НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2018 року N 2118

м. Київ

Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
28 грудня 2018 року N 2118

Тимчасовий порядок визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений з метою визначення погодинних, добових та місячних обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії операторами систем розподілу (далі - ОСР) для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, а також електропостачальниками електричної енергії для потреб споживачів та/або на власні потреби.

1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

графік електропостачальника - сформований ОСР/НЕК добовий погодинний графік сумарного споживання електричної енергії споживачами електропостачальника за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК відповідно;

графік загального споживання - сформований ОСР/НЕК добовий погодинний графік сумарного споживання електричної енергії споживачами всіх електропостачальників за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК відповідно;

графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії "брутто") - сформований ОСР добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії "брутто") до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії відповідного ОСР;

графік ТВЕ - сформований ОСР добовий погодинний графік, який визначає погодинні обсяги купівлі електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами ОСР;

залишковий графік - сформований ОСР/НЕК добовий погодинний графік, який використовується для розрахунку графіка споживання електричної енергії площадок вимірювання групи "б";

площадка вимірювання групи "а" - площадка вимірювання споживача, визначена ОСР/НЕК відповідно до вимог додатка до цього Порядку;

площадки вимірювання групи "б" - усі площадки вимірювання, які не визначені як площадки вимірювання групи "а";

АСКОЕ - автоматизована система комерційного обліку електричної енергії;

Д-1 - доба, що передує розрахунковій добі;

Д - розрахункова доба - доба, у якій здійснюється купівля-продаж електричної енергії;

Д+1 - доба, що є наступною за розрахунковою добою;

ДПЕ - ДП "Енергоринок";

ЛУЗОД - локальне устаткування збору та обробки даних;

M-1 - місяць, що передує розрахунковому місяцю;

M - розрахунковий місяць - календарний місяць, у якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії;

M+1 - місяць, що є наступним за розрахунковим місяцем;

НЕК - ДП "НЕК "Укренерго";

ОРЕ - Оптовий ринок електричної енергії України;

ТВЕ - технологічні витрати електричної енергії в електричних мережах за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312), та Кодексі комерційного обліку електричної енергії, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 311 (Постанова N 311) (далі - Кодекс комерційного обліку електричної енергії).

1.3. Цей Порядок передбачає формування щодобово прогнозних та фактичних погодинних даних обсягів закупівлі електричної енергії електропостачальниками та ОСР.

1.4. Остаточний розрахунок обсягів купованої ОСР протягом М електричної енергії здійснюється відповідно до фактичного балансу електричної енергії, сформованого ОСР по завершенню М на підставі фактичних звітних даних комерційного обліку.

1.5. Остаточний розрахунок обсягів купованої електропостачальниками протягом М електричної енергії здійснюється ОСР/НЕК по завершенню М на підставі фактичних звітних даних комерційного обліку.

1.6. Електропостачальники закуповують електричну енергію в ОРЕ без урахування ТВЕ за місцем провадження господарської діяльності ОСР/НЕК.

1.7. Обсяг купівлі-продажу електричної енергії електропостачальником на межі балансової належності електричних мереж споживача визначається виходячи з обсягу сальдованого споживання електричної енергії таким споживачем.

1.8. Відповідальність за достовірність формування та розрахунку даних, визначених згідно з цим Порядком, покладається на ОСР/НЕК відповідно.

1.9. Відповідальність за достовірність фактичних даних покладається на НЕК, ОСР, виробників, електропостачальників, споживачів або ППКО, які сформували ці дані (за належністю даних).

1.10. Електропостачальники мають право здійснювати постійний контроль за правильністю формування розрахункових даних щодо їх споживачів. ОСР/НЕК зобов'язані надавати електропостачальнику розрахункові погодинні дані щодо його споживачів. Ці дані мають відповідати даним, що надаються ОСР/НЕК до ДПЕ.

1.11. ДПЕ на підставі даних, отриманих від ОСР та НЕК, здійснює періодичний контроль за правильністю складання графіка електропостачальника та відповідністю отриманих за місяць фактичних даних розрахункам, проведеним ОСР згідно з цим Порядком.

2. Прогнозування обсягів закупівлі електричної енергії на наступний розрахунковий місяць

2.1. Електропостачальник зобов'язаний до 16-00 24 числа М-1 надати ОСР/НЕК повідомлення про заявлений на М+1 обсяг купівлі електричної енергії для споживачів, що розташовані на території провадження господарської діяльності з розподілу/передачі ОСР/НЕК. Повідомлення надається в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису керівника (уповноваженої особи) електропостачальника за формою, визначеною відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та ДПЕ.

