НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2019 року N 115

м. Київ

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 04 квітня 2017 року N 467

Відповідно до законів України "Про природні монополії", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року N 467 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів" (Постанова N 467), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
01 лютого 2019 року N 115

Зміни
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року N 467 (Постанова N 467)

I. У пункті 2 постанови:

в абзаці другому знак та цифру ", 10" виключити;

в абзаці третьому знак та цифри "5 - 8" замінити знаком та цифрами "5, 6";

в абзаці четвертому слово та цифру "підпункту 9" замінити словом, знаком та цифрами "підпунктів 7 - 11".

II. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів:

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"дегазація полігона/звалища - одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів, пов'язана зі збиранням та вилученням біогазу з тіла полігона/звалища з метою його утилізації або знешкодження;";

в абзаці десятому слова та знак "територія / земельна ділянка" замінити словами та символами "земельна ділянка (сукупність суміжних земельних ділянок)";

в абзаці дванадцятому слова "одна з операцій захоронення, пов'язана з" замінити словами "одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів, пов'язана зі зважуванням,";

в абзаці чотирнадцятому слова "і рослин, шумового забруднення" виключити;

в абзаці п'ятнадцятому слова "одна з операцій захоронення" замінити словами "одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів";

2) у підпункті 3 пункту 1.6 слова "і рослин, шумового забруднення" виключити.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.";

підпункт 3 виключити;

2) пункт 2.2 виключити.

3. У главі 3:

1) абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

"3.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з захоронення побутових відходів, повинні дотримуватися вимог законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про відходи", інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері поводження з відходами.

3.2. При провадженні господарської діяльності з захоронення побутових відходів ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:".

У зв'язку з цим абзаци другий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами третім - вісімнадцятим;

2) у пункті 3.2:

у підпункті 12 після слова "вести" доповнити словом "окремий";

у підпункті 13 після слів "тарифом на" доповнити словами "послугу з";

у підпункті 14 слова "вимог чинного порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого НКРЕКП" замінити словами "Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 травня 2017 року N 706 (Порядок N 706)";

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"17) щорічно переглядати паспорти місця видалення відходів відповідно до пункту 19 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року N 1216.".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) забезпечувати в'їзд та виїзд транспортних засобів на/з територію(-її) полігона/звалища виключно через контрольно-пропускний пункт;".

У зв'язку з цим підпункти 4 - 16 вважати відповідно підпунктами 5 - 17;

підпункт 5 доповнити словами "виключно від виконавців послуг з вивезення побутових відходів, які визначені виконавцями послуг з вивезення побутових відходів на певній території відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (Постанова N 1173), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2011 року N 1173";

підпункт 6 доповнити словами "та в обсягах, необхідних для ізолювання побутових відходів";

у підпункті 8 після слів "не приймати побутові відходи" доповнити словами та символами "в одному сміттєвозі (спеціальному транспортному засобі)";

у підпункті 9 слова "промислових відходів IV класу небезпеки, інших відходів" замінити словами "промислових відходів III та IV класу небезпеки";

після підпункту 10 доповнити новими підпунктами 11 та 12 такого змісту:

"11) зважувати усі відходи, які приймаються на полігон/звалище;

12) складувати побутові відходи відповідно до вимог розділу III Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року N 435;".

У зв'язку з цим підпункти 11 - 17 вважати відповідно підпунктами 13 - 19;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) захищати місце провадження діяльності від затоплення зливовими та талими водами з вищерозташованих земельних масивів (ділянок);";

підпункт 14 доповнити знаком та словами:

", збираючи фільтрат у контрольні ставки або в регулюючі ємності, та очищувати/знезаражувати його";

у підпункті 15 слова "провадити зволоження" замінити словом "зволожувати";

у пункті 18 слова "і рослин, за шумовим забрудненням" виключити;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"20) ізолювати верхню частину побутових відходів технологічним екраном із шару ґрунту (глини, суглинку) або подрібнених будівельних відходів завтовшки не менше ніж 200 мм. ";

