ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА
ДЕПАРТАМЕНТ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ

ЛИСТ

від 15.02.2011 р. N 0612-2

Банкам-партнерам ДІУ 


Про зміни Стандартів ДІУ

На виконання вимог пункту 7.4 Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів Державна іпотечна установа (далі - ДІУ) повідомляє, що до складової частини Стандартів ДІУ "Порядок рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах" були внесені зміни та доповнення, що додаються.

Проведені зміни вищезазначеного Порядку розширюють можливості первинних кредиторів отримати фінансування для кредитування забудовників з метою будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення та кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах житлового призначення, у тому числі:

- розширено перелік заставного майна, що приймається ДІУ при наданні фінансового кредиту іпотечному кредитору - банку;

- переглянуто загальний розмір застави та його вартість по таким видам застави як облігації внутрішніх державних позик та цінні папери, емітентом за якими є ДІУ.

У зв'язку із внесеними змінами до Стандартів, ДІУ також відкорегувала "Особливі умови надання ДІУ фінансових кредитів для будівництва об'єктів житлового призначення", які доводилися банкам-партнерам при встановленні параметрів рефінансування з 28.12.2010 року по 01.04.2011 року.

Додаткову інформацію можливо отримати:

- в Департаменті іпотечних активів ДІУ за адресою: бул. Л. Українки, 34, офіс 201, м. Київ, 01133, тел./факс - (044) 207-14-02;

- На веб-сайті Державної іпотечної установи за адресою: www.ipoteka.gov.ua

Додаток: 1. Зміни до Порядку рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах, затвердженого рішенням правління ДІУ від 15.10.2010 р. N 431/3.

 

Перший заступник Голови правління 

Ю. В. Зоц 


 

Додаток N 1
до листа ДІУ
15.02.2011 N 0612-2 


ЗМІНИ
до Порядку рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах, затвердженого рішенням правління ДІУ від 15.10.2010 р. N 431/3

1. Перший абзац підпункту 3.2.1 пункту 3.2 Розділу 3 Порядку викласти у наступній редакції:

"3.2.1. Видами заставного майна, яке може прийматися ДІУ при кредитуванні первинного кредитора, є:

- застава майнових прав за іпотечними кредитами, наданими первинними кредитором, які відповідають вимогам складової Стандартів ДІУ "Вимоги до іпотечних кредитів";

- застава цінних паперів, емітентом за якими є Державна іпотечна установа;

- застава облігацій внутрішніх державних позик;

- застава нерухомості (у тому числі житлового призначення), яка зареєстрована у державних реєстрах;

- передача в заставу заставних, предметом іпотеки за якими є нерухомість (у тому числі житлового призначення), зареєстрованої у державних реєстрах;

- застава іпотечних цінних паперів, емітентом за якими є банківські установи, з якими укладені Генеральні договори про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів;

- застава цільових облігації забудовника, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості в об'єкті житлового призначення, фінансування будівництва якого здійснюється відповідно цього Порядку;

- застава облігацій підприємств з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії, що приймаються Національним банком України в якості забезпечення кредитів рефінансування;

- застава майнових прав на нерухоме майно (у тому числі житлового призначення);

- інші іпотечні активи (у т. ч. застава земельних ділянок та ін.), види та вимоги до яких додатково встановлюються та доводяться первинним кредиторам ДІУ."

2. Останній абзац підпункту 3.2.1 пункту 3.2 Розділу 3 Порядку викласти у наступній редакції:

"У тому разі коли в забезпечення погашення кредиту Первинним кредитором надаються облігації внутрішніх державних позик або цінні папери, емітентом за якими виступає ДІУ, загальний розмір застави може бути встановлений на рівні 120 % (для облігацій внутрішніх державних позик) або 100 % (для цінних паперів, емітентом за якими виступає ДІУ) від суми заборгованості за фінансовим кредитом."

3. Доповнити підпункт 3.2.1 пункту 3.2 Розділу 3 Порядку абзацем у наступній редакції:

"У разі якщо ДІУ приймає в заставу цінні папери, кінцевий строк погашення таких цінних паперів повинен перевищувати термін повернення первинним кредитором фінансового кредиту ДІУ не менше ніж на 6 місяців."

4. Пункт 3.3 Розділу 3 Порядку викласти у наступній редакції:

"3.3. Особливості оцінки майна та укладання договору застави.

Для оформлення застави майна, первинний кредитор має надати до ДІУ вичерпні дані по кожному із видів застави.

Майно, що знаходиться в загальній спільній власності, може бути передано первинним кредитором в заставу тільки за згодою всіх власників.

Вартість наступного майна та/або майнових прав, що приймається ДІУ в якості застави, визначається на підставі оцінки, здійсненої суб'єктом оціночної діяльності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства України та яка має бути здійснена до отримання первинним кредитором коштів за фінансовим кредитом:

- нерухомості (у тому числі житлового призначення), яка зареєстрована у державних реєстрах;

- майнових прав на нерухоме майно житлового призначення;

- іпотечних цінних паперів, емітентом за якими виступають банківські установи;

- цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості в об'єкті житлового призначення, фінансування будівництва якого здійснюється відповідно цієї Процедури;

- облігацій підприємств з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії, що приймаються Національним банком України в якості забезпечення кредитів рефінансування;

- земельних ділянок із цільовим призначенням "землі житлової та громадської забудови".

У разі необхідності, для здійснення виїзної перевірки інформації про об'єкт житлового призначення та для огляду та приймання майна, що береться в заставу, ДІУ може створити окрему комісію. Склад комісії затверджується Правлінням ДІУ.

