпечення відкритості та прозорості, участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб, у територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління ДСНС; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів щодо наявності корупційних ризиків; здійснення контролю за дотриманням посадовими особами ДСНС під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, проведення службових розслідувань та надання пропозицій щодо вжиття заходів притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення до їх вчинення; забезпечення контролю своєчасного подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави ДСНС, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

З метою практичної реалізації вищезазначеної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності ДСНС, Антикорупційною програмою ДСНС передбачено виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції у підрозділах ДСНС у 2017 році, викладених у додатку 2 до Антикорупційної програми ДСНС.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності ДСНС, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягає у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності ДСНС, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і у зв'язку з власною необізнаністю.

З метою належного проведення процесу оцінки корупційних ризиків наказом ДСНС від 23.01.2017 N 42 "Про організацію підготовки Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017 рік та моніторингу її виконання" створено комісію з оцінки корупційних ризиків визначення пріоритетів, координації та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДСНС України на 2017 рік (далі - Комісія), до складу якої включено як представників структурних підрозділів, так і представника Громадської ради при ДСНС.

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДСНС є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності ДСНС та більш раціональне використання ресурсів, що спрямовуються на здійснення ДСНС своєї діяльності.

Узагальнені висновки проведення процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності ДСНС наведено у додатку 2 "Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій" до Антикорупційної програми ДСНС.

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

З метою своєчасного виявлення та попередження корупційних ризиків у діяльності ДСНС комісією з оцінки корупційних ризиків визначення пріоритетів, координації та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДСНС на 2017 рік визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, наведених у відповідному розділі у додатку 3 "Заходи щодо запобігання і протидії корупції у підрозділах ДСНС у 2017 році" до Антикорупційної програми ДСНС на 2017 рік.

4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед співробітників ДСНС організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДСНС проводитиметься відповідна робота.

Також уповноваженими підрозділами надається допомога особам начальницького складу, державним службовцям та посадовим особам ДСНС у здійсненні заходів, спрямованих на виконання норм, передбачених розділом VII "Фінансовий контроль" Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

Конкретні заходи з навчання та поширення інформації щодо питань антикорупційного спрямування наведено у відповідному додатка 4 "Заходи щодо навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у підрозділах ДСНС у 2017 році" Антикорупційної програми ДСНС на 2017 рік.

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми ДСНС здійснюється Комісією. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ДСНС. Персональний склад Комісії затверджено наказом ДСНС від 23.01.2017 N 42 "Про організацію підготовки Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017 рік та моніторингу її виконання".

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

Одним із завдань Комісії є координація та моніторинг виконання річної антикорупційної програми, за результатами якого Комісія готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування річної антикорупційної програми ДСНС.

Також Антикорупційна програма ДСНС підлягає перегляду у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до неї.

6. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Інші заходи та положення, що не увійшли до вищевказаних пунктів, наведено у відповідному розділі додатка 3 "Заходи щодо запобігання і протидії корупції у підрозділах ДСНС України у 2017 році" Антикорупційної програми ДСНС України на 2017 рік.

Загалом виконання Антикорупційної програми ДСНС на 2017 рік дасть змогу:

здійснити комплекс невідкладних заходів щодо мінімізації впливу корупції на виконання ДСНС покладених на неї завдань;

зменшити вплив корупціогенних ризиків у діяльності органу;

створити ефективні механізми запобігання проявам корупції, допущення порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у частині конфлікту інтересів, фінансового контролю, етичних стандартів поведінки особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

впровадити ефективний внутрішній та зовнішній моніторинг, корекцію реалізації антикорупційної політики у сфері цивільного захисту;

підвищити рівень довіри суспільства до ДСНС.

 

Начальник Відділу власної
безпеки та протидії корупції

А. Семикопний

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми ДСНС

Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 265 (Постанова N 265)

Найменування заходу
(із зазначенням номера пункту / номера завдання та номера заходу) постанови/програми

Строк виконання, визначений постановою/
програмою

Зміст заходу в ДСНС України

Строк виконання в ДСНС

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

Постанова

Подання до Міністерства юстиції України інформації про стан виконання програми (пункт 3 (Постанова N 265))

Щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня

Подання інформації до Міністерства юстиції України

До 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Подано відповідну інформацію до Міністерства юстиції України

У межах коштів державного бюджету

Програма

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції (Національне агентство) до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1 (Постанова N 265))

Листопад 2015 р.

Укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства до інформаційних баз даних ДСНС

У строки, визначені Національним агентством

Департамент організації заходів цивільного захисту

Укладено договори

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення прямого доступу Національного агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1 (Постанова N 265))

До 1 січня 2016 р.

Забезпечення доступу Національного агентства до інформаційних баз даних ДСНС

Після укладення відповідних договорів

Департамент організації заходів цивільного захисту

Забезпечено доступ до баз даних

У межах коштів державного бюджету

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (завдання 1, захід 2 (Постанова N 265))

Грудень 2016

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

В органах, у яких приймаються антикорупційні програми, створено систему уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), спроможних забезпечувати виконання Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) відповідно до звіту Національного Агентства

У межах коштів державного бюджету

Проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважених осіб) (завдання 1, захід 2 (Постанова N 265))

Червень 2016 р.

Проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

Грудень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Звіт за результатами аналізу підготовлено

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік (завдання 1, захід 2 (Постанова N 265))

Відповідно до строків, визначених Національним агентством

Забезпечення участі працівників Відділу власної безпеки та протидії корупції, а також уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДСНС у тренінгах, організованих Національним агентством

Відповідно до строків, визначених Національним агентством

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Охоплено навчанням не менше 50 % штатної чисельності уповноважених підрозділів

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

II. Запобігання корупції

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах (завдання 8, захід 5 (Постанова N 265))

2016 - 2017 роки

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоду, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

Грудень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції
Департамент персоналу
Юридичне управління
Департамент економіки і фінансів

Статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, надіслано до Агентства (за умови виявлення фактів конфлікту інтересів)

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади

Щороку до 1 березня

Забезпечення затвердження антикорупційної програми у ДСНС

До 1 березня 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції - координація, інші структурні підрозділи - в межах компетенції

Програму на відповідний рік затверджено

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг (завдання 15, захід 2 (Постанова N 265))

2015 - 2016 роки

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг

Грудень 2017 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Спрощено форму декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки сприятиме усуненню передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративної процедури з реєстрації вказаної декларації інтегрованими прозорими офісами - центрами надання адміністративних послуг

У межах коштів державного бюджету

Забезпечення затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (завдання 16, захід 1 (Постанова N 265))

Щороку до 1 квітня

Забезпечення затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах сфери управління ДСНС

До 1 квітня 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Затверджено антикорупційні програми на державних підприємствах та визначено уповноважених осіб з їх реалізації

У межах коштів державного бюджету

Проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

Березень 2016 р.

Проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться у таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

Грудень 2017 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

На підставі проведення відповідного аналізу вирішено питання про наявність чи відсутність надання пропозицій щодо внесення змін до законодавства до Кабінету Міністрів України

У межах коштів державного бюджету

 

Начальник Відділу власної
безпеки та протидії корупції

А. Семикопний

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми ДСНС

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності ДСНС передувала їх ідентифікація.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у ДСНС визначалися її вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності ДСНС, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягала у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявленні чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та в організаційно-управлінській діяльності ДСНС, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і у зв'язку з власною необізнаністю.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків у діяльності ДСНС було здійснено їх визначення, яке включало аналіз функцій, завдань ДСНС та конкретних напрямів діяльності структурних підрозділів, існуючих заходів контролю та опис корупційного ризику.

У результаті проведеної роботи станом на 21 лютого 2017 року визначено орієнтовний перелік корупційних ризиків у діяльності ДСНС:

Ідентифікований корупційний ризик

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки правопорушення спричинених цим ризиком

1. Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС), корупціогенних факторів

Відсутність проведення первинної антикорупційної оцінки проектів нормативних та організаційно-розпорядчих актів, а також антикорупційного аналізу діючих документів, які регламентують діяльність ДСНС, у розрізі вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон)

Створення у діяльності підпорядкованих підрозділів штучних умов, що спонукають до здійснення правопорушень

2. Недостатній рівень обізнаності серед співробітників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС, з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Несвоєчасне та не в повному обсязі виконання вимог Закону в частині фінансового контролю. Неправильне трактування поняття "конфлікт інтересів" як наслідок невжиття заходів щодо його усунення та уникнення у подальшому

3. Високий рівень регуляторного впливу на суб'єктів господарювання у зв'язку з відсутністю можливості укладання договорів добровільного страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями, пожежами, вибухами, як альтернативи плановим заходам державного нагляду (контролю)

