МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 березня 2020 року N 380

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування:

управління макроекономічного аналізу та прогнозування;

управління фінансових ринків;

управління економічної стратегії.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.07.2017 N 968 "Про затвердження Положення про управління фінансових ринків у складі департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування" (Положення N 968);

пункт 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.07.2017 N 1166 "Про внесення змін до деяких положень про структурні підрозділи у складі департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування";

абзац другий пункту 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.07.2017 N 1117 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування" (Положення N 1117);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.07.2017 N 1118 "Про затвердження Положення про управління макроекономічного аналізу та прогнозування у складі департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування" (Положення N 1118).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України

О. Черних

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
02 березня 2020 року N 380

ПОЛОЖЕННЯ
про управління макроекономічного аналізу та прогнозування департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління макроекономічного аналізу та прогнозування (далі - управління) у складі департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування (Положення N 224), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури (Наказ N 26) та штатного розпису Мінекономіки.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ прогнозування національних рахунків, показників інфляції та платіжного балансу;

відділ прогнозування міжгалузевого балансу;

відділ економічного моделювання;
 
відділ макроекономічного аналізу.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

здійснення державного прогнозування економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки, та на п'ять років, зокрема розроблення сценарних умов прогнозів, проведення прогнозних розрахунків з використанням наявного модельного апарату прогнозування основних макропоказників соціально-економічного розвитку України, складання прогнозних національних рахунків для економіки в цілому, таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевий баланс);

здійснення оцінки впливу на показники економічного і соціального розвитку проектів нормативно-правових актів, що впливають на макроекономічні процеси;

удосконалення методології макроекономічного аналізу та прогнозування.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

 проведення аналізу стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, основних секторів економіки та видів економічної діяльності;

координацію роботи центральних органів виконавчої влади з макроекономічного прогнозування шляхом підготовки разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Національним банком України прогнозів економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки, та на п'ять років, а також розроблення структури прогнозних документів економічного і соціального розвитку, методичних рекомендацій щодо їх підготовки, упровадження в практику сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесів;

проведення формалізованого модельного прогнозування основних макропоказників соціально-економічного розвитку України на основі наявного модельного апарату в межах взаємозв'язку динаміки показників, у тому числі моделювання макроекономічних наслідків прийняття управлінських рішень, оцінки альтернатив;

здійснення разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції;

здійснення аналізу та прогнозу показників платіжного балансу на основі наданих прогнозів зовнішньоторговельного балансу у взаємоузгодженості із системою макропоказників економічного і соціального розвитку України;

здійснення аналізу та прогнозу агрегованих показників розвитку основних видів економічної діяльності в межах використання показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) та з урахуванням їх взаємозв'язку з основними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, а також обмежень ресурсного і структурного характеру;

підготовку на постійній основі для керівництва Мінекономіки довідкових та аналітичних матеріалів з питань прогнозу макроекономічних показників, інформаційно-аналітичних і прогнозних матеріалів щодо показників системи національних рахунків, а також з питань роботи основних секторів економіки та видів економічної діяльності і перспектив їх розвитку, задля підвищення ефективності управлінських рішень;

розроблення, опрацювання, проведення експертизи та підготовка висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, а також прогнозування впливу проектів нормативно-правових актів на показники економічного і соціального розвитку (в тому числі за обґрунтованими запитами самостійних структурних підрозділів, які містять необхідні вхідні параметри для побудови відповідних алгоритмів та/або моделювання);

організаційно-методичне забезпечення та координацію роботи з підготовки прогнозів економічного та соціального розвитку регіонів;

участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері державного стратегічного планування та порядку розроблення проектів прогнозних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету;

надання методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономіки, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

організовувати семінари, круглі столи, дискусії, зокрема з питань макроекономічного прогнозування.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування - начальник управління макроекономічного аналізу та прогнозування (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

відповідає за організацію робіт з макроекономічного аналізу і прогнозування;

координує роботу з розроблення прогнозно-аналітичних матеріалів щодо окремих питань стану економічного розвиту України, прогнозів економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки, та на п'ять років; надання методичних рекомендацій щодо їх підготовки; упровадження в практику сучасних технологій прогнозування й моделювання соціально-економічних процесів; з підготовки інформаційно-аналітичних та презентаційних матеріалів для забезпечення роботи керівництва Міністерства і департаменту; з організації дискусій з питань макроекономічного аналізу та прогнозування;

забезпечує здійснення оцінки впливу на показники економічного і соціального розвитку проектів нормативно-правових актів, що впливають на макроекономічні процеси;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

працює з відомостями про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

уносить пропозиції керівництву Мінекономіки, департаменту щодо порядку обміну інформацією між Мінекономіки та Держстатом;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу макроекономічного аналізу та заступника начальника управління - начальника відділу прогнозування національних рахунків, показників інфляції та платіжного балансу, начальника відділу прогнозування міжгалузевого балансу, начальника відділу економічного моделювання;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

4.5. У разі відсутності заступника директора департаменту - начальника управління виконання обов'язків начальника управління забезпечується:

заступником начальника управління - начальником відділу прогнозування міжгалузевого балансу;

заступником начальника управління - начальником відділу прогнозування національних рахунків, показників інфляції та платіжного балансу (в разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу прогнозування міжгалузевого балансу).

