МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2018

м. Київ

N 550

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2018 р. за N 1326/32778

Про затвердження Змін до Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України ( N 3393-VI) та з метою вдосконалення порядку присвоєння класної кваліфікації авіаційному персоналу державної авіації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року N 3 (Наказ N 3), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 січня 2015 року за N 79/26524, що додаються.

2. Управлінню регулювання діяльності державної авіації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Національної
поліції України
генерал поліції другого рангу

В. В. Аброськін

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник

П. Цигикал

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Міністр внутрішніх
справ України

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
31 жовтня 2018 року N 550

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2018 р. за N 1326/32778

ЗМІНИ
до Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України (Наказ N 3)

1. У розділі I:

1) у пункті 1.3:

в абзаці другому:

слова "повітряним рухом," замінити словами "повітряним рухом або";

після слів "повітряних суден" доповнити словом та абревіатурою "(далі - ПС)";

абзац шостий після слів "технічну експлуатацію повітряних суден" доповнити словами ", льотну експлуатацію безпілотних авіаційних комплексів";

абзац сьомий після слів "Повітряному кодексі України" доповнити словами і цифрами ", Правилах виконання польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року N 2 (Наказ N 2), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за N 82/26527,";

2) у пункті 1.5 слова та абревіатуру "центральних органів виконавчої влади (далі - ЦОВВ)" замінити абревіатурою "ЦОВВ".

2. У розділі II:

1) в абзаці п'ятому пункту 2.1 слова "повітряних суден" замінити абревіатурою "ПС";

2) у пункті 2.2:

в абзаці другому слова та абревіатуру "повітряних суден (далі - ПС)" замінити абревіатурою та словами "ПС, а саме: льотний екіпаж ПС та екіпаж салону (пасажирського, вантажного), в тому числі бортові механіки (провідники, радисти, оператори, спостерігачі, перекладачі тощо), персонал штатних пошуково-рятувальних і парашутно-десантних служб (груп) та штатних рятувальних парашутно-десантних (пошуково-рятувальних) груп;";

в абзаці шостому слова та абревіатуру "вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ)" замінити словами та абревіатурою "закладів вищої освіти (далі - ЗВО)";

3) у пункті 2.3:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"персонал з льотної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів;".

У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

абзац п'ятий після слів "інженерного та технічного" доповнити словом ", метрологічного";

в абзаці шостому:

після слів "з експлуатації" доповнити словами ", технічного обслуговування";

після слів "авіаційно-технічного майна" доповнити словами ", утримання та поточного ремонту аеродрому";

в абзаці восьмому слово "радіозв'язку" замінити словами "засобів радіозв'язку, засобів електрозв'язку, наземних засобів об'єктивного контролю,";

абзац десятий після слів "метеорологічного забезпечення" доповнити словами "(авіаційний метеорологічний персонал, який здійснює: спостереження за метеорологічними умовами; збір, обробку, аналіз метеоінформації; розробку авіаційних прогнозів погоди, штормових попереджень та оповіщень; експлуатацію технічних засобів метеорологічної служби)";

абзац одинадцятий після слів "медичного забезпечення" доповнити словами "(авіаційний медичний персонал, який має відповідну фахову підготовку з авіаційної медицини, здійснює медичне забезпечення польотів або визначає придатність до виконання польотів)";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"персонал із забезпечення аеронавігаційною інформацією.".

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Визначення рівня підготовленості для присвоєння, підтвердження класної кваліфікації АП ДАУ проводять штатні (нештатні) кваліфікаційні комісії АП ДАУ (льотного та НСА) на чолі зі штатними (позаштатними) головами, які створюються в:

органах управління авіацією (далі - ОУ авіацією) Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України (далі - ОУ авіацією ЦОВВ);

ОУ авіацією ЗС України;

з'єднаннях (установах, закладах);

авіаційних бригадах - полках, загонах, підрозділах, окремих ескадрильях (ланках), авіаційних базах, авіаційно-технічних частинах, авіаційних комендатурах, окремих підрозділах забезпечення польотів, навчальних частинах з підготовки авіаційного персоналу (далі - авіаційні частини (підрозділи)).