2.2. Електропостачальник зобов'язаний до 16-00 25 числа М-1 надати ДПЕ повідомлення про заявлений на М+1 обсяг купівлі електричної енергії для споживачів. Повідомлення надається в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису керівника (уповноваженої особи) електропостачальника за формою та у порядку, визначеними відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та ДПЕ.

2.3. ОСР зобов'язаний до 16-00 25 числа М-1 надати ДПЕ повідомлення про заявлений на М+1 обсяг купівлі електричної енергії для компенсації ТВЕ на її розподіл за формою та у порядку, визначеними відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між ОСР та ДПЕ.

2.4. У разі коригування електропостачальником повідомлення про заявлений обсяг купівлі електричної енергії у М електропостачальник надає ДПЕ та ОСР/НЕК скориговане повідомлення в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису у терміни, визначені відповідними договорами купівлі-продажу електричної енергії з ДПЕ.

3. Прогнозування обсягів на розрахункову добу

3.1. Прогнозування обсягів закупівлі електричної енергії ОСР та електропостачальниками на розрахункову добу здійснюється відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028 (Постанова N 1028), та Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України, погодженої постановою НКРЕ від 23 червня 2004 року N 634.

4. Розрахунок обсягу купівлі електричної енергії ОСР для компенсації ТВЕ та формування фізичного балансу електричної енергії за кожну добу розрахункового місяця за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК

4.1. Кожної Д+1 ОСР формує погодинний фізичний баланс надходження електричної енергії (споживання електричної енергії "брутто") та відпуску електричної енергії споживачам за місцем провадження господарської діяльності ОСР, а також дані для щодобових розрахунків за куповану в ОРЕ та у виробників, що не продають електричну енергію в ОРЕ, електропостачальниками та ОСР електричну енергію за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР за Д, а саме:

добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії "брутто");

добовий графік ТВЕ ОСР;

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по всіх електропостачальниках;

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по всіх електропостачальниках з розбивкою по групі "а" та групі "б";

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по кожному електропостачальнику;

добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по кожному електропостачальнику з розбивкою по групі "а" та групі "б".

4.2. Кожної Д+1 НЕК формує дані для щодобових розрахунків за куповану електропостачальниками електричну енергію за місцем провадження господарської діяльності НЕК за Д, а саме:

сумарний добовий погодинний графік відпуску електричної енергії споживачам по кожному електропостачальнику;

добовий графік кожного електропостачальника з розбивкою по групі "а" та групі "б".

4.3. Добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії "брутто") до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР () розраховується за формулою

 

(1)

де і - година, для якої здійснюється розрахунок;

   - обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж НЕК (включаючи обсяги електричної енергії, які надходять в електричні мережі субспоживачів, що приєднані до електричних мереж основних споживачів, які безпосередньо приєднані до електричних мереж НЕК або виробників), кВт·год;

   - обсяг віддачі електричної енергії в мережі НЕК з мереж ОСР, кВт·год;

   - обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж суміжних ОСР, кВт·год;

  - обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних ОСР з мереж ОСР, кВт·год;

  - обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР від виробників електричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, кВт·год;

   - обсяг віддачі електричної енергії з мереж ОСР виробникам, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, кВт·год.;

   - сумарне надходження електричної енергії в мережі ОСР з електростанцій виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ (інші локальні джерела) та приєднані до мереж ОСР;

   - сумарне (сальдоване) надходження електричної енергії в мережі ОСР від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) приватних домогосподарств;

   - сумарне надходження електричної енергії з електростанцій виробників, які не приєднані до мереж ОСР (виробники по прямій лінії).

4.4. Добовий погодинний графік ТВЕ ОСР () розраховується за формулою

 

, кВт·год,

(2)

де i - година, для якої здійснюється розрахунок;

  - ТВЕ ОСР, кВт·год;

   - сальдоване надходження до мереж ОСР, кВт·год;

   - місячний коефіцієнт витрат у місяці М, який дорівнює фактичному коефіцієнту фактичних звітних ТВЕ у відповідному місяці попереднього року відповідно до звітної форми 1-Б ТВЕ, відносні одиниці;

   - добовий безрозмірний коефіцієнт коригування, який застосовується протягом Д та дозволяє враховувати неконтрольовані фактори (погода, зміна режимів споживання тощо). Величина коефіцієнта коригування визначається ОСР та має бути в діапазоні від 0,7 до 1,5.