Недосконале законодавство

Створення у діяльності підпорядкованих ДСНС підрозділів штучних умов, що спонукають до здійснення правопорушень

4. Можливість, під час проведення апаратом ДСНС процедур закупівель товарів, робіт, послуг лобіювання посадовими особами апарату ДСНС інтересів певних компаній (учасників вищезазначених закупівель)

Складна та документально обтяжена процедура закупівлі

Здійснення закупівель товарів, робіт, послуг за завищеними цінами

5. Можливість нераціонального використання бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт, послуг (за винятком публічних закупівель)

Недостатній рівень поточного контролю за здійсненням договірних відносин

Не раціональне використання коштів державного бюджету

6. Недостатній рівень системного поточного контролю кадрових рішень (призначення, переміщення, звільнення, присвоєння спеціальних звань особовому складу), неможливість встановлення повноцінного, своєчасного моніторингу інформації про наявність вакантних посад

Виникнення у посадових осіб можливості створення штучних умов з метою зловживань службовим становищем

Спонукання до зловживань службовим становищем під час прийняття кадрових рішень

7. Недоотримання коштів до спеціального фонду бюджету внаслідок неправомірних дій працівниками підрозділів ДСНС під час надання послуг, визначених законодавством

Недостатній рівень внутрішнього фінансового контролю

Заниження (завищення) реальної вартості платних послуг з метою отримання неправомірної вигоди

8. Визнання особами територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС, яким делеговано право, на підставі довіреностей, представляти їх інтереси в судах України позовних вимог, відмова від позову та підписання мирових угод в інтересах третіх осіб

Надання права особам територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС, яким делеговано право представляти інтереси держави їх інтереси в судах України, на підставі довіреностей, одноосібно визнавати позовні вимоги, відмова від позову та підписувати мирові угоди

Нанесення територіальним органам, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС шкоди, у тому числі матеріальної шляхом прийняття судових рішень, які суперечать інтересам ДСНС

Результати проведеної оцінки встановлених у діяльності ДСНС корупційних ризиків наведено у таблиці:

Ідентифікований корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки правопорушень, спричинених цим ризиком

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальний за виконання заходу

Строк виконання заходу

Очікуваний результат

1. Наявність у нормативних актах та організаційно-розпорядчих документах, що регламентують діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, корупціогенних факторів

висока

Відсутність проведення первинної антикорупційної оцінки проектів нормативних та організаційно-розпорядчих актів, а також антикорупційного аналізу діючих документів, які регламентують діяльність ДСНС, у розрізі вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон)

Створення у діяльності підпорядкованих підрозділів штучних умов, що спонукають до здійснення правопорушень

1.1 Розробка та затвердження порядку проведення антикорупційної експертизи, який визначатиме механізм проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих та нормативно-правових актів, а також їх проектів з метою запобігання вчиненню корупційних правопорушень через наявність у вищезазначених документах корупціогенних факторів

Відділ власної безпеки та протидії корупції, Юридичне управління

Серпень 2017 року

Надання можливості своєчасного виявлення положень, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, в актах, які регламентують діяльність ДСНС. Мінімізація дискреційних повноважень, зниження рівня встановлених вимог

2. Недостатній рівень обізнаності серед співробітників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС, з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

висока

Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією

Несвоєчасне та не в повному обсязі виконання вимог Закону в частині фінансового контролю. Неправильне трактування поняття "конфлікт інтересів" як наслідок невжиття заходів щодо його усунення та уникнення в подальшому

2.1 Включення до розкладу занять на випускних курсах вищих навчальних закладів лекційного та практичних занять за темою "Антикорупційне законодавство та його практичне застосування" із залученням до викладання вищезазначеного матеріалу відповідних фахівців

Вищі навчальні заклади сфери управління ДСНС, уповноважені підрозділи з питань запобігання корупції

Червень 2017 року

Мінімізація серед співробітників територіальних підрозділів, закладів, органів, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС, проявів правопорушень, пов'язаних з корупцією (у частині фінансового контролю, обмеження спільної роботи близьких осіб, конфлікту інтересів тощо)

2.2 Передбачити вивчення у системі службової підготовки основ антикорупційного законодавства та його практичного застосування

Департамент реагування на надзвичайні ситуації, підрозділи сфери управління ДСНС

Вересень 2017 року

2.3 Включення до переліку тем, що прослуховуються під час навчання державних службовців ДСНС за професійною програмою підвищення кваліфікації навчальний матеріал за напрямком "Антикорупційне законодавство та його практичне застосування"