Відповідно до рішення керівника (начальника) визначається склад кваліфікаційної комісії та за необхідності створюються підкомісії.

Кваліфікаційні комісії з'єднань, ОУ авіацією ЗС України та ЦОВВ є кваліфікаційними комісіями вищого рівня.";

2) в абзаці першому пункту 3.5 абревіатуру "ЦОВВ" замінити абревіатурами та словом "ОУ авіацією ЦОВВ", слова "командувань видів" замінити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

3) в абзаці другому пункту 3.7 слова та абревіатуру "льотного складу (крім льотчиків (пілотів), штурманів) та НСА" замінити абревіатурою "АП ДАУ";

4) в абзаці першому пункту 3.8 та абзаці першому пункту 3.9 слова "командувань видів" замінити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

5) у пункті 3.12:

в абзаці першому слова "командування виду" замінити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

в абзаці четвертому слова та абревіатури "керівнику ЦОВВ (за погодженням керівника ОУ авіацією ЦОВВ), Командувачу виду ЗС України, командиру з'єднання (начальнику установи, закладу) безпосереднього підпорядкування" замінити словами "за підпорядкованістю".

4. У розділі IV:

1) пункт 4.8 викласти в такій редакції:

"4.8. Курсанти-випускники ЗВО льотної спеціальності, які відповідають вимогам до рівня підготовки льотного складу для присвоєння класної кваліфікації льотчика (пілота), штурмана, зазначеним в додатку 1 до цієї Інструкції, можуть подаватися до присвоєння класної кваліфікації льотчика (пілота), штурмана 3 класу після складання льотних іспитів за нормативами відповідних курсів наземної і льотної підготовки курсантів на оцінку не нижче ніж "добре" та присвоєння їм первинного офіцерського звання "лейтенант".";

2) в абзаці першому пункту 4.12 цифри "4.6 - 4.8" замінити цифрами "4.9, 4.11";

3) в абзаці першому пункту 4.13 слова та цифри "у пунктах 4.3 - 4.5" замінити словами та цифрами "у пункті 4.6";

4) у пункті 4.15:

слова "вони не допустили" замінити словами "їх дії (бездіяльність) не призвели";

після цифр і слова "12 місяців" доповнити словом "до";

5) у пункті 4.17 слова та абревіатуру "командувачами видів ЗС України" замінити абревіатурами та словами "ОУ авіацією ЗС України, командувачем Національної гвардії України".

5. У розділі V:

1) у пункті 5.2:

в абзаці третьому слова "(окремої ескадрильї, ланки (загону)) та вище" замінити словами "(підрозділу) або кваліфікаційною комісією вищого рівня";

в абзаці четвертому слова та абревіатури ", інспектором (інструктором)-льотчиком (пілотом), штурманом з'єднання (за рішенням голови кваліфікаційної комісії з'єднання), старшим льотчиком (пілотом), штурманом-методистом військового навчального закладу (який входить до складу кваліфікаційної комісії) та вище, кваліфікаційною комісією ОУ авіацією ЦОВВ" замінити словами "або кваліфікаційною комісією вищого рівня";

в абзаці п'ятому слова та абревіатури "та вище, кваліфікаційною комісією ОУ авіацією ЦОВВ" замінити словами "або кваліфікаційною комісією вищого рівня";

в абзаці шостому слово та абревіатуру "виду ЗСУ," замінити словами та абревіатурами "відповідно ОУ авіацією ЗС України або";

абзац сьомий після слова "добре" доповнити словами ", а для авіаційних фахівців, які подаються для присвоєння класної кваліфікації майстра, льотчика (пілота)-снайпера, штурмана-снайпера, не нижче ніж "відмінно";

2) пункт 5.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"вимоги керівних документів з організації, проведення польотів та забезпечення їх безпеки.";

3) пункт 5.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"методика навчання виконанню функціональних обов'язків під час виконання польоту (для бортових інженерів (техніків)-інструкторів.";