4.5. Загальний добовий погодинний графік електропостачальника "р" за місцем провадження господарської діяльності ОСР/НЕК () визначається за формулою

 

, кВт·год,

(3)

де - добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи "а" всіх споживачів електропостачальника "р", кВт·год;

   - добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи "б" всіх споживачів електропостачальника "р", кВт·год.

4.6. Добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи "а" для всіх споживачів електропостачальника формується ОСР/НЕК на підставі погодинних даних комерційного обліку електричної енергії, отриманих ОСР/НЕК з використанням власних АСКОЕ або від АСКОЕ електропостачальників, споживачів або ППКО (Операторів АСКОЕ).

4.7. Добовий погодинний графік споживання електричної енергії площадок вимірювання групи "б" для всіх споживачів електропостачальника формується ОСР/НЕК відповідно до глави 5 цього Порядку.

4.8. Добовий графік купівлі електричної енергії в ОРЕ електропостачальника "р" за місцем провадження господарської діяльності ОСР (НЕК) () розраховується за формулою

 

, кВт·год,

(4)

де - сумарна купівля електричної енергії електропостачальником "р" у виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ.

При цьому має виконуватися умова:

і 0.

4.9. Добовий графік купівлі ТВЕ ОСР в ОРЕ () розраховується за формулою

 

, кВт·год,

(5)

де - сумарна купівля ТВЕ ОСР у виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ.

При цьому має виконуватися умова:

  і 0.

4.10. Кожної Д+1 ОСР надає до ДПЕ:

добовий погодинний графік надходження електричної енергії (споживання електричної енергії "брутто") до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності ОСР;

добовий погодинний графік ТВЕ;

загальний добовий погодинний графік кожного електропостачальника та окремо графіки з розбивкою по групі "а" та групі "б";

сумарний графік по всіх електропостачальниках та окремо графіки з розбивкою по групі "а" та групі "б".

4.11. Кожної Д+1 НЕК надає ДПЕ:

загальний добовий погодинний графік кожного електропостачальника та окремо графіки з розбивкою по групі "а" та групі "б";

сумарний погодинний графік по всіх електропостачальниках та окремо графіки з розбивкою по групі "а" та групі "б".

4.12. Кожної Д+1 до 17-00 ОСР та НЕК надають відповідним електропостачальникам добовий погодинний графік цього електропостачальника з розбивкою на групи "а" та "б".

4.13. Кожного 11-го, 21-го числа М, а також 1 числа М+1, ОСР/НЕК надають електропостачальникам добові погодинні графіки за відповідну декаду з розбивкою по площадках вимірювання групи "а" та "б" споживачів.

5. Визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами для площадок вимірювань групи "б"

5.1. Добовий погодинний графік для площадок вимірювань групи "б" споживачів розраховується ОСР/НЕК по кожному електропостачальнику на підставі розрахункового показника прогнозного споживання площадками вимірювань споживачів групи "б" такого електропостачальника та залишкового графіка ().

5.2. Якщо в електропостачальника два та більше споживачів з площадками вимірювань групи "б", то електропостачальник заявляє на М прогнозний обсяг споживання електричної енергії сумарно по площадках вимірювання групи "б" всіх споживачів. У цьому випадку обсяги розрахункового погодинного споживання електричної енергії розраховуються ОСР сумарно по всіх площадках вимірювання групи "б" всіх споживачів.

5.3. Добовий погодинний графік площадок вимірювання групи "б" (Ei) всіх споживачів електропостачальника "р" визначається за формулою

 

, кВт·год,

 (6)

де - сумарний обсяг електричної енергії за i-ту годину відповідно до залишкового графіка, розрахованого згідно з пунктом 5.6 цієї глави, кВт·год;

kб, р, М - частка прогнозного споживання площадок вимірювань групи "б" всіх споживачів електропостачальника "р", розрахована згідно з пунктом 5.4 цієї глави, відносні одиниці.