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Квітень 2017 року

3. Можливість під час проведення апаратом ДСНС процедур закупівель товарів, робіт, послуг лобіювання посадовими особами апарату ДСНС інтересів певних компаній (учасників вищезазначених закупівель)

середня

Складна та документально обтяжена процедура закупівлі

Здійснення закупівель товарів, робіт, послуг за завищеними цінами

3.1 Максимізація частки закупівель, здійснених через систему електронних торгів "ПРОЗОРО" у загальній кількості проведених апаратом ДСНС закупівель товарів, робіт, послуг за кошти державного бюджету

Департамент ресурсного забезпечення

Упродовж 2017 року

Підвищення рівня прозорості процедур закупівель товарів, робіт, послуг. Унеможливлення під час проведення процедур закупівель, лобіювання посадовими особами апарату ДСНС інтересів певних компаній (учасників закупівель), економія бюджетних коштів

4. Недостатній рівень системного поточного контролю кадрових рішень (призначення, переміщення, звільнення, присвоєння спеціальних звань особовому складу), неможливість встановлення повноцінного, своєчасного моніторингу інформації про наявність вакантних посад

середня

Виникнення у посадових осіб можливості створення штучних умов з метою зловживань службовим становищем

Спонукає до зловживань службовим становищем під час прийняття кадрових рішень

4.1 Запровадження у ДСНС єдиної електронної системи кадрового обліку шляхом створення та забезпечення подальшого функціонування єдиної бази кадрових рішень

Департамент персоналу, Департамент організації заходів цивільного захисту

Грудень 2017 року

Усунення можливості зловживань посадовими особами органів та підрозділів ДСНС службовим становищем під час прийняття кадрових рішень

5. Недоотримання коштів до спеціального фонду бюджету внаслідок неправомірних дій працівниками підрозділів ДСНС під час надання послуг, визначених законодавством

середня

Недостатній рівень поточного внутрішнього контролю

Заниження (завищення) реальної вартості платних послуг з метою отримання неправомірної вигоди

5.1 Вдосконалення організації керівниками територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС внутрішнього фінансового контролю у всіх підпорядкованих підрозділах (посилення контролю за відповідністю вартості послуг, визначеної в калькуляції, фактичним витратам на її надання, ведення внутрішнього обліку виїздів автомобільної техніки, моторесурсу обладнання тощо)

Керівники органів та підрозділів сфери управління ДСНС, Департамент економіки і фінансів (у частині підготовки інформації щодо надходжень коштів до спеціального фонду)

Квітень, липень, жовтень, грудень 2017 року

Збільшення надходжень коштів до спеціального фонду державного бюджету; унеможливлення допущення корупційних проявів

5.2 Посилення контролю за недопустимістю заміни плати за надання підпорядкованими підрозділами платних послуг благодійними внесками

Керівники органів та підрозділів сфери управління ДСНС, Відділ власної безпеки та протидії корупції

Щомісячно упродовж 2017 року

6. Можливість нераціонального використання бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт, послуг (за винятком публічних закупівель)

низька

Недостатній рівень поточного контролю за здійсненням договірних відносин

Не раціональне використання коштів державного бюджету

6.1 Неухильне та своєчасне подання інформації про використання бюджетних коштів підвідомчими установами ДСНС для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (Edata)

Керівники органів та підрозділів сфери управління ДСНС, Департамент економіки і фінансів

Щомісячно упродовж 2017 року

Об'єктивність прийняття рішень та підвищення прозорості використання бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт, послуг

6.2 Аналіз і візування підрозділом внутрішнього аудиту, а також уповноваженим підрозділом з питань запобігання та протидії корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг (за винятком публічних закупівель) (передбачити у Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС, затвердженому наказом ДСНС 14.03.2013 N 80)

Територіальні органи, підприємства установи, організації, що належать до сфери управління ДСНС, уповноважені підрозділи з питань протидії корупції

Серпень 2017 року

7. Визнання особами територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС, яким делеговано право, на підставі довіреностей, представляти їх інтереси в судах України, позовних вимог, відмова від позову та підписання мирових угод в інтересах третіх осіб

низька

Надання права особам територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС, яким делеговано право представляти інтереси держави в судах України на підставі довіреностей, одноосібно визнавати позовні вимоги, відмовлятися від позову та підписувати мирові угоди

