МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2018

м. Київ

N 605

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1452/32904

Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства оборони України

Відповідно до Законів України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про наукову та науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою вдосконалення порядку прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 11 травня 2016 року N 248 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за N 776/28906, такі зміни:

у заголовку наказу слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти";

у тексті наказу слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти".

2. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року N 360 (Наказ N 360), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за N 704/25481;

Зміни до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду (Наказ N 605), затверджених наказом Міністерства оборони України від 11 травня 2016 року N 248, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за N 776/28906;

Зміну до Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України (Наказ N 605), затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року N 292 (Наказ N 292), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 року за N 840/32292.

3. Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
29 листопада 2018 року N 605

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1452/32904

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (Наказ N 360)

1. У тексті Інструкції:

слова "Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України" в усіх відмінках замінити словами "структурний підрозділ Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки" у відповідних відмінках;

слова "освітньо-кваліфікаційний рівень" в усіх відмінках замінити словами "ступінь вищої освіти" у відповідних відмінках.

2. У розділі III:

1) у главі 1:

в абзаці другому пункту 1.5 слова "фахівці по роботі з особовим складом (з виховної роботи)" замінити словами "фахівці з морально-психологічного забезпечення";

в абзаці третьому пункту 1.6 цифри та слово "01 травня" замінити цифрами та словом "01 червня";

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.1. Підготовка осіб офіцерського та начальницького складу для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної освіти здійснюється в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (далі - НУОУ).";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Підготовка за денною та заочною формами навчання здійснюється за кошти державного бюджету (за державним замовленням) або фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту (договору).".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено завдання із забезпечення оборони держави;

мають вищу військову оперативно-тактичну освіту та освітній ступінь магістра;";

у пункті 2.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.2. Підготовка осіб офіцерського та начальницького складу для здобуття вищої військової оперативно-тактичної освіти здійснюється в НУОУ, Українській військово-медичній академії та Воєнно-дипломатичній академії імені Євгенія Березняка.";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Підготовка за денною та заочною формами навчання здійснюється за кошти державного бюджету (за державним замовленням) або фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту (договору).".

У зв'язку з цим абзаци третій - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятнадцятим;

абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено завдання із забезпечення оборони держави;

мають вищу військову тактичну освіту та освітній ступінь бакалавра або магістра;";

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Командири військових частин до 01 лютого року вступу на навчання погоджують із замовниками на підготовку військових фахівців списки офіцерів, які подали рапорти про їх зарахування кандидатами на навчання до ВВНЗ. До 05 лютого року вступу на навчання замовники на підготовку військових фахівців погоджують списки офіцерів, які подали рапорти про зарахування на навчання до ВВНЗ. Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду, попередньої професійної діагностики, перевірки рівня фізичної підготовленості та оцінки індивідуальних спроможностей з предметів індивідуальної підготовки командири військових частин приймають рішення про зарахування їх вступниками до ВВНЗ. Офіцерам, які не відповідають вимогам до кандидатів на навчання у ВВНЗ або які не погоджені замовниками на підготовку військових фахівців, відмовляють із зазначенням причин відмови в подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що офіцеру повідомляється в індивідуальній бесіді."

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Замовники на підготовку військових фахівців за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями) до 01 березня року вступу організовують та проводять навчальні збори з кандидатами на навчання в НУОУ тривалістю до двох тижнів.

Керівники навчальних зборів під час їх проведення:

організовують підготовку кандидатів на навчання з фахової та фізичної підготовки;

проводять оцінювання рівня знань офіцерів з фахової підготовки та оцінювання рівня їх фізичної підготовленості;

надають до НУОУ заявку на проведення дистанційного тестування кандидатів на навчання (з іноземної мови та психологічного обстеження);

за результатами оцінювання рівня знань офіцерів з фахової підготовки, рівня їх фізичної підготовленості та з урахуванням результатів дистанційного тестування формують список рекомендованих вступників до НУОУ за відповідною спеціальністю (спеціалізацією).";

абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Список офіцерів, які рекомендовані вступниками до ВВНЗ, їх особові справи, службові картки, картки медичного огляду та документи, зазначені в пункті 2.6 цієї глави, замовники на підготовку військових фахівців до 15 березня року вступу на навчання подають за підпорядкованістю до кадрових органів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України на:";

3) у главі 4:

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання "курсант", приймаються за власним бажанням громадяни України з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, які мають повну загальну, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання (військової служби).";

у пункті 4.6:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"обрана галузь знань, спеціальність та спеціалізація;";

в абзаці дев'ятнадцятому цифри та слово "01 травня" замінити цифрами та словом "01 червня";

доповнити новим пунктом такого змісту:

"4.13. В особливий період при зверненні вступника до начальника ВВНЗ (ВНП ЗВО) після завершення термінів оформлення особових справ військовими комісаріатами ВВНЗ (ВНП ЗВО) самостійно оформляють особові справи вступників з письмовим повідомленням про це військових комісаріатів за місцем військового обліку вступника.".

3. В абзаці третьому пункту 6 розділу IV слова "план виховної роботи" замінити словами "план морально-психологічного забезпечення".

4. Пункт 3 розділу V після слів "заступник начальника ВВНЗ (ВНП ЗВО) з навчальної роботи" доповнити словами "(з навчальної та наукової роботи)".

5. У розділі VI:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Порядок проведення вступних випробувань та конкурсного відбору вступників для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної освіти та вищої військової оперативно-тактичної освіти визначається правилами прийому до ВВНЗ.";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Зарахування вступників слухачами для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної та оперативно-тактичної освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється наказами Міністра оборони України (по особовому складу) до 01 серпня року вступу на навчання.

Зарахування вступників слухачами для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної та оперативно-тактичної освіти за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту (договору) здійснюється наказами начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського до 31 серпня року вступу на навчання.".

 

Директор Департаменту
військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
генерал-майор

М. Садовський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.