Визначені погодинні обсяги округляються до цілих значень відповідно до Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ суб'єктами ОРЕ для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії, затвердженого рішенням Ради ОРЕ від 23 листопада 2011 року (пункт 8.2 протоколу N 17), погодженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12 січня 2012 року N 10 (Постанова N 10) (далі - Тимчасовий порядок підготовки та передачі даних АСКОЕ). Якщо виник небаланс між сумою 24-х (23-х, 25-и) погодинних значень та добовим значенням у результаті округлень, то зазначений небаланс ураховується в останній годині доби.

5.4. Частка прогнозного споживання площадками вимірювань групи "б" всіх споживачів кожного електропостачальника (kб, р, М) розраховується ОСР за формулою

 

, відн. од.,

(7)

де - обсяг прогнозного споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" всіх споживачів електропостачальника "р" у М, який електропостачальник заявив відповідно до цього Порядку, кВт·год;

  - сумарний обсяг прогнозного споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" всіх споживачів усіх електропостачальників у М, який електропостачальники заявили відповідно до цього Порядку, кВт·год.

5.5. У разі коригування заявленого електропостачальниками у повідомленні обсягу купівлі електричної енергії частка прогнозного споживання електричної енергії площадками вимірювань групи "б" споживачів кожного електропостачальника повторно розраховується ОСР на наступну добу після дати реєстрації корегованих повідомлень. Результати використовуються в розрахунках починаючи з дати реєстрації корегованих повідомлень у ДПЕ.

5.6. Залишковий графік () розраховується щодобово за формулою

 

, кВт·год,

(8)

де і - година, для якої здійснюється розрахунок;

  - сальдоване надходження до мереж ОСР, кВт·год;

   - ТВЕ ОСР, кВт·год;

a - площадки вимірювань групи "а";

p - електропостачальник;

  - загальний обсяг споживання електричної енергії площадок вимірювань групи "а" всіх споживачів усіх електропостачальників, кВт·год.

6. Визначення фактичних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальниками та ОСР за розрахунковий місяць у наступному розрахунковому місяці

6.1. ОСР відповідно до ДЧОРЕ надають до НЕК фізичний баланс електричної енергії за місцем провадження господарської діяльності до 3 числа М+1.

6.2. До 8 числа М+1 ОСР/НЕК на підставі фактичних обсягів надходження електричної енергії (споживання електричної енергії "брутто") до електричних мереж та фактичного корисного відпуску електричної енергії по кожному споживачу за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК формують:

фактичні (звітні) значення ТВЕ ОСР у М (формує ОСР);

фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропостачальнику у М, у т. ч. з розбивкою по групі "а" та групі "б";

фактичний (звітний) корисний відпуск електричної енергії у М по кожному споживачу;

погодинні обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропостачальнику у М.

6.3. Фактичні (звітні) обсяги надходження (споживання електричної енергії "брутто") до електричних мереж за місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР за даними приладів обліку за М () розраховуються за формулою

 

(9)

де - фактичні (звітні) обсяги прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж НЕК за М (включаючи обсяги електричної енергії, які надходять в електричні мережі субспоживачів, що приєднані до електричних мереж основних споживачів, які безпосередньо приєднані до електричних мереж НЕК або виробників), кВт·год;

  - фактичні (звітні) обсяги віддачі електричної енергії в мережі НЕК з мереж ОСР за М, кВт·год;

  - фактичні (звітні) обсяги прийому електричної енергії в мережі ОСР з мереж суміжних ОСР за М, кВт·год;

   - фактичні (звітні) обсяги віддачі електричної енергії в мережі суміжних ОСР з мереж ОСР за М, кВт·год;

   - обсяг прийому електричної енергії в мережі ОСР від виробників електричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, за М, кВт·год;

   - обсяг віддачі електричної енергії в мережі ОСР від виробників електричної енергії, що здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, за М, кВт·год;

   - фактичні (звітні) обсяги сумарного надходження електричної енергії в мережі ОСР з електростанцій виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ (інші локальні джерела) та приєднані до мереж ОСР;

   - фактичні (звітні) обсяги сумарного (сальдованого) надходження електричної енергії в мережі ОСР від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) приватних домогосподарств;

   - фактичні (звітні) обсяги сумарного надходження електричної енергії з електростанцій виробників, які не приєднані до мереж ОСР (виробники по прямій лінії).