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
02 березня 2020 року N 380

ПОЛОЖЕННЯ
про управління фінансових ринків департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління фінансових ринків у складі департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування (Положення N 224), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури (Наказ N 26) та штатного розпису Мінекономіки.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ аналізу та прогнозування впливу податково-бюджетної політики на розвиток економіки;

відділ аналізу та прогнозування впливу монетарної політики, політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної фінансової, бюджетної та податкової політики, у тому числі в розробленні проекту Бюджетної декларації, проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;

проведення оцінки впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної, податково-бюджетної політики та політики розвитку фінансових ринків на економічний розвиток та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цих сферах.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

 проведення аналізу та прогнозування впливу податкової політики на окремі сегменти реального сектору економіки та на економічний розвиток країни в цілому;

розроблення в межах повноважень пропозицій щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;

проведення економічної оцінки проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та аналізу економічних факторів, що впливають на його виконання;

проведення моніторингу та оцінки впливу виконання дохідної та видаткової частини бюджету на реалізацію завдань економічної та соціальної політики;

підготовку на постійній основі інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану виконання бюджету, провадження бюджетної політики, фінансування окремих напрямів економічної діяльності, аналізу впливу змін податкового законодавства на галузі економіки, податкових пільг на економічну діяльність підприємств;

проведення аналізу та прогнозування впливу грошово-кредитної, валютно-курсової політики, політики розвитку фінансових ринків на економічний розвиток держави, розроблення пропозицій щодо підвищення їх ефективності з метою досягнення макростабілізації та економічного зростання;

проведення аналізу розвитку фінансових ринків, а саме банківського сектору, фондового ринку та його інфраструктури, ринку небанківських фінансових послуг (ринку страхування, діяльності кредитних спілок, іпотечного кредитування, лізингу, факторингу) та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи з метою досягнення економічного зростання;

розроблення в межах повноважень пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань функціонування фінансових ринків;

підготовку за дорученням керівництва Мінекономіки інформаційно-аналітичних матеріалів щодо ситуації на фінансових ринках, а саме банківського сектору, фондового ринку та ринку небанківських фінансових послуг (ринку страхування, діяльності кредитних спілок, іпотечного кредитування, лізингу, факторингу);

участь у розробленні документів про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, та про інші особливі заходи фінансової діяльності держави та формування фінансової політики, а також надання пропозицій стосовно функціонування ринків фінансових послуг;

участь в опрацюванні проектів концепцій, стратегій, основних засад та інших прогнозних, стратегічних, програмних, планових та проектних документів державного управління;

розроблення, опрацювання, проведення експертизи та підготовки висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки, необхідні для виконання визначених завдань;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління: здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

приймає рішення та підписує листи на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономіки у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

здійснює координацію роботи щодо проведення аналізу та прогнозування впливу інструментів грошово-кредитної, валютно-курсової, бюджетно-податкової політики та політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх використання з метою досягнення економічного зростання;

організовує та бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань бюджетно-податкової політики та функціонування фінансових ринків;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні документів про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, та інші особливі заходи фінансової діяльності держави та формування фінансової політики;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу аналізу та прогнозування впливу монетарної політики, політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки; начальника відділу аналізу та прогнозування впливу податково-бюджетної політики на розвиток економіки;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців управління.

4.6. У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу аналізу та прогнозування впливу монетарної політики, політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки.

4.7. Заступник директора департаменту - начальник управління і заступник начальника управління - начальник відділу аналізу та прогнозування впливу монетарної політики, політики розвитку фінансових ринків на розвиток економіки мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
02 березня 2020 року N 380

ПОЛОЖЕННЯ
про управління економічної стратегії департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління економічної стратегії у складі департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування (Положення N 224), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури (Наказ N 26) та штатного розпису Мінекономіки.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ стратегії економічного розвитку;

відділ з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики;

відділ методичного забезпечення моніторингу державних цільових програм.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

здійснення організаційно-методичного забезпечення щодо розроблення та виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади стратегічних документів економічного і соціального розвитку України (у тому числі державних цільових програм);

координація діяльності самостійних структурних підрозділів Міністерства щодо розроблення планів діяльності Мінекономіки, проведення моніторингу й оцінки їх виконання;