Нанесення територіальним органам, підприємствам, установам та організаціям сфери управління ДСНС шкоди, в тому числі матеріальної, шляхом прийняття судових рішень, які суперечать інтересам ДСНС

7.1 Вжиття заходів щодо обмеження повноваження представників територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС, які здійснюють претензійно-позовну роботу на підставі довіреностей, у частині виключення з таких довіреностей права визнавати позовні вимоги, відмови від позову та підписувати мирові угоди

Юридичне управління

Липень 2017 року

Унеможливлення прийняття судових рішень, які суперечать інтересам територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС

8. Високий рівень регуляторного впливу на суб'єктів господарювання у зв'язку з відсутністю можливості укладання договорів добровільного страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями, пожежами, вибухами, як альтернативи плановим заходам державного нагляду (контролю)

висока

Недосконале законодавство

Створення у діяльності підпорядкованих ДСНС підрозділів штучних умов, що спонукають до здійснення правопорушень

8.1 Розробка та подання на розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику, страхування їх цивільної відповідальності та здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки" щодо перегляду Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки з метою звуження кола суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям, Юридичне управління

Грудень 2017 року

Мінімізація факторів сприяння вчиненню корупційних правопорушень під час реалізації ДСНС контрольно-наглядових функцій шляхом зменшення регуляторного впливу на суб'єктів господарювання

8.2 Внесення зміни до Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), чітко визначивши, що органи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки в обов'язковому порядку проводять планові перевірки лише суб'єктів господарювання, віднесених згідно із законом до високого ступеня ризику, а також підприємств, установ, організацій державної і комунальної форми власності; зменшення регуляторного впливу органів державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки до суб'єктів господарювання з середнім і незначним ступенем ризику та запровадження альтернативних механізмів забезпечення техногенної і пожежної безпеки нагляду у державі шляхом розроблення системи добровільного страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання як альтернативи плановим заходам державного

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям, Юридичне управління

Грудень 2017 року

 

Начальник Відділу власної
безпеки та протидії корупції

А. Семикопний

 

Додаток 3
до Антикорупційної програми ДСНС

Заходи щодо запобігання і протидії корупції у підрозділах ДСНС України у 2017 році

N з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

1

2

3

4

5

Розділ 1 Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

1.1

Подання до Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС інформації про здійснення заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 265 (Постанова N 265)

До 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Відповідну інформацію подано

1.2

Забезпечення погодження та затвердження антикорупційних програм у територіальних органах, закладах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Березень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Звіт про затвердження антикорупційних програм

1.3

Планування уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважені підрозділи) роботи зі здійснення заходів щодо запобігання корупції та проведення планових перевірок

Січень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції, Уповноважені підрозділи

Погоджено та затверджено річні плани роботи

1.4

Розробка та затвердження документа, що регламентуватиме правила поведінки та професійної етики працівників територіальних органів, закладів, установ, підприємств та організацій, що належать до сфери управління ДСНС

Квітень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції, Юридичне управління

Наказ МВС "Про затвердження Правил етичної поведінки працівників ДСНС"

1.5

Вчасне інформування Уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції щодо призначення/ звільнення особового складу, державних службовців та посадових осіб ДСНС

На момент прийняття рішення

Підрозділи з питань управління персоналом

Надання повідомлень

1.6

Запобігання правопорушенням під час роботи утворених у ДСНС постійно діючих комісій з питань кадрової роботи шляхом включення до складу таких комісій представників Уповноважених підрозділів

Під час планування роботи комісій у 2017 році

Підрозділи з питань управління персоналом (кадрами)

Проведення засідання комісій за участі представників Уповноважених підрозділів

1.7

Розробка організаційно-розпорядчого акта, що визначає план дій щодо проведення моніторингу та перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон) та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій

Квітень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Наказ ДСНС

1.8

Перевірка фактів неподання та несвоєчасності подання відповідно до Закону (Закон N 1700-VII) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

До 15 квітня 2017 року

Уповноважені підрозділи, підрозділи з питань управління персоналом (кадрами)

Узагальнений звіт щодо ненадання та несвоєчасного надання декларацій

1.9

Своєчасне інформування НАЗК у разі встановлення порушень Закону (Закон N 1700-VII) в частині фінансового контролю