4) абзац шостий пункту 5.9 викласти в такій редакції:

"вимоги щодо застосування рятувальних, тренувальних, спортивних, запасних парашутних систем, недоторканних авіаційних запасів, плавзасобів, засобів сигналізації та зв'язку.";

5) у пункті 5.11 слово "виду" замінити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

6) у пункті 5.13:

в абзаці третьому:

після слів "техніки пілотування" доповнити словами "при виконанні заходу на посадку (для льотчиків (пілотів))";

слово "навігації" замінити словами "повітряної навігації (для штурманів)";

після слів "перевіряються в" доповнити словами "навігації при";

в абзаці четвертому:

після слів "техніки пілотування" доповнити словами "(для льотчиків (пілотів))";

після слів "дій за призначенням та" доповнити словом "повітряної";

після слів "повітряної навігації" доповнити словами "(для штурманів)";

в абзаці п'ятому:

після слів "льотчик (пілот)" доповнити словом "-снайпер";

після слів "з техніки пілотування" доповнити словами "(для льотчиків (пілотів))";

після слів "з видів бойового застосування" доповнити словами "(до дій за призначенням) та повітряної навігації (для штурманів)";

в абзаці восьмому:

після слів "з техніки пілотування" доповнити словами "при заходженні на посадку (для льотчиків (пілотів))";

слово "навігації" замінити словами "повітряної навігації (для штурманів)";

7) у пункті 5.17:

в абзаці першому слова "льотчика (пілота)-снайпера," замінити словами "льотчика (пілота)-снайпера та з повітряної навігації із заходом на посадку";

абзац другий вважати пунктом 5.18.

У зв'язку з цим пункти 5.18 - 5.32 вважати відповідно пунктами 5.19 - 5.33.

8) у пункті 5.18:

слово "виду" замінити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

слово "проводиться" замінити словами та абревіатурою "з техніки пілотування та повітряної навігації при заході на посадку при УМП може проводитися";

9) пункт 5.19 після абревіатури "ЦОВВ" доповнити абревіатурою та словами ", ЗС України, Національної гвардії України";

10) у пункті 5.20:

слово "виду" замінити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

слово "навігації" замінити словами "повітряної навігації (з льотної (професійної) підготовки";

11) пункт 5.23 після слова та цифр "(додатки 5, 6)" доповнити цифрою ", 7";

12) у пункті 5.29:

абзац перший після слова "або" доповнити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

в абзацах другому - четвертому слова "Командування виду" замінити абревіатурою та словом "ОУ авіацією";

13) пункт 5.30 викласти в такій редакції:

"5.30. Присвоєння класної кваліфікації льотному складу проводиться наказами:

1) у ЗС України:

3 класу - начальників ЗВО та центрів бойової підготовки, командирів з'єднань;

2 класу, 1 класу - командирів з'єднань, начальників ЗВО екіпажам салонів (пасажирського, вантажного), а льотчикам (пілотам), штурманам - відповідних керівників ОУ авіацією ЗС України;

майстра - керівників ОУ авіацією ЗС України;

льотчика (пілота)-снайпера, штурмана-снайпера - Міністра оборони України;

2) в інших ЦОВВ (Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній поліції України) та Національній гвардії України:

3 класу, 2 класу, 1 класу, майстра, льотчика (пілота)-снайпера, штурмана-снайпера - керівників ЦОВВ, командувача Національної гвардії України.";

14) в абзаці другому пункту 5.31 слово "проводиться" замінити словами "до кваліфікаційного свідоцтва здійснюється";

15) пункт 5.33 після слів "в урочистій обстановці" доповнити словами ", а курсантам ЗВО - разом із присвоєнням їм первинного офіцерського звання "лейтенант".