6.4. Фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником "р" для площадок вимірювання групи "а" та "б" споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК за даними приладів обліку за М () розраховуються за формулою

 

, кВт·год,

(10)

де - фактичні (звітні) обсяги споживання електричної енергії по всіх площадках вимірювання групи "а" споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК електропостачальника "р" за М, кВт·год;

  - фактичні (звітні) обсяги споживання електричної енергії по всіх площадках вимірювання групи "б" споживачів (субспоживачів) ОСР/НЕК електропостачальника "р" за М, кВт·год.

6.5. Фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником "р" для площадок вимірювання групи "а" та "б" споживачів (субспоживачів) ОСР (НЕК) в ОРЕ () розраховуються за формулою

 

, кВт·год,

(11)

де - фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником "р" у виробників, що не продають електричну енергію в ОРЕ;

При цьому, має виконуватися умова:

  і 0.

6.6. Фактичні обсяги купівлі ОСР ТВЕ на її розподіл електричними мережами ОСР () розраховуються за формулою

 

, кВт·год,

(12)

6.7. Фактичні обсяги купівлі ОСР в ОРЕ ТВЕ на її розподіл електричними мережами ОСР () розраховуються за формулою

 

, кВт·год,

(13)

де - сумарна купівля ОСР ТВЕ за М у виробників, які не продають електричну енергію в ОРЕ.

При цьому має виконуватися умова:

  і 0.

6.8. До 10.00 8 числа М+1 ОСР/НЕК надають електропостачальникам на узгодження фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М, у тому числі з розбивкою по площадках вимірювання групи "а" та групи "б", та фактичний (звітний) корисний відпуск електричної енергії у М по кожному споживачу, у тому числі з розбивкою окремо по площадках вимірювання групи "а" та групи "б".

6.9. До 16.00 8 числа М+1 ОСР/НЕК та електропостачальники узгоджують фактичні сумарні обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М.

6.10. Електропостачальники до 17.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії електропостачальником у М.

6.11. ОСР до 12.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі ТВЕ на її розподіл електричними мережами ОСР.

6.12. ОСР/НЕК до 12.00 8 числа М+1 надають ДПЕ фактичні (звітні) обсяги купівлі електричної енергії по кожному електропостачальнику за М.

7. Порядок віднесення обсягів купівлі електричної енергії на постачальника "останньої надії"

7.1. Після отримання від ДПЕ офіційної інформації про дату припинення продажу електричної енергії електропостачальнику починаючи з доби n ОСР всі обсяги споживання електричної енергії споживачами такого електропостачальника (які розраховуються відповідно до глав 4 та 5 цього Порядку) відносить до обсягів купівлі електричної енергії за кожну добу постачальником "останньої надії" (далі - ПОН).

7.2. Фактичні обсяги купівлі електричної енергії за М розподіляються між електропостачальником та ПОН таким чином:

1) при можливості зняти покази лічильників електричної енергії для площадок вимірювання групи "а" та площадок вимірювання групи "б" у всіх споживачів електропостачальника на кінець доби n-1 фактичний обсяг купівлі електричної енергії електропостачальником визначається за n-1 днів М, а фактичний обсяг купівлі електричної енергії ПОН - як різниця між місячним фактичним обсягом споживання всіх споживачів електропостачальника та обсягом електричної енергії за n-1 днів, визначеним для цього електропостачальника;

2) при неможливості вчасно зафіксувати покази розрахункових лічильників на кінець доби n-1 для площадок вимірювання групи "б":

для електропостачальника обсяг купівлі електричної енергії у ДПЕ () визначається за формулою

 

, кВт·год;

(14)

для ПОН фактичний обсяг купівлі електричної енергії у ДПЕ за М () визначається за формулою

 

, кВт·год,

(15)

де - фактичний обсяг купівлі електричної енергії електропостачальником за (n-1) днів М для площадок вимірювання групи "б";

m - кількість днів у М;

  - фактичне споживання електричної енергії у М площадками вимірювання групи "б" разом для електропостачальника та ПОН, визначене відповідно до вимог глави 6 цього Порядку.

 

Начальник Управління
інноваційних технологій

В. Попович

 

Додаток
до Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії

Порядок віднесення площадок вимірювання споживачів до групи "а"

1. З 01 січня 2019 року площадки вимірювання споживачів, що забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії із встановленими ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, належать до групи "а" за умови введення ЛУЗОД (АСКОЕ) площадки вимірювання споживача у промислову експлуатацію. В усіх точках на приєднаннях електроустановок споживача до мереж ОСР/НЕК та/чи до мереж основного споживача, де вимірюється надходження електричної енергії на площадку, мають бути встановлені засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, які відповідають вимогам нормативних документів до автоматизованих систем комерційного обліку суб'єктів Оптового ринку електричної енергії України.

