АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.04.2016 р. N 11-рп

Про затвердження Регламенту Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Із змінами і доповненнями, внесенимирозпорядженням Антимонопольного комітету України від 17 березня 2020 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп)

З метою приведення нормативно-правового акта Антимонопольного комітету України у відповідність до Закону України "Про здійснення публічних закупівель" (Закон N 922-VIII), Антимонопольний комітет України постановив:

Затвердити Регламент Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що додається.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
19 квітня 2016 року N 11-рп

Регламент Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Преамбула

Регламент Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Колегія) визначає порядок проведення засідань Колегії, процедуру вирішення Колегією питань, віднесених до її компетенції, інші питання роботи Колегії.

I. Утворення Колегії

1. Колегія утворюється Антимонопольним комітетом України як органом оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах закупівлі, та діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

2. Колегію очолює голова Колегії.

3. Склад Колегії та порядок заміщення членів Колегії визначається розпорядженням Комітету про створення Колегії.

4, Формою роботи Колегії є її засідання.

II. Компетенція Колегії

На своїх засіданнях Колегія:

розглядає скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, передбачені Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (далі - Закон), та приймає рішення за результатами розгляду цих скарг;

здійснює інші повноваження, передбачені Законами України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) та "Про Антимонопольний комітет України".

III. Повноваження членів Колегії

1. Голова Колегії:

погоджує порядок денний Колегії;

затверджує список осіб, які запрошуються на засідання Колегії;

призначає час і місце засідання Колегії;

головує на засіданнях Колегії;

організовує роботу Колегії;

подає Комітету пропозиції щодо змін у складі Колегії;

підписує прийняті Колегією рішення.

2. Члени Колегії беруть участь у розгляді Колегією питань, унесених на її розгляд;

виконують доручення голови Колегії, пов'язані з діяльністю Колегії.

IV. Підготовка питань для розгляду на засіданні Колегії

1. Підготовка матеріалів та внесення проекту рішення для розгляду на засіданні Колегії здійснюються працівниками апарату Антимонопольного комітету України відповідно до їх функціональних обов'язків, на підставі документів, наявних на час підготовки проекту рішення.

2. Проект рішення, який вноситься на розгляд Колегії, повинен бути завізований особами, відповідальними за підготовку матеріалів.

3. Відповідальність за якість і дотримання порядку підготовки питань та матеріалів несуть особи, відповідальні за їх підготовку.

V. Проведення засідань Колегії та оформлення прийнятих рішень

1. Розгляд питань, схвалення та прийняття рішень здійснюються Колегією колегіально.

2. Засідання Колегії проводяться з урахуванням вимог Закону (Закон N 922-VIII).

3. Засідання Колегії скликаються головою Колегії або за дорученням Голови Комітету.

4. Члени Колегії є рівноправними під час розгляду питань на засіданні Колегії.

Головуючий на засіданні Колегії не має права обмежувати членів Колегії ставити запитання, висловлювати думки, вносити пропозиції та зауваження.

5. У разі відсутності або неможливості здійснення своїх повноважень членом Колегії його заміщує член Колегії у порядку заміщення, визначеному розпорядженням Антимонопольного комітету України.

6. Усі бажаючі можуть бути присутніми на засіданні. У період дії карантину можливість присутності на засіданнях Колегії усіх бажаючих забезпечується шляхом відеотрансляції засідань Колегії. (Розпорядження N 2-рп)

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.03.2020 р. N 2-рп) (Розпорядження N 2-рп)

7. Учасниками засідання є суб'єкт оскарження, замовник, централізована закупівельна організація, їх уповноважені представники, а також особи, залучені до розгляду питанні (експерти, спеціалісти тощо). У період дії карантину право участі у розгляді скарги учасників засідання забезпечується шляхом подачі інформації (пояснень) у формі електронного документа через електронну систему закупівель. У разі подання учасником засідання клопотання, яке обґрунтовує неможливість подачі зазначеної інформації (пояснень), таке клопотання може бути задоволене шляхом забезпечення участі у режимі відеоконференції за умови повідомлення учасником засідання контактних даних у клопотанні. Клопотання подається у формі електронного документа через електронну систему закупівель щонайменше за один робочий день до дати засідання. Пояснення учасників засідання враховуються при прийнятті рішення Колегією у разі їх надання у формі електронного документа через електронну систему закупівель до прийняття рішення Колегії. (Розпорядження N 2-рп)

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.03.2020 р. N 2-рп) (Розпорядження N 2-рп)

8. Особи, що присутні на засіданні Колегії, підлягають реєстрації.