2) у пункті 4.2:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) протифільтраційного екрану (донного та у разі необхідності бортового) полігона/звалища з коефіцієнтом фільтрації води не більше 10 - 9 м/с з товщиною протифільтраційного екрану з природних матеріалів не менше 1,0 м та/або штучного протифільтраційного екрану з синтетичних матеріалів високої щільності не менше 3,0 мм;";

підпункт 7 доповнити словами "у контрольні ставки або регулюючі ємності, що повинні забезпечити виключення потрапляння фільтрату у підземні води та поверхневі води";

після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

"8) системи очищення/знешкодження фільтрату;".

У зв'язку з цим підпункти 8 - 10 вважати відповідно підпунктами 9 - 11;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) рекомендації з рекультивації полігона/звалища та проекту рекультивації кожної закритої черги полігона/звалища;";

у підпункті 10 слова "збирання та вилучення біогазу" замінити словами "дегазації полігона";

підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) суцільної огорожі заввишки до 2,0 - 2,5 м по периметру території полігона/звалища або ґрунтового валу заввишки 1,5 - 1,7 м і завширшки 3,0 - 3,5 м. ".

5. Додаток 1 після слів "Полігон/звалище обслуговує населені пункти" доповнити знаком та словами

"_____".
(зазначити назви населених пунктів)

6. Додаток 2 до Ліцензійних умов викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів
(пункт 1.6)

Відомість
про засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

_
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. Інформація про наявні об'єкти:

N
з/п

Тип об'єкта

Площа загальна (м2)

Адреса (якщо не зазначено інше)

Документ, що підтверджує право власності, господарського відання, користування (якщо капітальна споруда) або використання/експлуатації на іншій законній підставі

1

Адміністративний будинок

 

 

 

2

Побутовий будинок

 

 

 

3

Інвентарний будинок

 

 

 

4

Контрольно-пропускний пункт:

4.1

ворота

Довжина (м) х висота (м)

-

-

 

-

-

4.2

шлагбаум

-

так/ні

-

-

 

-

4.3

приміщення для контрольно-пропускного персоналу

 

 

 

4.4

автомобільні ваги*

-

-

-

4.5

контрольно-дезінфікуюча зона

Довжина х глибина х ширина (м)

-

-

резервуар

 

 

 

5

Гараж

 

 

 

6

Майстерні

 

 

 

7

Склад паливно-мастильних матеріалів

 

 

 

8

Інші споруди:

8.1.

 

 

 


* Зазначити технічні характеристики, рік виготовлення, кількість.

2. Інформація про інженерні споруди:

N
з/п

Найменування

Потужність за проектом (тис. м3)

1

Гідротехнічні споруди від затоплення зливовими та талими водами

 

2

Дренажна система для збирання та відведення фільтрату

 

3

Очисні споруди

 

4

Система дегазації полігона/звалища

 

Факел

Виробництво електричної енергії

Продаж газу в балонах

 

 

 

5

Протифільтраційний екран

Коефіцієнт фільтрації води (м/с)

Так

Ні

Природний (зазначити матеріал та товщину)

Штучний (зазначити матеріал та товщину)

 

 

 

 

3. Інформація про наявні засоби механізації, які використовуються безпосередньо в технологічному процесі захоронення побутових відходів:

N
з/п

Тип спеціального транспортного засобу

Марка транспортного засобу

Номерний знак

Потужність двигуна, кВт (к. с. )

Кількість одиниць кожної марки

Рік випуску

1

Бульдозер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Каток-ущільнювач (компактор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Екскаватор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Автосамоскид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Скрепер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Поливайно-мийна машина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші засоби механізації, які використовуються безпосередньо в технологічному процесі захоронення побутових відходів:

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: пункт 2 (Інформація про інженерні споруди) заповнюється суб'єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року.

"___" 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

______
(посада керівника юридичної особи)


(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.