ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 березня 2020 року N 380

Про затвердження Порядку відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

Керуючись статтями 33 та 49 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статтею 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), статтею 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), статутом акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (код за ЄДРПОУ 36716128) та з метою приведення діяльності акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" у відповідність до вимог законодавства України наказую:

1. Затвердити Порядок відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

С. Ігнатовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
3 березня 2020 року N 380

ПОРЯДОК ВІДБОРУ СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

1. Загальні положення

1.1. Порядок відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (далі - Порядок) установлює правові засади проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (далі - Товариство).

1.2. Метою цього Порядку є встановлення однозначних прозорих та недискримінаційних критеріїв відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

1.3. Цей порядок розроблено з урахуванням положень Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), Статуту Товариства, локальних нормативних актів, що діють на Товариство.

1.4. Терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII).

2. Призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності від надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

2.1. Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначається Загальними зборами Товариства у порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариств.

2.2. Призначеним для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), та включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

2.3. У разі якщо Загальні збори Товариства не можуть відбутися у зв'язку з відсутністю кворуму або інших об'єктивних причин, рішення про призначення аудитора може бути прийнято Наглядовою радою Товариства.

2.4. У разі якщо Загальними зборами Товариства або Наглядовою радою Товариства рішення про призначення аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства не прийняте у строк до 31 січня кожного календарного року, з метою виконання Товариством передбачених законодавством зобов'язань щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів, рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності може бути прийнято Правлінням Товариства самостійно.

2.5. Забороняється встановлювати в договорах надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності вимоги чи критерії до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, або зазначати перелік суб'єктів аудиторської діяльності, з яких може бути зроблено вибір, або найменування конкретного суб'єкта аудиторської діяльності. Положення такого договору, що обмежує вибір для призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту Товариства, є нікчемними.

2.6. Для відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, Товариством проводиться конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (далі - Конкурс).

2.7. Конкурс проводиться з використанням Порядку здійснення закупівель акціонерним товариством "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (далі - Порядок закупівель) в редакції, чинній на дату проведення конкурсу. Конкурс з використанням Порядку закупівель вважається таким, що проведений, відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII).

2.7. У Конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), та включений до відповідного розділу Реєстру та які не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Товариству.

2.8. Товариство зобов'язане надати на вимогу уповноважених органів контролю та нагляду підтвердження дотримання процедури відбору та прозорості проведення конкурсу і формування рекомендацій Наглядовою радою або Правлінням.

2.9. Наглядова рада Товариства або, у випадку її відсутності, Правління Товариства формують пропозиції для Загальних зборів Товариства про призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг - з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати інформацію про результати Конкурсу.

2.10. На виконання вимоги абзацу другого частини 3 статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII) та на вимогу Загальних зборів Товариства, Наглядова рада Товариства або, у випадку її відсутності, Правління Товариства зобов'язане надати інформацію щодо пропозицій всіх суб'єктів аудиторської діяльності, що прийняли участь у Конкурсі.

2.11. Товариство до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності інформує у встановленому законодавством порядку про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком.

2.12. Суб'єкт аудиторської діяльності у порядку, визначеному законодавством, може бути відсторонений від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності до завершення строку, визначеного договором з Товариством.

3. Заключні положення

3.1. Цей Порядок застосовується виключно для відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства.

3.2. Відбір суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту проміжної фінансової звітності, інших аудиторських послуг або послуг, не пов'язаних з обов'язковим аудитом річної фінансової звітності, в тому числі, але не виключно, передбачених пунктом 4 статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), не потребують застосування цього Порядку.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.