Упродовж 3 робочих днів

Уповноважені підрозділи

Направлені повідомлення на НАЗК

1.10

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів

Квітень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Доручення щодо надання інформації про співробітників ДСНС, які є близькими особами

1.11

Приведення Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту у відповідність із Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у частині відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

Грудень 2017 року

Департамент персоналу, Відділ власної безпеки та протидії корупції

Приведення статуту у відповідність із законодавством

1.12

Здійснення попереднього фінансового контролю шляхом арифметичної та логічної перевірки правильності розрахунків до кошторису, доцільності та обгрунтованості витрат

При підготовці бюджетного запиту на 2018 рік (поточно при подачі розрахунків до кошторису)

Департамент економіки і фінансів, відповідальні виконавці бюджетних програм, керівники територіальних органів та підрозділів сфери управління ДСНС

Ефективне використання бюджетних коштів

1.13

Проведення заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних з несвоєчасним використанням бюджетних коштів, утворенням простроченої дебіторської або небюджетної кредиторської заборгованості

Протягом 2017 року

Департамент економіки і фінансів,
відповідальні виконавці бюджетних програм, керівники територіальних органів та підрозділів сфери управління ДСНС

Ефективне використання бюджетних коштів

1.14

Проведення перевірок у підрозділах сфери управління ДСНС щодо дотримання вимог Закону (Закон N 1700-VII) у частині виконання їх антикорупційних програм та планів діяльності

Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік (розпорядження КМУ від 11.01.2017 N 9-р (План N 9-р))

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Довідки за результатами проведених перевірок

Розділ 2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

2.1

Періодичне проведення комісією з оцінки корупційних ризиків, визначення пріоритетів, координації та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДСНС на 2017 рік перегляду існуючих корупційних ризиків, причини, що їх породжують, та умов, що їм сприяють

Кожного кварталу

Голова та члени Комісії

Протоколи засідання Комісії

2.2

Проведення комісією з оцінки корупційних ризиків, визначення пріоритетів, координації та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДСНС на 2017 рік моніторингу потреби у подальшій ідентифікації нових корупційних ризиків

Кожного кварталу

Голова та члени Комісії

Протоколи засідання Комісії

Розділ 3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

3.1

Розробка та затвердження порядку проведення антикорупційної експертизи, що визначатиме механізм проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих та нормативно-правових актів, а також їх проектів з метою запобігання вчиненню корупційних правопорушень через наявність у вищезазначених документах корупціогенних факторів

Липень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Наказ ДСНС

3.2

Максимізація частки закупівель, проведених через систему електронних торгів "ПРОЗОРО", в загальній кількості здійснених апаратом ДСНС закупівель товарів, робіт, послуг за кошти державного бюджету

Упродовж 2017 року

Департамент ресурсного забезпечення

Не менше 75 % закупівель проведено через "ПРОЗОРО"

3.3

Аналіз та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та протидії корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг (за винятком публічних закупівель)

Серпень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Зміни до порядку ведення договірної роботи в ДСНС

3.4

Розробка та подання на розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику, страхування їх цивільної відповідальності та здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки" щодо перегляду Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки з метою звуження кола суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності

Грудень 2017 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Постанова Кабінету Міністрів України

3.5

Запровадження у ДСНС єдиної електронної системи кадрового обліку шляхом створення та забезпечення подальшого функціонування єдиної бази даних кадрових рішень

Грудень 2017 року

Департамент персоналу, Департамент організації заходів цивільного захисту

Функціонування електронної системи кадрового обліку

3.6

Внесення зміни до Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), чітко визначивши, що органи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки в обов'язковому порядку проводять планові перевірки лише суб'єктів господарювання, віднесених згідно із законом до високого ступеня ризику, а також підприємств, установ, організацій державної і комунальної форми власності; зменшення регуляторного впливу органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки до суб'єктів господарювання з середнім і незначним ступенем ризику та запровадження альтернативних механізмів забезпечення належного рівня техногенної і пожежної безпеки у державі шляхом розроблення системи добровільного страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями, пожежами, вибухами, як альтернативи плановим заходам державного нагляду

Грудень 2017 року

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

Зменшення регуляторного впливу на суб'єктів господарювання, мінімізація ДСНС факторів вчинення правопорушень під час реалізації контрольно-наглядової функції

3.7

Вдосконалення організації керівниками територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС внутрішнього фінансового контролю у підпорядкованих підрозділах (посилення контролю за відповідністю вартості послуг, визначеної в калькуляції, фактичним витратам на її надання, ведення внутрішнього обліку виїздів автомобільної техніки, моторесурсу обладнання тощо)