6. У розділі VI:

1) у пункті 6.1:

в абзаці першому слова "без поважних причин" виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підтвердження класної кваліфікації у рік її отримання не здійснюється.";

2) у пункті 6.5 слова та абревіатуру "дозволяється виконувати перевірки на одному із типів ПС рішенням командира авіаційної частини (підрозділу)" замінити словами та абревіатурою "командир авіаційної частини визначає тип ПС для виконання кожної окремої перевірки";

3) у пункті 6.7 слова та абревіатуру "наказом відповідного командира (начальника) авіаційної частини (установи, закладу), керівника ЦОВВ" замінити словами та абревіатурами "командира авіаційної частини (підрозділу), командира з'єднання (начальника установи, закладу), керівника ОУ авіацією ЗС України та ЦОВВ".

7. У пункті 7.2 розділу VII слова та абревіатуру "який допустив авіаційну подію, серйозний інцидент, надзвичайну подію, пошкодження ПС" замінити словами та абревіатурою "дії (бездіяльність) якого призвели до авіаційної події, серйозного інциденту, надзвичайної події, пошкодження ПС".

8. У розділі VIII:

1) абзац четвертий пункту 8.2 після слів "авіаційної техніки" доповнити словами "або засобів наземного забезпечення польотів";

2) абзаци другий - четвертий пункту 8.3 викласти в такій редакції:

"3 класу - командирів авіаційних частин (підрозділів);

2 класу, 1 класу - командирів з'єднань, начальників ЗВО, командувача Національної гвардії України, керівників ЦОВВ;

майстра - керівників ОУ авіацією ЗС України, командувача Національної гвардії України, керівників ЦОВВ.";

3) абзац перший пункту 8.7 після слова та абревіатури "керівників ЦОВВ" доповнити словами та абревіатурами ", відповідних керівників ОУ авіацією ЗС України, командувача Національної гвардії України".

9. У пункті 9.2 розділу IX:

слово "зазначаються" замінити словом "затверджуються";

після слів "командира авіаційної частини (підрозділу)" доповнити словами та абревіатурами "командира з'єднання (начальника установи, закладу), керівника ОУ авіацією ЗС України та ЦОВВ";

після слів "з поважних причин" доповнити словами та абревіатурою "(хвороба, відпустка, відрядження, перенавчання на інші типи ПС або засоби)".

10. У тексті Інструкції:

абревіатуру "ВНЗ" замінити абревіатурою "ЗВО";

слова "безпосереднього підпорядкування" у всіх відмінках виключити;

абревіатуру "ВМП" замінити абревіатурою "УМП".

11. У додатках до Інструкції:

1) додатку 1 цифри "300", "400", "450", "600" замінити відповідно цифрами "250", "350", "400", "550";

2) додаток 3 викласти у новій редакції, що додається;

3) у відмітках додатків 5, 6 цифри "5.22" замінити цифрами "5.23";

4) доповнити Інструкцію після додатка 6 новим додатком 7, що додається.

У зв'язку з цим додаток 7 вважати додатком 8.

У тексті Інструкції посилання на додаток 7 замінити посиланням на додаток 8.

 

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України

М. Кушнірук

 

Додаток 3
до Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України
(пункт 4.4)

Вимоги до рівня підготовки льотного складу для присвоєння класної кваліфікації авіаційного рятувальника

Класна кваліфікація, що присвоюється

Підготовка до десантування парашутним способом до місця лиха

Підготовка до десантування безпарашутним способом до місця лиха з евакуацією постраждалих

Підготовка до пошуково-рятувальних робіт

Підготовка до інструкторської роботи

Загальна кількість стрибків з парашутом, не менше

1

2

3

4

5

6

Авіаційний рятувальник
3 класу

На земну поверхню вдень та вночі в простих метеорологічних умовах (далі - ПМУ)

На земну поверхню вдень та вночі в ПМУ

На земну поверхню вдень та вночі в ПМУ

-

30

Авіаційний рятувальник
2 класу

На земну поверхню вдень в ПМУ та складних метеорологічних умовах (далі - СМУ)

На земну поверхню вдень в СМУ та водну поверхню вдень в ПМУ

На земну поверхню вдень в СМУ та водну поверхню в ПМУ

Кандидат в інструктори парашутно-десантної підготовки (далі - ПДП) та аварійно-рятувальної підготовки (далі - АРП)