9. Члени Колегії, учасники засідання, особи, присутні на засіданні, зобов'язані шанобливо ставитись один до одного, дотримуватись загально прийнятих правил етики поведінки, виконувати вказівки головуючого щодо додержання порядку під час засідання, не допускати пересування по залу, розмов, реплік у будь-якій формі, не створювати будь-яких перешкод перебігу засідання.

Забезпечення дотримання вимог, установлених в абзаці першому цього пункту, покладається на головуючого.

10. Засідання Колегії проходить під головуванням голови Колегії.

11. Головуючий оголошує порядок денний, відкриває і проводить засідання, уживає заходів щодо забезпечення встановленого порядку розгляду питання.

12. На засіданні Колегії доповідають працівники Комітету, відповідальні за підготовку питань.

13. Після доповіді питання члени Колегії в разі необхідності ставлять запитання доповідачу, іншим учасникам засідання.

14. Після запитань та відповідей відбувається обговорення питання.

15. Під час обговорення питання за пропозицією одного з членів Колегії можуть виноситись на голосування рішення з організаційних та інших питань, пов'язаних з обговоренням питання або проведенням засідання.

Зазначені рішення та результати голосування фіксуються в протоколі засідання.

16. У разі необхідності оголошується перерва.

17. Колегія в разі потреби може відкласти розгляд питання та повернути його на доопрацювання й повторне внесення на засідання Колегії у межах строків, установлених статтею 18 Закону (Закон N 922-VIII).

18. Питання щодо призначення строку повторного внесення скарги на розгляд або перенесення раніше призначеної дати розгляду скарги вирішується на засіданні Колегії шляхом голосування, інформація про це фіксується у протоколі.

19. Після обговорення проводиться голосування щодо прийняття рішення з питання, що розглядається.

20. Перед голосуванням члени Колегії можуть провести обговорення. Голосування та обговорення можуть проводитись у закритому режимі.

Голосування зазвичай проводиться таким чином: спочатку голосують "за", потім - "проти".

Головуючий голосує останнім.

21. Члени Колегії не мають права утриматись від голосування.

22. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість із членів Колегії.

23. Рішення проголошується прилюдно.

24. Протокол засідання Колегії веде секретар Колегії, визначений головою Колегії.

У протоколі засідання Колегії зазначаються:

місце та дата засідання;

якщо засідання проводиться в закритому режимі (виключно у зв'язку з наявністю інформації з обмеженим доступом) у протоколі зазначається, що форма засідання є закритою;

прізвища та ініціали головуючого, членів Колегії, осіб, присутніх на засіданні;

відомості про учасників засідання;

питання, що розглядалися;

усі рішення, які виносились на голосування, та результати :голосування; посилання на факти та обставини, які члени Колегії, учасники засідання просили відобразити у протоколі.

25. Протокол засідання складається та візується секретарем Колегії, членами Колегії, які брали участь у засіданні, та підписується головою Колегії незалежно від того, голосували вони "за" чи "проти".

26. Під час та за результатами розгляду скарг Колегія приймав рішення згідно зі статтею 18 Закону (Закон N 922-VIII).

27. Рішення Колегії оформлюється в письмовій формі, візується виконавцем, керівником структурного підрозділу, які готували матеріали для розгляду на засіданні Колегії, секретарем Колегії, членами Колегії і підписується головою Колегії.

28. Протокол засідання Колегії, рішення Колегії реєструється та зберігаються у структурному підрозділі Комітету, який забезпечує діяльність Колегії.

Примірники рішення Колегії надсилаються відповідно до вимог статті 18 Закону (Закон N 922-VIII).

Члени Колегії, які підписали рішення, мають право, незалежне від того, голосували вони "за" чи "проти", викласти в письмовій формі окрему думку протягом 3 днів з дня голосування, яка додається до протоколу засідання.

29. Контроль за виконанням протокольних рішень здійснює секретар Колегії.

30. У разі проведення закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) у зв'язку з наявністю інформації з обмеженим доступом, підготовка матеріалів, допуск на засідання, оформлення протоколів і рішень, що приймаються, здійснюються з дотриманням відповідного режиму доступу до інформації.

31. На закритих засіданнях, а також під час закритого обговорення чи голосування головуючий може доручити одному з членів Колегії вести протокол засідання Колегії.

 

Заступник Голови
Комітету - державний уповноважений

А. Вовк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.