ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.01.2019 р. N 4183-VII

Про затвердження Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до статей 25, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", рішення Одеської міської ради від 10 червня 2015 року N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI), з метою ефективної реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради у сфері праці та соціального захисту населення Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Доручити директору департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
30.01.2019 N 4183-VII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створений відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням (далі - Положення).

1.3. Департамент підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради та міському голові, підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.

1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України, має гербову печатку, штампи та бланки із власною назвою.

1.6. Найменування Департаменту:

1.6.1. Повне: ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1.6.2. Скорочене: ДП та СП ОМР.

1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-д.

1.8. Електронна адреса Департаменту: dpsp@omr.odessa.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми; соціальна підтримка та надання послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій; запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; виконання програм у цих сферах.

2.1.2. Призначення та виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України.

2.1.3. Організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

2.1.4. Розробка та організація виконання міських цільових та комплексних програм щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

2.1.5. Сприяння на території міста реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони, належних умов праці та зайнятості, у тому числі соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань.

2.1.6. Виконання функцій головного розпорядника коштів субвенції з державного бюджету на:

1) виплату допомоги сім'ям із дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

2) виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

3) надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

2.1.7. Забезпечення реалізації заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, сімейної та гендерної політики та ефективної взаємодії всіх суб'єктів, які реалізують такі заходи.

2.1.8. Розвиток нової інтегрованої моделі управління у сфері соціального захисту населення, застосування технології ведення випадку (кейс-менеджменту) для організації комплексної соціальної підтримки сім'ї/особи, яка опинилась у складних життєвих обставинах.

2.1.9. Забезпечення функціонування центрів надання інтегрованих соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс".

2.1.10. Запровадження системи моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг.

2.2. Департамент відповідно до визначених завдань виконує такі функції:

1) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку м. Одеси;

3) вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Одеси, обласного та державного бюджетів у частині делегованих повноважень;

4) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

5) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо положень нормативно-правових актів з питань, що відносяться до його компетенції, в тому числі через засоби масової інформації;

6) в межах повноважень створює робочі групи і комісії та організовує їх роботу;

7) у межах повноважень готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

8) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

9) організовує роботу з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесною відзнакою Одеського міського голови "Трудовая слава".

2.2.1. У сфері соціально-трудових відносин та зайнятості населення:

1) бере участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; здійснює повідомну реєстрацію в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;

2) координує організаційні заходи щодо створення міської тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність;

3) готує і подає на затвердження Одеській міській раді проекти цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, пропозиції щодо організації їх виконання; бере участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення;

4) бере участь у реалізації заходів з інтеграції гендерної культури у сферу зайнятості;

5) організовує проведення оплачуваних громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

6) здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

7) сприяє підприємствам, установам, організаціям міста у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

8) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства України щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

2.2.2. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

1) організовує в межах компетенції роботу щодо надання населенню пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу; пільг окремим категоріям громадян на проїзд; інших пільг, передбачених законодавством України;

2) здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім'ям із дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"; оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

- щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

- одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

3) проводить електронні звірки інформації від організацій - надавачів послуг, щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

4) здійснює розрахунки з організаціями - надавачами послуг, за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

5) здійснює виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни та державних стипендій;

6) здійснює виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

7) здійснює виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;

8) здійснює виплату на заходи із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

9) здійснює виплату внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік, допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

10) здійснює виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

11) організовує прийом документів для призначення всіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" або "прозорого офісу" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

12) здійснює контроль відповідно до законодавства України за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

13) організовує роботу соціальних інспекторів.

2.2.3. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

1) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

2) організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) надає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

4) організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, учасникам антитерористичної операції, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

5) забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб;

6) здійснює нарахування Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб;

7) здійснює аналіз стану виконання міських цільових та комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та надає міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету пропозиції з цих питань;

8) видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

9) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

10) здійснює заходи із соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію;

11) організовує надання соціальних послуг бездомним особам та здійснює заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб.