координація роботи органів виконавчої влади з питань досягнення Цілей сталого розвитку;

удосконалення законодавства у сфері державного стратегічного планування;

участь у розробленні пропозицій щодо посилення макроекономічної стійкості та економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує координацію роботи центральних органів виконавчої влади з питань розроблення та моніторингу виконання стратегічних документів економічного і соціального розвитку, в тому числі з питань досягнення Цілей сталого розвитку (Указ N 722/2019);

вносить пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері державного стратегічного планування та порядку розроблення проектів програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету;

здійснює організаційно-методичне забезпечення процесів розроблення та виконання стратегічних документів, у тому числі державних цільових програм, бере участь у підготовці пропозицій щодо впровадження у практику роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади інструментів стратегічного планування, орієнтованого на результат;

організовує та координує розроблення планів діяльності Мінекономіки, проведення моніторингу й оцінки їх виконання, забезпечує підготовку щорічних звітів про діяльність Мінекономіки;

готує пропозиції щодо порядку планування діяльності Міністерства, установлення форматів планових і звітних документів для підготовки самостійними структурними підрозділами Мінекономіки відповідних матеріалів;

здійснює методичне забезпечення, впровадження сучасних підходів і забезпечує проведення оцінки тенденцій тіньової економіки та макроекономічної стійкості держави, готує інформаційно-аналітичні матеріали з зазначених питань;

готує та оприлюднює накази Мінекономіки про присвоєння державним цільовим програмам облікових кодів, якими визначається структурний підрозділ, відповідальний у Міністерстві за здійснення аналізу стану виконання державних цільових програми, на основі наданих державними замовниками копій нормативно-правових актів про затвердження програм та текстів програм разом з додатками;

готує, на підставі отриманих заключних звітів, узагальнені висновки про кінцеві результати виконання державних цільових програм, які знаходяться на обліку в Мінекономіки;

бере участь в опрацюванні проектів концепцій державних цільових програм та проектів державних цільових програм, у підготовці висновків стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання;

проводить разом з іншими структурними підрозділами Мінекономіки моніторинг виконання державних цільових програм, які знаходяться на обліку в Мінекономіки;

забезпечує підготовку узагальненої інформації про хід виконання державних цільових програм, які знаходяться на обліку у Мінекономіки, на основі наданих державними замовниками щорічних звітів та надання її разом з пропозиціями щодо подальшого їх виконання Кабінетові Міністрів України;

координує діяльність з досягнення Цілей сталого розвитку (Указ N 722/2019) за цілями, що належать до компетенції Мінекономіки, забезпечує проведення аналізу прогресу України у досягненні визначених цілей та підготовку відповідних звітів;

здійснює методичне забезпечення та координацію робіт з підготовки програм економічного та соціального розвитку регіонів на короткостроковий періоди;

з питань, що належать до компетенції управління, узагальнює практику законодавства та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, опрацьовує, проводить експертизу та оцінку впливу проектів нормативно-правових актів на показники економічного і соціального розвитку України;

забезпечує надання методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономіки, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції управління;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

ініціювати та організаційно забезпечувати проведення координаційних зустрічей (нарад, консультацій, презентацій тощо) з уповноваженими представниками міністерств та центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління економічної стратегії (далі - начальник управління), якого призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки і директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та бере участь у підготовці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань розроблення стратегічних програмних документів економічного і соціального розвитку України, документів з питань досягнення Цілей сталого розвитку (Указ N 722/2019), механізмів забезпечення макроекономічної стійкості держави, детінізації економіки;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів із збереження службової інформації в управлінні;

у ході роботи використовує відомості про зміст завдань та заходів у цілому щодо складової сил оборони державних цільових програм розвитку озброєння та військової техніки (створення окремих зразків озброєння та військової техніки), підвищення обороноздатності держави;

координує роботу щодо розроблення планів діяльності Мінекономіки, проведення моніторингу та оцінки їх виконання;

бере участь у розробленні документів щодо формування показників про плани, обсяги асигнувань на здійснення державної програми розвитку озброєння (військової техніки);

бере участь у розробленні та виконанні заходів плану цивільного захисту Мінекономіки на особливий період;

за дорученням керівництва Мінекономіки і директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу методичного забезпечення моніторингу державних цільових програм, заступника начальника управління - начальника відділу з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики, начальника відділу стратегії економічного розвитку.

Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника управління забезпечується:

заступником начальника управління - начальником відділу методичного забезпечення моніторингу державних цільових програм;

заступником начальника управління - начальником відділу з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу методичного забезпечення моніторингу державних цільових програм.

4.5. Начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення моніторингу державних цільових програм, заступник начальника управління - начальник відділу з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.