Договір застави майна укладається ДІУ та первинним кредитором за формою, погодженою сторонами та у випадках, визначених законодавством України, повинен бути нотаріально посвідчений. Заставодавець (первинний кредитор або майновий поручитель) при укладанні договорів застави повинен забезпечити державну реєстрацію договору застави у Державному реєстрі правочинів та забезпечити внесення відповідної інформації до державних реєстрів щодо накладання заборони на відчуження предмету застави.

При здійсненні кредитування первинним кредитором забудовника (замовника) будівництва, оцінка майна та оформлення договорів застави здійснюється відповідно до внутрішніх правил первинного кредитора.

При здійсненні іпотечного кредитування первинним кредитором фізичної особи для придбання житла, оцінка майна та оформлення іпотечного договору здійснюється відповідно до вимог Стандартів ДІУ, Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів, укладеного між ДІУ та первинним кредитором та внутрішніх правил первинного кредитора.".

5. Внести зміни пункту п. 2.3 Додатка N 1 Порядку, виклавши його у наступній редакції:

"2.3. ДІУ здійснює рефінансування первинного кредитора шляхом надання йому фінансового кредиту для будівництва (завершення будівництва) об'єкту житлового призначення та здійснює рефінансування наданих первинним кредитором іпотечних кредитів для придбання житла в цьому об'єкті.

ДІУ та Первинний Кредитор укладають Кредитний договір та договори застави із зазначенням умов рефінансування Первинного кредитора (у разі прийняття ДІУ позитивного рішення).

Загальна сума фінансового кредиту, строк його надання встановлюється ДІУ та зазначається в Кредитному договорі. Такий строк повинен враховувати кінцевий строк здачі об'єкта житлового призначення в експлуатацію відповідно до державних будівельних норм, а також строків, необхідних для введення в експлуатацію спорудженого об'єкту житлового призначення та реєстрації прав власності на житло. У будь-якому разі, строк здійснення ДІУ рефінансування первинного кредитора не може перевищувати 2,5 років або 30 місяців.

Розмір відсоткової ставки за фінансовим кредитом та порядок її сплати визначається ДІУ. Така відсоткова ставка не може бути меншою, ніж діюча ставка по рефінансуванню іпотечних кредитів. Відсотки за користуванням кредитними коштами нараховуються ДІУ за методом "факт/факт" на фактичний залишок заборгованості Первинного кредитора за фінансовим кредитом за фактичний час користування ним, починаючи з першого дня видачі фінансового кредиту до настання терміну його погашення.

Гарантії, договори страхування кредитних ризиків можуть використовуватися ДІУ як додаткова форма забезпечення.

Прийнятність та достатність фінансових гарантій визначається ДІУ.

Виконання зобов'язань Первинного кредитора щодо погашення заборгованості за фінансовим кредитом, наданим відповідно умов цієї Додаткової угоди, можуть забезпечуватися:

- заставою майнових прав за іпотечними кредитами, наданими первинними кредитором, які відповідають вимогам складової Стандартів ДІУ "Вимоги до іпотечних кредитів";

- заставою цінних паперів, емітентом за якими є Державна іпотечна установа;

- заставою облігацій внутрішніх державних позик;

- заставою нерухомості (у тому числі житлового призначення), яка зареєстрована у державних реєстрах;

- передачею в заставу заставних, предметом іпотеки за якими є нерухомість (у тому числі житлового призначення), зареєстрованої у державних реєстрах;

- заставою іпотечних цінних паперів, емітентом за якими є банківські установи, з якими укладені Генеральні договори про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів;

- заставою цільових облігації забудовника, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості в об'єкті житлового призначення, фінансування будівництва якого здійснюється за підтримки ДІУ;

- заставою облігацій підприємств з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії, що приймаються Національним банком України в якості забезпечення кредитів рефінансування;

- заставою майнових прав на нерухоме майно (у тому числі житлового призначення);

- іншими іпотечними активами (у т. ч. застава земельних ділянок та ін.), види та вимоги до яких додатково встановлюються та доводяться до Первинного кредитора ДІУ.

Загальний розмір застави при здійсненні рефінансування ДІУ первинного кредитора має бути не меншим, ніж 150 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом, що наданий ДІУ первинному кредитору. При цьому розмір застави додаткових форм забезпечення повернення первинним кредитором кредиту рефінансування не може перевищувати 40 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом, що наданий ДІУ первинному кредитору.

У тому разі, коли в забезпечення погашення кредиту, Первинним кредитором надаються облігації внутрішніх державних позик або цінні папери, емітентом за якими виступає ДІУ, загальний розмір застави може бути встановлений на рівні 120 % (для облігацій внутрішніх державних позик) або 100 % (для цінних паперів, емітентом за якими виступає ДІУ) від суми заборгованості за фінансовим кредитом.

У разі, якщо ДІУ приймає в заставу цінні папери, кінцевий строк погашення таких цінних паперів повинен перевищувати термін повернення Первинним кредитором фінансового кредиту ДІУ не менше ніж на 6 місяців.

Суттєвою умовою рефінансування первинного кредитора має бути встановлення ДІУ фінансових санкцій до Первинного кредитора за нецільове використання коштів отриманого фінансового кредиту, за неналежне здійснення контролю за будівництвом об'єкту житлового призначення, що призвело до порушення строків введення його в експлуатацію, порушення строку повернення фінансового кредиту, за неналежне здійснення іпотечного кредитування фізичних осіб - покупців житла в таких об'єктах житлового призначення.

Погашення первинним кредитором заборгованості за фінансовим кредитом, наданим ДІУ, здійснюється, як правило, в кінцевий строк, визначений Кредитним договором, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ДІУ, вказаний у Кредитному договорі. Первинний кредитор, за умови попереднього погодження з ДІУ, може погашати заборгованість за фінансовим кредитом раніше кінцевого строку на умовах, встановлених Кредитним договором."

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.