2. ОСР/НЕК щомісячно надають ДПЕ перелік площадок вимірювання групи "а" всіх споживачів.

3. За умови наявності на площадках вимірювання групи "а" основного споживача приєднань субспоживачів допускається відсутність на усіх чи частині приєднань субспоживачів точок вимірювання з погодинним дистанційним обліком.

4. Погодинний графік обсягу перетоків електричної енергії в точках вимірювання на приєднаннях субспоживачів, у яких відсутні відповідні засоби погодинного обліку з дистанційним доступом, визначається за фактично знятими або прогнозованими даними із подальшою їх розбивкою відповідно до залишкового графіка за аналогічну добу попереднього тижня.

5. У випадку якщо відповідні засоби погодинного комерційного обліку на площадках вимірювання групи "а" належать споживачу, споживач або електропостачальник за дорученням споживача до 31 березня 2019 року має визначити відповідних Операторів АСКОЕ для забезпечення щодобового формування та передачі погодинних даних комерційного обліку (у кВт*год) з площадок вимірювання типу "а" до ОСР/НЕК, а Оператори АСКОЕ мають узгодити з ОСР/НЕК порядок взаємодії суб'єкта ОРЕ з суміжними суб'єктами ОРЕ при зборі, формуванні та обміні погодинними даними обліку. Споживач може самостійно виконувати функції Оператора АСКОЕ (шляхом уповноваження своїх посадових осіб щодо експлуатації введеної ним у промислову експлуатацію власної АСКОЕ) або ж визначити юридичну особу, яка буде надавати йому відповідні послуги комерційного обліку електричної енергії на договірних засадах. Послуги комерційного обліку можуть надаватися як ОСР/НЕК, так і електропостачальниками чи будь-якими іншими юридичними особами, які є операторами АСКОЕ, введеної в експлуатацію та зареєстрованої в установленому порядку.

6. У випадку неузгодження до 31 березня 2019 року порядку взаємодії при зборі, формуванні та обміні погодинними даними обліку між ОСР/НЕК та відповідним Оператором АСКОЕ споживача площадки вимірювання групи "а" таких споживачів повинні бути віднесені ОСР/НЕК до групи "б" починаючи з 01 квітня 2019 року. Порядок взаємодії не узгоджується, якщо Оператором АСКОЕ споживача є ОСР/НЕК.

7. ОСР та НЕК зобов'язані забезпечити виконання функції збору даних із належних їм точок вимірювання та формування на їх основі обсягів споживання електричної енергії в точках комерційного обліку електричної енергії (за площадками вимірювання групи "а").

8. У випадку надання до ОСР/НЕК недостовірних погодинних облікових даних по площадках вимірювання групи "а", а також ненадання чи несвоєчасного надання цих даних ОСР/НЕК здійснює заміщення даних комерційного обліку по цих площадках вимірювання відповідно до Правил ОРЕ, Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ та Кодексу комерційного обліку електричної енергії (Постанова N 311). За письмовим зверненням до ОСР/НЕК уповноваженого споживачем Оператора АСКОЕ вищезазначені заміщені облікові дані за звітну добу можуть бути відкореговані до кінця календарного місяця.

9. Якщо більше як за 10 діб М по площадках вимірювання групи "а" дані були заміщені, що підтверджено відповідним актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором АСКОЕ споживача, електропостачальником та споживачем з дотриманням вимог і процедур перевірки, встановлених Кодексом комерційного обліку електричної енергії (Постанова N 311), такі площадки вимірювання на М+1 повинні бути віднесені до групи "б".

10. Якщо протягом М+1 погодинні дані з площадки вимірювання надходили до ОСР/НЕК без збоїв упродовж не менше як 20 днів, то така площадка вимірювання у місяці, що слідує за М+1, має бути віднесена до групи "а". Факти збоїв передачі/отримання погодинних даних протягом М+1 мають бути підтверджені відповідним актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором АСКОЕ споживача, електропостачальником та споживачем з дотриманням вимог і процедур перевірки, встановлених Кодексом комерційного обліку електричної енергії (Постанова N 311).


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.