100

Авіаційний рятувальник
1 класу

На земну поверхню вдень та вночі в СМУ, на водну поверхню вдень в СМУ

На земну та водну поверхні вдень в СМУ, на земну поверхню вночі в СМУ

На земну та водну поверхні вдень в СМУ, на земну поверхню вночі в СМУ

Інструктор ПДП; інструктор АРП

200

Авіаційний рятувальник-майстер

На земну поверхню вдень та вночі в СМУ, на водну поверхню вдень в СМУ

На земну та водну поверхні вдень в СМУ, на земну поверхню вночі в СМУ

На земну та водну поверхні вдень в СМУ, на земну поверхню вночі в СМУ

Інструктор ПДП; інструктор АРП

500

 

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України

М. Кушнірук

 

Додаток 7
до Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України
(пункт 5.23)

ПОДАННЯ
на присвоєння класної кваліфікації

Авіаційний рятувальник ________ класу, майстер
                                                        (непотрібне закреслити)

Звання _______

Прізвище, ім'я, по батькові ___

Рік народження _______

Особистий номер _____

Посада (згідно зі штатом) ____
__
__
                                                                                                          (авіаційна частина)

Дата присвоєння: 3 класу _, 2 класу _______,
1 класу ___, майстра ___

Ти-
пи по-
віт-
ря-
них су-
ден

Зага-
льна кіль-
кість стри-
бків

Тип
парашута /
площа / зава-
нтаження

Виконав стрибків

За-
галь-
ний час віль-
ного паді-
ння

Кіль-
кість безпа-
рашут-
них де-
санту-
вань д/н

Кіль-
кість
 ева-
куа-
цій д/н

усьо-
го

метеорологічні умови

на зем-
ну по-
вер-
хню

на вод-
ну по-
вер-
хню

де-
нь (да-
лі - д)

ніч (да-
лі - н)

з ван-
та-
жем

обме-
жений
майда-
нчик

з висоти, м

до 1000

1000 - 4000

біль-
ше 4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Для простих метеорологічних умов (далі - ПМУ) та складних метеорологічних умов (далі - СМУ) таблицю заповнювати через дріб:

 

у чисельнику - ПМУ;

у знаменнику - СМУ.

Висновок: теоретична та _______ підготовка
__
                                                                   (військове (спеціальне) звання, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідає рівню класної кваліфікації _ класу.

Подаю на контрольну перевірку.

Керівник (начальник) ________
                                                                                                      (авіаційна частина)

М. П.
___
                                                          (військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року.

КОНТРОЛЬНА ПЕРЕВІРКА:

1) теоретичної підготовки

N
з/п

Дисципліна (відповідно до пункту 5.9 Інструкції про класифікацію авіаційного персоналу державної авіації України)

Оцінка

Посада, звання, прізвище, ініціали перевіряючого

Дата проведення

Підпис перевіряючого

1

2

3

4

5

6

2) практичної підготовки ____
                                                                            (дата контрольної перевірки як випускаючого, заступника
__
                                                  керівника стрибків, керівника стрибків, чергового по майданчику приземлення
__
                                                                                                     (приводнення), оцінка)

Техніка пілотування і точність приземлення парашутної системи _______
                                                                                                                                                                                     (оцінка)
__
                             (військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові перевіряючого)

Підготовка парашутних систем, що експлуатуються у частині, до дій за призначенням _
                                                                                                                                                                                                               (оцінка)
__
                                   (посада, військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові перевіряючого)

За результатами контрольної перевірки рівень теоретичної та практичної підготовки відповідає вимогам, що висуваються до _________ класу, майстра.

Голова кваліфікаційної комісії
___
                                                            (військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ року

Гідний присвоєння класної кваліфікації ___________ класу, майстра.

____
                                                            (військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

"___" 20__ року

Голова кваліфікаційної комісії
____
                                                            (військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

 

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України

М. Кушнірук


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.