2.2.4. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

1) організовує роботу з визначення потреб територіальної громади м. Одеси у соціальних послугах; готує та надає пропозиції міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб, створення установ, закладів і служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

2) веде облік осіб, які звертаються до Департаменту, з питань направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

3) спрямовує та координує діяльність територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси, Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді та інших комунальних установ, які підпорядковуються Департаменту, в реалізації вимог чинного законодавства України;

4) сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

5) забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

6) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

7) бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

8) сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадян;

9) сприяє влаштуванню, за потреби, до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

10) сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

1) здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

2) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

3) координує роботу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

4) визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

5) здійснює виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації;

6) здійснює виплату інших грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

7) надає пропозиції міському голові щодо потреб у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

8) інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

9) інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

10) бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

11) аналізує разом із громадськими організаціями, які опікуються захистом прав та питаннями осіб з інвалідністю, рівень доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення до об'єктів житлово-комунального та господарського призначення, транспорту, інформації та зв'язку, а також інших об'єктів і послуг, вносить Одеській міській раді та її виконавчим органам, суб'єктам підприємницької діяльності пропозиції щодо створення безбар'єрного середовища;

12) вивчає та узагальнює досвід роботи інших міст України та іноземних держав щодо вирішення питань осіб з інвалідністю;

13) поширює і впроваджує у практику своєї роботи та роботи виконавчих органів Одеської міської ради прогресивні методи з вирішення проблем осіб з інвалідністю, надає практичну та організаційно-методичну допомогу виконавчим органам Одеської міської ради;

14) забезпечує можливість комунікації осіб з інвалідністю з вадами слуху та зору в органах, установах та закладах соціального захисту населення.

2.2.6. У сфері сімейної політики:

1) реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, у тому числі сімей із дітьми та багатодітних сімей;

2) надає установам у межах повноважень методичну допомогу з питань запобігання домашньому насильству, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання домашньому насильству;

3) взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян, а також іншими недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сімей із дітьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;

4) проводить моніторинг надання соціальних послуг сім'ям;

5) видає посвідчення батькам та дітям з багатодітних сімей;

6) організовує роботу щодо ведення банку даних багатодітних сімей.

2.2.7. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України; підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент спільної мережі всіх структурних підрозділів Департаменту.

2.2.8. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

2.2.9. Здійснює інші, передбачені законодавством України повноваження.

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

3.2. Кваліфікаційні вимоги до директора: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функції), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

3.3. Директор Департаменту:

3.3.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.

3.3.2. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Одеської міської ради.

3.3.3. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

3.3.4. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису.

3.3.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Департаменту.

3.3.6. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни.

3.3.7. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників Департаменту, керівників комунальних установ, діяльність яких координує Департамент.

3.3.8. Подає після погодження з департаментом фінансів Одеської міської ради на затвердження міському голові або його заступнику згідно з розподілом обов'язків штатний розпис Департаменту.

3.3.9. Визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту та керівників структурних підрозділів, посадові обов'язки працівників Департаменту; затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.

3.3.10. Організовує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.3.11. У межах повноважень видає накази, організовує їх виконання.

3.3.12. У межах повноважень представляє Департамент, як виконавчий орган Одеської міської ради, у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями й громадянами.

3.3.13. Веде особистий прийом громадян.

3.3.14. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту, керівників комунальних установ, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.

3.3.15. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами Одеської міської ради та органами виконавчої влади.

3.4. До структури Департаменту разом з директором входять:

3.4.1. Заступники директора Департаменту.

3.4.2. Структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори).

3.5. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі положень про них, які затверджуються директором Департаменту.

3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов'язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.

3.7. За відсутності директора Департаменту його службові обов'язки тимчасово виконує заступник директора Департаменту на підставі розпорядження міського голови.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:

4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.3. Проводити у встановленому порядку наради, засідання робочих груп, семінари, конференції.

4.1.4. Вносити в установленому порядку пропозиції Одеській міській раді та її виконавчому комітету щодо удосконалення роботи у сфері соціального захисту населення.

4.1.5. В установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, Одеської обласної державної адміністрації, територіальними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для узгодженої діяльності, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Припинення діяльності (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) Департаменту здійснюється відповідно до законодавства України.

5.2. Зміни до цього Положення вносяться у встановленому законодавством України порядку.

 

Секретар ради

О. Потапський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.