Квітень, липень, жовтень, грудень 2017 року

Керівники органів та підрозділів сфери управління ДСНС, Відділ власної безпеки та протидії корупції, Департамент економіки та фінансів (у частині підготовки інформації щодо надходжень коштів до спеціального фонду)

Мінімізація можливості допущення корупційних проявів; збільшення надходжень коштів до спеціального фонду державного бюджету

3.8

Посилення контролю за недопустимістю заміни плати за надання підпорядкованими підрозділами платних послуг благодійними внесками

Щомісячно упродовж 2017 року

Керівники органів та підрозділів сфери управління ДСНС

Збільшення надходжень коштів до спеціального фонду державного бюджету

3.9

Обмеження повноваження представників територіальних органів, підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС, які здійснюють претензійно-позовну роботу на підставі довіреностей, у частині виключення з таких довіреностей права визнавати позовні вимоги, відмови від позову та підписання мирових угод

Липень 2017 року

Юридичне управління

Доручення Голови ДСНС

3.10

Забезпечення неухильного та своєчасного подання інформації про використання бюджетних коштів територіальними органами, установами та організаціями сфери управління ДСНС для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (Edata)

Щомісячно упродовж 2017 року

Керівники органів та підрозділів сфери управління ДСНС,
Департамент економіки і фінансів

Підвищення прозорості використання бюджетних коштів

Розділ 4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

4.1

Забезпечення моніторингу стану виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки (Постанова N 265)

Кожного кварталу

Голова та члени Комісії

Протоколи засідання Комісії

4.2

Періодичне проведення комісією з оцінки корупційних ризиків, визначення пріоритетів, координації та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДСНС України на 2017 рік перегляду Антикорупційної програми ДСНС України на 2017 рік та моніторингу її виконання

Кожного кварталу

Голова та члени Комісії

Протоколи засідання Комісії

Розділ 5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

5.1

Організація контролю за виконанням постанови КМУ від 25.03.2015 N 171 "Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком" (Постанова N 171)

Під час проведення кожної перевірки

Департамент персоналу, Відділ власної безпеки та протидії корупції

Уникнення прийняття на роботу (службу) осіб, схильних до корупційних діянь

5.2

Проведення аналізу роботи Уповноважених підрозділів щодо впровадження ними антикорупційних заходів у системі ДСНС

Кожного кварталу

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Звіт за результатами проведеного аналізу

Усі вищезазначені заходи проводяться у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік.

 

Начальник Відділу власної
безпеки та протидії корупції

А. Семикопний

 

Додаток 4
до Антикорупційної програми ДСНС

Заходи щодо навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у підрозділах ДСНС у 2017 році

N з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

1

2

3

4

5

1

Включення до розкладу занять на випускних курсах вищих навчальних закладів ДСНС лекційного та практичних занять за темою "Антикорупційне законодавство та його практичне застосування" із залученням до викладання вищезазначеного матеріалу відповідних фахівців

Червень 2017 року

Департамент персоналу, вищі навчальні заклади сфери управління ДСНС

Включення до розкладів занять

2

Передбачення вивчення у системі службової підготовки основ антикорупційного законодавства та його практичного застосування

Вересень 2017 року

Департамент реагування на надзвичайні ситуації, підрозділи сфери управління ДСНС

Включення до тематичного розрахунку годин занять із службової підготовки

3

Включення до переліку тем, що прослуховуються під час навчання державних службовців ДСНС за професійною програмою підвищення кваліфікації, навчального матеріалу за напрямком "Антикорупційне законодавство та його практичне застосування".

Квітень 2017 року

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Проведення зазначених лекційних занять

4

Взяття участі у тренінгах Національного агентства з питань запобігання корупції за темою "Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції"

За оголошеннями НАЗК щодо проведення тренінгів

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Взяття участі у тренінгах

5

Проведення розширеного семінару-наради з Уповноваженими підрозділами з питань запобігання проявам корупції територіальних органів ДСНС із залученням представників інших органів виконавчої влади, які здійснюють контроль у сфері запобігання і протидії корупції

Вересень 2017 року

Відділ власної безпеки та протидії корупції

Організація та проведення семінару

Усі вищезазначені заходи проводяться у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік.

 

Начальник Відділу власної
безпеки та протидії корупції

А. Семикопний


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.